GLEDALIŠČE IN LUTKE

 

 

 

Festivali

 

 

 

47. Linhartovo srečanje
Festival gledaliških skupin Slovenije 2008


PRAVILNIK

 

I. Uvod

 

47. Linhartovo srečanje - Festival gledaliških skupin Slovenije je prikaz kvalitetnega vrha ljubiteljske gledališke dejavnosti, ki nastane v tekoči sezoni. Namen festivala je predvsem pregled dela gledaliških skupin, popularizacija tovrstnega gledališča in nagrajevanje najbolje izvedenih projektov.

 

Festival poteka enotno, ne glede na zvrst in zasedbo predstave. Strokovno programska komisija JSKD za gledališko in lutkovno dejavnost imenuje državnega selektorja, ki opravi selekcijo za festival na regijskih Linhartovih srečanjih.

 

Izbor uradnega programa skupin je v pristojnosti selektorja festivala, kriteriji za izbor pa temeljijo predvsem na celoviti izdelanosti, izvirnosti in prepričljivosti predstave; kvalitetni interpretaciji posameznih vlog, kot tudi igralskega ansambla v celoti in funkcionalnih kostumskih in scenskih rešitvah.

 

Festival je prikaz vseh segmentov delovanja ljubiteljske gledališke dejavnosti, zato na lahko na njem sodelujejo gledališke skupine vseh zvrsti ljubiteljske gledališke dejavnosti, bodisi v uradnem bodisi v spremljevalnem programu.


II. Organizacijska struktura festivala

 

Organi festivala:
- organizacijski odbor
- selektor festivala
- strokovna žirija festivala

1. Organizacijski odbor

 

Organizacijski odbor festivala imenuje strokovno programska komisija JSKD za gledališko in lutkovno dejavnost. Organizacijski odbor šteje tri člane. Po funkciji je predsednik organizacijskega odbora svetovalec za gledališko in lutkovno dejavnost JSKD.


Organizacijski odbor skrbi za pripravo in izvedbo festivala (izvedbo uradnega in spremljevalnega dela festivala, namestitev udeležencev in zagotovitev optimalnih pogojev za nastope skupin...).


Poleg uradnega programa, ki ga izbere selektor, lahko organizacijski odbor na festival povabi tudi skupine, ki nastopijo v spremljevalnem programu.

2. Selektor festivala

 

Selektorja festivala izbere strokovno programska komisija JSKD za gledališko in lutkovno dejavnost.


Naloge selektorja festivala so:
- opraviti ogled in izbor prijavljenih predstav v skladu s svojim strokovnim znanjem, v roku, ki je določen v razpisu festivala;
- narediti seznam izbranih predstav, ki jih posreduje strokovno programski komisiji JSKD v roku
7 dni po opravljenem izboru, hkrati pa predlagati program festivala po dnevih
- podati pisno poročilo o izboru ogledanih predstav in sodelovati na okroglih mizah na festivalu

 

Selektor je v zvezi s svojim delom zavezan k molčečnosti, to pomeni, da ne sme nikogar, razen strokovno programske komisije JSKD seznaniti s seznamom izbranih predstav, kot tudi ne sme izjaviti ali storiti ničesar takšnega, na podlagi česar bi tretja oseba lahko sklepala, katera predstava je izbrana in predlagana v program festivala.


V primeru ugotovitve kršitve prejšnjega odstavka ima strokovno programska komisija JSKD pravico imenovati novega selektorja.

 

Selektorjev izbor predstav za festival je dokončen.

 

Selektor ne sme kakorkoli sodelovati pri katerikoli od izbranih predstav, uvrščenih v uradni program festivala.


3. Strokovna žirija festivala

 

Predsednika in dva člana strokovne žirije imenuje strokovno programska komisija JSKD za gledališko in lutkovno dejavnost. Delo žirije vodi njen predsednik. Strokovna žirija spremlja vse nastope izvajalcev, jih oceni ter na podlagi lastnih umetniških kriterijev podeli nagrado za najboljšo predstavo v celoti ter do tri posebna priznanja žirije. Odločitve žirije so dokončne. Pritožbe na odločitev žirije niso možne.

 

Član strokovne žirije ne sme kakorkoli sodelovati pri katerikoli od izbranih predstav, uvrščenih v uradni program festivala.

 

III. Nagrade

 

Tričlanska strokovna žirija Linhartovih srečanj na zaključnem festivalu lahko podeli nagrade v obliki umetniškega kipca v kategorijah: Matiček za najboljšo predstavo v celoti ter do tri Matičke kot posebno priznanje žirije. Finančna vrednost nagrade za Najboljšo predstavo v celoti je 800 EUR ostale nagrade niso finančno nagrajene.


Odločitev žirije je nepreklicna. Izbor strokovne žirije se razglasi na zaključnem večeru srečanja in javno objavi v medijih.

IV. Udeležba na festivalu

 

Za udeležbo na festivalu kandidirajo vse predstave, prijavljene na območna Linhartova srečanja. Skupine, ki svoje predstave niso prijavile na območna Linhartova srečanja, ne morejo biti uvrščene v uradni program srečanja.

 

Selektor festivala izbere predstave na podlagi ogledov, opravljenih na regijskih Linhartovih srečanjih. Skupine, izbrane na festival, bodo o tem obveščene najkasneje do 15. julija 2008.


Skupina lahko prijavi predstavo, ki je bila oziroma bo premierno uprizorjena v letu 2007 ali 2008 in ni kandidirala za Linhartovo srečanje 2007. Število predstav, s katerimi kandidira posamezna skupina, ni omejeno. Prijavnico mora skupina izpolniti v celoti in jo poslati na naslov, naveden v razpisu.

 

Na priloženi prijavnici morajo biti naslednji podatki:
- uradno ime skupine, poštni in elektronski naslov
- avtor in naslov predstave
- ime, priimek, naslov, elektronski naslov, telefon in faks producenta ali vodje skupine
- poimenski seznam izvajalcev predstave
- datum premiere in predvidene ponovitve
- kratek pregled delovanja prijavljene skupine
- osnovne tehnične zahteve predstave

Priloge: - promocijski material (gledališki listi, plakati, fotografije)
- nezmontiran video posnetek predstave (priloga ni obvezna)


Organizacijski odbor lahko brez obrazložitve zavrne prijavnico, ki je nepopolno ali nepravilno izpolnjena. Organizator zavrže nepravočasne poslane prijavnice.

 

Dodatne informacije

Javni sklad RS za kulturne dejavnosti
Štefanova 5, 1000 Ljubljana

 

Matjaž Šmalc,
strokovni svetovalec za gledališko in lutkovno dejavnost
Tel: 01/ 2410 511
Faks: 01/ 2410 510
E- pošta: matjaz.smalc@jskd.si

 

Franci Cotman, strokovni sodelavec za alternativno in multimedijsko dejavnost
Tel: 01/ 2410 523
Faks: 01/ 2410 510
E-pošta: franci.cotman@jskd.si