FINANCIRANJE

 

 

KULTURNI TOLAR V LETU 2011

 

 

JAVNI RAZPIS MKC 2011

 

Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo – UPB1 (Uradni list RS, št. 77/07 in nadaljnji), Zakona o javnem skladu Republike Slovenije za kulturne dejavnosti (Uradni list RS, št. 29/10) , Akta o ustanovitvi Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti (Uradni list RS, št.  72/10), ter v skladu s Pravilnikom o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa za izbiro kulturnih programov in kulturnih projektov (Uradni list RS, št. 43/10) in Splošnimi pogoji poslovanja JSKD (www.jskd.si), Javni sklad RS za kulturne dejavnosti objavlja

javni razpis
za izbor projektov za sofinanciranje nujnih posegov pri investicijskem vzdrževanju prostorov in nakupa opreme za potrebe mladinskih kulturnih centrov za leto 2011
(v nadaljevanju: razpis MKC 2011)


Naziv in sedež naročnika:
Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, Štefanova 5, Ljubljana.

1. Predmet razpisa
Predmet razpisa MKC 2011 so nujni posegi pri investicijskem vzdrževanju prostorov in nakup opreme za potrebe mladinskih kulturnih centrov.

2. Okvirna vrednost
Okvirna vrednost razpisa MKC 2011 znaša 84.000,00 € (z besedo: štiriinosemdeset tisoč evrov).

3. Obdobje za porabo sredstev
Dodeljena sredstva iz razpisa MKC 2011 morajo upravičenci porabiti v proračunskem letu 2011 oz. v rokih določenih z Zakonom o izvrševanju proračuna RS za leto 2011 in 2012 (Uradni list RS, št. 96/10, 4/11).

4. Razpisni roki
Razpis MKC 2011 je odprt od 25. 2. 2011 do 25. 3. 2011.

5. Dokumentacija razpisa
Dokumentacija razpisa MKC 2011 obsega:

- besedilo razpisa,
- prijavni obrazci:
OBRAZEC A,
OBRAZEC A/1 (predstavitev predlagatelja),
OBRAZEC B,
OBRAZEC B/1 (prijava in predstavitev posameznega projekta),
-vzorec zahtevanih izjav.

6. Pomen izrazov:

Upravičene osebe po tem razpisu so mladinski kulturni centri in druga nevladna, neprofitna in prostovoljna združenja, registrirana kot pravne osebe v RS, ki posedujejo ali uporabljajo prostore za izvajanje mladinske kulturne dejavnosti, ter lokalne skupnosti, ki posedujejo prostore v katerih se izvaja mladinska kulturna dejavnost.

Projekt je investicijski poseg pri vzdrževanju prostorov oz. nabava opreme, ki je v celoti in v svojih delih namenjena uporabi na razpisnem področju. Zaprošeni znesek financiranja posameznega projekta ne sme presegati 50 % vseh predvidenih stroškov.

Finančna uravnoteženost pomeni, da se ujemajo skupne vrednosti predvidenih odhodkov in prihodkov finančne konstrukcije celotnega projekta (odhodki = prihodki).

7. Pogoji razpisa
Vloge na razpis MKC 2011 lahko predložijo UPRAVIČENE OSEBE, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

- so registrirane kot pravne osebe v RS - to dokažejo s potrdilom oz. kopijo potrdila AJPES /Agencija Republike Slovenije za javno pravne evidence in storitve, glej www.ajpes.si/ – potrdila ali izpiski oz. kopije potrdil ali izpiskov ne smejo biti starejše od dvanajstih mesecev;
- zagotavljajo dostopnost prostorov izvajalcem mladinskih kulturnih programov; to dokažejo s podpisano izjavo predlagatelja;
- so v primeru, da so bili pogodbena stranka JSKD v letu 2010, izpolnjevali vse svoje obveznosti do JSKD; to dokažejo s podpisano izjavo predlagatelja.

