ORGANIZACIJA SKLADA / POSVETOVALNA TELESA / SVETI OBMOČNIH IZPOSTAV

 

Sveti območnih izpostav sklada

 

Sveti območnih izpostav so posvetovalna telesa direktorja sklada znotraj posameznih območnih izpostav. Svet območne izpostave ima najmanj tri člane, ki jih imenuje direktor na predlog samoupravnih lokalnih skupnosti z območja, ki ga pokriva.

Samoupravne skupnosti oblikujejo predlog na podlagi poziva kulturnim društvom, zvezam kulturnih društev ter posameznikom s področja kulturnih dejavnosti, ki delujejo v posamezni samoupravni lokalni skupnosti. Mandat članov traja štiri leta z možnostjo ponovnega imenovanja.

 

Naloge svetov območnih izpostav:

- dajejo predhodno mnenje k programu dela ter letnemu poročilu območne izpostave, ki zadevajo njihovo območje,

- dajejo predloge in pobude direktorju in nadzornemu svetu sklada za obravnavo vprašanj, ki zadevajo njihovo območje,

- dajejo predloge in pobude za sklepanje pogodb z lokalnimi skupnostmi,

- dajejo mnenja direktorju k izbiri uslužbenca za vodenje območne izpostave.

 

Delovanje sveta območne izpostave ureja Pravilnik o ustanovitvi svetov območnih izpostav Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti (NS JSKD 10. 5. 2011).

 

 

JSKD OI Ajdovščina

Matej Likar, predsednik sveta

Ljudmila Kovač

Mojca Ferjančič

Polona Praček, namestnica predsednika

Anton Goričan

 

JSKD OI Brežice

Miran Kopinč, namestnik predsednice

Diana Kosar, predsednica

Andrej Kvartuh

Jana Kovačič

Jelka Žnideršič

 

JSKD OI Celje

Leonida Cmok Kačičnik

Marko Rebov, predsednik

Simon Mlakar

Breda Stepan, namestnica predsednika

Irena Artank

Tomaž Gorenšek

 

JSKD OI Cerknica

Tadej Jerman

Jernej Dolničar

Tomaž Paternost

Rebeka Hren Dragolič, predsednica

Zora Obreza, namestnica

 

JSKD OI Črnomelj

Polona Godina Mavrič

Vladimir Starešinič

Tomislav Urh, namestnik predsednika

Marija Stariha

Dušan Kofalt, predsednik

 

JSKD OI Domžale

Ivan Draga Davčar

Mihael Starbek

Tatjana Horjak, predsednica

Blaž Andrejka, namestnik

Franc Žun

Vojka Rebolj

Saša Hudnik

 

JSKD OI Dravograd

Robert Plimon

Dragica Jurjec, namestnica predsednika

Jože Kramer, predsednik

 

JSKD OI Gornja
Radgona

Dušan Rakar

Dragica Černe

Milan Nekrep

Franek Radolič

Slavica Kovačič

Boštjan Petučnik

JSKD OI Idrija

Marko Čadež, namestnik predsednice
Irena Hvala, predsednica
Tomaž Kavčič

 

JSKD OI Ilirska
Bistrica

Elena Sedmak
Vojko Dodič, namestnik predsednice
Elka Možina, predsednica

 

JSKD OI Ivančna
Gorica

Sabina Volek, namestnica predsednice
Anica Čuček, predsednica
Renata Laznik
Katarina Mohar
Klemenitna Maver Zupančič

 

JSKD OI Izola

Alison Ribarič, namestnica
Damjana Kodarin
Stanko Nežič
Zorko A. Cerkvenik, predsednik
Zovko Dežjot

 

JSKD OI Jesenice

Andrej Černe, predsednik
Barbara Toman
Anže Košir
Franci Koražija
Jerneja Stres, namestnica

 

JSKD OI Kamnik

Andreja Humar Gruden, predsednica
Irenca Pučnik
Boris Selko
Jožef Ciraj
Boštjan Peršin, namestnik predsednice

 

JSKD OI Kočevje

Tomaž Poje
Helena Štefanič, namestnica predsednika
Marjan Lisac, predsednik
Jožef Gorše

JSKD OI Koper

Valentina Šukljan, namestnica predsednice
Dijana Harčević Ćatić
Maja Blaškovič Šavle, predsednica
Ingrid Kozlovič
Vlasta Jerman
Ambrož Čopi

 

JSKD OI Kranj

Barbara Grilc
Maja Lesar
Mija Aleš, predsednica
Dr. Ilija Dimitrievski
Selman Čorovič, namestnik predsednice
Nataša Kne
Petra Lombar Premru
Sašo Gašperlin

 

JSKD OI Krško

Alja Pincolič
Darja Dobršek
Ivanka Černelič Jurečič, namestnica predsednika
Janez Kerin, predsednik

