ORGANIZACIJA SKLADA / POSEBNI PROJEKTI / KULTURNA ŠOLA 2015

Rezultati

1. SPLOŠNI PODATKI O POZIVU

Javna objava poziva

Na podlagi Zakona o Javnem skladu Republike Slovenije za kulturne dejavnosti (Uradni list RS, št. 29/2010) smo v sodelovanju z Zvezo kulturnih društev Slovenije (ZKDS) objavili Javni poziv k oddaji vlog za za dodelitev naziva “Kulturna šola 2015”.


Poziv je bil objavljen na spletni strani JSKD

(http://www.jskd.si/financiranje/poziv_kulturna_sola/2015
/uvod_kulsola_2015.htm) 5. februarja 2015 in zaključen 31. marca 2015. Sočasno s spletno objavo smo seznanili vse potencialne kandidate (osnovne šole, podružnične šole ter šole s posebnimi program), območne izpostave sklada, Zvezo kulturnih društev Slovenije ter medije prek sporočila za javnost.

 

Namen javnega poziva

S kandidacijskim in izbirnim postopkom ter podelitvijo naziva želimo:
* krepiti ustrezno kulturno vzgojo na osnovnih šolah ter ustvarjalnost mladih na različnih umetnostnih področjih,
* podpirati kakovostne dosežke mladih na kulturnem področju,
spodbuditi izobraževanje mentorjevin organizatorjev v osnovnih šolah, ki se udejstvujejo na ljubiteljskem kulturnem področju,
* motivirati šole, da postanejo žarišča kulturnih programov v lokalnem okolju z namenom promocije ustvarjalnosti, vseživljenjskega učenja in povezovanja.

 

Javni poziv je bil namenjen osnovnim šolam, ki glede številčnosti kot kakovosti izkazujejo nadpovprečno aktivno kulturno udejstvovanje učencev in njihovih staršev, starih staršev ter mentorjev v sklopu obšolskih dejavnosti, ki NISO DEL šolskega kurikula.

Na poziv so lahko kandidirale OŠ, ki imajo izkazano razvejano in kakovostno kulturno delovanje (na vsaj petih področjih: glasba, gledališče, lutke, folklorna dejavnost, film in video, ples, likovna in fotografska dejavnost, literatura, varovanje kulturne dediščine..) v časovnem obdobju zadnjih 3 let.

 

2. PREJETE VLOGE

Do pozivnega roka smo prejeli 98 vlog, kar je za 10% več kot preteklo leto, 5 vlog je bilo nepopolnih, 2 šoli pa sta ločeno posredovali vloge za matično in podružnično šolo, tako da smo jih pozvali k dopolnitvi v 5-dnevnem časovnem roku. Vsi so svoje vloge ustrezno dopolnili.
Glede na geografsko porazdeljenost prispelih vlog so izstopali:
- JV SLOVENIJA   9
- GORIŠKA         10
- POMURSKA       12
- PODRAVSKA     18

Letos smo prvič zaznali povečano število prijav iz Goriške regije (Severna Primorska), še vedno pa zelo slabi Južna Primorska oz. Notranjsko-Kraška regija. Največ šol, ki prvič kandidirajo za naziv je v: JV SLOVENIJI, GORIŠKI, OSREDNJESLOVENSKI, POMURSKI in PODRAVSKI.


 

Razporeditev šol glede na njihovo velikost

Iz preteklih pozivov smo ugotovili, da se obseg, način in zmožnost kulturnega udejstvovanja precej pomembno razlikuje glede na velikost osnovnih šol. Iz tega razloga smo šole raporedili v 3 kategorije:
• podružnične in male šole (10-300 učencev) - 35 ŠOL
• srednje velike šole (301-500 učencev) - 40 ŠOL
• velike šole (500  in več učencev) - 22 ŠOL

Aktualni razrez glede na velikost šol je zelo uravnotežen in primeren za ocenjevanje znotraj posameznih kategorij.

 

3. KVANTITATIVNO IN
KVALITATIVNO OCENJEVANJE VLOG

Na podlagi kvantitativnih in kvalitativnih meril, ki jih izoblikuje in se do njih opredeli strokovna komisija se bodo nazivi podelijli v naslednjih kategorijah:


1. NAJ Kulturna šola leta 2015 (1 naziv)

2. Kulturne šole znotraj kategorij VELIKA ŠOLA; SREDNJE VELIKA ŠOLA, MAJHNA OZ. PODRUŽNIČNA ŠOLA (3 nazivi)

3. KULTURNE ŠOLE NA POSAMEZNIH PODROČJIH


3.1. Kvantitativno ocenjevanje vlog

Prvi del ocenjevanja prispelih vlog je v pretežni meri vezan izključno na kvantitativne kazalnike, in sicer:
1. Izkazano kulturno delovanje na vsaj treh področjih v zadnjih treh šolskih letih (2011/2012 in 2012/2013, 2013/2014);                         
2.  Imajo izkazano razvejano in kakovostno kulturno delovanje (na vsaj petih izmed spodaj naštetih področij) v časovnem obdobju zadnjih 5 let:
a. glasba, gledališče, lutke, folklorna dejavnost,film in video, ples, likovna in fotografska dejavnost, literatura, varovanje kulturne dediščine, drugo;
3. Število učencev vključenih v kulturno delovanje;
4.  Da programi nastajajo in se izvajajo pretežno v okviru izbirnih predmetov in obšolske dejavnosti;
5.  Obseg spodbujanja mentorskega dela zaposlenih (specifična izobraževanja in izpopolnjevanja na področjih kulturnega in umetniškega udejstvovanja);
6. Udeležba na Kulturnem bazarju;
7. Udeležbe šolskih skupin na revijah, srečanjih, festivalih in tekmovanjih, namenjenih predstavitvi, primerjavi in vrednotenju dosežkov;
8. Obseg kulturnih dogodkov, ki so bili namenjeni za  učence in za širšo javnost;
9. Omogočajo dejavnost drugih kulturnih društev in skupin v svojih prostorih;
10. Pomembno udejstvovanje po prijavitelju.

Na podlagi zgoraj navedenih kriterijev je posamezni prijavitelj lahko zbral do največ  35 točk.

 

3.2. Kvalitativno ocenjevanje vlog

Komisija za vrednotenje vlog  za naziv Kulturna šola  (za obdobje petih  let, do 31. 8. 2020) je bila z vsebino in kvantitativnimi rezultati pisno seznanjena, dokončne odločitve za podelitev najvišjih nazivov pa bo predvidoma prvi teden maja 2015.
Komisijo sestavljajo:
dr. TATJANA DEVJAK, Pedagoška fakulteta UL,
dr. INGE BREZNIK, Zavod RS za šolstvo,
mag. FRANCI PIVEC, ZKD Slovenije,
MIHELA JAGODIC, JSKD,
TJAŠA FERENC, JSKD,
MARJETA PEČARIČ, JSKD, vodja projekta Kulturna šola ter
IGOR CVETKO

 

NAZIV „KULTURNA ŠOLA“ SO v letu 2015 PREJELE PRVIČ
(šole, ki so v skupnem seštevku dosegle minimalno 20 od 35 točk)

OSNOVNA ŠOLA MIRANA JARCA ČRNOMELJ,  št. točk 32
OSNOVNA ŠOLA DOBRAVLJE,  št. točk 32
OSNOVNA ŠOLA JOŽETA KRAJCA RAKEK,  št. točk 31
OSNOVNA ŠOLA VIDEM,  št. točk 31
OSNOVNA ŠOLA SELNICA OB DRAVI,  št. točk 31
OSNOVNA ŠOLA KOROŠKI JEKLARJI ,  št. točk 30
OŠ IVANA CANKARJA LJUTOMER,  št. točk 30    
OSNOVNA ŠOLA DUŠANA MUNIHA MOST NA SOČI,  št. točk     29
OSNOVNA ŠOLA STROČJA VAS,  št. točk29
OSNOVNA ŠOLA ŠENČUR,  št. točk   29
OŠ VRHOVCI,  št. točk 29
OSNOVNA ŠOLA SV. JURIJ OB ŠČAVNICI,  št. točk 28
OŠ KUNGOTA,  št. točk 27
OSNOVNA ŠOLA BRUSNICE,  št. točk 29
OSNOVNA ŠOLA FRANCETA BEVKA TOLMIN,  št. točk 29
OSNOVNA ŠOLA SLIVNICA PRI CELJU,  št. točk 27
OSNOVNA ŠOLA RODICA,  št. točk   27
OSNOVNA ŠOLA LOČE,  št. točk 27
OSNOVNA ŠOLA FRAM,  št. točk 27
OŠ ŠMARJETA ,  št. točk 27
OSNOVNA ŠOLA DOLENJSKE TOPLICE,  št. točk 29 
OSNOVNA ŠOLA ROJE,  št. točk 26,5
OŠ SIMONA KOSA PODBRDO,  št. točk 26
OSNOVNA ŠOLA BRATOV POLANČIČEV MARIBOR,  št. točk 26
OŠ TONETA ČUFARJA,  št. točk 26
OSNOVNA ŠOLA DR. ANTONA TRSTENJAKA NEGOVA,  št. točk 26
OŠ DR. BOGOMIRJA MAGAJNE DIVAČA,  št. točk 29
OSNOVNA ŠOLA TOMA BREJCA,  št. točk 26
OSNOVNA ŠOLA FRANA ERJAVCA NOVA GORICA,  št. točk 28
OSNOVNA ŠOLA BOJANA ILICHA MARIBOR,  št. točk 25  
OSNOVNA ŠOLA MIROSLAVA VILHARJA POSTOJNA,  št. točk 26   
OSNOVNA ŠOLA VAVTA VAS,  št. točk 25
OSNOVNA ŠOLA STOPIČE,  št. točk  25
III. OSNOVNA ŠOLA CELJE,  št. točk  25
OSNOVNA ŠOLA IVANJKOVCI,  št. točk 25
OSNOVNA  ŠOLA KUZMA,  št. točk   25
OSNOVNA ŠOLA SREDIŠČE OB DRAVI,  št. točk 25
OŠ ŠMARTNO NA POHORJU + VRTEC,  št. točk 25
OSNOVNA ŠOLA TONETA UKROGARJA,  št. točk 25
OSNOVNA ŠOLA DOB,  št. točk         24
OSNOVNA ŠOLA ŠMARTNO POD ŠMARNO GORO,  št. točk       24
TRETJA OSNOVNA ŠOLA SLOVENJ GRADEC,  št. točk    23,5
JAVNI VZGOJNO IZOBRAŽEVALNI IN VZGOJNO-VARSTVENI ZAVOD
OSNOVNA ŠOLA IN VRTEC SVETA TROJICA,  št. točk    23
OSNOVNA ŠOLA JANKA RIBIČA CEZANJEVCI  ,  št. točk 21
OŠ BORISA KIDRIČA KIDRIČEVO,  št. točk 21

