FINANCIRANJE

 

 

 

Drugi pozivi v letu 2008


 

OBMOČJE MESTNE OBČINE LJUBLJANA

 

 

Javni programski poziv PRP-2008

 

 

Na podlagi Zakona o uresničevanju Javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 96/02), Akta o ustanovitvi Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti (Uradni list RS, št. 96/00), pogodbe o izvajanju in financiranju programov sistematične pomoč in vzpodbujanju ljubiteljske kulturne dejavnosti na območju mesta Ljubljana št. 610-40/06-1, z dne 12. 6. 2006, ter v skladu s Splošnimi pogoji poslovanja Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti, direktor sklada sprejema

 

MERILA

 

za ocenjevanje predloženih programov javnega programskega poziva za izbor kulturnih programov in projektov na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti na območju mestne občine Ljubljana, ki jih bo v letu 2008 sofinanciral Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti
(poziv: Ljubljana PRP-2008)

 

A. SPLOŠNA MERILA

 

Po teh merilih se ocenjujejo programi in projekti ljubiteljskih kulturnih društev in skupin (v nadaljevanju: društev), ki delujejo na področju glasbene (vokalna, instrumentalna), gledališke in lutkovne, folklorne, plesne, likovne, literarne, foto, video in filmske dejavnosti, ki imajo sedež na območju Mestne občine Ljubljana.

 

Cilji sofinanciranja


Sofinanciranje ljubiteljskih kulturnih dejavnosti na področju Mestne občine Ljubljana zasleduje predvsem naslednje cilje:
* vzpostavljanje pogojev za delovanje ljubiteljskih društev in skupin, kulturno ustvarjalnost in poustvarjalnost, za pripravo in izvedbo prireditev, kulturno vzgojo in izobraževanje
* spodbujanje ljubiteljskih kulturnih dejavnosti
* razvijanje programske in izvajalske kakovosti ljubiteljskih kulturnih ustvarjalcev
* bogatitev kulturnega življenja prebivalcev mesta, kulturno preživljanje prostega časa in uresničevanje socialne kohezije
* izboljšanje dostopnosti kulturnih vrednot z izvajanjem, organiziranjem in posredovanjem kulturnih dejavnosti in prireditev,
* socialno uveljavljanje različnih družbenih skupin in posameznikov
* skrb za pestrost, razširjenost in rast kakovosti kulturne ustvarjalnosti in poustvarjalnosti; zlasti mladih, še neafirmiranih umetniških ustvarjalcev;
* skrb za kulturno vzgojo in izobraževanje, namenjeno lastnemu razvoju in kot oblika neformalnih in dopolnilnih vzgojnih in izobraževalnih programov za širšo javnost;

 

Pogoji poziva

 

Predlagatelj posameznega programa ustreza merilom tega poziva, če:
* uresničuje navedene cilje, zlasti razvijanje ustvarjalnosti in kulturnega življenja v svojem okolju;
* trajneje, že vsaj eno leto deluje na razpisnem področju;
* je vsaj enkrat že nastopil na pregledni prireditvi, katere namen je predstavitev, primerjava in vrednotenje dosežkov na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti, ki jo je spremljal pooblaščeni selektor za ustrezno področje dejavnosti.
* da je vsaj štirikrat v preteklih dvanajstih mesecih - samostojno ali v koprodukciji z drugimi ustanovami ali društvi - pripravil kulturni dogodek, namenjen javnosti.
* vsaj že eno leto po terminskem načrtu v organiziranih intervalih izvaja redni program študijskega dela, ki ga vodi ustrezno usposobljen mentor
* je program študijskega dela v pretekli sezoni (šolskem letu) obsegal najmanj 30 delovnih srečanj,

 

Predlagani program ustreza merilom tega poziva, če:
* sodi na področje ljubiteljske kulturne dejavnosti;
* bo izveden v letu 2008,
* je nekomercialne narave; to pomeni, da mu ni moč pripisati pretežno komercialnega namena in člani izvajalske skupine za izvedbo ne prejemajo plačila;
* resorno ne spada na druga področja kot so šolstvo, šport, znanost, gospodarstvo ipd.;
* je zaokrožen, aktualen, ustvarjalen ter ima jasno in kakovostno vsebinsko in oblikovno zasnovo;
* uresničuje cilje, ki so pomembni v mestnem merilu;
* utemeljeno računa na odmevnost v medijih in ustrezno prepoznavnost v javnosti;
* ima uravnoteženo finančno konstrukcijo (odhodki = prihodki); to predlagatelj dokaže z navedbo predvidenih finančnih virov;
* ima realno finančno konstrukcijo (iz prijave je razvidno, da je izvedljiv glede na razpoložljive vire).

