Razpis

14. MEDNARODNO ZBOROVSKO TEKMOVANJE
GALLUS – MARIBOR 2017, SLOVENIJA

NASLOV TEKMOVANJA

JSKD
14. Mednarodno zborovsko tekmovanje Gallus – Maribor 2015
Štefanova 5
1000 Ljubljana
tel: +(386) 1 24 10 525
fax: +(386) 1 24 10 510,
elektronski naslov: info.maribor@jskd.si
spletna stran: http://www.jskd.si/maribor

ORGANIZATORJI

Javni sklad RS za kulturne dejavnosti
Mestna občina Maribor
Organizacijski odbor tekmovanja
Zveza kulturnih društev Slovenije
Zveza kulturnih društev Maribor

URNIK TEKMOVANJA:

Petek, 21. aprila 2017
Od 13.00: sprejem zasedb, možnost popoldanske akustične vaje
Večerni netekmovalni nastop zasedb s programsko zaokroženim sporedom, značilnim za deželo, od koder je zasedba.

Sobota, 22. aprila 2017
Dopoldne: tekmovalni del – obvezni program
Popoldne: tekmovalni del – prosti program

Nedelja, 23. aprila 2017
11.00: tekmovanje za veliko nagrado 14. Mednarodnega zborovskega tekmovanja Gallus Maribor 2017
15.00: podelitev priznanj in nagrad
17.00: sklepno srečanje sodelujočih in pogostitev

POMEMBNI DATUMI:

Note obveznih sodobnih slovenskih skladb:
Ponedeljek, 4. julij 2016 – izbrane in na voljo bodo partiture obveznih slovenskih skladb.
Rok prijave:
Petek, 16. septembra 2016 – oddana spletna prijava in prijavno gradivo po pošti.
Objava sprejetih zasedb:
Petek, 23. septembra  2016
Plačilo prijavnine:
Zasedbe bodo januarja 2017 prejele predračun za plačilo prijavnine v znesku
Partiture in spremembe sporeda:
Petek, 17. februarja 2017 – rok za oddajo partitur in najavo morebitne spremembe tekmovalnega sporeda.

PRAVILA TEKMOVANJA:

I. PRIJAVA

1. UDELEŽBA

14. Mednarodno zborovsko tekmovanje Gallus Maribor 2017 je namenjeno ženskim, moškim in mešanim zasedbam ter malim pevskim skupinam.
Na tekmovanju lahko sodelujejo izključno ljubiteljske zasedbe.
Zborovodje in morebitni instrumentalisti so lahko poklicni glasbeniki.
Število pevk in pevcev je omejeno: v mali pevski skupini lahko sodeluje od 4 do 11 pevcev, v zboru pa od 12 do 48 pevcev.
Število sodelujočih zasedb je omejeno: nastopijo lahko največ 4 male pevske skupine in 8 zborov.
O sprejemu zasedbe na tekmovanje odloča umetniški svet tekmovanja, ki ga je imenoval organizacijski odbor. Odločitev temelji na podlagi umetniške kakovosti zasedbe, razvidne iz poslane prijave.

2. PRIJAVNICA

Zasedbe morajo:
- izpolniti elektronsko prijavnico
- po pošti na naslov JSKD, Štefanova 5, 1000 Ljubljana (s pripisom »14. MZT Gallus - Maribor«) oddati prijavno gradivo:
a) Zgoščenko ali UBS ključek, na katerem je zvočni posnetek najmanj treh skladb, posnetih od 1. januarja 2016 do prijave (posnetki morajo vsebovati izvedbo a cappella vsaj treh različnih obdobij oz. stilov) in
b) zanimivo fotografijo zasedbe visoke resolucije.
c) En izvod dobro čitljivih partitur vsake prijavljene skladbe, razen slovenske obvezne skladbe.
Sprejete zasedbe bodo morale do petka, 17. februarja 2017, poslati še 5 izvodov tekmovalnih skladb za člane žirije in arhiv tekmovanja (fotokopije bodo dovoljene le s pisnim privoljenjem založnika ali skladatelja, če je skladba v rokopisu). Originalne izvode vrnemo udeležencem.

II. SPOREDI

1. POTEK TEKMOVANJA

Prireditev je razdeljena na netekmovalni in 3 tekmovalne dele:

A: NETEKMOVALNI NASTOP:
Netekmovalni nastop je otvoritveni koncert:
- zasedba mora predstaviti zaokrožen spored, značilen za deželo, od koder je zasedba (ljudska pesem, ali vokalni jazz/pop, gospel, stara glasba oz. katerakoli značilna zvrst),
- če predstavi zasedba ljudsko glasbo, sta zelo zaželena nastop v narodnih nošah in petje na pamet,
- skupno trajanje izbranih skladb ne sme preseči 6 minut čiste glasbe,
- predstavljene skladbe se ne smejo ponoviti v tekmovalnem sporedu.

