PLES / FESTIVAL ŽIVA

Živa 2020

 

Živa 2020, festival plesne ustvarjalnosti mladih
/ Festival of young dance creativity (on-line edition)

splet, 19. - 20. 12. 2020, posnetki v živo na FaceBook: Dance JSKD: https://www.facebook.com/danceJSKD

Festival plesne ustvarjalnosti mladih ŽIVA je vsakoletna prireditev, ki prinaša presek aktualne plesne ustvarjalnosti izbranih plesnih skupin in posameznikov/posameznic iz vse Slovenije ter z gosti iz tujine. Letos mineva 100 let od rojstva Žive Kraigher, po kateri nosi ime festival , ki ji na ta način predstavlja svojevrsten hommage. Živa Kraigher, plesna pedagoginja, koreografinja, ustanoviteljica in dolgoletna voditeljica Oddelka za izrazni ples na SGBŠ v Ljubljani je z vpeljevanjem sodobnih plesnih tehnik, vplivala na razvoj slovenskega plesa. Svoje življenje je popolnoma posvetila plesu. O njem je sanjala, ga plesala, nastopala, učila, koreografirala, pisala…

Letošnja Živa je drugačna, a še vedno ustvarjalna, strokovna, izkustvena in poučna.
Zaradi spomladanske epidemije je večina plesnih miniatur izzvenela in zato so v programu zgolj plesne predstave, ki so se uspele udejanjiti v času pred ali po epidemiji. Letošnji program tako izpopolnjujejo zgodbe vezane na izolacijo, družbena stanja in ranljivost človekove duše.

Živimo v času, ko je prepovedano gibanje in stik z zunanjim svetom. Osebni intimni prostori so postali javni prostori komuniciranja in uprizarjanja in tako je letošnja plesna produkcija, zaradi nezmožnosti ustvarjanja predstav, bila usmerjena v video plesna dela, ki jih bo nekaj najuspešnejših tudi v programu festivala.

Prav tako bo program festivala obudil spomine na delo Žive Kraigher ter mlade plesalce seznanil s pomenom njenega dela za razvoj slovenske sodobne plesne umetnosti. Na pedagoškem področju je razvila svojo metodo in si zadala poslanstvo "dati mlademu človeku trdno plesno-tehnično znanje, da bi lahko obvladal telo in iz njega izvabljal lastni plesni izraz".

Njene misli: »Neusmiljeno raziskuj resnico«; »Išči lastno pot«; »Pojdi ven iz svoje kože«; »Prelij se v plesni gib«; »Izogibaj se formalizmu in ne podlezi želji po všečnem gibu«... so fokus festivala, ki spodbuja plesno ustvarjalnosti mladih. Kot je Živa Kraigher uspešno gojila različnost in ni nikoli uniformirala svojih plesalk, tako tudi festival Živa ne uniformira, temveč odpira vrata izrazu mladih, ki v tem času iščejo svojo pot, se odpirajo in raziskujejo.

Ples je in bo. Pripelje nas do nas samih, do preizpraševanja, kdo smo in kako živimo.
Pustimo, da skozi nas teče večni ples običajnih misli, divjih fantazij, vrelih čustev krhkosti, lomljivosti, žalosti, radosti, vztrajnosti, zanosa, sreče …. Ta čudoviti ples življenja!

Mojca Kasjak in Nina Meško

Festival of young dance creativity ŽIVA is an annual event which presents a cross-section of current activites of the selected dance groups and individuals from all over Slovenia as well as guests from abroad. This year marks the 100th anniversary of the birth of Živa Kraigher, after whom the festival is named. Živa Kraigher, dance pedagogue, choreographer and long-time head of the Department of Expressive Dance at the SGBŠ in Ljubljana, influenced the development of Slovenian dance. She dedicated her life completely to dance. She dreamed about it, danced, performed, taught, choreographed, wrote…

This year's Živa festival is different, but still creative, professional, experiential and educational.

Due to the spring epidemic, most of the dance miniatures have disappeared and therefore the program includes only dance performances that managed to take place in the period before or after the epidemic. This year's program is thus perfected by stories related to the isolation, social conditions and vulnerability of the human soul.

We live in a time when movement and contact with the outside world is forbidden. Personal intimate spaces have become public spaces of communication and performance, and so this year's dance production, due to the inability to create performances, was focused on video dance works.

The festival program will also evoke memories of Živa Kraigher's work and acquaint young dancers with the importance of her work for the development of Slovenian contemporary dance art. In the pedagogical field, she developed her method and set herself the mission of "giving a young dancer solid dance-technical knowledge so that she/he could master the body and extract her/his own dance expression from it".

