INSTRUMENTALNA GLASBA / 34. TEKMOVANJE SLOVENSKIH GODB

 

 

34. TEKMOVANJE SLOVENSKIH GODB NA 3. IN 1. TEŽAVNOSTNI STOPNJI

 

Družbeni dom Prevalje, 24. in 25. 5. 2014

 

 

1. Pogoji za udeležbo
1.1. Tekmovanja se lahko udeležijo vse godbe iz Slovenije in slovenske godbe iz tujine.

1.2. Tekmovanja na 1. težavnostni stopnji se lahko udeležijo godbe, ki so:
a) na 1. težavnostni stopnji na 31. tekmovanju leta 2011 na Vrhniki osvojile najmanj srebrno plaketo;
b) na 1. težavnostni stopnji na 28. tekmovanju leta 2008 v Laškem osvojile najmanj srebrno plaketo in so izpustile tekmovalni nastop v letu 2011;
c)  na 2. težavnostni stopnji v letu 2013 na 33. tekmovanju slovenskih godb v Žalcu dosegle zlato plaketo s posebno pohvalo;
d) na 2. težavnostni stopnji v letu 2010 na 30. tekmovanju slovenskih godb v Dobrepolju dosegle zlato plaketo s posebno pohvalo in so izpustile tekmovalni nastop v letu 2013.

1.3. Tekmovanja na 3. težavnostni stopnji se lahko udeležijo godbe, ki so:
a) na 3. težavnostni stopnji na 31. tekmovanju leta 2011 na Vrhniki Laškem osvojile najmanj srebrno plaketo;
b) na 3. težavnostni stopnji na 28. tekmovanju leta 2008 v Laškem osvojile najmanj srebrno plaketo in so izpustile tekmovalni nastop v letu 2011;
c) na 4. težavnostni stopnji v letu 2013 na 33. tekmovanju slovenskih godb v Žalcu dosegle zlato plaketo s posebno pohvalo;
d) na 4. težavnostni stopnji v letu 2010 na 30. tekmovanju slovenskih godb v Dobrepolju dosegle zlato plaketo s posebno pohvalo in so izpustile tekmovalni nastop v letu 2013;


1.4. Člani godbe so lahko:
•    vsi nepoklicni godbeniki, ki so člani godbe,
•    poklicni godbeniki, ki so bili člani godbe že pred končano srednjo glasbeno šolo ali AG,
•    poklicni godbeniki, ki so člani godbe najmanj 2 leti. Za poklicnega godbenika se štejejo vsi godbeniki, ki igrajo v profesionalnih orkestrih.

  • V godbi lahko igrajo tudi učitelji glasbenih šol, ki učijo v glasbeni šoli ali drugih organiziranih oblikah glasbenega izobraževanja (domicilna glasbena šola).

  • Godbe lahko dopolnijo svoje zasedbe tudi s substituti.

1.5. Skupno število nastopajočih substitutov in učiteljev ne sme presegati 15 % skupnega števila tekmujočih članov godbe, ki imajo veljavno izkaznico ZSG za matično godbo.


1.6. Vsak godbenik-ica lahko na istem tekmovanju nastopi največ dvakrat in sicer kot član, substitut ali profesor domicilne glasbene šole.


1.7. Substitut in učitelj lahko na istem tekmovanju nastopi največ dvakrat.


1.8. Zaradi bolezni lahko vodstvo tekmovanja ob predložitvi ustrezne dokumentacije na prošnjo tekmovalne godbe izda dovoljenje za nastop tudi drugemu godbeniku, vpisanemu v register ZSG iste matične godbe, ki ni bil prijavljen na tekmovanje. Ta se identificira z veljavnim osebnim dokumentom s sliko.


1.9. Iz istih razlogov se nastop lahko dovoli tudi začasnemu godbeniku (substitutu), ki ne izpolnjuje pogojev iz 2. odstavka 3. točke Pravil tekmovanj ZSG. Tudi ta se identificira z veljavnim osebnim dokumentom s sliko.


