GLASBA

 

 

 

INSTRUMENTALNA GLASBA

 

 

ZVEZA SLOVENSKIH GODB
p.p. 1531, 1001 Ljubljana

 

 

32. tekmovanje slovenskih godb v koncertni težavnostni stopnji
Laško, 19.-20. maj 2012

1.

Tekmovanja se lahko udeležijo vse godbe iz Slovenije in slovenske godbe iz tujine, ki so:

  • v 1. težavnostni stopnji na 25. tekmovanju leta 2005 v Desklah osvojile zlato plaketo s posebno pohvalo in so izpustile tekmovalna nastopa v koncertni težavnostni stopnji leta 2006 v Krškem in 2009 v Mariboru;
  • v koncertni težavnostni stopnji v letu 2006 v Krškem na 26. tekmovanju slovenskih godb osvojile najmanj bronasto plaketo in so izpustile tekmovalni nastop v letu 2009;
  • v 1. težavnostni stopnji na 28. tekmovanju leta 2008 v Laškem osvojile zlato plaketo s posebno pohvalo izpustile tekmovalni nastop v koncertni težavnostni stopnji leta 2009 v Mariboru;
  • v koncertni težavnostni stopnji v letu 2009 v Mariboru na 29. tekmovanju slovenskih godb osvojile najmanj bronasto plaketo.
  • v 1. težavnostni stopnji na 31. tekmovanju leta 2011 na Vrhniki osvojile zlato plaketo s posebno pohvalo;


2.

Tekmovanje poteka po Pravilih tekmovanj ZSG (Novice ZSG 3/99, stran 26-29, Novice ZSG 3/2000) in Novice ZSG 3/2003 in Novice ZSG 1/2004 – prečiščeno besedilo Novice 2/2007, str. 13-19.

2a.

Tekmovanja potekajo po Poslovniku tekmovanj Zveze slovenskih godb, Novice ZSG 1/2008, str. 37 – 39.

3.

Tekmovanje bo predvidoma 19. in 20. maja 2012 v Laškem.

4.

V godbi lahko igrajo le njeni člani, ki imajo veljavno izkaznico ZSG.

Za člane godbe iz prvega odstavka se štejejo:

  • vsi nepoklicni godbeniki, ki so člani godbe,
  • poklicni godbeniki, ki so bili člani godbe že pred končano srednji glasbeno šolo ali glasbeno akademijo,
  • poklicni godbeniki, ki so člani godbe že najmanj 2 leti.


V godbi lahko igrajo tudi učitelji glasbenih šol, ki učijo v glasbeni šoli ali v drugih organiziranih oblikah glasbenega izobraževanja (domicilna glasbena šola)

Godba, v kateri igrajo učitelji iz prejšnjega odstavka, je dolžna dostaviti za njih potrdilo domicilne glasbene šole, v kateri so zaposleni oz. imajo sklenjeno pogodbo.

Godbe lahko dopolnijo svojo zasedbo z največ 4 substituti.

Skupno število nastopajočih substitutov in učiteljev iz te točke pravil ne sme presegati 15 % skupnega števila tekmujočih članov godbe, ki imajo veljavno izkaznico ZSG za matično godbo za vsako tekmovanje posebej.

Vsak godbenik-ica lahko na istem tekmovanju nastopi največ dvakrat in sicer kot član, substitut ali profesor domicilne glasbene šole.

Substitut in učitelj lahko na istem tekmovanju največ dvakrat.

Vodstvo tekmovanja lahko na prošnjo tekmovalne godbe dovoli, ob predložitvi ustrezne dokumentacije, npr. zaradi bolezni, nastop začasnemu godbeniku (substitutu). Prošnja z dokumentacijo mora biti predložena vodstvu tekmovanj najmanj eno uro pred začetkom tekmovalnega dne na katerem godba sodeluje.

Člani tistih godb, ki so članice Zveze slovenskih godb (ZSG) se morajo pred nastopom izkazati z izkaznico ZSG, člani ostalih godb pa z osebnim dokumentom s sliko. Brez izkaznice in dokumentov iz tega odstavka, godbenik-ica na tekmovanju ne sme nastopiti.

Organizator bo pred in med tekmovanjem preveril izpolnjevanje pogojev.

Zaradi bolezni lahko vodstvo tekmovanja na prošnjo tekmovalne godbe izda dovoljenje za nastop tudi začasnemu godbeniku (substitutu), ki ne izpolnjuje pogojev iz drugega odstavka te točke.

5.

Tekmovalna prireditev obsega koncertni nastop v akustični dvorani. Zaporedje nastopov godb bo določeno z žrebom.

6.

