GLEDALIŠČE IN LUTKE / FESTIVALI IN PRIREDITVE / VIZIJE 2018

 

FESTIVAL VIZIJE - FESTIVAL MLADINSKE KULTURE 2018


PRAVILA FESTIVALA VIZIJE - FESTIVALA MLADINSKE KULTURE

 

Državno tekmovanje Festival Vizije - Festival mladinskih skupin Slovenije organizira Javni sklad RS za kulturne dejavnosti. Namen festivala je prikazati in nagraditi najbolj kakovostne mladinske gledališke in lutkovne predstave, mladinske recitatorske in rock skupine ter posameznike na likovnem področju in s tem vzpodbuditi razvoj in kakovostno rast tovrstne mladinske umetniške produkcije.

 

I. Struktura festivala

1) Festival Vizije je sestavljen iz petih med seboj povezanih delov: gledališke predstave, lutkovne predstave, recitatorske predstave – Žive besede, rock skupine – Rock Vizije ter likovni ustvarjalci – Foto Vizije.

 

Gledališke skupine, lutkovne in recitatorske skupine

2) Gledališki, lutkovni in recitatorski del Festivala Vizije je prikaz celotnega delovanja mladinske ljubiteljske gledališke, lutkovne in recitatorske dejavnosti, zato lahko na njem sodelujejo mladinske gledališke, lutkovne in recitatorske skupine vseh oblik in zvrsti mladinske ljubiteljske gledališke, lutkovne in recitatorske dejavnosti, bodisi v tekmovalnem bodisi v spremljevalnem programu.

3) Gledališki, lutkovni in recitatorski del Festivala Vizije je organiziran na treh ravneh:

a) območna raven,

b) regijska raven,

c) državna raven.

 

Rock skupine – Rock Vizije

4) Glasbeni del Festivala Vizije je prikaz celotnega delovanja mladinske ljubiteljske rock produkcije, zato lahko na njem sodelujejo mladinske rock skupine vseh rockovskih zvrsti, bodisi v tekmovalnem bodisi v spremljevalnem programu.

5) Rock Vizije so organizirane na dveh ravneh:

a) regijska raven,

b) državna raven.

 

Likovni ustvarjalci – Foto Vizije

6) Likovni del Festivala Vizije je prikaz celotnega delovanja mladinske fotografske dejavnosti. Na njem lahko sodelujejo mladi fotografi, bodisi v tekmovalnem bodisi v spremljevalnem programu.

7) Foto Vizije so lahko organizirane na dveh ravneh:

a) regijska,

b) državna raven.

 

 II. Pogoji za sodelovanje

Gledališke, lutkovne in recitatorske skupine

8) Na razpis se lahko prijavijo vse mladinske gledališke, lutkovne in recitatorske skupine, posamezniki, kulturni zavodi, kulturna društva, ki delujejo v Sloveniji, ter slovenske skupine, ki delujejo zamejstvu ali tujini. Vsi nastopajoči morajo biti ljubitelji. (Ljubiteljski gledališki ali lutkovni ustvarjalec je ustvarjalec brez formalne gledališke izobrazbe in oz. mu ukvarjanje z gledališko oz. lutkovno dejavnostjo ne predstavlja bistvenega dela prihodkov.) Starost nastopajočih praviloma ne sme presegati 26 let.

9) Posamezne skupine se lahko prijavijo s predstavo, ki je bila oziroma bo premierno uprizorjena v razpisnem ali v preteklem letu ter ni bila uprizorjena na Festivalu Vizije preteklega leta. Število predstav, ki jih prijavlja posamezna skupina ali posameznik, ni omejeno.

10) Prijava predstave na Festival Vizije se izključuje s prijavo iste predstave na Linhartovo srečanje – Festival gledaliških skupin Slovenije ali na Srečanje otroških gledaliških skupin Slovenije. V primeru, da je bila ta predstava predstavljena na enem izmed naštetih festivalov/srečanj, je prijava na Vizije nična.