POPOLNE VLOGE na razpis MKC 2011 morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

- vsebujejo vse predpisane obrazce, ki morajo biti podpisani in žigosani na ustreznih mestih:

Obrazec A:              splošni podatki – izjava
Obrazec A/1:          podatki o predlagatelju
Obrazec B:              projekt
Obrazec B/1:          utemeljitev projekta in potek izvedbe
Obrazec I:               izjave odgovorne osebe:
                               - projekt ni bil prijavljen na ostale razpise in/ali pozive JSKD 2011,
                               - projekt ni sofinanciran iz državnega proračuna namenjenega kulturi.

Obvezne priloge:
kopija izpiska iz registra /register AJPES/, iz katerega je razviden datum vpisa - izpisek iz registra ne sme biti starejši od dvanajstih mesecev.

Vloga mora biti predložena na ustreznih obrazcih in čitljivo izpolnjena v slovenskem jeziku, vsebovati mora vse zahtevane obrazce ter priloge. Na ustreznih mestih mora biti podpisana in žigosana.

. Izpolnjevanje pogojev razpisa
Izpolnjevanje pogojev razpisa MKC 2011 ugotavlja komisija za odpiranje vlog, ki jo imenuje direktor JSKD.

Pri odpiranju vlog bodo iz nadaljnjega postopka izločene vse vloge, ki:

- niso bile oddane v razpisnem roku;
- jih ni vložila upravičena oseba;
- nepopolne vloge.

Predlagatelji, ki bodo podali nepopolne vloge, bodo pozvani, da svoje vloge dopolnijo. Nepopolne vloge morajo predlagatelji dopolniti v 5 dneh od prejema poziva k dopolnitvi.

Vloge, ki niso bile oddane v razpisnem roku, ki jih ni vložila upravičena oseba in nepopolne vloge, ki kljub pozivu niso bile pravočasno dopolnjene, bodo zavržene s sklepom.

9. Splošni kriteriji
Predlagatelj posameznega projekta izpolnjuje splošne kriterije, če:

- trajneje, že vsaj eno leto deluje na razpisnem področju,
- ima ustrezen obseg kakovostnega kulturnega programa (na letni ravni izvede vsaj tri samostojne, vsebinsko zaokrožene projekte),
- je prepoznaven v slovenskem kulturnem prostoru in/ali mednarodni javnosti (reference s poudarkom na letu 2010),
- uresničuje cilje, ki presegajo lokalne interese (je v preteklih treh letih sodeloval vsaj pri treh projektih na mednarodni, državni ali regionalni ravni);
- če je predlagatelj lokalna skupnost, le-ta predloži kulturne programe in reference društev, ki prostore uporabljajo.

Investicijski projekt ustreza kriterijem tega razpisa, če:

- je celovit in zaokrožen, tehtno vsebinsko obrazložen in utemeljen;
- je realno ovrednoten in ima uravnoteženo finančno konstrukcijo;
- zaprošeni znesek sofinanciranja predlaganih kulturnih projektov ne presega 50% vseh predvidenih stroškov oz. ni višji od 10.000,00 evrov; to predlagatelji dokažejo z navedbo predvidenih finančnih virov za pokritje preostalega deleža;
- skupna vrednost projekta ni nižja od 2.000,00 evrov, predlagatelj pa zagotavlja ustrezen delež sofinanciranja z lastnimi ali pridobljenimi sredstvi.

Posebni kriterij:
- če gre za obnovo prostorov v lasti zasebnih fizičnih in pravnih oseb, mora predlagatelj predložiti pisno listino iz katere je razvidno, da se prostori dolgoročno uporabljajo v neprofitne namene v okviru razpisnega področja (npr. listina o brezplačnem najemu za min. 10 letno obdobje).

10. Posebni kriteriji
Predloženi projekti bodo ocenjeni na podlagi posebnih kriterijev glede na:

1. Obseg realizacije programa oz. projektov predlagatelja v zadnjem letu oz. preteklem obdobju (produkcija in postprodukcija, prepoznavnost, širjenje dejavnosti, sodelovanje na srečanjih, festivalih, tekmovanjih ter odmevnost v medijih in strokovni javnosti skupaj, do 30 točk);

2. Stanje opreme oz. nujnost nabave opreme ter stanje prostorov oz. nujnost obnove prostorov (skupaj do 50 točk);

Za projekte obnove prostorov se posebej točkuje:

