PROSTA DELOVNA MESTA

 

Nadzorni svet Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti na podlagi 36. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Ur. l. RS, št. 77/07-UPB1;  56/08, 94/09 Odl.US: U-I-278/07-17, 4/10, 20/11, 100/11 Odl.US: U-I-210/10-10 in 111/13), 7. člena Zakona o javnem skladu Republike Slovenije za kulturne dejavnosti (Ur. l. RS, št. 29/10) in 13. ter 17. člena Akta o ustanovitvi Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti (Ur. l. RS, št.72/10) razpisuje

 

JAVNI NATEČAJ ZA DELOVNO MESTO

direktor/direktorica
Javnega sklada Republike
Slovenije za kulturne
dejavnosti (JSKD)

 

 

1. Pogoji:

-
najmanj visokošolska izobrazba druge bolonjske stopnje ali raven izobrazbe, pridobljena po dosedanjih študijskih programih za pridobitev univerzitetne izobrazbe (sprejetih pred 11. 6. 2004),
 
-
najmanj osem let delovnih izkušenj, od tega pet let na vodilnih delovnih mestih podobne zahtevnosti,
 
-
poznavanje področja dela sklada in sposobnost za organizacijo in vodenje dela,
 
-
kandidat ni bil pravnomočno obsojen za kaznivo dejanje, pa obsodba ni pogojna,
 
-
aktivno znanje slovenskega jezika na visoki ravni* in najmanj enega svetovnega jezika na osnovni ravni**.

 

2. Kandidat/kandidatka mora k prijavi na javni natečaj  o izpolnjevanju pogojev iz prejšnje točke priložiti:

-
program razvoja in vizijo  dela sklada za mandatno obdobje, za katerega se prijavlja ter vsebuje finančni, kadrovski in organizacijski vidik;
 
-
dokazilo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe;
 
-
opis dosedanjih delovnih izkušenj in dokazila, s katerimi dokazuje pogoje iz 2. in 3. alineje  prve točke;
 
-
dokazila o znanju  slovenščine in svetovnega tujega jezika iz 5. alineje prve točke,
 
-
potrdilo o nekaznovanosti.

 

Mandat direktorja/direktorice traja štiri leta, s predvidenim pričetkom dela 1. januarja 2017.
Javni natečaj za delovno mesto direktorja Javnega sklada republike Slovenije za kulturne dejavnosti začne teči s 28. 10. 2016 in se zaključi s 14. 11. 2016.


Nadzorni svet Javnega sklada Republike Slovenije bo izbranega kandidata/kandidatko, predlagal v imenovanje Vladi Republike Slovenije. Izbrani/-a  kandidat/-ka bo sklenil/-a pogodbo o zaposlitvi za določen čas, za čas mandata.

 

Prijave pošljite priporočeno v zaprti ovojnici
na naslov:
Javni sklad Republike Slovenije
za kulturne dejavnosti

NADZORNI SVET
Štefanova 5
1000 Ljubljana

s pripisom:
»Javni natečaj – direktor/direktorica – JSKD«

 

Oseba, pristojna za posredovanje informacij v zvezi z javnim razpisom je Marjeta Pečarič, tel. št. 01  24 10 530  ali elektronski naslov: marjeta.pecaric@jskd.si.

 

Objavljeno v Uradnem listu, št. 67/2016, 28. 10. 2016.

 

****

*Za aktivno znanje slovenskega jezika na visoki ravni se šteje, če je oseba v razpisu zahtevano izobrazbo dosegla na slovenski šoli ali končala vsaj slovensko štiriletno srednjo šolo. Osebe, ki nimajo končanih ustreznih slovenskih šol, potrebno znanje slovenščine dokazujejo s posebnim potrdilom uradno pooblaščene izobraževalne ustanove o uspešno opravljenem preizkusu znanja slovenščine po javno veljavnem izobraževalnem programu ustrezne stopnje v Republiki Sloveniji. Pri tem se šteje, da visoko raven znanja slovenščine obvlada, kdor je uspešno opravil preizkus po izobraževalnem programu za slovensko gimnazijo oziroma tej ustrezno štiriletno šolo.


**Izpolnjevanje pogoja osnovne ravni znanja svetovnega jezika se izkazuje s potrdilom o jezikovnem izobraževanju pri ustrezni izobraževalni instituciji (šola tujega jezika), potrdilom o udeležbi na strokovnih srečanjih ali dokazilom o uspešno zaključenem srednješolskem izobraževanju (V. stopnja izobrazbe), iz katerega je razvidno, da je bilo izobraževanje iz svetovnega jezika uspešno zaključeno oziroma drugim ustreznim dokazilom, ki izkazuje znanje svetovnega jezika.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dodatne informacije:

Marjeta Pečarič
tel. št. 01  24 10 530  
ali e: marjeta.pecaric@jskd.si.