 

Šole, ki so naziv obnovile:

OSNOVNA ŠOLA TABOR LOGATEC, OSNOVNA ŠOLA POLJANE, OSNOVNA ŠOLA KRIŽE, OSNOVNA ŠOLA STIČNA, OŠ RUDOLFA MAISTRA ŠENTILJ, OSNOVNA ŠOLA ARTIČE, OSNOVNA ŠOLA I MURSKA SOBOTA, OŠ DRSKA, OSNOVNA ŠOLA PRESTRANEK, OSNOVNA ŠOLA STARŠE, OSNOVNA ŠOLA PETROVČE, JZ OŠ MARJANA NEMCA RADEČE, OŠ ANTONA UKMARJA KOPER, OSNOVNA ŠOLA OREHEK KRANJ, OSNOVNA ŠOLA RADENCI, OSNOVNA ŠOLA TRŽIŠČE, OSNOVNA ŠOLA PREŽIHOVEGA VORANCA BISTRICA, OSNOVNA ŠOLA MARIJE VERE KAMNIK, OSNOVNA ŠOLA ŠMARTNO V TUHINJU, OSNOVNA ŠOLA POLJE OŠ VIŽMARJE - BROD, OSNOVNA ŠOLA JANKA PADEŽNIKA MARIBOR, DRUGA OSNOVNA ŠOLA SLOVENJ GRADEC, OSNOVNA ŠOLA TONČKE ČEČ, OSNOVNA ŠOLA LITIJA, OSNOVNA ŠOLA ISTRSKEGA ODREDA GRAČIŠČE, OSNOVNA ŠOLA ANTONA ŽNIDERŠIČA ILIRSKA BISTRICA, OŠ IDRIJA, OŠ LOVRENC NA POHORJU, OSNOVNA ŠOLA ŠALEK VELENJE, OSNOVNA ŠOLA OSKARJA KOVAČIČA, OŠ VALENTINA VODNIKA, LJUBLJANA, 2. OSNOVNA ŠOLA SLOVENSKA BISTRICA, OŠ MARTINA KRPANA, OŠ DANILA LOKARJA AJDOVŠČINA, OSNOVNA ŠOLA DAVORINA JENKA CERKLJE NA GORENJSKEM, OSNOVNA ŠOLA CERKNO, II. OSNOVNA ŠOLA CELJE, OSNOVNA ŠOLA PRIMOŽA TRUBARJA LAŠKO, OSNOVNA ŠOLA BREZNO-PODVELKA, OSNOVNA ŠOLA ŠTURJE AJDOVŠČINA, OŠ VENCLJA PERKA DOMŽALE, OSNOVNA ŠOLA MAJDE VRHOVNIK, OŠ STARŠE – POŠ MARJETA (PODRUŽNICA), OSNOVNA ŠOLA DR. ANTONA DEBELJKA, LOŠKI POTOK, OSNOVNA ŠOLA FRANJA GOLOBA PREVALJE, OSNOVNA ŠOLA MIRNA, OSNOVNA ŠOLA POHORSKEGA ODREDA SLOVENSKA BISTRICA.

 

4. NAJBOLJ KULTURNA ŠOLA LETA

Bo razglašena na osrednji prireditvi v četrtek, 21. 5. 2015.

 

Nominirane šole:

OŠ PETROVČE

OŠ ARTIČE

OŠ FRANJA GOLOBA PREVALJE

OŠ DANILA LOKARJA AJDOVŠČINA

OŠ FRANCETA BEVKA TOLMIN.

OŠ DOLENJSKE TOPLICE

2. OŠ SLOVENSKA BISTRICA

OŠ MIRANA JARCA ČRNOMELJ

OŠ IVANA CANKARJA LJUTOMER.

  • OŠ FRANA ERJAVCA NOVA GORICA.

OŠ BOGOMIRJA MAGAJNE DIVAČA

  • OŠ BRUSNICE

  • II. OŠ CELJE

  • II. OŠ SLOVENJ GRADEC


 


Več informacij

Marjeta Pečarič

pomočnica direktorja
in vodja projekta kulturna šola

E: marjeta.pecaric@jskd.si