- nujne projekte obnove, katerih odložitev bi povzročila nadaljnjo škodo na objektu; (do 10 točk)
- nujne projekte obnove, brez katerih bi bila uporaba prostorov bistveno okrnjena, nepopolna ali celo onemogočena; (do 10 točk)
- projekte obnove prostorov, ki jih uporablja večje število mladinskih kulturnih skupin; (do 10 točk)
- projekte, ki trajno rešujejo prostorsko problematiko za delovanje na področju mladinskih kulturnih dejavnosti; (do 10 točk)
- projekte, ki omogočajo kakovostnejšo pripravo in izvedbo umetniške produkcije; (do 10 točk)

Projekt nakupa tehnične in tehnološke opreme se točkuje:

- opremo, ki omogoča kakovostnejšo pripravo in izvedbo umetniške produkcije; (do 10 točk)
- opremo, ki omogoča produkcijo inovativnih multimedijskih del; (do 10 točk)
- opremo, ki izboljšuje javno dostopnost medijskega ustvarjanja in mladinske kulture in omogoča vključitev v mrežo mladinskih ustvarjalnih centrov; (do 10 točk)
- opremo, ki omogoča povezovanje med različnimi izvajalci mladinske kulture na regionalni, državi in mednarodni ravni; (do 10 točk)
- opremo, ki jo uporablja večje število mladinskih kulturnih skupin; (do 10 točk).

3. Učinki predlaganega projekta na uresničevanje ciljev nacionalnega programa (spodbujanje kulturnega razvoja, dopolnjevanje programske ponudbe, spodbujanje enakomernega regionalnega razvoja, vključevanje v javno kulturno infrastrukturo, skupaj do 30 točk).

11. Uporaba kriterijev
Projekte bo presojala in ocenjevala strokovno programska komisija na podlagi podatkov iz vloge (obrazci in priloge).

Za sofinanciranje bodo predlagani tisti projekti, ki bodo ki bodo v postopku ocenjevanja v celoti izpolnjevali splošne kriterije razpisa in bodo na podlagi posebnih kriterijev uvrščeni višje.

12. Oddaja in dostava vlog
Vloga mora biti predložena na naslov: Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, Štefanova 5, pp1699, 1000 Ljubljana, do 25. 3. 2011 oz. najpozneje ta dan oddana na pošti kot priporočena pošiljka.

Vloga mora biti oddana v zapečatenem ovitku in ustrezno označena. Na prednji strani ovitka mora biti izpisano: "NE ODPIRAJ - PRIJAVA NA RAZPIS MKC 2011". Na zadnji strani ovitka mora biti navedba vlagatelja: naziv in poštni naslov (sedež).

Če posamezni predlagatelj predloži več vlog, mora biti vsaka v svojem, pravilno označenem ovitku!

Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj strinja z vsemi pogoji in kriteriji razpisa MKC 2011.

13. Pristojni uslužbenci
Pristojna uslužbenca za dajanje informacij in pojasnil sta:

- Marjeta Turk, marjeta.turk@jskd.si, 01/24-10-524,
- Matej Maček, matej.macek@jskd.si, 01/24-10-518.

Uradne ure (po telefonu) so vsak ponedeljek, sredo in petek od 9.00 do 11.00 ure.

14. Dvig in vpogled dokumentacije razpisa
Dokumentacija javnega razpisa je dostopna na domači strani JSKD - www.jskd.si.
Dokumentacijo javnega razpisa lahko zainteresirani v razpisnem roku dvignejo na območnih izpostavah in na sedežu JSKD vsak delovni dan od 9.00 do 12.00 ure.

15. Obravnava vlog in obveščanje o izboru
Strokovna presoja vlog, prispelih na razpis MKC 2011 bo potekala v skladu s Pravilnikom o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa za izbiro kulturnih programov in kulturnih projektov ter Splošnimi pogoji poslovanja JSKD.

JSKD bo predlagatelje o svojih odločitvah obveščal praviloma v 30-tih dneh po zasedanju in odločitvi strokovne komisije.

Javni sklad RS za kulturne dejavnosti

Sprejeti projekti

Zavrnjeni projekti

Besedilo poziva

Zahtevek za izplačilo

 

Sprejeti projekti

Zavrnjeni projekti

Besedilo poziva

Zahtevek za izplačilo