ORGANIZACIJA SKLADA / POSVETOVALNA TELESA / SVETI OBMOČNIH IZPOSTAV

 

Sveti območnih izpostav sklada

 

Sveti območnih izpostav so posvetovalna telesa direktorja sklada znotraj posameznih območnih izpostav. Svet območne izpostave ima najmanj tri člane, ki jih imenuje direktor na predlog samoupravnih lokalnih skupnosti z območja, ki ga pokriva.

Samoupravne skupnosti oblikujejo predlog na podlagi poziva kulturnim društvom, zvezam kulturnih društev ter posameznikom s področja kulturnih dejavnosti, ki delujejo v posamezni samoupravni lokalni skupnosti. Mandat članov traja štiri leta z možnostjo ponovnega imenovanja.

 

Naloge svetov območnih izpostav:

- dajejo predhodno mnenje k programu dela ter letnemu poročilu območne izpostave, ki zadevajo njihovo območje,

- dajejo predloge in pobude direktorju in nadzornemu svetu sklada za obravnavo vprašanj, ki zadevajo njihovo območje,

- dajejo predloge in pobude za sklepanje pogodb z lokalnimi skupnostmi,

- dajejo mnenja direktorju k izbiri uslužbenca za vodenje območne izpostave.

 

Delovanje sveta območne izpostave ureja Pravilnik o ustanovitvi svetov območnih izpostav Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti (NS JSKD 10. 5. 2011).

 

 

JSKD OI Ajdovščina

 

Borut Koloini, predsednik

Nevenka Vidmar,

Silva Karim,

Polona Praček, namestnica predsednika

Jožica Kodre.

 

JSKD OI Brežice

 

Miran Kopinč, namestnik predsednice

Diana Kosar, predsednica

Andrej Kvartuh

Jana Kovačič

Jelka Žnideršič

 

JSKD OI Celje

 

Edo Einspieler, predsednik

Ana Marija Justin,

Danijela Tešanovič,

Leonida Cmok Kačičnik,

Tomaž Gorenšek,

Mateja Černak

 

JSKD OI Cerknica

 

Zora Obreza, predsednica

Janja Urbiha, namestnica

Vesna Turšič,

Jože Rajk,

Darko Frank 

 

JSKD OI Črnomelj

 

Polona Godina Mavrič, predsednica

Damir Jankovič,

Sašo Žepuhar,

Miha Ivanetič,

Tanja Prešern Banovec

 

JSKD OI Domžale

 

Nina Rozman,

Tatjana Horjak, predsednica

Blaž Andrejka, namestnik

Saša Hudnik,

Nataša Jerič,

Matjaž Bizilj,

Lojze Stražar  

 

JSKD OI Dravograd

 

Robert Plimon

Dragica Jurjec, namestnica predsednika

Jože Kramer, predsednik

 

JSKD OI Gornja
Radgona

 

Slavica Kovačič, predsednica,

Romana Slavič Žnuderl, podpredsednica,

Dana Štrucelj,

Matjaž Rožman,

Ivo Borko,

Albina Horvat.

JSKD OI Idrija

 

Marko Čadež, namestnik predsednice

Irena Hvala, predsednica

Tomaž Kavčič

 

JSKD OI Ilirska
Bistrica

 

Neva Macarol

Vojko Dodič, namestnik predsednice

Elka Možina, predsednica

 

JSKD OI Ivančna
Gorica

 

Sabina Volek, namestnica predsednice

Anica Čuček, predsednica

Renata Laznik

Katarina Mohar

Klemenitna Maver Zupančič

 

JSKD OI Izola

 

Dušan Kitič, predsednik

Alan Deško, namestnik

Maja Cetin,

Maja Alessio,

Vesna Pintar Stojnić

 

JSKD OI Jesenice

 

Andrej Černe,

Anton Justin, predsednik

Jerneja Stres, namestnica

Barbara Tonan,

Marcel Gamboc

 

JSKD OI Kamnik

 

Boris Selko, predsednik

Goran Peršin, namestnik

Jožef Pavlič,

Zinka Skoporc,

Franc Poljanšek

 

JSKD OI Kočevje

 

Tomaž Poje

Helena Štefanič, namestnica predsednika

Marjan Lisac, predsednik

Jožef Gorše

JSKD OI Koper

 

Irena Batista,

Helena Brec Loredan,

Emilija Kastelic, predsednica

Nika Solce

 

JSKD OI Kranj

 

dr. Ilija Dimitrievski, predsednik

Milan Glamočanin, podpredsednik

Darko Jarc

Nina Veselinovič

Špela Eržen

Petra Lombar Premru

Sašo Gašperlin

Maja Lesar

 

