PLES

 

 

Izobraževanje

 

Konferenca plesne pedagogike

 

PF logo_pef (6)

 

 


Velenje, Slovenija 10. – 12. oktober 2014

 

NAVODILA ZA PRIPRAVO STROKOVNEGA PRISPEVKA

 

Prispevek pošljete do 1. septembra 2014 na e-naslov: nina.mesko@jskd.si.

 

Priporočljiva struktura strokovnega prispevka ima naslednje vsebinske sklope:

 1. Povzetek/Abstract: strnjena predstavitev projekta s cilji in glavnimi rezultati; v slovenskem in angleškem jeziku;

 2. Uvodni del, v katerem avtor predstavi namen članka, problematiko. Lahko se naveže na različne avtorje, pedagoške modele, pristope v plesni pedagogiki;

 3. Osrednji del: predstavitev primera/modela/pristopa/učne ure; predstavite osnovno idejo in pričakovane cilje projekta, opišete metodologijo (s kom ste projekt izvedli, na kakšen način, koliko časa je trajal …), predstavite vse faze in aktivnosti projekta, predstavite rezultate projekta in evalvacijo (kako ocenjujete uspešnost projekta; kako so projekt ocenili udeleženci, občinstvo, zunanja javnost …);

 4. Sklep in samorefleksija: Povzetek rezultatov, predlogi in napotki, ki bodo v pomoč tistim, ki se bodo srečali s podobnim strokovnim izzivom ter samorefleksija (predstavite, zakaj se vam zdi vredno to početi; kakšna je dodana vrednost teh projektov in kje najdete motivacijo – zadovoljstvo, izpolnitev …).


Tehnična navodila za pripravo prispevkov


Prispevek naj bo napisan po naslednjih merilih:

 

 • Pisava Arial, velikost črk 11, presledek 1,5, obojestranska poravnava;

 • Naslov prispevka naj bo napisan z velikimi tiskanimi črkami in naj ne presega dveh vrstic. Naslov mora biti napisan v slovenščini in angleščini;

 • Ime in priimek avtorja (avtorjev) prispevka, ustanova in elektronski naslov (male tiskane črke);

 • Kratka predstavitev avtorja (organizacije) in partnerjev v projektu (100 – 200 besed);

 • Povzetek/abstract v slovenščini in angleščini naj ne presega 250 besed;

 • Celoten prispevek (vključno z morebitnimi fotografijami) naj obsega od 3 do 6 strani (A4);

 • Za citiranje in navajanje virov v tekstu in poglavju literatura se uporablja APA standarde;

 • Pod fotografijami naslov fotografije in avtorja;

 • Prispevek naj bo lektoriran. Za morebitne napake odgovarjajo avtorji;

 • Avtorji s podpisom ob prijavi prispevka jamčijo za avtorstvo prispevka in prevzemajo vso odgovornost za objavo.

Primeri citiranja v tekstu


Frostigova (1989) razlaga, da je gibanje vir zadovoljstva in sprostitve, zato naj bi bilo vpleteno v celotni učno-vzgojni proces kot sredstvo za učenje najrazličnejših vsebin. Nevroznanstveniki, med katerimi navajamo avtorja Tima Burnsa (2011) in Johna Rateyja (2008) so z različnimi raziskavami potrdili, da gibanje pozitivno vpliva na delovanje možganov, saj jih gibanje pripravi na učenje, prav tako pa jih v otroštvu pomaga organizirati. Ker ples v šolskem kurikulu nima lastnega samostojnega mesta, je še toliko večja vrednost, da omogočimo učencem izražanje skozi gib pri vseh ostalih predmetnih področjih (Geršak, 2013).

 

Navajanja virov

 

 • Frostig, M. (1989). Gibalna vzgoja. Ljubljana: Svetovalni center.

 • Geršak, V. (2013). Utelešena učna vsebina: z ustvarjalnim gibom do trajnega znanja. Vzgoja&izobraževanje, letn. 44, št. 4-5, str. 87-93. 

 • Burns, T. (2011). Možgani so mišica, ki jo je treba krepiti. V: Dnevnikov Objektiv. http://www.dnevnik.si/objektiv/intervjuji/1042436769(pridobljeno 15.3.2014).

 

 

 

 

 

 

Navodila za pripravo strokovnega prispevka

 

Urnik

 

Schedule