Mednarodno sodelovanje in projekti

 

V programe JSKD se enakovredno vključujejo tudi kulturne skupine in posamezniki iz zamejstva. Sklad spodbuja kulturno izmenjavo skupin in mentorjev, pri čemer je bistveno tesno sodelovanje s krovnimi zamejskimi kulturnimi organizacijami v Italiji, Avstriji in na Madžarskem.

 

 

Mednarodne izkušnje pri pripravi izobraževalnih vsebin v ljubiteljski kulturi: European training events for staff working with art based learning


JSKD kot nacionalna organizacija nudi strokovno podporo ustvarjalcem na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti. Ena ključnih aktivnosti je izobraževanje mentorjev, ki delujejo v ljubiteljski kulturi. Ljubiteljska kultura in njeni ustvarjalci imajo v primerjavi s profesionalnimi institucijami svoje specifike v smislu vpetosti v lokalno okolje, vplivu na socialno kohezijo, spodbujanju medkulturnega dialoga in druge družbene vplive. V okviru evropskih mobilnosti (Erasmus +, KA1 - Learning Mobility of Individuals, Adult education staff mobility) je imelo osebje JSKD, ki aktivno sodeluje pri pripravi izobraževanj, možnost, da se seznani z najnovejšimi trendi in z dobrimi praksami iz drugih držav. S tem se je delno premostilo pomanjkanje ustreznih izpopolnjevanj na tem področju.

 

Skupno 4 udeleženci so se v obdobju dveh let udeležili štirih različnih seminarjev na Nizozemskem, Madžarskem, Poljskem ter na Češkem. Seminarji  in konference so bili skrbno izbrani glede na potrebe zaposlenih oseb, ki so se izobraževanj udeležile.

Metode in dobre prakse s seminarja v Budimpešti (Madžarska), kako kulturo in ustvarjalnost približati ranljivim družbenim skupinam, ki iz najrazličnejših razlogov na polju kulture ne participirajo (ne poznajo možnosti, so ovirani pri dostopnosti ...), so bile implementirane v program območne izpostave JSKD Velenje ter predstavljene na regijskem srečanju območnih izpostav JSKD Savinjske regije (8 oseb). Program, ki je bil realiziran na podlagi pridobljenega znanja, je bil namenjen kulturnemu osveščanju večinskega prebivalstva v Velenju ter vključevanju manjšinskih kultur v kulturno ponudbo te regije.


V organizaciji Evropske mreže Kulturnih Centrov iz Belgije (ENCC) so v Krakovu (Poljska) potekali seminar in delavnice 'Reinventing forms of audience development and civic participation in the age of digitalization - The role of culture centres). Digitalizacija predstavlja izziv, nove načine povezovanja, sodelovanja in izmenjave. Ponuja možnosti novih kulturnih praks, kulturnim organizatorjem in umetnikom pa omogoča organizirati nove oblike izobraževanja v kulturi (npr. DIY metoda). Na delavnicah je bil poudarjen kreativen pristop k oblikovanju projektov in reševanju problemov. Gre za proces, ki se začne z ljudmi, za katere se programi načrtujejo in se konča z novimi rešitvami, ki so prilagojene njihovim potrebam.

 

Seminar in konferenca v Utrechtu (Nizozemska) "Cross the Line" sta bila namenjena kulturnim organizatorjem, mentorjem in dirigentom. Teme predavanj so vključevale metode za povezovanje različnih področij v kulturi - povezovanje amaterskih in poklicnih področij, povezovanje zborovskega petja z drugimi področji kulture in vzajemno delovanje z izvajalci in občinstvom. Udeleženci so bili aktivno vključeni v okroglo mizo, predavanja in praktične delavnice.

 

Predavanja in seminarji na temo Priprava in vodenje kulturnih projektov v izvedbi DeVos Inštituta za kulturo je potekalo v Pragi (Češka). Izobraževanje temelji na celoviti metodologiji, ki omogočajo vključevanje podpornikov v ustvarjalni proces. Seminar je udeležencem omogočal spoznavanje orodij, ki so potrebna za razvoj dolgoročnega načrtovanja kulturno izobraževalnih programov.