Her thoughts: “Relentlessly explore the truth”; "Find your own way"; “Get out of your skin”; "Pour into the dance movement"; "Avoid formalism and do not succumb to the desire for a pleasing movement" ... are the focus of the festival, which promotes the dance creativity of young people. Just as Živa Kraigher successfully cultivated diversity and never made her dancers conform, so the Živa festival does not regulate but opens the door to the expression of young people who are searching for their way, opening up and exploring at this time.

Dance exists now and will persist into the future. It leads us to ourselves, to questioning who we are and how we live.

Let the eternal dance of ordinary thoughts, wild fantasies, boiling emotions of fragility, sadness, joy, perseverance, enthusiasm, happiness flow through us…. This wonderful dance of life!

Mojca Kasjak in Nina Meško

Organizator / Organiser:

Javni sklad RS za kulturne dejavnosti / Republic of Slovenia Public Fund for Cultural Activities (JSKD)
in / and
Območna izpostava JSKD Ljubljana / JSKD Ljubljana, regional office

Umetniška vodja / Artistic Director:

Nina Meško

Državna selektorica / National Selector:

Mojca Kasjak

Regijske selektorice / Regional selectors:

Leja Jurišič, Andreja Kopač, Snježana Premuš, Ajda Tomazin, Tina Valentan, Aja Zupanec

Vizualna podoba festivala / Design by:

Ajda Tomazin

Povezovalec programa / Moderator:

Daniel Petković

Kontakt & informacije / Contact & info:

JSKD – Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, Štefanova 5, 1000 Ljubljana; W: www.jskd.si;

FaceBook: Dance JSKD: https://www.facebook.com/danceJSKD

PROGRAM:

Sobota / Saturday, 19.12.2020

18.00 Dobrodošlica na on-line ŽIVA festival / Welcome to on-line ŽIVA Festival, Daniel Petković

18.10 Predavanje 100 let Žive Kraigher / Lecture 100 Years of Živa Kraigher, Bara Kolenc

18.30 Premiera rekonstrukcije koreografije Žive Kraigher Balada / Premiere of the
reconstruction of Ballad by Živa Kraigher, Saša Staparski Dobravec, Urša Rupnik

18.45 Pogovor s plesalko Uršo Rupnik / Conversation with dancer Urša Rupnik, Nicole
Speletic

Nedelja / Sunday, 20.12.2020

16.00 Posnetek 11. mednarodnega tekmovanja mladih plesnih ustvarjalcev OPUS 1, Plesna
miniatura 2019 / Video of 11th International Competition of Young Dance Creators
OPUS 1, Short Dance Piece 2019

17.30 Program kratkih plesnih videov, narejenih v času karantene / Program of short
dance videos created during quarantine:
- Takle mamo, drugač ne znamo / This we have, other we don´t know, Studio za
svobodni ples, Ursus Dancers
- #SketchesOfMartillo, Mitja Obed
- SO-, Mitja Obed
- SHOWERS (premiera / premiere), Danielle Lamensdorf

18.00 Delavnica / Workshop SHOWERS, Danielle Lamensdorf (samo za povabljene plesalce
/ by invitation only)

Predavanje 100 let Žive Kraigher / Lecture 100 years of Živa Kraigher, Bara Kolenc

Predavanje je posvečeno življenju in delu Žive Kraigher. V ospredju je vprašanje emancipacitornih vzgibov sodobnega plesa in mehanizmov upora, ki jih lahko zasledimo v njenem umetniškem in pedagoškem delu in preko katerih lahko njeno ustvarjalno pot umestimo v širši slovenski in evropski družbeni in umetniški kontekst.

The lecture is dedicated to the life and work of Živa Kraigher. At the forefront is the question of the emancipatory impulses of contemporary dance and the mechanisms of resistance. These questions can be traced throughout her artistic and pedagogical work and through these her creative path can be placed in the wider Slovenian and European social and artistic context.