1.10. Prošnja z dokumentacijo mora biti predložena vodstvu tekmovanj najmanj tri ure pred začetkom tekmovalnega nastopa na katerem godba sodeluje.


1.11. Člani tistih godb, ki so članice Zveze slovenskih godb (ZSG), se morajo pred nastopom izkazati z izkaznico ZSG, učitelji in substituti pa z veljavnim osebnim dokumentom s sliko.


1.12. Brez izkaznice in dokumentov iz te točke razpisa, godbenik-ica na tekmovanju ne sme nastopiti.


1.13. Organizator bo pred in med tekmovanjem preveril izpolnjevanje pogojev.

 


2. Kraj in čas izvedbe tekmovanja


2.1. Lokacija tekmovanja bo izbrana na podlagi dodatnega razpisa.


2.2. Tekmovanje bo potekalo predvidoma 24. in 25. maja 2014.

 


3. Pravila tekmovanja


Tekmovanje poteka po Pravilih tekmovanj ZSG (Novice ZSG 3/99, stran 26-29, Novice ZSG 3/2000) in Novice ZSG 3/2003 in Novice ZSG 1/2004 – prečiščeno besedilo Novice ZSG 2/2007, str. 13-19 ter Novice ZSG 1/2012, str. 13-15 s popravki.

 


4. Izvedba tekmovalnih godb po kategorijah
Tekmovalna godba izvede naslednje skladbe:


Uvodna skladba, ki se ne ocenjuje in je namenjena uigravanju orkestra in privajanju na akustiko dvorane ne sme biti daljša od 5 minut. Uvodna skladba ni obvezna.


4.1. Obvezni skladbi za 3. težavnostno stopnjo sta:
Alfred Reed: A LITTLE CONCERT SUITE, založba Hal Leonard 
in
Aleksander Čonč: FIGHT BETWEEN LOVE & HATE
, Edicije Zveze slovenskih godb

 

Ter skladba po lastni izbiri, ki ustreza ravni tekmovanja V TRAJANJU NAJMANJ 6 MINUT.


Celoten nastop godbe na 3. težavnostni stopnji lahko traja največ 40 minut.


4.2. Obvezni skladbi za 1. težavnostno stopnjo sta:
Philip Sparke:  THE LAND OF THE LONG WHITE CLOUD, založba Anglo Music
in
Tomaž Habe: POMLADNA RAZPOLOŽENJA, založba DSS
(godba izbere 2 stavka po lastni izbiri)


Ter skladba po lastni izbiri, ki ustreza ravni tekmovanja V TRAJANJU NAJMANJ 10 MINUT.


Celoten nastop godbe na 1. težavnostni stopnji lahko traja največ 50 minut.

 

4.3. Vsaka godba ima za pripravo odra pred tekmovalnim nastopom največ 10 minut časa.

 

4.4. OPOZORILO: Godbe lahko igrajo tekmovalne skladbe samo iz originalnih notnih materialov.
 


5. Žirija
Nastope godb bo ocenjevala petčlanska mednarodna strokovna žirija. Elementi ocenjevanja so: intonacija, zvok, ritem in doslednost v tempu, tehnika igre/dinamika in fraziranje/umetniški vtis koncertnega nastopa. Najnižja in najvišja ocena dveh članov žirije se v skupni oceni ne upoštevata.


6. Priznanja

6.1. Na podlagi skupne številčne ocene žirije, godba, ki je članica ZSG, lahko za tekmovalni nastop prejme zlato plaketo s posebno pohvalo, zlato, srebrno oz. bronasto plaketo ali priznanje za sodelovanje na tekmovanju po naslednjih merilih:

zlata plaketa s posebno pohvalo nad 90 % točk
zlata plaketa nad 85 % točk
srebrna plaketa  nad 80 % točk
bronasta plaketa  nad 75 % točk
priznanje za sodelovanje  do 75 % točk

    
6.2. Godbe, ki niso članice ZSG, prejmejo samo listino o priznanju za sodelovanje na tekmovanju z oceno skupnega števila točk.

