Razpis

13. MEDNARODNO ZBOROVSKO TEKMOVANJE
GALLUS – MARIBOR 2015, SLOVENIJA

NASLOV TEKMOVANJA

JSKD
13. Mednarodno zborovsko tekmovanje Gallus – Maribor 2015
Štefanova 5
1000 Ljubljana
tel: +(386) 1 24 10 525
fax: +(386) 1 24 10 510,
elektronski naslov: info.maribor@jskd.si
spletna stran: http://www.jskd.si/maribor

ORGANIZATORJI

Javni sklad RS za kulturne dejavnosti
Mestna občina Maribor
Organizacijski odbor tekmovanja
Zveza kulturnih društev Slovenije
Zveza kulturnih društev Maribor

URNIK TEKMOVANJA

Petek, 10. aprila 2015
Od 13.00: sprejem zasedb, možnost popoldanske akustične vaje
Večerni netekmovalni nastop zasedb s programsko zaokroženim sporedom, značilnim za deželo, od koder je zasedba.

Sobota, 11. aprila 2015
Dopoldne: tekmovalni del – obvezni program
Popoldne: tekmovalni del – prosti program

Nedelja, 12. aprila 2015
11.00: tekmovanje za veliko nagrado 13. Mednarodnega zborovskega tekmovanja Gallus – Maribor 2015
15.30: podelitev priznanj in nagrad
17.30: sklepno srečanje sodelujočih in pogostitev

POMEMBNI DATUMI

Note obveznih sodobnih slovenskih skladb:
Ponedeljek, 8. septembra 2014 – izbrane in na voljo bodo partiture obveznih slovenskih skladb
Rok prijave:
Ponedeljek, 24. novembra 2014 – zadnji rok oddaje prijave (poštni žig)
Objava sprejetih zasedb:
Ponedeljek, 10. decembra 2014
Plačilo prijavnine:
Zasedbe bodo januarja 2015 prejele predračun za plačilo prijavnine v znesku 300 €.
Partiture in spremembe sporeda:
Ponedeljek, 16. februarja 2015 – rok za oddajo partitur in najavo morebitne spremembe tekmovalnega sporeda

PRAVILA TEKMOVANJA

I. PRIJAVA

1. UDELEŽBA

13. Mednarodno zborovsko tekmovanje Gallus – Maribor 2015 je namenjeno ženskim, moškim in mešanim zasedbam ter malim pevskim skupinam.

Na tekmovanju lahko sodelujejo izključno ljubiteljske zasedbe.

Zborovodje in morebitni instrumentalisti so lahko poklicni glasbeniki.

Število pevk in pevcev je omejeno: v mali pevski skupini lahko sodeluje od 4 do 11 pevcev, v zboru pa od 12 do 48 pevcev.

Število sodelujočih zasedb je omejeno: nastopijo lahko največ 4 male pevske skupine in 8 zborov.

O sprejemu zasedbe na tekmovanje odloča umetniški svet tekmovanja, ki ga je imenoval organizacijski odbor. Odločitev temelji na podlagi umetniške kakovosti zasedbe, razvidne iz poslane prijave.

2. PRIJAVNICA

Zasedbe morajo organizatorju poslati prijavo, ki vsebuje:

 • Natančno izpolnjeno prijavnico.

 • Zvočni posnetek najmanj treh skladb, posnetih na zgoščenki ali DVD od 1. januarja 2014 do prijave. Posnetki morajo vsebovati izvedbo a cappella vsaj treh različnih obdobij oz. stilov.

 • Kratek opis zasedbe in njenega delovanja (od 12 do 15 tipkanih vrstic) ter jasno, zanimivo fotografijo zasedbe, ki ju pošljite na elektronski naslov mihela.jagodic@jskd.si.

 • En izvod dobro čitljivih partitur vsake prijavljene skladbe, razen slovenske obvezne skladbe.

Sprejete zasedbe bodo morale do ponedeljka, 16. februarja 2015, poslati še 6 izvodov tekmovalnih skladb za člane žirije in arhiv tekmovanja (fotokopije bodo dovoljene le s pisnim privoljenjem založnika ali skladatelja, če je skladba v rokopisu). Pet izvodov not vrnemo udeležencem, en izvod ostane v arhivu tekmovanja.

 

II. SPOREDI

1. POTEK TEKMOVANJA

Prireditev je razdeljena na netekmovalni in 3 tekmovalne dele:

A: NETEKMOVALNA NASTOPA

Netekmovalni nastop je otvoritveni koncert:

 • zasedba mora predstaviti zaokrožen spored, značilen za deželo, od koder je zasedba (ljudska pesem, ali vokalni jazz/pop, gospel, stara glasba oz. katerakoli značilna zvrst),

 • če predstavi zasedba ljudsko glasbo, sta zelo zaželena nastop v narodnih nošah in petje na pamet,

 • skupno trajanje izbranih skladb ne sme preseči 7 minut čiste glasbe,

 • predstavljene skladbe se ne smejo ponoviti v tekmovalnem sporedu.

