ORGANIZACIJA SKLADA /ORGANI UPRAVLJANJA SKLADA / DIREKTOR

 

Direktor

 

Direktorja imenuje vlada na predlog nadzornega sveta sklada za dobo štirih let z možnostjo ponovnega imenovanja. Direktor zastopa in predstavlja sklad, organizira in vodi delo ter poslovanje sklada ter je odgovoren za zakonitost dela.

 

Pri operativnem in vsebinskem delu mu pomagajo pomočniki direktorja in producenti.

 

Direktor ima dve vrsti svetovalnih organov: Strokovne podlage za odločanje direktorja pri izvedbi javnih razpisov in pozivov za sofinanciranje in pripravi programa sklada na nacionalni ravni pripravljajo strokovno programske komisije za glasbeno, gledališko in lutkovno, likovno , folklorno in etno, filmsko, plesno literarno in večzvrstno dejavnost. Na območnih izpostavah pa se na predlog občin oblikujejo sveti območnih izpostav, ki dajejo predloge in pobude v zvezi z delom izpostav.

 

Damjan Damjanovič

 

 

Damjan Damjanovič

direktor

E: damjan.damjanovic@jskd.si

 

 

 

 

 

 

mag. Darja Marinčič

vodja glavne pisarne

 

T: 01/ 2410 506

E: info@jskd.si

 

 

 

 

 

 

 

PRAVNA PODLAGA