GLEDALIŠČE IN LUTKE/SKLAD STANETA SEVERJA

 

SKLAD STANETA SEVERJA

PRAVILNIK STROKOVNE ŽIRIJE SKLADA STANETA SEVERJA

 

1. Strokovna žirija (v nadaljnjem besedilu: žirija) je strokovni organ upravnega odbora Sklada Staneta Severja (v nadaljnjem besedilu: sklad).

2. Žirijo potrjuje upravni odbor sklada in jo sestavlja pet članov. Člane žirije izbira upravni odbor na osnovi predlogov Akademije za gledališče, radio, film in televizijo (1 član), Združenja dramskih umetnikov Slovenije (3 člani) in Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti (v nadaljnjem besedilu: JSKD) (1 član). Upravni odbor lahko imenuje člane žirije tudi na lastno pobudo. Upravni odbor imenuje žirijo ob razpisu nagrad. Članstvo v žiriji traja štiri leta.

3. Žiriji predseduje predsednik, ki ga izvolijo člani žirije izmed sebe. Seje žirije so sklepčne, če je navzočih več kot polovica članov. Sklep žirije je veljaven, če se je zanj izreklo več kot polovica navzočih članov žirije. V primeru enakega števila glasov je prevladujoč zlati glas predsednika žirije.

4. Žirija pripravi upravnemu odboru sklada predlog za dodelitev nagrad. Žirija poda predlog za nagrade za igralsko stvaritev slovenskih poklicnih dramskih igralcev in igralk, za igralsko stvaritev študenta ali študentke dramske igre (možnost skupinske nagrade) in za igralsko stvaritev slovenskih ljubiteljskih dramskih igralcev in igralk. Število nagrad, ki jih žirija predlaga v posamezni kategoriji, mora biti v skladu s številom, določenim v vsakoletnem Razpisu nagrad Sklada Staneta Severja ter s Pravili Sklada Staneta Severja. Nagrado Staneta Severja lahko prejme nagrajenec v isti kategoriji le enkrat.

5. Žirija izbira med predlogi, ki izpolnjujejo pogoje razpisa nagrad Sklada in ustrezajo določilom 2. člena pravilnika Sklada. V poštev pridejo praviloma igralske stvaritve v obdobju zadnjih dveh let oz zadnjih dveh sezon v obdobju od 15. septembra izpred veh let do 15. septembra leta razpisa.

a) Predloge za nagrado za poklicne dramske igralce ali igralke podajo z ustrezno pisno obrazložitvijo slovenska poklicna gledališča, profesionalna-izveninstitucionalna gledališča in profesionalne gledališke skupine ter posamezniki, Združenje dramskih umetnikov Slovenije ali odbori Združenja v posameznih gledališčih. Vsak lahko poda največ dva predloga.

b) Predloge za nagrado za igralsko stvaritev študenta ali študentke dramske igre (ali skupinsko nagardo) poda z ustrezno pisno obrazložitvijo AGRFT.

c) Predloge za nagrado za igralsko stvaritev slovenskih ljubiteljskih dramskih igralcev in igralk poda z ustrezno pisno obrazložitvijo JSKD in posamezniki.

d) Število predlogov vsakega predlagatelja mora biti v skladu s Pravili Sklada Staneta Severja in vsakoletnim Razpisom nagrad Sklada Staneta Severja.

6. Žirija lahko samostojno, ne glede na prijave, poda svoj predlog za nagrado za igralsko stvaritev.

7. V primeru, da žirija ne potrdi predlogov, podanih s strani AGRFT in JSKD, lahko

    - pozove AGRFT ali JSKD za nominacijo drugih kandidatov,

    - sama poda predlog za nagrado,

    - ne predlaga nikogar.

8. Nagrade Sklada se praviloma podeljujejo za igralske stvaritve, nastale v obdobju od 15. septembra zadnjih dveh let do 15. septembra tekočega leta.

V kategoriji ljubiteljski igralci se nagrade podeljujejo za igralske stvaritve preteklih dveh let ali za življenjsko delo.

9. Nagrajenec za posamezno področje lahko nagrado prejme le enkrat.

10. Strokovna žirija o svojem delu pripravi pisno poročilo in vsebinsko obrazložitev nagrad.

O predlogu žirije sklepa upravni odbor Sklada. Če upravni odbor ugotovi, da predlog žirije ni v skladu s pravili Sklada in razpisa, ga vrne žiriji v ponovno obravnavo. Sklep upravnega odbora o predlogu žirije je dokončen.

11. Sodelovanje v žiriji je častno.

Pravilnik strokovne žirije je na podlagi dopolnil 10. junija 2014 sprejel UO Sklada Staneta Severja v septembru 2019.                                       

 

 

 

 

 

 

 

Stane Sever