B: TEKMOVALNI DEL je sestavljen iz treh nastopov.
1. Obvezni program

– Skladba Jacobusa Handla Gallusa po lastni izbiri (ed. Monumenta artis musicae Slovenie – MAMS SAZU, Ljubljana).
– Skladba iz obdobja romantike po lastni izbiri, napisana do leta 1920.
– Obvezna ljudska pesem:
a) za vokalne skupine: priredba ljudske pesmi iz države, od koder je zasedba, nastala po letu 1995. Skladba ne sme biti izvajana na otvoritvenem koncertu;
b) za zbore: Ambrož Čopi: Dajte novici na kolač (ljudska iz sv. Petra v Istri)
Ogled partitur:
mešani zbor
http://astrum.si/view_product.php?product=DAJJ7PHC49&cat_id=77&language=English.inc.php&language=Slovensko.inc.php
ženski zbor
http://astrum.si/view_product.php?product=DAJJM5FCVC&cat_id=75&language=English.inc.php&language=Slovensko.inc.php
moški zbor
http://astrum.si/view_product.php?product=DAJGF8HRYH&cat_id=76&language=English.inc.php&language=Slovensko.inc.php
Po plačilu prijavnine bodo zasedbam brezplačno poslani originalni izvodi za vse člane zasedbe.

 • Program mora biti izveden a cappella. Skupna minutaža vseh treh skladb ne sme presegati 12 minut.
 • Zaporedje izvajanih skladb mora biti tako, kot je določeno v razpisu obveznega programa.

2. Prosti program, v katerem zasedba predstavi umetne skladbe po lastni izbiri.

 • Program mora biti izveden a cappella.
 • Vsebovati mora najmanj dve skladbi.
 • Program ne sme vsebovati skladb iz obveznega programa.
 • Dovoljena skupna minutaža čiste glasbe vseh skladb je 10–15 minut.

3. Tekmovanje za veliko nagrado 13. Mednarodnega zborovskega tekmovanja Galllus Maribor 2015
Tekmovalo bo do 5 zasedb z najvišjim skupnim povprečnim rezultatom tekmovanja v obveznem in prostem programu. Sodelujoče zasedbe bo potrdila žirija. Vrstni red sodelujočih zasedb bo določen z javnim žrebom.

 • Spored mora vsebovati najmanj 3 skladbe.
 • Samo ena skladba je lahko ponovljena iz prostega ali obveznega programa.
 • Samo ena skladba je lahko ljudska pesem.
 • Samo ena skladba ima lahko instrumentalno spremljavo. Dovoljena je, če je predvidena v izvirniku izbrane skladbe.
 • Dovoljena skupna minutaža čiste glasbe vseh skladb je 10–15 minut.
Za morebitno instrumentalno spremljavo bo na voljo klavir, drugih instrumentov organizator ni dolžan priskrbeti.

III. ŽIRIJA, OCENE

 1. SESTAVA ŽIRIJE

Žirijo bo sestavljalo 5 uglednih članov, strokovnjakov za zborovsko glasbo; dva iz Slovenije, trije iz tujine.

2. DELO ŽIRIJE

Vsak član žirije oceni zasedbo s številčno oceno do 100.
Pri ocenjevanju se upoštevajo:
 • tehnična pripravljenost zasedbe,
 • zahtevnost programa,
 • prepričljivost izvedbe.

3. RAZGLASITVE REZULTATOV

Imena sodelujočih zasedb za tekmovanje za veliko nagrado bodo objavljena najpozneje uro po koncu tekmovanja v prostem programu. Ocene tekmovalnih nastopov bodo javno objavljene šele na nedeljski podelitvi priznanj. Odločitve žirije so dokončne. Pritožbe nanje  niso mogoče. Vse zasedbe bodo od vsakega člana žirije prejeli tudi pisno mnenje o svojem nastopu.

 

IV. NAGRADE

Veliko nagrado 13. Mednarodnega zborovskega tekmovanja Gallus – Maribor 2015 bo dobila tista zasedba, ki bo zbrala najvišje povprečno število točk iz vseh treh tekmovalnih nastopov.
Najboljša zasedba z najmanj 12 člani bo nastopila na finalnem tekmovanju za veliko nagrado Evrope 2016.
Najboljša mala pevska skupina bo povabljena na Mednarodni festival Concordia Vocis na Sardinji, Italija.
Če si bosta dve zasedbi delili mesto najboljše, bo za nastop na GPE 2016 ali festivalu Concordia Vocis izbrana tista, ki bo boljša v več kategorijah tekmovanja.