B: TEKMOVALNI DEL je sestavljen iz treh nastopov.
1. Obvezni program
- Skladba Jacobusa Handla Gallusa po lastni izbiri (ref. ed. Monumenta artis musicae Slovenie – MAMS SAZU, Ljubljana).
- Skladba iz obdobja romantike po lastni izbiri, napisana do leta 1920.
- Obvezna ljudska pesem:
a) za vokalne skupine: priredba ljudske pesmi iz države, od koder je zasedba, nastala po letu 1997. Skladba ne sme biti izvajana na otvoritvenem koncertu;
b) za zbore: Lojze Lebič (1934): FČELICA ZLETEILA (po prekmurskih ljudskih motivih). Zasedbam so na voljo partiture v pdf. obliki, po plačilu prijavnine pa bodo brezplačno prejele originalne izvode za vse člane zasedbe.
- Program mora biti izveden a cappella. Skupna minutaža vseh treh skladb ne sme presegati 12 minut.
- Zaporedje izvajanih skladb mora biti tako, kot je določeno v razpisu obveznega programa.

2. Prosti program, v katerem zasedba predstavi umetne skladbe po lastni izbiri.
- Program mora biti izveden a cappella.
- Vsebovati mora najmanj dve skladbi.
- Program ne sme vsebovati skladb iz obveznega programa.
- Dovoljena skupna minutaža čiste glasbe vseh skladb je 10–15 minut.

3. Tekmovanje za veliko nagrado 14. Mednarodnega zborovskega tekmovanja Galllus Maribor 2017
Tekmovalo bo do 5 zasedb z najvišjim skupnim povprečnim rezultatom tekmovanja v obveznem in prostem programu. Sodelujoče zasedbe bo potrdila žirija. Vrstni red sodelujočih zasedb bo določen z javnim žrebom.
- Spored mora vsebovati najmanj 3 skladbe.
- Samo ena skladba je lahko ponovljena iz prostega ali obveznega programa.
- Samo ena skladba je lahko ljudska pesem.
- Samo ena skladba ima lahko instrumentalno spremljavo. Dovoljena je, če je predvidena v izvirniku izbrane skladbe.
- Dovoljena skupna minutaža čiste glasbe vseh skladb je 10 - 15 minut.

Za morebitno instrumentalno spremljavo bo na voljo klavir, drugih instrumentov organizator ni dolžan priskrbeti.

III. ŽIRIJA, OCENE

1. SESTAVA ŽIRIJE

Žirijo bo sestavljalo 5 uglednih članov, strokovnjakov za zborovsko glasbo; dva iz Slovenije, trije iz tujine.

2. DELO ŽIRIJE

Vsak član žirije oceni zasedbo s številčno oceno do 100.
Pri ocenjevanju se upoštevajo:
a) tehnična pripravljenost zasedbe,
b) zahtevnost programa,
c) prepričljivost izvedbe.

3. RAZGLASITVE REZULTATOV

Imena sodelujočih zasedb za tekmovanje za veliko nagrado bodo objavljena najpozneje uro po koncu tekmovanja v prostem programu.
Ocene tekmovalnih nastopov bodo javno objavljene šele na nedeljski podelitvi priznanj.
Odločitve žirije so dokončne. Pritožbe nanje  niso mogoče.
Vse zasedbe bodo od vsakega člana žirije prejeli tudi pisno mnenje o svojem nastopu.

IV. NAGRADE

1. VELIKA NAGRADA 14. MEDNARODNEGA ZBOROVSKEGA TEKMOVANJA GALLUS MARIBOR 2017
Prejela jo bo zasedba (zbor ali vokalna skupina), ki bo zbrala najvišje povprečno število točk iz vseh treh tekmovalnih nastopov.

2. VELIKA NAGRADA EVROPE 2018
Najboljša zasedba z najmanj 12 člani bo nastopila na finalnem tekmovanju za veliko nagrado Evrope 2018 v Mariboru.
Če si bosta dve zasedbi delili to mesto, bo za nastop na GPE 2018 izbran tisti, ki bo zmagal v več kategorijah tekmovanja.

3. FESTIVAL CONCODRIA VOCIS, SARDINJA, ITALIJA
Najboljša vokalna skupina bo povabljena na mednarodni festival Concordia Vocis na Sardinji, Italija.