 

Rock skupine – Rock Vizije

11) Na razpis se lahko prijavijo vse mladinske rock skupine in posamezniki, ki delujejo samostojno ali v okviru šole, kulturnih zavodov in kulturnih društev iz Slovenije ter slovenske skupine, ki delujejo zamejstvu ali tujini Vsi nastopajoči morajo biti ljubitelji. Starost nastopajočih praviloma ne sme presegati 26 let.

 

Likovni ustvarjalci – Foto Vizije

12) Na natečaj se lahko prijavijo vsi mladi ustvarjalci iz Slovenije ter Slovenci, ki delujejo v zamejstvu ali tujini in ki v razpisnem letu še ne bodo dosegli starosti 27 let. Ustvarjalci lahko delujejo samostojno ali v okviru šol, društev, zavodov, vendar pa se morajo na natečaj prijaviti kot posamezniki. Morebitne izjeme so mogoče le v izjemnih okoliščinah, po obveznem dogovoru s programsko službo za likovno dejavnost centralne službe JSKD.

 

III. Sistem izbora

13) Program regijskih in državnih Vizij sestavi organizator v sodelovanju s selektorji oz. strokovnimi komisijami. Spremembe niso mogoče. Skupine in posamezniki se s prijavo obvežejo za nastop na območnih, regijskih in državnih Vizijah v dodeljenih terminih.

14) Poleg tekmovalnega programa, ki ga izberejo selektorji oz. strokovne komisije, lahko organizator na regijske ali državne Vizije povabi tudi skupine, ki nastopijo v spremljevalnem programu.

 

Gledališke skupine

15) Vse prijavljene predstave se uvrstijo v program območnih Vizij, ki jih strokovno spremljajo regijski selektorji.

16) Vse prijavljene skupine se najprej predstavijo na območnih Vizijah svojega območja. Po ogledu vseh predstav posamezne regije regijski selektor sestavi program regijskih Vizij. Izbrane predstave si ogleda državni selektor, ki sestavi program za državne Vizije – Festival mladinske kulture.

Individualni ogledi predstav so mogoči le izjemoma po obveznem dogovoru s programsko službo za gledališko in lutkovno dejavnost centralne službe JSKD.

17) Izbor predstav temelji na naslednjih merilih:

  - celovitost predstave; ocenjuje se kvaliteta režijske interpretacije, jasnost dramaturške linije, živost ritma predstave ter koherenca režijske ideje z interpretacijo vlog, kostumografskimi in scenografskimi rešitvami,

  - izbor teksta; ocenjuje se ambicioznost in izvirnost repertoarnega izbora ter njegova utemeljenost v odnosu na sporočilnost in koncept predstave,

  - izvirnost predstave; ocenjuje se aktualnost predstave ter inovativen pristop k študiju in uprizoritvi,

  - kvaliteta interpretacije vlog igralskega ansambla; ocenjuje se celovit pristop k študiju vloge, način interpretacije glede na samo vlogo, soigralce in koncept uprizoritve,

  - likovna celovitost predstave; ocenjuje se ustreznost in funkcionalnost kostumskih in scenskih rešitev ter izvirnost le-teh.

   

Lutkovne skupine

18) Vse prijavljene predstave se uvrstijo v program območnih Srečanj lutkovnih skupin, ki jih strokovno spremljajo regijski selektorji.

19) Vse prijavljene skupine se najprej predstavijo na območnih Srečanjih lutkovnih skupin svojega območja. Po ogledu vseh predstav posamezne regije regijski selektor sestavi program regijskih Srečanj lutkovnih skupin. Izbrane predstave si ogleda državni selektor, ki sestavi program za državne Vizije – Festival mladinske kulture.

Individualni ogledi predstav so mogoči le izjemoma po obveznem dogovoru s programsko službo za gledališko in lutkovno dejavnost centralne službe JSKD.

