GLASBA /INSTRUMENTALNA GLASBA

Poslovnik tekmovanja

 

 1.  

  1. člen

  34. srečanje tamburašev in mandolinistov Slovenije (v nadaljevanju: tekmovanje) prireja Javni sklad RS za kulturne dejavnosti. Celotno prireditev pripravlja in izvaja koordinator območne izpostave s sodelavci.

  2.člen

  Na tekmovanju sodelujejo tamburaške in mandolinske skupine ali orkestri (v nadaljevanju: skupina), ki so bili sprejeti na tekmovanje v skladu z razpisom.

  3. člen

  Tekmovanje bo potekalo 5. aprila 2014 v Bohinjski Bistrici. Tekmujoče skupine so dolžne nastopiti v skladu s pogoji in omejitvami, navedenimi v razpisu tekmovanja. Skupina, ki ob dodeljenem času ne bo nastopila, bo izključena iz tekmovanja.

  4. člen

  Skupina je dolžna svoj tekmovalni program izvajati v prijavljenem zaporedju. Le iz utemeljenih razlogov in ob predhodni najavi tajniku žirije (najmanj 2 uri pred začetkom tekmovalnega koncerta) lahko skupina spremeni vrstni red skladb.

  Kršenje tega pravila povzroči zmanjšanje povprečne ocene orkestra za dve točki.

  5. člen

  Skupina je dolžna izvesti svoj program v predpisani skupni minutaži do 20 minut čiste glasbe. Za merjenje minutaže je odgovoren tajnik žirije. Kršenje tega pravila povzroči zmanjšanje povprečne ocene skupine za eno točko za vsako začeto minuto prekoračitve.

  6. člen

  Skupina, katere tekmovalni nastop je bil zaradi zunanjih dejavnikov (močan hrup, izpad elektrike in podobno) moten, ima pravico svoj tekmovalni nastop ponoviti v terminu, ki ga določi organizator.

  7. člen

  Predsednika in dva člana žirije imenuje direktor Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti. Predsednik vodi delo žirije in jo zastopa pred javnostjo, pri ocenjevanju in glasovanju pa je enakopraven ostalim članom žirije. Direktor Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti imenuje tudi tajnika žirije, ki nima statusa ocenjevalca.

  8. člen

  Žirija je samostojno delovno telo tekmovanja. Njene ocene so dokončne in nepreklicne.

  9. člen

  Kriteriji ocenjevanja so: intonacija, tempo, agogika, ritem, dinamika in fraziranje, izbor programa ter umetniški vtis.

  10. člen

  Vsak član žirije je dolžan v celoti prisostvovati vsem tekmovalnim nastopom skupin. Pri ocenjevanju je samostojen in neodvisen. Vsako skupino oceni s številčno oceno do 100 točk; uporaba decimalk ni dovoljena. Številčno oceno skupine (na posebnem obrazcu) je dolžan oddati tajniku žirije neposredno po zaključku tekmovalnega koncerta.

  11. člen

  Vsak nastop skupine se ocenjuje posebej. Tajnik žirije izračuna oceno posameznega nastopa skupine tako, da sešteje ocene vseh članov žirije nato pa izračuna povprečje v odstotkih (od 0% do 100%), na eno decimalno mesto natančno. Skupna številčna ocena skupine je povprečje dodeljenih ocen. Skupna številčna ocena je podlaga za podelitev odličij in nagrad tekmovanja. Odličja tekmovanja so:

  nad 95 točk zlato priznanje s pohvalo,
  od 90 do 95 točk zlato priznanje,
  od 80 do 90 točk srebrno priznanje,
  od 70 do 80 točk bronasto priznanje,
  manj kot 70 točk je priznanje za sodelovanje.

  12. člen

  O dodatnih nagradah in priznanjih odloča žirija na posebni seji po zadnjem tekmovalnem koncertu. Sklepe sprejema z večino glasov. Priznanja in nagrade bodo objavljene in podeljene na sklepni slovesnosti.

  13. člen

  Ocene  skupin so do razglasitve uradna tajnost.

  Skupne številčne ocene skupin bodo objavljene na razglasitvi rezultatov in nagrad, ki bo 5. aprila 2014 najmanj  eno uro po končani prireditvi. Za objavo skrbi tajnik žirije. Nagrade podeljuje žirija tekmovanja.

  14. člen

  Vsak član žirije napiše vsaki skupini tudi pisno oceno tekmovalnega nastopa. Pisno oceno vpišejo na poseben obrazec, ki ga oddajo tajniku žirije. Ocene posameznih ocenjevalcev so še 20 dni po končani reviji uradna tajnost. Po tem roku jih tajnik žirije skupaj s številčno oceno posreduje skupini, vendar brez imena posameznih žirantov.

  15. člen

  Morebitne pritožbe, razen na oceno žirije, lahko skupina vloži - v pisni obliki ali ustno na zapisnik - vodji tekmovanja, in to najpozneje v času 24 ur po koncu koncerta, na katerega se pritožba nanaša. Pritožbe morajo biti ustrezno utemeljene in po  potrebi opremljene z verodostojnimi dokazili.

  16. člen

  O pritožbi razpravlja in sklepa organizator tekmovanja najpozneje v tridesetih dneh po koncu tekmovanja.

  17. člen

  Ta poslovnik je sprejel organizator tekmovanja. Za razlago je pristojen vodja tekmovanja.

  Ljubljana, 1. december 2013

 

 

Dodatne informacije

 

Daniel LESKOVIC

samostojni strokovni svetovalec za instrumentalno glasbeno dejavnost


T: (01) 2410 532
F: (01) 2410 536
E: daniel.leskovic@jskd.si