4. DENARNE NAGRADE IN PRIZNANJA ZA ZASEDBE V TEKMOVANJU ZA VELIKO NAGRADO
Denarne nagrade:
Zasedbam, ki se bodo uvrstile v tekmovanje za veliko nagrado 14. Mednarodnega zborovskega tekmovanja Gallus Maribor 2017, bodo podeljeni naslednje denarne nagrade in priznanja:
1. mesto/velika nagrada 14. Mednarodnega zborovskega tekmovanja Gallus Maribor 2017:
2.500,00 € in spominsko priznanje,
2. mesto – 2.000,00 € in plaketa,
3. mesto – 1.500,00 € in plaketa,
4. mesto – plaketa finalista,
5. mesto – plaketa finalista.
Če več zasedb dobi enako število točk, si v enakih deležih razdelijo svojo in naslednje denarne nagrade.

5. DODATNE NAGRADE IN PRIZNANJA
- Denarna nagrada za najboljšo moško oz. žensko zasedbo, če ta ne prejme velike nagrade – 700,00 €,
- denarna nagrada za najboljšo malo pevsko skupino, če ta ne prejme velike nagrade – 700,00 €,
- *denarna nagrada zborovodji za najboljšo izvedbo skladbe Jacobusa Handla Gallusa – 250,00 €,
- *denarna nagrada zborovodji za najboljšo izvedbo obvezne sodobne slovenske skladbe – 250,00 €,
- nagrada občinstva zasedbi za nastop na otvoritvenem koncertu – praktična nagrada,
- nagrada slovenskih zborovodij za najbolj izviren koncept in prepričljiv nastop na otvoritvenem koncertu – praktična nagrada,
- **nagrada za najboljšo slovensko zasedbo – nagrada Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti,
- Radio Slovenija nagrajuje vse nagrajene slovenske zasedbe z arhivskim snemanjem, ki ga morajo izkoristiti do 25. tekmovanja slovenskih pevskih zasedb Naša pesem 2018.
*Na predlog žirije.
**Nagrada ne bo podeljena, če se bo tekmovanja udeležila samo ena slovenska zasedba.
Podeljena bodo priznanja o sodelovanju na 14. Mednarodnem zborovskem tekmovanju Maribor vsem sodelujočim zasedbam.
Po predlogu žirije so lahko podeljena še dodatna priznanja.

V. FINANČNE OBVEZNOSTI

1. PRIJAVNINA

Zasedbe morajo organizatorju plačati prijavnino: vsaka zasedba plača osnovo 100,00 € in dodatno po 10,00 € za vsakega svojega udeleženca tekmovanja.

2. STROŠKI BIVANJA

- Zasedbe – sodelujoči pevci, dirigent in instrumentalisti (največ 42 oseb) – imajo brezplačno bivanje in prehrano od petka (kosilo) do nedelje (sklepna pogostitev) v študentskem domu. Če ima zasedba več sodelujočih članov in spremljevalcev, te stroške doplača sama.
Če želi biti zasedba nastanjena v hotelu namesto v študentskem domu, organizator pokrije stroške v vrednosti cene študentskega doma, razliko do polne cene pa doplača zasedba.
- Vse potne stroške pokrijejo zasedbe same.
- Zasedbe pokrijejo stroške, ki bi nastali zaradi zgodnejšega prihoda ali poznejšega odhoda s tekmovanja, same.

3. PRAVICE DO POSNETKOV

Vse pravice do tonskih in slikovnih posnetkov pripadajo organizatorju tekmovanja. Zasedbe za svoj nastop ne dobijo nobene odškodnine, prejmejo pa posnetke svojih nastopov in fotografije.

VI. URADNE ZADEVE

1. Organizator ni odgovoren za morebitne nesreče, izgube, kraje in podobno med bivanjem zasedbe v Mariboru.
2. Uradna jezika tekmovanja sta slovenščina in angleščina.
3. Ob sporu velja izvirnik v slovenski obliki.
4. Potek in izvedbo tekmovanja podrobneje ureja Poslovnik 14. Mednarodnega zborovskega tekmovanja Gallus Maribor 2017, ki je na voljo pri prireditelju.
5. Razpis je bil sprejet na 1. seji organizacijskega odbora 14. Mednarodnega zborovskega tekmovanja Gallus Maribor 2017.
6. Organizacijski odbor je pristojen za njegovo tolmačenje.
7. Zasedbe s prijavnico potrdijo, da sprejmejo razpisne pogoje.
8. Organizacijski odbor si pridržuje pravico, da ob morebitni nepredvideni višji sili spremeni tekmovalne pogoje. O tem mora sodelujoče zasedbe pisno obvestiti.

ELEKTRONSKA PRIJAVNICA

 

email: info.maribor@jskd.si, tel: +386 (1) 24 10 525 / + 386 (1) 24 10 506 / + 386 (2) 23 42 117