20) Izbor predstav temelji na naslednjih merilih:

- celovitost predstave; ocenjuje se kvaliteta režijske interpretacije, jasnost dramaturške linije, živost ritma predstave ter koherenca režijske ideje z interpretacijo vlog ter likovnimi rešitvami predstave,

- likovna celovitost predstave; ocenjuje se uporaba ustrezne lutkovne tehnike ter izvirnost pri izdelavi samih lutk,

- izvirnost predstave; ocenjuje se aktualnost predstave ter inovativen pristop k študiju in uprizoritvi,

- kvaliteta interpretacije vlog igralskega ansambla; ocenjuje se celovit pristop k študiju vloge, način interpretacije in animacije glede na samo vlogo, soigralce in koncept uprizoritve.

 

Recitatorske skupine – Žive besede

21) Vse prijavljene predstave se uvrstijo v program območnih Vizij, ki jih strokovno spremljajo regijski selektorji.

22) Vse prijavljene skupine se najprej predstavijo na območnih Vizijah svojega območja. Po ogledu vseh predstav posamezne regije regijski selektor sestavi program regijskih Vizij. Izbrane predstave si ogleda državni selektor, ki sestavi program za državne Vizije – Festival mladinske kulture.

Individualni ogledi predstav so mogoči le izjemoma po obveznem dogovoru s programsko službo za gledališko in lutkovno dejavnost centralne službe JSKD.

23) Izbor predstav temelji na naslednjih merilih:

- celovitost predstave; ocenjuje se kvaliteta režijske interpretacije, jasnost dramaturške linije, živost ritma predstave ter koherenca režijske ideje z interpretacijo pesmi ter likovnimi rešitvami predstave,

- interpretacija poezije; ocenjuje se razumevanje, kvaliteta analize, jasnost misli ter interpretacija, hkrati pa tudi jasnost in čvrstost govornega nastopa ter scenska nadgradnja (ugledališčenje poezije),

- izvirnost predstave; ocenjuje se aktualnost predstave, izbora pesmi (tekstov) ter inovativen pristop k študiju in uprizoritvi.

 

Rock skupine – Rock Vizije

24) Strokovna komisija po poslušanju prejetih posnetkov izbere skupine, ki nastopijo na regijskih srečanjih Rock Vizije v organizaciji JSKD, kjer jih strokovno spremlja in ocenjuje državni selektor. Najbolje ocenjene skupine regijskih srečanj se neposredno uvrstijo v program državnega Festivala Vizije. Organizator lahko na predlog strokovne komisije ali državnega selektorja v program državnega Festivala Vizije uvrsti še do 3 dodatne skupine, uvrščene na regijska srečanja

25) Izbor skupin temelji na naslednjih kriterijih:

- inovativnost; svežina v izvajanju in v pristopu,

- kvaliteta izvedbe; izvedba, živost ritma, sodelovanje z publiko,

- ideja in sporočilo; jasnost, sporočila tekstov, aktualnost in svežina.

 

Likovni ustvarjalci – Foto Vizije

26) Tema fotografskega natečaja se objavi v vsakoletnem natečaju. K prijavi je potrebno priložiti serijo 5 – 7 fotografij na dano temo v digitalni obliki. Minimalna ločljivost (resolucija) fotografij je 300 dpi. Fotografije se dostavijo po e-pošti ali po običajni pošti na CD, DVD ali USB nosilcu. Nosilcev organizator ne vrača.

27) Strokovna komisija na podlagi pregleda prejetih fotografij izbere do 10 avtorjev, katerih dela bodo razstavljena na razstavi Foto Vizije na državnem festivalu Vizije.

28) Izbor del temelji na naslednjih kriterijih:

- inovativnost, ocenjuje se svežina v obravnavanju dane teme, idejna in narativna nadgradnja izhodiščnega motiva, domišljenost koncepta in pristopa k seriji fotografij - fotozgodbi.

- kvaliteta izvedbe.