JSKD OI Krško

 

Vlasta Moškon, predsednica

Anita Grubar, namestnica

Darja Dobršek

Mira Damjanović

 

JSKD OI Laško

 

Ivan Medved

Vlado Marot

Avgust Aškerc

Žan Bregar

Aleš Breznikar

 

JSKD OI Lenart

 

Marina Pivec,

Daniel Zorko,

Darja Ornik,

Miroslav Manko,

Anita Kralj Pauković, namestnica

Simona Črnec,

Jože Križan, predsednik

 

JSKD OI Lendava

 

Andrej Tibaut, namestnik predsednice

Jure Jurinič

Ludvika Gjerek

Danijela Hozjan

Marija Varga

Irma Varga

Ivanka Tompa, predsednica

Silva Lutar

Boris Ostrc

 

JSKD OI Litija

 

Manca Murn, predsednica

Anton Korimšek, namestnik

Jože Loc,

Janez Prašnikar,

Marjan Kolar

 

JSKD OI Ljubljana

 

Gregor Koritnik, predsednik

Zora Perenda, namestnica predsednika

Radovan Jaušovec

Miha Maver

Jasna Žitnik

 

JSKD OI Ljubljana
okolica

 

Gregor Rozman, predsednik,

Janez Remškar,

Anita Kobe,

Ana Biser,

Urša Remškar,

Mateja Jere Grmek,

Tončka Pal,

Matej Polzelnik,

Rado Čuk.

 

JSKD OI Ljutomer

 

Silva Duh, predsednica

Sandi Jesenik, namestnik

Ivan Kuhar,

Vito Žerdin,

Ferdinand Zadravec,

Alojz Stajnko

JSKD OI Logatec

 

Urška Orešnik, predsednica

Sonja Mihelčič,

Roman Treven  

 

JSKD OI Maribor

 

Ervin Hartman

Aleksander Čonč

Jožica Lešnik Švajger

Tone Žuraj

Boris Komar

Matjaž Grahornik

Marjan Malek

Tina Kramberger

 

JSKD OI Metlika

Jože Vraničar

Marta Strahinič

Gregor Jevšček

 

JSKD OI Mozirje

 

Marija Rihter

Zvonka Kladnik

Tadeja Robnik, predsednica

Nina Miklavžina

Nataša Slapnik

Luka Paulič, namestnik predsednice

Bojan Štrukelj

Jožef Skončnik

Jernej Slapnik

 

JSKD OI Murska Sobota

 

Slavko Horvat,

Sonja Kerčmar,

Mihaela Žökš,

Nina Orban,

Bernardka Lang,

Janja Bürmen,

Aleksandra Pörš Kumin,

Cvetka Vereš,

Bojka Veren,

Marta Horvat predsednica

Julijana Meckar,

Breda Kerčmar,

Mirko Kuhar

 

JSKD OI Nova Gorica

 

Vesna Filej

Danila Schilling

Matej Petejan

Simon Pintar

Nina Vrabec, predsednica

Tina Krog

Janja Lipušček

Sandra Devetak

 

JSKD OI Novo mesto

 

Petra Nogravšek, predsednica

Robi Kren, namestnik

Mateja Robek Zaletel,

Tina Lahne,

Majda Kuhar Ambrožič,

Tatjana Kupljenik,

Borut Turk,

Nika Fink,

Brigita Rončel,

Vlado Kostevc

 

JSKD OI Ormož

 

Mitja Novak - predsednik

Maja Škrinjar - namestnica predsednika

Blanka Kosi Raušl

Lucija Pocrnja

Jaka Hanželič

 

JSKD OI Pesnica

 

Primož Ledinek

Zdravko Eder, predsednik

Franja Senčič

Anton Friš, namestnik predsednika

Silvo Koder

 

JSKD OI Piran

 

Aleksander Benčič, predsednik

Daniel Lovšin

Fulvia Zudič

Mojca Dolšak, namestnica predsednika

 

JSKD OI Postojna

 

Tjaša Smrdel

Majda Žužek, namestnica

Manja Jč Vesel, predsednica

Jasmina Čelan

Nevenka Burger

 

JSKD OI Ptuj

 

Petra Kolednik

Marko Pukšič

Martina Horvat

Mateja Matjašič Pevec

Hilda Bedrač

Klavdija Majcen

Zdenka Frank

Andrej Doberšek

Franc Visenjak

Zdenka Golub

Jure Meško

Gianfranco Zelenko

Ida Lepej

Kristijan Majer

Valentina Muršec

Andrej Forstnerič

Terezija Majcenovič

Jože Krivec

 