6.3 Rezultati se objavijo, plakete in priznanja pa podeli na koncu tekmovalnih prireditev.

 

6.4. Vsaka godba prejme najkasneje v treh tednih po končanem tekmovanju pisno oceno vseh članov strokovne žirije.

 

6.5. Žirija lahko podelil tudi posebni nagradi:

  • za najboljšo izvedbo obvezne skladbe.

  • za najboljšo izvedbo slovenske skladbe.

  •  

6.6. Žirija tekmujočim orkestrom lahko podeli še dodatne nagrade.

 

 

7. Snemanje tekmovanja


7.1. Tekmovanje bo tonsko snemano.

7.2. S prijavo na tekmovanje godba odstopi tonski in video posnetek nastopa tekmovanja arhivu ZSG ter dovoli, da s temi njihovimi posnetki razpolaga Zveza slovenskih godb.

7.3. Vsaka godba lahko naroči DAT posnetek in CDR za ceno 210,00 EUR. Godbe ta znesek plačajo ob prijavi hkrati s plačilom kotizacije.

 


8. Prijavnina


8.1. Prijavnina

a)    za godbe, ki so članice ZSG 450,00 EUR
b)    za godbe, ki niso članice ZSG 900,00 EUR


Kotizacijo godbe nakažejo na TRR, št. 02029-0051300589.

8.2. S plačilom prijavnine pridobi godba pravico nastopanja na tekmovanju in brezplačen topel obrok.

8.3. Na tekmovanjih ZSG lahko nastopijo le godbe, ki imajo poravnane vse finančne obveznosti do ZSG

 


9. Prijave in dokumentacija


9.1. Godba mora dokončno prijavo poslati najkasneje do 8. februarja 2014 v zaprti kuverti s pripisom »34. tekmovanje slovenskih godb« na naslov Zveza slovenskih godb, Pisarna Cerknica, Gerbičeva ul. 19, 1380  Cerknica.

Prijavo pošljite tudi na info@zvezaslovenskih-godb.si.


Prijava mora vsebovati:
•    prijavo godbe mora biti na obrazcu z uradnim imenom, njenim točnim naslovom, osebnim imenom, točnim naslovom in telefonsko številko predsednika godbe in dirigenta, e-pošto predsednika in dirigenta godbe
•    en izvod partiture ali dirigentskega izvlečka skladbe po lastni izbiri (avtor, prirejevalec, založba),


9.2. Potrditev izbora predlagane skladbe po lastni izbiri bodo godbe prejele najkasneje do 5. marca 2014.

9.3. Najkasneje do 23. marca 2014 mora godba poslati še:
•    kratek opis delovanja (največ 10 tipkanih vrstic),
•    seznam članov z rojstnimi podatki in podatki o stalnem bivališču in instrumentu, ki ga igrajo,
•    seznam substitutov (na posebnem listu),
•    seznam učiteljev glasbenih šol in potrdila o zaposlitvi,
•    shemo sedežnega reda godbe,
•    7 partitur ali dirigentskih izvlečkov skladbe po lastni izbiri,
•    podatke o uvodni skladbi (avtor, prirejevalec, založba in trajanje v minutah),
•    kopije računov za nakup tekmovalnih skladb (za uvodno, če jo namerava izvajati, obvezno in skladbo po lastni izbiri),
•    potrdilo o plačilu kotizacije in naročilu tonskega posnetka,

9.4. Zaradi postopkov informatizacije vse godbe organizator naproša, da poleg pisne dokumentacije na podlagi tega razpisa pošljejo prijavnico tudi po elektronski pošti na naslov: info@zvezaslovenskih-godb.si.

9.5. Če godba do 23. 3. 2014 ne pošlje celotne dokumentacije, jo lahko pošlje v dodatnem 8 dnevnem roku s tem, da plača dodatne povišane stroške v znesku 70 % zneska iz točke 10.


9.6. Če godba tudi v dodatnem 8 dnevnem roku ne pošlje celotne dokumentacije je njena predhodna prijava neveljavna.

 

Kontakti: info@zvezaslovenskih-godb.si, 064 185 219

 

 

 

 

 

Nazaj

 

Program

 

Žirija

 

Razpis