 

IV. Selektorji in strokovne komisije

29) Vsi selektorji in strokovne komisije so v zvezi s svojim delom zavezani k molčečnosti, to pomeni, da ne smejo nikogar, razen organizatorjev regijskih oz. državnega srečanja, seznaniti s svojim izborom, kot tudi ne smejo izjaviti ali storiti ničesar takšnega, na podlagi česar bi tretja oseba lahko sklepala, katere skupine oz. posamezniki so izbrani in predlagani v program srečanj. V primeru ugotovitve kršitve prejšnjega odstavka ima JSKD pravico imenovati novega selektorja oz. strokovno komisijo.

30) Izbori selektorjev  oz. strokovnih komisij za regijske ali državne Vizije so dokončni.

31) Selektorji ne smejo kakorkoli sodelovati pri katerikoli od predstav, ki so jih uvrstili v tekmovalni program Vizij.

 

Gledališke in recitatorske skupine

32) Regijske selektorje na predlog regijske programske koordinacije izbere programska služba za gledališko in lutkovno dejavnost centralne službe JSKD. Za vsako regijo se izbere en selektor za obe področji hkrati (gledališke in recitatorske skupine).

33) Naloge regijskega selektorja so:

  a) opraviti ogled vseh območnih srečanj oz. individualnih ogledov predstav posamezne regije,

  b) neposredno po ogledu podati ustno oceno predstave,

  c) podati pisno oceno predstave v roku 8 dni po ogledu predstave,

  d) narediti izbor predstav za regijsko srečanje.

34) Predstave, ki jih na območnih Vizijah izberejo regijski selektorji, se uvrstijo v programe regijskih Vizij, ki jih strokovno spremlja državni selektor.

35) Državnega selektorja izbere programska služba za gledališko in lutkovno dejavnost centralne službe JSKD. Selektor strokovno spremlja gledališke in recitatorske skupine.

36) Naloge državnega selektorja so:

a) opraviti ogled vseh regijskih Vizij,

b) neposredno po ogledu podati ustno oceno predstave,

c) narediti izbor predstav za državne Vizije.

 

Lutkovne skupine

37) Nalogo regijskega selektorja mladinskih lutkovnih skupin opravlja regijski selektor Srečanja lutkovnih skupin posamezne regije. Regijske selektorje na predlog regijske programske koordinacije izbere programska služba za gledališko in lutkovno dejavnost centralne službe JSKD. Za vsako regijo se izbere en selektor.

38) Naloge regijskega selektorja so:

a) opraviti ogled vseh območnih srečanj oz. individualnih ogledov predstav posamezne regije,

b) neposredno po ogledu podati ustno oceno predstave,

c) podati pisno oceno predstave v roku 8 dni po ogledu predstave,

d) narediti izbor predstav za regijsko srečanje lutkovnih skupin.

39) Predstave, ki jih na območnih srečanjih lutkovnih skupin izberejo regijski selektorji, se uvrstijo v programe regijskih srečanj lutkovnih skupin, ki jih strokovno spremlja državni selektor.

40) Nalogo državnega selektorja mladinskih lutkovnih skupin opravlja državni selektor Srečanja lutkovnih skupin Slovenije. Državnega selektorja izbere programska služba za gledališko in lutkovno dejavnost centralne službe JSKD.

41) Naloge državnega selektorja so:

a) opraviti ogled vseh regijskih srečanj lutkovnih skupin,

b) neposredno po ogledu podati ustno oceno predstave,

c) narediti izbor predstav za državne Vizije.

 

Rock skupine – Rock Vizije

42) Strokovno komisijo izbere programska služba za inštrumentalno glasbo centralne službe JSKD.

43) Naloge strokovne komisije so:

  a) poslušati prejete posnetke mladinskih rock skupin,

  b) narediti izbor skupin in program regijskih srečanj.

44) Skupine, ki jih na podlagi poslušanja posnetkov izbere strokovna komisija, se uvrstijo v programe regijskih srečanj, kjer jih strokovno spremljajo državni selektorji.