 

Osnove sofinanciranja programov


Ocena sredstev za sofinanciranje rednega programa kulturnega društva temelji na presoji naslednjih prvin:
* rednih programskih načrtov društva, zlasti priprave in prve izvedbe programov;
* velikosti društva
* sodelovanje društva na skupnih programskih akcijah s področja ljubiteljskih kulturnih dejavnosti na območni, medobmočni, državni in mednarodni ravni
* dosežkov društva na območnih, medobmočnih, državnih in mednarodnih preglednih srečanjih, festivalih in tekmovanjih kot dokaz kakovostne ravni
* programskih posebnosti, zahtevnosti izvedbe programskih dogodkov in obsega programske dejavnosti
* pogojev glede na zvrst oz. področje udejstvovanja.

 

 

B. POSEBNA MERILA ZA POSAMEZNA PODROČJA DEJAVNOSTI

 

I. VOKALNA GLASBENA DEJAVNOST


1. Programska dejavnost

 

I. kategorija: do 3.000 točk
Pogoji (letni program dela): 90 vaj, nov koncertni program (z izvedbo del, ki jih zbor izvaja prvič ali dela, ki jih minula tri leta ni izvajal), 6 samostojnih koncertov, 12 koncertnih in priložnostnih nastopov, udeležba na državnih in mednarodnih tekmovanjih in festivalih
II. kategorija: do 1.350 točk
Pogoji (letni program dela): 75 vaj, več kot pol novega koncertnega programa, 3 samostojni koncerti, 6 koncertnih in priložnostnih nastopov;
III. kategorija: do 900 točk
Pogoji (letni program dela): 60 vaj, najmanj tretjina programa novih skladb, 2 koncerta (lahko v sodelovanju z drugim društvom), 4 koncertni in priložnostni nastopi;
IV. kategorija: do 450 točk
Pogoji (letni program dela): vsaj 30 vaj, 3-4 nove skladbe, nastop na reviji, 4 koncertni in priložnostni nastopi; za izvedbo letnega nastopa društva (lahko v sodelovanju z drugimi) brez programskih omejitev.


2. Študijsko delo

 

2.1. Zborovodja

Sofinanciranje programa je odvisno od izobrazbe zborovodje:

Izobrazba/število točk
I. kategorija
II. kategorija
III. kategorija
IV. kategorija
Visoka glasbena izobrazba
420
350
280
140
Višja glasbena izobrazba
360
300
240
120
Srednja glasbena izobrazba
300
250
200
100
Nižja glasbena izobrazba in brez glasbene izobrazbe - z izkušnjami
240
200
160
80


2.2. Korepetitor

* Zborom I. kategorije, ki imajo več kot 40 dejavnih pevk/pevcev ter prejemajo dodatek za dosežene uspehe in dejavnost širšega pomena, se sofinancira tudi korepetitorja, do 320 točk
* Zborom II. kategorije, ki imajo več kot 40 dejavnih pevk/pevcev ter prejemajo dodatek za dosežene uspehe in dejavnost širšega pomena, se sofinancira tudi korepetitorja, do 240 točk

 

2.3. Velikost zbora

Dodatek glede na število članov - v odstotku od vsote točk, dodeljene v 2.1. poglavju teh meril - prejmejo zbori:
* ki štejejo več kot 75 pevk/pevcev, 100 %
* ki štejejo več kot 65 pevk/pevcev, 90 %
* ki štejejo več kot 55 pevk/pevcev, 70 %
* ki štejejo več kot 45 pevk/pevcev, 50%
* ki štejejo več kot 35 pevk/pevcev, 30%
* ki štejejo več kot 25 pevk/pevcev, 20 %
* ki štejejo več kot 15 pevk/pevcev, 10 %


3. Akcije

 

3.1. Akcije

Dodatek za sodelovanje v skupnih projektih predstavljanja, primerjanja in vrednotenja dosežkov ljubiteljske kulturne ustvarjalnosti - ne glede na kategorizacijo - prejmejo zbori:
* do 150 točk, če nastopijo na območnem srečanju "Ljubljanski zbori" (predpogoj za nastop na srečanju: če so v v pretekli sezoni pripravili in izvedli katero od kategoriziranih javnih predstavitev - premierni celovečerni koncert, celovečerni koncert, polovični koncert, letni nastop društva;
* do 150 točk, če sodelujejo v drugih akcijah (Prešernovi pomniki, ...) in skupno dogovorjenih mestnih programih društev, ZKD in JSKD;
* 100 točk, za nastop na Taboru slovenskih pevskih zborov;
* do 250 točk, če nastopijo na medobmočnih (regijskih) srečanjih/tekmovanjih;
* do 500 točk, če nastopijo na državnih tekmovanjih ali mednarodnih tekmovanjih, ki se odvijajo v Sloveniji;
* do 1.000 točk, če nastopijo na mednarodnih tekmovanjih v tujini.

