ORGANIZACIJA SKLADA

 

 

 

Katalog informacij javnega značaja

 


1. Osnovni podatki o katalogu

 

 

Naziv in sedež sklada:


Javni sklad RS za kulturne dejavnosti
Štefanova 5
1000 Ljubljana

 

 

Odgovorna uradna oseba:


Damjan Damjanovič,
direktor
Štefanova 5
1000 LjubIjana
tel: 01 24 10 506
e-pošta: damjan.damjanovic@jskd.si

 

 

Datum prve objave kataloga:


september 2006

 

 

Datum zadnje spremembe:


marec 2023

 

 

Katalog je dostopen na spletnem naslovu:


http://www.jskd.si

 

 

Druge oblike kataloga:


tiskana oblika

 

 


2. Splošni podatki o skladu in informacijah javnega značaja, s katerimi razpolaga

 

 

2.a Organigram in podatki o organizaciji sklada

 

Opis delovnega področja:


Sklad na podlagi 4. člena Akta o ustanovitvi opravlja naslednje naloge:

- spremlja in analizira stanje s svojega delovnega področja;
- zbira predloge za financiranje in sofinanciranje programov in projektov s področja ljubiteljskih kulturnih dejavnosti z javnimi razpisi;
- opravlja razdelitev in prenos nepovratnih sredstev proračuna Republike Slovenije in proračunov 1okalnih skupnosti;
- sklepa z izbranimi izvajalci teh programov in projektov pogodbe o (so)financiranju;
- nadzoruje porabo javnih sredstev;
- zagotavlja strokovno-organizacijsko pomoč kulturnim društvom oziroma njihovim zvezam, skupinam in posameznikom pri izvajanju njihovih kulturnih dejavnosti;
- zagotavlja pomoč 1okalnim skupnostim pri zagotavljanju pogojev za izvedbo kulturnih prireditev na območju izpostav;
- zagotavlja administrativno-strokovno pomoč zvezam kulturnih društev, ki opravljajo skupne naloge za svoje članice;
- načrtuje in izvaja sodelovanje s tujimi sorodnimi organizacijami;
- skrbi za izobraževalne programe s kulturnega področja;
- promovira dosežke s področja ljubiteljskih kulturnih dejavnosti in posreduje kulturno produkcijo
- podeljuje priznanja za uspešno delo na področju ljubiteljske kulture;
- izdaja publikacije s svojega delovnega področja;
- izvaja naloge na podlagi pogodb z lokalnimi skupnostmi;

 

Seznam vseh notranjih organizacijskih enot


Sklad ima v svoji sestavi 59 območnih izpostav (klikni na povezavo)

 

 

Organigram organa

Organigram sklada (klikni na povezavo)

 

 

 

2.b Kontaktni podatki uradne osebe (oseb), pristojnih za posredovanje informacij

 

Pristojni osebi:

mag. Jani Šalamon,
pomočnik direktorja za program
Štefanova 5
1000 Ljubljana
tel: 01/24-10-502
e-pošta: jani.salamon@jskd.si

 

dr. Borut Smrekar
pomočnik direktorja za splošne zadeve
Štefanova 5
1000 Ljubljana
tel: 01/24-10-524
e-pošta: borut.smrekar@jskd.si

 

 

2.d Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti z delovnega področja organa (preko državnega, 1okalnega oziroma evropskega registra predpisov)

 

 

Državni predpisi

Akt o ustanovitvi Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti - Ur.1. RS 72/2010

Zakon o Javnem skladu RS za kulturne dejavnosti (ZJSKD)- Ur.1. RS 29/2010

Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (ZUJIK) - Ur. 1. RS 96/2002, 4/10
Zakon o javnih skladih ZJS-1 - Ur. 1. RS 77/08
Akt o ustanovitvi Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti - Ur.1. RS 96/2000
Resolucija o nacionalnem programu za kulturo 2008-2011, Ur.1. RS 35/2008
Zakon o avtorski in sorodnih pravicah (ZASP) Ur.1. RS 21/1995, 9/2001, 30/2001, 43/2004
Zakon o javni rabi slovenščine (Z?RS) Ur. l. RS 86/2004
Zakon o knjižničarstvu (ZKnj-1) - Ur.1. RS 87/2001
Zakon o zagotavljanju sredstev za nekatere nujne programe RS v kulturi (ZSNNPK) - Uradni list RS 24/1998, 108/ 2002, 14/2003, 77/08
Pravilnik o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa - Ur. 1. RS 93 /2005
Pravilnik o načinu izvajanja financiranja javnih zavodov, javnih skladov in javnih agencij na področju kulture - Ur.1. RS 117/2002, 97/2003, 01/09
Kolektivna pogodba za kulturne dejavnosti v RS - Ur. 1.RS 45/1994, 39/1996, 40/1997, 39/1999, 82/1999, 102/2000, 52/2001, 64/2001, 32/09