45) Državne selektorje izbere programska služba za inštrumentalno glasbo centralne službe JSKD. Za vsako regijsko srečanje se lahko izbere drug selektor.

46) Naloge državnega selektorja so:

a) spremljati regijska srečanja Rock Vizij,

b) oceniti vsako izmed nastopajočih skupin.

 

Likovni ustvarjalci – Foto Vizije

47) Strokovno komisijo izbere programska služba za likovno dejavnost centralne službe JSKD.

48) Naloge strokovne komisije so:

  a) pregledati in oceniti vsa prejeta dela oz. cikle fotografij

  b) narediti izbor avtorjev za državne Vizije

  c) določiti zmagovalca – prejemnika nagrade fotovizionar.

   

V. Strokovna žirija

 

49) Predstave in glasbeni nastopi, ki jih na regijskih srečanjih izberejo državni selektorji, se uvrstijo v program državnih Vizij – Festivala mladinske kultre, kjer jih  ocenjuje in nagrajuje strokovna žirija festivala.

50) Strokovna žirija je tričlanska in jo sestavljajo predsednik in dva člana. Strokovno žirijo izbere programski službi za gledališko in lutkovno dejavnost ter inštrumentalno glasbo centralne službe JSKD.

51) Delo žirije vodi predsednik. Strokovna žirija spremlja vse predstave in glasbene nastope izvajalcev, jih oceni ter na podlagi umetniških kriterijev podeli nagrade – vizionarje. Odločitve žirije so dokončne. Pritožbe na odločitev žirije niso možne.

52) Član strokovne žirije ne sme kakorkoli sodelovati pri katerikoli od izbranih predstav, uvrščenih v tekmovalni program festivala.

 

VI. Nagrade in priznanja

53) Nagrade in priznanja na Festivalu Vizije – Festivalu mladinske kulture so lahko individualne ali skupinske.

54) Individualno nagrado ali priznanje dobi posameznik za lastno izvirno umetniško delo. Njegov dosežek je rezultat njegovega lastnega dela in izraža izjemno ustvarjalnost in avtorski pristop ter ni odvisen od ostalih sodelujočih. Njegov prispevek odločilno pripomore h kvalitetni izvedbi celotnega projekta. Individualno nagrado ali priznanje se lahko podeli za igro (moška vloga, ženska vloga), animacijo, režijo, scenografijo, kostumografijo, avtorstvo teksta, glasbenega aranžmaja, glasbeno izvedbo ali drugo kategorijo po izboru strokovne žirije.

55) Strokovna žirija državnih Vizij lahko podeli naslednje nagrade:

  a)gledališke skupine:

  - vizionar za najboljšo gledališko predstavo v celoti

  - vizionar za najbolj inovativen pristop v gledališki predstavi

  - do dva vizionarja kot posebno priznanje žirije

  b) lutkovne skupine:

  - vizionar za najboljšo lutkovno predstavo v celoti

  - vizionar za najbolj inovativen pristop v lutkovni predstavi

  - vizionar kot posebno priznanje žirije

  c) rock skupine

  - rock vizionar za najboljšo mladinsko rock skupino

  - rock vizionar za najbolj inovativen pristop

  - do dva rock vizionarja kot posebno priznanje žirije

  d) recitatorske skupine

  - vizionar za najboljši recitatorski nastop

  - vizionar kot posebno priznanje žirije

56) Strokovna komisija Foto Vizij določi dobitnika nagrade fotovizionar.

57) Finančna vrednost posamezne nagrade je določena v vsakoletnih razpisu za posamezna področja Festivala Vizije – Festivala mladinske kulture.

58) Odločitvi strokovne žirije in strokovne komisije sta nepreklicni. Izbor se razglasi na zaključnem večeru festivala.

 

Direktor JSKD
mag. Marko Repnik

 

 

 

 

knjižica

programska knjižica (2 MB, pdf)