Dr. Bara Kolenc je filozofinja, publicistka in ustvarjalka na področju uprizoritvenih umetnosti. Dr. Bara Kolenc is a philosopher, publicist and creator in the field of performing arts.
www.barakolenc.com

Premiera rekonstrukcije koreografije Žive Kraigher Balada / Premiere of the reconstruction of Ballad by Živa Kraigher, Saša Staparski Dobravec, Urša Rupnik

Živa Kraigher: BALADA / BALLAD
Koreografija / Choreography: Živa Kraigher
Rekonstrukcija koreografije / Reconstruction of Choreography: Saša Staparski Dobravec
Ples / Dance: Urša Rupnik
Klavir / Piano: Rebeka Dobravec
Glasba / Music: Fr. Chopin, Balada št. 1 v g-molu op. 23
Kip / Sculpture: Stojan Batič
Kamera in montaža / Camera and editing: Matevž Šmon, Anka Simončič
Produkcija / Production: Javni sklad RS za kulturne dejavnosti / Republic of Slovenia Public Fund for Cultural Activities (JSKD); oddelek za ples / dance department
Umetniška vodja / Artistic Director: Nina Meško
Prizorišče / Venue: Španski Borci, Ljubljana

Balada se je v Živi rojevala dolgo časa, preden se je leta 1989 dokončno oblikovala. Glavna vira inspiracije zanjo sta bila glasba Chopinove Balade št. 1 v g-molu in mala plastika sedeče ženske figure Stojana Batiča. Plesalka Saša Staparski Dobravec, s katero je Živa ustvarjala koreografijo, je svoje izkušnje procesa dela ter koreografijo prenesla na plesalko Uršo Rupnik.

Ballad was conceived in Živa Kraigher a long time before it was finally formed in 1989. The main sources of inspiration for it were the music of Chopin's Ballad no. 1 in G minor and a small sculpture of a seated female figure made by Stojan Batič. Dancer Saša Staparski Dobravec, with whom Živa originally created the choreography, has transferred her experience of the work process and choreography to the dancer Urša Rupnik.

Pogovor s plesalko Uršo Rupnik / Conversation with dancer Urša Rupnik, Nicole Speletic

Nicole Speletic, ameriška plesalka in filozofinja se bo z Uršo Rupnik pogovarjala o izkušnjah rekonstruiranja dve koreografij Žive Kraigher, o srečanju sodobnega telesa z zgodovinskim plesnim materialom in odnosu do nacionalne plesne zgodovine.

Nicole Speletic, an American dancer and philosopher, will talk to Urša Rupnik about the experience of reconstructing two choreographies by Živa Kraigher, about the encounter of the contemporary body with historical dance material and the attitude towards national dance history.

Urša Rupnik je plesalka, koreografinja in plesna pedagoginja.
Urša Rupnik is a dancer, choreographer and dance teacher.

Dr. Nicole Speletic je plesalka in filozofinja iz New Yorka. www.speletic.org
Dr. Nicole Speletic is a dancer and philosopher from New York City. www.speletic.org

Program kratkih plesnih videov, narejenih v času karantene / Program of short dance videos created during quarantine:

- Takle mamo, drugač ne znamo / This we have, other we don´t know, Studio za
svobodni ples, Ursus Dancers

- #SketchesOfMartillo, Mitja Obed

- SO-, Mitja Obed

- SHOWERS (premiera / premiere), Danielle Lamensdorf

Takle mamo, drugač ne znamo / This we have, other we don´t know, Studio za svobodni ples, Ursus Dancers

Plesalci in soustvarjalci / Dancers and creators: Hana Murovec, Katja Kučina, Urša Rupnik, Kaja Marion Ribnikar, Brina Dokl, Vanja Gajić, Andreas Doukas, Dijana Džamastagić, Jerca Klinar
Režija / Direction: Vanja Gajić
Glasba / Music: David Kocmur
Video montaža / Video editing: Vanja Gajić, Brina Dokl, Urša Rupnik

To je zgodba o nas, zgodba o tem, kako naše sobe, kuhinje, dnevne sobe postajajo plesne dvorane. Prostor intime postane javni, uprizarjajoči prostor. Kako se naši prostori in gibi srečajo v virtualnem? Kako smo fizično skupaj, čeprav narazen?

This is a story about us - a story about how our rooms, kitchens, living rooms have become ballrooms. The space of intimacy becomes a public, staging space. How do our spaces and movements meet in the virtual world? How are we physically together, although apart?