JSKD OI Radlje
ob Dravi

 

Majda Marija Lesjak, namestnica

Saša Tertinek

Monika Ravnjak

Peter Starc, predsednik

Martina Resnik

Jožef Zapečnik

 

JSKD OI Radovljica

 

Irena Kosmač

Vilma Gosnik Kravanja - predsednica

Mihaela Pesrl

Timotej Šimnic - namestnik predsednice

Nina Vončina

Apolonija Zalokar

 

JSKD OI Ravne 
na Koroškem

 

Hedvika Gorenšek, predsednica

Dorijan Plevnik, namestnik predsednice

Luka Kropivnik, član

Simon Planšak, član

Janez Rotovnik, član

Zoran Rožič, član

JSKD OI Ribnica

 

Miran Lavrič

Stanislav Grebenc

Eda Štanfelj, predsednica

France Trdan

Ivan Šega, namestnik

JSKD OI Rogaška
Slatina

 

Marjan Ostruh

Tatjana Škorja, predsednica

Nataša Novak, namestnica

 

JSKD OI Ruše

 

Emil Vezjak

Draga Fabjan, namestnica predsednice

Marjana Habjanič Jerčič

Silverija Belčič

Polonca Perkuš, predsednica

 

JSKD OI Sevnica

 

Jože Novak, predsednik

Gordana Dobriha

Slavica Ivačič, namestnica predsednika

Zoran Cvar

Janez Podlesnik

 

JSKD OI Sežana

 

Mirjam Frankovič Franetič

Ada Škamperle

Andreja Tomažič Hrvatin

Urban Grmek Masič, predsednik

Urška Ban

Margit Grošelj Miklavec

Vladimir Mljač, namestnik predsednika

 

JSKD OI Slovenj
Gradec

 

Cveto Herlah, namestnik predsednice

Jožica Jeseničnik

Viktorija Breznik, predsednica

Marjan Lužnik

Andrej Makuc

 

JSKD OI
Slovenska Bistrica

 

Helena Kolar, predsednica

Stanislav Volčič

Jasna Orešič

Franja Kmetec

Tadeja Pančič

Janko Brumec, namestnik

 

JSKD OI
Slovenske Konjice

 

Monika Kerovec Korošec, namestnica

Lucija Levart, predsednica

Petra Brdnik Juhart

Breda Jakopin

Marija Kovačič

 

JSKD OI Šentjur

 

Helena Volasko, namestnica predsednice

Tomaž Koštomaj

Anže Škornik

Marija Rataj, predsednica

 

JSKD OI Škofja
Loka

 

Anton Krek, namestnik predsednice

Jerneja Eržen

Nadja Strajnar Zadnik, predsednica

Tine Hafner

Rok Pintar

Metka Debeljak

 

JSKD OI Šmarje
pri Jelšah

 

Špela Drašler

Jožef Pirš

Gorazd Pavčnik, namestnik predsednice

Marinka Strašek, predsednica

Darinka Ajdnik

 

JSKD OI Tolmin

 

Ksenija Krivec Komac

Rina Berginc, namestnica predsednice

Klavdija Rot, predsednica

Boris Laharnar

Gregor Maver

JSKD OI Trbovlje

 

Matej Kaiser, namestnik

Slobodan Filipovič

Maja Lebar Kotar

Blaž Rojko

Gregor Špajzer, predsednik

 

JSKD OI Trebnje

 

Petra Krnc, predsednica

Mateja Vrabec

Josip Zupan

Mija Benedičič, namestnica

Pavel Rot

Milan Žnidaršič

 

JSKD OI Tržič

 

dr. Bojan Knific, predsednik

Saša Meglič, namestnica

Nana Peharc

 

JSKD OI Velenje

 

Tomaž Potočnik

Srečko Potočnik, namestnik

Neva Trampuš, predsednica

Matija Blagus

Matej Mraz

 

JSKD OI Vrhnika

 

Milena Škulj, namestnica predsednice

Nataša Kogovšek

Nataša Ogrin Jurjevič

Ana Marta Grom

Marija Kupec, predsednica

 

JSKD OI Zagorje
ob Savi

 

Marjana Mlinarič Pikelj, predsednica

Rihard Majcen, namestnik

Martina Bokal

Vlado Poredoš

Miran Kokole

 

JSKD OI Žalec

 

Marija Rančigaj

Mija Novak

Monika Lobnikar

Marta Vehovar

Suzana Felicijan Bratož

Jolanda Železnik

Matjaž Kač

Milan Vogrinc

 

 

 

 

 

 

 

PRAVNA PODLAGA POSLOVANJA SKLADA