 

 

Predpisi lokalnih skupnosti


/

 

 

Predpisi EU


/

 

 


2.e Seznam predlogov predpisov (preko državnega oziroma 1okalnega registra predpisov)

 

 

Predlogi predpisov


Zakon o javnem skladu RS za kulturne dejavnosti
http://www.dz-rs.si/index.php?id=101&vt=41&sm=k&q=zakon+o+javnem+skladu&mandate=-1&unid=PZ|A7C74785A9C8C4E6C125765F00326F49

 

 

 

2.f Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih

 

 

Seznam strateških in programskih dokumentov


- Strateški načrt Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti (2009)
- Program dela JSKD za leto 2010
- Poslanstvo (klikni na povezavo)
- Vizija (klikni na povezavo)

 

 


2.g Seznam vrst upravnih, sodnih aIi zakonodajnih postopkov

 

 

Vrste postopkov, ki jih vodi sklad


Postopki javnih razpisov in pozivov za sofinanciranje kulturnih programov in projektov

 

 


2.h Seznam javnih evidenc

 

 

Seznam evidenc


/

 

 

 

2.i Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov

 

Seznam zbirk


/

 


2.j Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja oziroma seznam posameznih dokumentov

 

 

Sklopi informacij

- Ljubiteljska kulturna produkcija - prireditve 2008, 2009
- Izobraževanja JSKD in udeleženci 2008, 2009
- Dejavnost ljubiteljskih društev in skupin 2008, 2009
- Registrirana društva in skupine
- Produkcijske enote - članstvo 2008,2009
- Produkcijske enote po področjih dejavnosti 2008, 2009
- Društva in skupine - po koordinacijah JSKD 2008, 2009
- Društva in skupine - območne izpostave 2008, 2009

 

 

 

3. Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja

Opis dostopa do posameznih sklopov informacij:

Druge informacije so dostopne na spletni strani http://www.jskd.si, fizično pa v prostorih sklada na Štefanovi 5 v Ljubljani.

 


4. Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja

Seznam najpogosteje zahtevanih informacij


1. Informacije o rezultatih javnih razpisov in pozivov
2. Informacije o prireditvah in izobraževalnih oblikah JSKD
3. Informacije o publikacijah JSKD

 

5. Stroškovnik za posredovanje informacij javnega značaja na JSKD

Stroškovnik za posredovanje IJZ

 

6. Dobavitelji v letu 2022

Zap. Št. Področje javnega naročanja Vrsta predmeta Navedba predmeta (opis) Vrednost brez DDV v € Naziv gospodarskega subjekta
1 splošno blago pisarniški material 10.421,79 Državna založba slovenije
2 splošno storitve poštne storitve 32.769,59 Pošta Slovenije
3 splošno storitve avtorske pravice 11.601,90 Združenje SAZAS
4 splošno blago zemeljski plin 11.611,06 Energetika Ljubljana
5 splošno storitve snemanje, fotografiranje, prireditve 12.510,00 Zveza kulturnih društev Kungota
6 splošno storitve tiskanje 40.997,94 Cicero Begunje
7 splošno storitve študentska dela 10.365,00 AAS Ljubljana
8 splošno storitve študentska dela 73.895,83 ŠS storitveno podjetje
9 splošno blago trgovinski izdelki hrane in pijače 27.063,90 Engrotuš
10 splošno storitve uporaba narodnega doma 11.480,78 Narodni dom Maribor
11 splošno storitve oglaševanje in pr 11.528,37 Proevent
12 splošno blago pisarniški material 12.704,05 MK trgovina
13 splošno storitve najem prostorov 15.417,58 Prours Ljubljana
14 splošno storitve intelektualne storitve 10.250,00 Daniel Svenšek
15 splošno storitve oglaševanje in pr 28.500,00 Kreativna baza
16 splošno storitve gostinske storitve 16.977,21 Dalibor Trajković
17 splošno storitve administrativne storitve 12.669,00 JANTAR Jana Trček
18 splošno storitve čiščenje 21.200,00 Melvudin Mostarić
19 splošno storitve tiskanje 10.215,28 Nučič in partnerji
20 splošno blago zemeljski plin 13.136,68 Adriaplin
21 splošno storitve svetovanje 12.668,88 Bojan Frančeškin
22 splošno storitve najem Microsoft Office 14.586,86 ADD Ljubljana
23 splošno storitve video produkcija in fotografija 13.320,00 Društvo video produkcija
24 splošno storitve produkcija filmov 13.229,40 Matjaž Mrak
25 splošno storitve organizacija prireditev in oddaj 16.400,00 RK Produkcija
26 splošno storitve adaptacija prostorov 15.987,50 MAR Group
27 splošno storitve telekomunikacije 25.036,17 A1
28 splošno storitve računalniške storitve 10.687,50 XLAB