ORGANIZACIJA SKLADA

 

 

 

Katalog informacij javnega značaja

 


1. Osnovni podatki o katalogu

 

 

Naziv in sedež sklada:


Javni sklad RS za kulturne dejavnosti
Štefanova 5
1000 Ljubljana

 

 

Odgovorna uradna oseba:


Damjan Damjanovič,
direktor
Štefanova 5
1000 LjubIjana
tel: 01 24 10 506
e-pošta: damjan.damjanovic@jskd.si

 

 

Datum prve objave kataloga:


september 2006

 

 

Datum zadnje spremembe:


januar 2021

 

 

Katalog je dostopen na spletnem naslovu:


http://www.jskd.si

 

 

Druge oblike kataloga:


tiskana oblika

 

 


2. Splošni podatki o skladu in informacijah javnega značaja, s katerimi razpolaga

 

 

2.a Organigram in podatki o organizaciji sklada

 

Opis delovnega področja:


Sklad na podlagi 4. člena Akta o ustanovitvi opravlja naslednje naloge:

- spremlja in analizira stanje s svojega delovnega področja;
- zbira predloge za financiranje in sofinanciranje programov in projektov s področja ljubiteljskih kulturnih dejavnosti z javnimi razpisi;
- opravlja razdelitev in prenos nepovratnih sredstev proračuna Republike Slovenije in proračunov 1okalnih skupnosti;
- sklepa z izbranimi izvajalci teh programov in projektov pogodbe o (so)financiranju;
- nadzoruje porabo javnih sredstev;
- zagotavlja strokovno-organizacijsko pomoč kulturnim društvom oziroma njihovim zvezam, skupinam in posameznikom pri izvajanju njihovih kulturnih dejavnosti;
- zagotavlja pomoč 1okalnim skupnostim pri zagotavljanju pogojev za izvedbo kulturnih prireditev na območju izpostav;
- zagotavlja administrativno-strokovno pomoč zvezam kulturnih društev, ki opravljajo skupne naloge za svoje članice;
- načrtuje in izvaja sodelovanje s tujimi sorodnimi organizacijami;
- skrbi za izobraževalne programe s kulturnega področja;
- promovira dosežke s področja ljubiteljskih kulturnih dejavnosti in posreduje kulturno produkcijo
- podeljuje priznanja za uspešno delo na področju ljubiteljske kulture;
- izdaja publikacije s svojega delovnega področja;
- izvaja naloge na podlagi pogodb z lokalnimi skupnostmi;

 

Seznam vseh notranjih organizacijskih enot


Sklad ima v svoji sestavi 59 območnih izpostav (klikni na povezavo)

 

 

Organigram organa

Organigram sklada (klikni na povezavo)

 

 

 

2.b Kontaktni podatki uradne osebe (oseb), pristojnih za posredovanje informacij

 

Pristojni osebi:

Urška Bittner Pipan,
pomočnica direktorja za program
Štefanova 5
1000 Ljubljana
tel: 01/24-10-502
e-pošta: urska.bittner@jskd.si

 

Marjeta Turk,
pomočnica direktorja za splošne zadeve
Štefanova 5
1000 Ljubljana
tel: 01/24-10-524
e-pošta: marjeta.turk@jskd.si

 

 

2.d Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti z delovnega področja organa (preko državnega, 1okalnega oziroma evropskega registra predpisov)

 

 

Državni predpisi

Akt o ustanovitvi Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti - Ur.1. RS 72/2010

Zakon o Javnem skladu RS za kulturne dejavnosti (ZJSKD)- Ur.1. RS 29/2010

Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (ZUJIK) - Ur. 1. RS 96/2002, 4/10
Zakon o javnih skladih ZJS-1 - Ur. 1. RS 77/08
Akt o ustanovitvi Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti - Ur.1. RS 96/2000
Resolucija o nacionalnem programu za kulturo 2008-2011, Ur.1. RS 35/2008
Zakon o avtorski in sorodnih pravicah (ZASP) Ur.1. RS 21/1995, 9/2001, 30/2001, 43/2004
Zakon o javni rabi slovenščine (Z?RS) Ur. l. RS 86/2004
Zakon o knjižničarstvu (ZKnj-1) - Ur.1. RS 87/2001
Zakon o zagotavljanju sredstev za nekatere nujne programe RS v kulturi (ZSNNPK) - Uradni list RS 24/1998, 108/ 2002, 14/2003, 77/08
Pravilnik o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa - Ur. 1. RS 93 /2005
Pravilnik o načinu izvajanja financiranja javnih zavodov, javnih skladov in javnih agencij na področju kulture - Ur.1. RS 117/2002, 97/2003, 01/09
Kolektivna pogodba za kulturne dejavnosti v RS - Ur. 1.RS 45/1994, 39/1996, 40/1997, 39/1999, 82/1999, 102/2000, 52/2001, 64/2001, 32/09

 

 

Predpisi lokalnih skupnosti


/

 

 

Predpisi EU


/

 

 


2.e Seznam predlogov predpisov (preko državnega oziroma 1okalnega registra predpisov)

 

 

Predlogi predpisov


Zakon o javnem skladu RS za kulturne dejavnosti
http://www.dz-rs.si/index.php?id=101&vt=41&sm=k&q=zakon+o+javnem+skladu&mandate=-1&unid=PZ|A7C74785A9C8C4E6C125765F00326F49

 

 

 

2.f Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih

 

 

Seznam strateških in programskih dokumentov


- Strateški načrt Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti (2009)
- Program dela JSKD za leto 2010
- Poslanstvo (klikni na povezavo)
- Vizija (klikni na povezavo)

 

 


2.g Seznam vrst upravnih, sodnih aIi zakonodajnih postopkov

 

 

Vrste postopkov, ki jih vodi sklad


Postopki javnih razpisov in pozivov za sofinanciranje kulturnih programov in projektov

 

 


2.h Seznam javnih evidenc

 

 

Seznam evidenc


/

 

 

 

2.i Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov

 

Seznam zbirk


/

 


2.j Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja oziroma seznam posameznih dokumentov

 

 

Sklopi informacij

- Ljubiteljska kulturna produkcija - prireditve 2008, 2009
- Izobraževanja JSKD in udeleženci 2008, 2009
- Dejavnost ljubiteljskih društev in skupin 2008, 2009
- Registrirana društva in skupine
- Produkcijske enote - članstvo 2008,2009
- Produkcijske enote po področjih dejavnosti 2008, 2009
- Društva in skupine - po koordinacijah JSKD 2008, 2009
- Društva in skupine - območne izpostave 2008, 2009

 

 

 

3. Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja

Opis dostopa do posameznih sklopov informacij:

Druge informacije so dostopne na spletni strani http://www.jskd.si, fizično pa v prostorih sklada na Štefanovi 5 v Ljubljani.

 


4. Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja

Seznam najpogosteje zahtevanih informacij


1. Informacije o rezultatih javnih razpisov in pozivov
2. Informacije o prireditvah in izobraževalnih oblikah JSKD
3. Informacije o publikacijah JSKD

 

5. Stroškovnik za posredovanje informacij javnega značaja na JSKD

Stroškovnik za posredovanje IJZ