GLEDALIŠČE IN LUTKE/SKLAD STANETA SEVERJA

 

SKLAD STANETA SEVERJA

PRAVILA

Uvod

1. Dne 12. maja 1971 so s podpisom ustanovne listine Gorenjska predilnica Škofja Loka, Skupščina občine Škofja Loka, Akademija za gledališče, radio, film in televizijo Ljubljana in Zveza kulturnih organizacij Slovenije ustanovile Sklad Staneta Severja (v nadaljevanju: Sklad).

2. Namen Sklada je nagrajevati najboljše igralske stvaritve slovenskih poklicnih igralcev, študentov dramske igre in ljubiteljskih gledaliških igralcev.

3. Člani Sklada lahko postanejo organizacije, njihova združenja in organi, druge pravne osebe ter posamezniki, ki želijo z vplačilom finančnih prispevkov pomagati uresničevati namen Sklada.

4. Sedež Sklada je na sedežu Območne izpostave Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti Škofja Loka, ki opravlja strokovno-administrativne naloge za Sklad.

Upravni odbor Sklada

5. Upravni organi Sklada je upravni odbor, ki vodi poslovanje Sklada.

Upravni odbor sestavlja 5 članov.

Člane v upravni odbor delegirajo: Akademija za gledališče, radio, film in televizijo, Združenje dramskih umetnikov Slovenije, Javni sklad RS za kulturne dejavnosti in Občina Škofja Loka. Gorenjska predilnica Škofja Loka. Vsaka izmed naštetih članic v upravni odbor delegira enega člana na podlagi poziva strokovno-administrativne službe Sklada.

Upravni odbor se konstituira na prvi seji, ki jo skliče strokovno-administrativna služba Sklada v osmih dneh po prejemu seznama delegatov s strani upravičenih predlagateljev.

Mandatna doba upravnega odbora je štiri leta.

6. Upravni odbor izmed svojih članov izvoli predsednika upravnega odbora Sklada.

Naloge upravnega odbora so:

- objavlja javni razpis za nagrade Sklada

- potrjuje strokovno žirijo Sklada in sprejema pravilnik o njenem delovanju ter njegove spremembe oziroma dopolnitve

- na predlog strokovne žirije odloča o dodeljevanju nagrad Sklada in o njihovi višini.

7. Seje upravnega odbora so sklepčne, če je prisotnih več kot polovica članov upravnega odbora. Sklep upravnega odbora je veljaven, če se je zanj izreklo več kot polovica navzočih članov upravnega odbora.

Nagrade Sklada

8. Nagrade se podeljujejo v treh kategorijah, in sicer v kategoriji poklicni igralci, študenti AGRFT in ljubiteljski igralci.

9. Sklad vsako leto podeli do dve nagradi za igralsko stvaritev poklicnih dramskih igralcev/ igralk, do dve nagradi za igralsko stvaritev študenta ali študentke dramske igre (izjemoma lahko tudi skupinsko nagrado študentom AGRFT) in do dve nagradi za igralsko stvaritev ljubiteljskih dramskih igralcev in igralk v slovenskem kulturnem prostoru.

10. Število nagrad v posamezni kategoriji določi upravni odbor za vsako leto posebej in se objavi v vsakoletnem Razpisu nagrad Sklada.

11. O dobitnikih nagrad sklepa upravni odbor Sklada na predlog strokovne žirije Sklada.

12. Nagrade Sklada se podeljujejo javno vsako leto v decembru ob obletnici Severjeve smrti v Škofji Loki.

13. Nagrade podeli predsednik upravnega odbora Sklada.

Končne določbe

14. Pravilnik stopi v veljavo, ko ga potrdijo Akademija za gledališče, radio, film in televizijo, Gorenjska predilnica Škofja Loka, Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, Občina Škofja Loka in Združenje dramskih umetnikov Slovenije.

15. Pravilnik se dopolnjuje in spreminja na predlog članov in posameznikov, vendar vedno v smislu vsebinskih določil ustanovne listine Sklada.

Občina Škofja Loka
Tine Radinja, župan

Javni sklad RS za kulturne dejavnosti
mag. Marko Repnik, direktor

Akademija za gledališče, radio, film in televizijo
red. prof.Tomaž Gubenšek, dekan

Združenje dramskih umetnikov Slovenije
Saša Pavček, predsednica

Gorenjska predilnica d.o.o.
zanjo: Miha Ješe

Datum: 11. junij 2019

 

 


                                            

 

 

 

 

 

 

 

Stane Sever