 

Udeleženci so pridobili pomembna dodatna znanja ter izkušnje iz drugih evropskih držav za pripravo programov po različnih tematskih sklopih (programi za ranljive skupine, povezovanje ljubiteljske kulture s profesionalno kulturno sfero ter spoznavanje metodologij za pripravo izobraževalnih programov za odrasle, predvsem za pedagoge in mentorje različnih kulturnih skupin). Projekt je pokril širok spekter aktivnosti, s čimer bo dolgoročno omogočal ne samo uveljavitev ljubiteljske kulture kot širše družbeno pomembne dejavnosti, pač pa skozi različne faze projekta omogočil pripravo izobraževalno - kulturnih programov za različne ciljne skupine, s čemer projekt pomembno prispeva tudi k razvoju občinstev v segmentih prebivalstva, ki na področju kulture do sedaj niso bili aktivni.

 

Pridobljena znanja so udeleženci uporabili tudi pri zasnovi in izvedbi izobraževanj za mentorje skupin v ljubiteljski kulturi in učitelje Neobveznega izbirnega predmeta umetnost.  Na 161. seji Strokovnega sveta RS za splošno izobraževanje dne 19. decembra 2013 je bil sprejet Učni načrt za osnovno šolo, ki predvideva tudi neobvezni izbirni predmet Umetnost, katerega osnovni cilj je učencem predstaviti raznolikost umetnosti, kjer so različne zvrsti povezane v umetniško celoto.

 

V Učnem načrtu (UČNI načrt. Program osnovna šola. Umetnost : neobvezni izbirni predmet [Elektronski vir] / [člani delovne skupine Inge Breznik ... et al.]. - 1. izd.) je predvideno, da cilje in vsebine učnega načrta izvaja motiviran učitelj, ki ima pozitiven in ustvarjalen odnos do določenega kulturno-umetnostnega področja. Učitelj naj se profesionalno usposablja oz. pridobiva dodatna strokovna znanja s kulturno-umetnostnega področja, ki ga izvaja v okviru predmeta.

 

Usposabljanja za pridobivanja dodatnih strokovnih znanj s kulturno-umetnostnega področja pripravljamo na JSKD v okviru izobraževalnih modulov pod skupnim naslovom NIP Umetnost. Pod vodstvom vrhunskih mentorjev imajo udeleženci možnost skozi teorijo in preverjeno prakso pridobiti nova, uporabna znanja na področju umetnosti. Izobraževanja vsebujejo pa tudi primere dobre prakse tako iz Slovenije kot tujine.

 

Možnost udeležbe na mednarodnih konferencah in pridobivanje novih kompetenc in znanj je za zaposlene na JSKD pomembna dodana vrednost, ki se odraža tudi pri načrtovanju in izvedbi izobraževalnih aktivnosti, seminarjev, posvetov, okroglih miz.

 

 

 

 

 

“Develop Culture Guide services for marginalised social groups” is residential 4-days in-service training course.

The course was developed during the EU Grundtvig Multilateral Project carried out in Oct 2013 – Dec 2015, entitled “GUIDE – Culture guides for marginalised social groups”. For more infor-mation about the project, see the project website - www.cultureguides.eu

The course is arranged to gain benefits from shared experiences between the group of man-agement staff and volunteers. All participants will thereby share common lectures, plenum meetings, and joint social and cultural activities.

The course will take place from Sunday, 3 July 2016, 4 pm, to Wednesday, 6 July 2016, 8 pm, in Koper, Slovenia.

 

Application form is on next link:

 

application form

 

Programme

 

About workshops and mentors

 

 

 

 

 

 

CULTURE CARES

CULTURE CARES

Ljubiteljska kultura in vplivi na zdravje in dobro počutje

ON-LINE ZOOM CONFERENCE: 14. do 15. maja 2020

več >>

 

 

ART TAKES PART

Javni sklad Republike Slovenije je kot član mednarodne mreže za aktivno participacijo v kulturi AMATEO vključen v izvedbo projekta Art Takes Part. Z aktivnostmi v okviru projekta na JSKD začenjamo v oktobru 2017.

več>>