REZIDENČNI CENTER CANKARJEVA


Prostor ustvarjalnosti Rezidenčni center Cankarjeva prepleta  sfero profesionalne in ljubiteljske kulture. Zagotavlja možnosti za svobodno umetniško izražanje, ki temelji na povezovanju različnih kultur ter pretoku ustvarjalnih idej na mednarodni ravni. Ustvarjalci s svojo kreativnostjo pustijo pečat našemu kulturnemu prostoru in mestu.

Javni sklad RS za kulturne dejavnosti (JSKD) z idejnim in izvedbenim projektom Rezidenčnega centra Cankarjeva sledi zgledu podobnih ustanov doma in po svetu, katerih poslanstvo je podpora in promocija ustvarjalnosti.

Skladno s pozivom resornega ministrstva glede priprave temeljnih smernic, kriterijev  ter  načina uporabe rezidenčnih stanovanj  smo na JSKD  konec junija  2011 pripravili temeljna izhodišča in kriterije za bivanje v rezidenčnem centru »Cankarjeva«.

Glede na temeljno poslanstvo JSKD ter iz njega izpeljane strateške usmeritve, smo  javni RAZPIS ZA BIVANJE V REZIDENČNIH STANOVANJIH ločili na 2 vsebinska sklopa, in sicer:

 

Prvi sklop v postavlja v izhodišče mednarodno izmenjavo in kulturno udejstvovanje umetnikov, ki se kaže v sodelovanju z lokalnimi in gostujočimi mednarodnimi umetniki in umetnicami, z javnimi predstavitvami novih  dela ali dela dela, ki  so ustvarjena ali soustvarjena  v času bivanja.


Drugi sklop pa preferira  bivanje in pripravo novih projektov slovenskih in tujih kulturnih ustvarjalcev, ki  že dalj časa uspešno sodelujejo prek različnih programov in programskih vsebin JSKD (strokovna izobraževanja  in seminarji, delavnice).