DENARNE NAGRADE IN PRIZNANJA ZA ZASEDBE V TEKMOVANJU ZA VELIKO NAGRADO

Denarne nagrade:
Zasedbam, ki se bodo uvrstile v tekmovanje za veliko nagrado 13. Mednarodnega zborovskega tekmovanja Gallus Maribor 2015, bodo podeljeni naslednje denarne nagrade in priznanja:

 • 1. mesto/velika nagrada 13. Mednarodnega zborovskega tekmovanja Gallus Maribor 2015: 2500 € in spominsko priznanje,
 • 2. mesto – 2000 € in plaketa,
 • 3. mesto – 1500 € in plaketa,
 • 4. mesto – plaketa finalista,
 • 5. mesto – plaketa finalista.

Če več zasedb dobi enako število točk, si v enakih deležih razdelijo svojo in naslednje denarne nagrade.

DODATNE NAGRADE IN PRIZNANJA

 • Denarna nagrada za najboljšo moško oz. žensko zasedbo, če ta ne prejme velike nagrade – 700 €,
 • denarna nagrada za najboljšo malo pevsko skupino, če ta ne prejme velike nagrade – 700 €,
 • *denarna nagrada zborovodji za najboljšo izvedbo skladbe Jacobusa Handla Gallusa – 250 €,
 • *denarna nagrada zborovodji za najboljšo izvedbo obvezne sodobne slovenske skladbe – 250 €,
 • nagrada občinstva zasedbi za nastop na otvoritvenem koncertu – praktična nagrada,
 • nagrada slovenskih zborovodij za najbolj izviren koncept in prepričljiv nastop na otvoritvenem koncertu – praktična nagrada,
 • **nagrada za najboljšo slovensko zasedbo – nagrada Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti,
 • Radio Slovenija nagrajuje vse nagrajene slovenske zasedbe z arhivskim snemanjem, ki ga morajo izkoristiti do 23. tekmovanja slovenskih pevskih zasedb Naša pesem 2016.
*Na predlog žirije.
**Nagrada ne bo podeljena, če se bo tekmovanja udeležila samo ena slovenska zasedba.
Podeljena bodo priznanja o sodelovanju na 13. Mednarodnem zborovskem tekmovanju Gallus – Maribor vsem sodelujočim zasedbam.
Na željo žirije so lahko podeljena še dodatna priznanja.

 

 V. FINANČNE OBVEZNOSTI

1. STROŠKI BIVANJA

 • Zasedbe – pevci, dirigent in instrumentalisti (največ 49 oseb) – imajo brezplačno bivanje in prehrano od petka (kosilo) do nedelje (sklepna pogostitev) v študentskem domu. Če želi biti zasedba nastanjena v hotelu, organizator pokrije stroške v vrednosti cene študentskega doma, razliko do polne cene pa doplača zasedba.
 • Vse potne stroške pokrijejo zasedbe same.
 • Zasedbe pokrijejo stroške, ki bi nastali zaradi zgodnejšega prihoda ali poznejšega odhoda s tekmovanja, same.

2. PRAVICE DO POSNETKOV

 • Vse pravice do tonskih in slikovnih posnetkov pripadajo organizatorju tekmovanja. Zasedbe za svoj nastop ne dobijo nobene odškodnine, prejmejo pa posnetke svojih nastopov in fotografije.

 

VI. URADNE ZADEVE

 • Organizator ni odgovoren za morebitne nesreče, izgube, kraje in podobno med bivanjem zasedbe v Mariboru.
 • Uradna jezika tekmovanja sta slovenščina in angleščina.
 • Ob sporu velja izvirnik v slovenski obliki.
 • Potek in izvedbo tekmovanja podrobneje ureja Poslovnik 13. Mednarodnega zborovskega tekmovanja Gallus – Maribor 2015, ki je na voljo pri prireditelju.
 • Razpis je bil sprejet na 1. seji organizacijskega odbora 13. Mednarodnega zborovskega tekmovanja Gallus – Maribor 2015.
 • Organizacijski odbor je pristojen za njegovo tolmačenje.
 • Zasedbe s prijavnico potrdijo, da sprejmejo razpisne pogoje.
 • Organizacijski odbor si pridržuje pravico, da ob morebitni nepredvideni višji sili spremeni tekmovalne pogoje. O tem mora sodelujoče zasedbe pisno obvestiti.

 

email: info.maribor@jskd.si, tel: +386 (1) 24 10 525 / + 386 (1) 24 10 506 / + 386 (2) 23 42 117