 

JSKD OI Laško

Jože Rajh
Ivan Medved, predsednik
Štefanija Pavčnik
Aleš Breznikar, namestnik predsednika
Ludvik Kos

 

JSKD OI Lenart

Metka Erjavc, namestnica predsednika
David Poljanec
Darja Ornik
Miroslav Mauko
Jerneja Breznik
Jože Križan, predsednik
Miroslav Breznik
Andrej Dvoršak

 

JSKD OI Lendava

Andrej Tibaut, namestnik predsednice
Jure Jurinič
Ludvika Gjerek
Danijela Hozjan
Marija Varga
Irma Varga
Ivanka Tompa, predsednica
Silva Lutar
Boris Ostrc

 

JSKD OI Litija

Matjaž Hostnik, predsednik
Anton Korimšek, namestnik predsednika
Marija Celestina
Janez Prašnikar
Primož Kokovica

 

JSKD OI Ljubljana

Gregor Koritnik, predsednik
Zora Perenda, namestnica predsednika
Radovan Jaušovec
Miha Maver
Jasna Žitnik

 

JSKD OI Ljubljana
okolica

Janez Remškar
Matjaž Dolinar
Franci Grad
Ivanka  Prebil
Boštjan Luštrik, predsednik
Tončka Pal, namestnica predsednika
Majda Kokošinek
Rado Čuk

 

JSKD OI Ljutomer

Silva Duh
dr. Simona Menoni, namestnica predsednika
Rado Podgorelec
Darinka Štuhec
Danica Frančič
Ivan Kuhar, predsednik

JSKD OI Logatec

Jurij Švajncer
Lavra Možina, predsednica
Aiša Jašarović, namestnica

 

JSKD OI Maribor

Tina Kramberger
Miran Vodušek
Ervin Hartman
Rade Bakračević
Jožica  Lešnik Švajger
Peter Rodeš
Marjan Malek

 

JSKD OI Metlika

Janko Bračika, predsednik
Jože Vraničar, namestnik predsednika

Barica Koželj Flajnik

 

JSKD OI Mozirje

Marija Rihter
Zvonka Kladnik
Tadeja Robnik, predsednica
Nina Miklavžina
Nataša Slapnik
Luka Paulič, namestnik predsednice
Bojan Štrukelj
Jožef Skončnik
Jernej Slapnik

 

JSKD OI Murska Sobota

Beltinci

Slavko Horvat, namestnik predsednice

Cankova

 občina ni podala predloga

Gornji Petrovci

Sonja Kerčmar

Grad

Mihaela Žökš

Hodoš

 občina ni podala predloga

Kuzma

 občina ni podala predloga

Moravske Toplice

Janja Bürmen

Murska Sobota

Brigita Bavčar

Murska Sobota

Jožek Horvat Muc

Murska Sobota

Gizela Lubšina

Puconci

Marta Horvat, predsednica

Rogašovci

Agata Recek

Šalovci

Suzana Škodnik

Tišina

Mirko Kuhar

 

JSKD OI Nova Gorica

Maruša Megerli Lavrenčič
Danila Schilling
Ingrid Praznik, namestnica predsednika
Sendi Mango
Matevž Vidmar
Andrej Šušmelj, predsednik
Janja Lipušček
Sandra Devetak

 

JSKD OI Novo mesto

Dolenjske Toplice

Marjetka Zupančič

Mirna peč

Tatjana Kupljenik

Novo mesto

Denis Janc

Novo mesto

Ana Naranča

Novo mesto

Petra Nograšek, predsednica

Straža

Robert Kren, namestnik

Šentjernej

Jože Jamnik

Škocjan

Mateja Robek Zaletelj

Šmarješke Toplice

Jelka Petrovič

Žužemberk

Miran Jenko

 

JSKD OI Ormož

Anja Lah, namestnica
Dominik Pongračič
mag. Leonida Novak
Blanka Kosi Raušl, predsednica
Lucija Pocrnja

 

JSKD OI Pesnica

Primož Ledinek
Zdravko Eder, predsednik
Franja Senčič
Anton Friš, namestnik predsednika
Silvo Koder

 

JSKD OI Piran

Aleksander Benčič, predsednik
Daniel Lovšin
Jasna Bušič
Fulvia Zudič
Mojca Dolšak, namestnica predsednika

 

JSKD OI Postojna

Tjaša Smrdel
Majda Žužek, namestnica
Manja Jč Vesel, predsednica

Jasmina Čelan
Nevenka Burger

 