Tekmovalna godba izvede naslednje skladbe:

Uvodna skladba,
ki se ne ocenjuje in je namenjena uigravanju orkestra in privajanju na akustiko dvorane (ne sme biti daljša od 5 minut)

Obvezni skladbi sta:
Rok Golob: GODBA NA ČUDEŽNEM VLAKU, skladba je dosegljiva pri ZSG
           
in

Carlo Alberto Pizzini, prir. Gert Buitenhuis:  AL PIEMONTE
Insegne gloriose (Banners of glory)
Notturno sulle Alpi (Alpine nocturne)
Macchine e cuori (La Fiat) (Cars and hearts (Fiat))

Skladba po lastni izbiri, ki ustreza ravni tekmovanja V TRAJANJU NAJMANJ 12 MINUT.

OPOZORILO: Godbe lahko igrajo tekmovalne skladbe samo iz originalnih notnih materialov.

7.

Nastope godb bo ocenjevala petčlanska mednarodna strokovna žirija. Elementi ocenjevanja so: intonacija, zvok, ritem in doslednost v tempu, tehnika igre/dinamika in fraziranje/umetniški vtis koncertnega nastopa. Najnižja in najvišja ocena dveh članov žirije se v skupni oceni ne upoštevata.

8.

Na podlagi skupne številčne ocene žirije, godba, ki je članica ZSG, lahko za tekmovalni nastop prejme zlato plaketo s posebno pohvalo, zlato, srebrno oz. bronasto plaketo ali priznanje za sodelovanje na tekmovanju po naslednjih merilih:

zlata plaketa s pohvalo nad 95% točk
zlata plaketa nad 90% točk
srebrna plaketa nad 80% točk
bronasta plaketa nad 70% točk
priznanje za sodelovanje do 70% točk

Godbe, ki niso članice ZSG, prejmejo samo listino o priznanju za sodelovanje na tekmovanju z oceno skupnega števila točk.

Rezultati bodo objavljeni najpozneje dve uri po tekmovanju.

Po končanem tekmovanju bo dirigent prejel originalno pisno oceno vseh članov strokovne žirije.

9.

Tekmovanje bo tonsko snemano.

S prijavo na tekmovanje, godba odstopi tonski in video posnetek nastopa tekmovanja arhivu ZSG ter dovoli, da s temi njihovimi posnetki razpolaga Zveza slovenskih godb.

Vsaka godba lahko dobi DAT posnetek in CDR za ceno 150,00 EUR (brez 20 % DDV). Godbe ta znesek plačajo ob prijavi s plačilom kotizacije.

10.

Prijavnina
a)    za godbe, ki so članice ZSG  800,00 EUR
b)    za godbe, ki niso članice ZSG 1.600,00 EUR

Kotizacijo godbe nakažejo na TRR št. 02029-0051300589.

S plačilom prijavnine pridobi godba pravico nastopanja na tekmovanju in brezplačen topel obrok.

11.

Na tekmovanjih ZSG lahko nastopijo le godbe, ki imajo poravnane vse finančne obveznosti do ZSG .

12.

Godba mora dokončno prijavo poslati najkasneje do 5. 2. 2012 v zaprti kuverti s pripisom »32. tekmovanje slovenskih godb« na naslov Zveza slovenskih godb, Pisarna Cerknica, Partizanska ul. 2, 1380  Cerknica.

Prijavo pošljite tudi na info@zvezaslovenskih-godb.si.

Prijava mora vsebovati:
•    prijavo godbe mora biti na obrazcu z uradnim imenom, njenim točnim naslovom, osebnim imenom, točnim naslovom in telefonsko številko predsednika godbe in dirigenta, e-mail predsednika in dirigenta godbe
•    en izvod partiture ali dirigentskega izvlečka skladbe po lastni izbiri (avtor, prirejevalec, založba),
•    minutažo predvidenih tekmovalnih skladb po lastni izbiri.

Potrditev izbora predlagane skladbe po lastni izbiri bodo godbe prejele najkasneje do 3. 3. 2012.

13.

Najkasneje do 15. 3. 2012 mora godba poslati še:
•    kratek opis delovanja (največ 10 tipkanih vrstic),         
•    seznam članov z rojstnimi podatki in podatki o stalnem bivališču in instrumentu, ki ga igrajo,
•    seznam substitutov (na posebnem listu),
•    seznam učiteljev glasbenih šol in potrdila o zaposlitvi.
•    5 partitur ali dirigentskih izvlečkov skladbe po lastni izbiri,
•    podatke o uvodni skladbi (avtor, prirejevalec, založba),
•    kopijo računa za nakup tekmovalnih skladb,
•    potrdilo o plačilu kotizacije in naročilu tonskega posnetka.

Zaradi postopkov informatizacije vse godbe organizator naproša, da poleg pisne dokumentacije na podlagi tega razpisa pošljejo prijavnico tudi po elektronski pošti na naslov: info@zvezaslovenskih-godb.si

14.

Če godba do 15. 3. 2012 ne pošlje celotne dokumentacije, jo lahko pošlje v dodatnem 8 dnevnem roku s tem, da plača dodatne povišane stroške v znesku 70 % zneska iz točke 10.
 

Če godba tudi v dodatnem 8 dnevnem roku ne pošlje celotne dokumentacije je njena predhodna prijava neveljavna.


Tone Urbas l.r.
predsednik ZSG