#SketchesOfMartillo, Mitja Obed

Ples / Dance: Mitja obed
Glasba / Music: Fernando Leria Jimenez
Produkcija / Production: PKD Predmestje

SO-, Mitja Obed

Ples / Dance: Mitja Obed
Glasba / Music: The Well-Tempered Clavier, Book 1: Prelude and Fugue No. 2 in C Minor, BWV 847, Sviatoslav Richter
Produkcija / Production: PKD Predmestje

SHOWERS (premiera / premiere), Danielle Lamensdorf

Ustvarjanje in ples / Created and performed by: Danielle Lamensdorf
Glasba / Music: Clara Rockmore - the swan & Nani, Nani my sweet little baby
Video / Videographer: Shakked Rashty
Montaža / Edited by: Danielle Lamensdorf
Mentorici / Mentors: Nataša Tovirac, Nina Meško
Produkcija / Production: Dance Studio Intakt, JSKD

"Showers" je asociativno potovanje, ki razkrije drobne delce zgodovine ali pa na kratko pokuka v človekovo dušo. Nekronološka zgodba tistega, ki je temeljito mučen, a popolnoma popoln. "Showers" je zbirka običajnih misli, divjih fantazij, vrelih čustev, paralizirajoče zmede in večnih eksistencialnih dvomov.

“Showers” is an associative journey which exposes tiny particles of history, or alternatively brief peeks into a human’s soul. A non-chronological story line of one who is thoroughly tortured yet perfectly complete. “Showers” is a collection of ordinary thoughts, wild fantasies, boiling emotions, paralyzing confusion and everlasting existential doubts.

Danielle Lamensdorf se je rodila leta 1997 v Marylandu v ZDA. Končala je srednjo šolo, smer vizualne umetnosti in oblikovanje. Med letoma 2014-2016 je trenirala v programu profesionalnega usposabljanja plesalcev Angela dance company. Kasneje istega leta se je pridružila Angela dance company kot plesalka ter poučevala in ustvarjala za program usposabljanja. V zadnjih letih je Danielle sodelovala z več izraelskimi koreografi in v letnem programu odličnosti plesne skupine Batsheva. Poleg tega je ustvarila več plesnih del. Z dvema izmed njih trenutno nastopa na festivalih in koreografskih platformah po Izraelu in Evropi.

Danielle Lamensdorf was born in 1997 in Maryland, USA. She graduated high school majoring visual arts and design. Between 2014-2016 she trained with Angela dance company's professional training program for dancers. Later on that year, joined Angela dance company as a dancer as well as teaching and creating for training program.
For the past years Danielle has been working with several Israeli choreographers as well as taking part in Batsheva dance company’s excellence yearly program. In addition, she has created several dance pieces. Two of them are currently showing in festivals and choreography platforms around Israel and Europe.

Delavnica / Workshop SHOWERS, Danielle Lamensdorf (samo za povabljene plesalce / by invitation only)

Kdo si? Kakšen je tvoj pravi glas? Kdaj si ga nazadnje poslušal in mu dovolil biti tvoj vodnik? Kje si bil, ko si se prvič počutil kot "oseba"? Katera je bila takrat tvoja najljubša pesem?
Letos zaradi koronskih in političnih razmer nisem čutila potrebe po izražanju. Trpela sem, se potopila globoko vase, bil sem utrujena in naveličana.
Po hudih protestih in prebujanju izraelske družbe brez primere (in drugih protesti, ki so se pojavili po vsem svetu), sem bila polna besa in zamere. Ta jeza je zdaj del tega, kar me žene in mi preprečuje, da bi se vdala.
Danes se ukvarjam z iskanjem svojega glasu. Mogoče je hrapav in zlomljen, vendar je vsekakor moj in morda celo naš.
Poskušala sem ustvariti shemo. Shemo, ki bi postala ena izmed neštetih možnosti za samoizražanje. To je načrt s "praznimi mesti" in "vstavi tukaj".

Who are you? What is your true voice? When have you last listened to it and let it be your guide? Where were you when you first felt like a “person”? What was your favorite song back then?
This year because of Corona and political situation I felt no need in expressing myself. I crumbled, dived deeply into myself, I was tired, and had enough.
Following severe protests and an unprecedented awakening of the Israeli society (and other
protests that have arisen around the world) I was filled with rage and resentment. This anger is now a part of what drives me and keeps me from giving up.
Nowadays i am dealing with finding my voice again as an individual. It might be raspy and broken, but it is definitely mine, and maybe even our’s.
I tried to create a scheme. A scheme that will become one of the countless possibilities for self expression. It is a set plan with “blank spots” and “insert here”.

Produkcija / Production: Dance Studio Intakt, JSKD

 

 

Dodatne informacije / Additional Information:

 

Nina MEŠKO

producentka za ples

 

T: (01) 2410 522
E: nina.mesko@jskd.si

 

 

 

 

PROGRAM

PROGRAM

 

 

Živa 2020

program Živa 2020 (datoteka PDF)

 

Posnetki v živo na FaceBook: Dance JSKD: https://www.facebook.com/danceJSKD