JSKD OI Ptuj

Marija Kokol
Majda Kunčnik
Dominik Kukovec, predsednik
Mateja Matjašič Pevec
Hilda Bedrač
Lidija Kunčnik
Zdenka Frank
Danijela Sekej, namestnica predsednika
David Gabrovec
mag. Ivo Ban
Nataša Petrovič
Nejc Bedrač
Ida Lepej
Kristjan Majer
Danilo Muršec
Andrej Forstnerič
Terezija Majcenovič
Jože Krivec

 

JSKD OI Radlje
ob Dravi

Majda Marija Lesjak, namestnica
Saša Tertinek
Monika Ravnjak
Peter Starc, predsednik
Martina Resnik
Jožef Zapečnik

 

JSKD OI Radovljica

Irena Kosmač
Vilma Gosnik Kravanja - predsednica
Mihaela Pesrl
Timotej Šimnic - namestnik predsednice
Nina Vončina
Apolonija Zalokar

 

JSKD OI Ravne

Luka Kropivnik
Janez Miklavžin
Boštjan Gorenšek
Jože Potočnik
Štefan Bobek
Ivana Čreslovnik

JSKD OI Ribnica

Miran Lavrič
Stanislav Grebenc
Eda Štanfelj, predsednica
France Trdan
Ivan Šega, namestnik

JSKD OI Rogaška
Slatina

Marjan Ostruh
Tatjana Škorja, predsednica
Nataša Novak, namestnica

 

JSKD OI Ruše

Emil Vezjak
Draga Fabjan, namestnica predsednice
Marjana Habjanič Jerčič
Silverija Belčič
Polonca Perkuš, predsednica

 

JSKD OI Sevnica

Jože Novak, predsednik
Gordana Dobriha
Slavica Ivačič, namestnica predsednika
Zoran Cvar
Janez Podlesnik

 

JSKD OI Sežana

Mirjam Frankovič Franetič
Ada Škamperle
Andreja Tomažič Hrvatin
Urban Grmek Masič, predsednik
Urška Ban
Margit Grošelj Miklavec
Vladimir Mljač, namestnik predsednika

 

JSKD OI Slovenj
Gradec

Cveto Herlah, namestnik predsednice
Jožica Jeseničnik
Viktorija Breznik, predsednica
Marjan Lužnik
Andrej Makuc

 

JSKD OI
Slovenska Bistrica

Helena Kolar, predsednica
Stanislav Volčič
Jasna Orešič
Franja Kmetec
Tadeja Pančič
Janko Brumec, namestnik

JSKD OI
Slovenske Konjice

Monika Kerovec Korošec, namestnica
Lucija Levart, predsednica

Petra Brdnik Juhart
Breda Jakopin
Marija Kovačič

 

JSKD OI Šentjur

Helena Volasko, namestnica predsednice
Tomaž Koštomaj
Anže Škornik
Marija Rataj, predsednica

 

JSKD OI Škofja
Loka

Anton Krek, namestnik predsednice
Jerneja Eržen
Nadja Strajnar Zadnik, predsednica
Tine Hafner
Rok Pintar
Metka Debeljak

 

JSKD OI Šmarje
pri Jelšah

Špela Drašler
Jožef Pirš
Gorazd Pavčnik, namestnik predsednice
Marinka Strašek, predsednica
Darinka Ajdnik

 

JSKD OI Tolmin

Ksenija Krivec Komac
Rina Berginc, namestnica predsednice
Klavdija Rot, predsednica
Boris Laharnar
Gregor Maver

JSKD OI Trbovlje

Matej Kaiser, namestnik
Slobodan Filipovič
Maja Lebar Kotar
Blaž Rojko
Gregor Špajzer, predsednik

 

JSKD OI Trebnje

Petra Krnc, predsednica
Mateja Vrabec
Josip Zupan
Mija Benedičič, namestnica
Pavel Rot
Milan Žnidaršič

 

JSKD OI Tržič

mag. Metka Knific, predsednica
Bojan Knific
David Ahačič, namestnik

 

JSKD OI Velenje

Tomaž Potočnik
Srečko Potočnik, namestnik
Neva Trampuš, predsednica

Matija Blagus
Matej Mraz

 

JSKD OI Vrhnika

Milena Škulj, namestnica predsednice
Nataša Kogovšek
Nataša Ogrin Jurjevič
Ana Marta Grom
Marija Kupec, predsednica

 

JSKD OI Zagorje
ob Savi

Marjana Mlinarič Pikelj, predsednica
Rihard Majcen, namestnik

Martina Bokal
Vlado Poredoš
Miran Kokole

 

JSKD OI Žalec

Marija Rančigaj
Mija Novak
Monika Lobnikar
Marta Vehovar
Suzana Felicijan Bratož
Jolanda Železnik
Matjaž Kač
Milan Vogrinc

 

 

 

 

 

 

PRAVNA PODLAGA POSLOVANJA SKLADA