 


II. INSTRUMENTALNA GLASBENA DEJAVNOST

 

1. Programska dejavnost

 

I. kategorija: do 3.000 točk
Pogoji (letni program dela): 90 vaj, nov koncertni program, 6 samostojnih koncertov, 12 koncertnih in priložnostnih nastopov, udeležba na državnih in mednarodnih tekmovanjih in festivalih;
II. kategorija: do 1.350 točk
Pogoji (letni program dela): 75 vaj, več kot pol novega koncertnega programa, 3 samostojni koncerti, 6 koncertnih in priložnostnih nastopov;
III. kategorija: do 900 točk
Pogoji (letni program dela): 60 vaj, vsaj tretjina programa novih skladb, 2 koncerta (lahko v sodelovanju z drugim društvom), 4 koncertni in priložnostni nastopi;
IV. kategorija: do 450 točk
Pogoji (letni program dela): vsaj 30 vaj v sezoni, 3-4 nove skladbe, nastop na reviji, 4 koncertni in priložnostni nastopi;


2. Študijsko delo

 

2.1. Dirigent

Sofinanciranje programa je odvisno od izobrazbe dirigenta:

Izobrazba/število točk
I. kategorija
II. kategorija
III. kategorija
IV. kategorija
Visoka glasbena izobrazba
540
450
360
180
Višja glasbena izobrazba
480
400
320
160
Srednja glasbena izobrazba
420
350
280
140
Nižja glasbena izobrazba in brez glasbene izobrazbe - z izkušnjami
360
300
240
120


2.2. Sekcijske vaje

* Orkestrom I. kategorije, ki imajo več kot 40 dejavnih godbenic/godbenikov ter prejemajo dodatek za dosežene uspehe in dejavnost širšega pomena, se sofinancira tudi sekcijske vaje, do 540 točk
* Orkestrom II. kategorije, ki imajo več kot 40 dejavnih godbenic/godbenikov ter prejemajo dodatek za dosežene uspehe in dejavnost širšega pomena, se sofinancira tudi sekcijske vaje, do 450 točk


2.3. Dodatek glede na velikost orkestra

Dodatek glede na število članov - v odstotku od vsote točk, dodeljene v 2.1. poglavju teh meril - prejmejo orkestri:
* ki štejejo več kot 75 godbenic/godbenikov, 100 %
* ki štejejo več kot 65 godbenic/godbenikov, 90 %
* ki štejejo več kot 55 godbenic/godbenikov, 70 %
* ki štejejo več kot 45 godbenic/godbenikov, 50 %
* ki štejejo več kot 35 godbenic/godbenikov, 30 %
* ki štejejo več kot 25 godbenic/godbenikov, 20 %
* ki štejejo več kot 55 godbenic/godbenikov, 10 %

 


3. Akcije

 

3.1. Akcije

Dodatek za sodelovanje v skupnih projektih predstavljanja, primerjanja in vrednotenja dosežkov ljubiteljske kulturne ustvarjalnosti - ne glede na kategorizacijo - prejmejo orkestri:

* do 150 točk, če nastopijo na območnem srečanju pihalni orkestrov (predpogoj za nastop na srečanju: če so v v pretekli sezoni pripravili in izvedli katero od kategoriziranih javnih predstavitev - premierni celovečerni koncert, celovečerni koncert, polovični koncert, letni nastop društva;
* do 150 točk, če sodelujejo v drugih akcijah in skupno dogovorjenih mestnih programih društev, ZKD in JSKD;
* do 300 točk, če nastopijo na medobmočnih (regijskih) srečanjih/tekmovanjih;
* do 500 točk, če nastopijo na državnih tekmovanjih ali mednarodnih tekmovanjih, ki se odvijajo v Sloveniji;.
* do 1.000 točk, če nastopijo na mednarodnih tekmovanjih v tujini.

 


III. GLEDALIŠKA IN LUTKOVNA DEJAVNOST

 

1. Programska dejavnost

 

I. kategorija: do 3.000 točk
Pogoji (letni program dela): 45 vaj, premiera celovečernega gledališkega oz. lutkovnega dela, več kot 5 ponovitev, več kot 10 nastopov, udeležba na državnih in mednarodnih tekmovanjih in festivalih;
II. kategorija: do 1.350 točk
Pogoji (letni program dela): 35 do 45 vaj v sezoni, premiera enodejanke ali krajšega gledališkega dela, 3 do 5 ponovitev v sezoni, 5 do 10 nastopov.
III. kategorija: do 900 točk
Pogoji (letni program dela): 25 do 35 vaj, premiera krajšega gledališkega dela, manj kot 3 ponovitve, 3 do 5 nastopov;
IV. kategorija: do 450 točk
Pogoji (letni program dela): vsaj 20 vaj v sezoni, nastop na reviji, vsaj 4 priložnostni nastopi (recitali).

 

2.1. Umetniški vodja

Sofinanciranje programa vaj je odvisno od izobrazbe umetniškega vodje:

Izobrazba/število točk
I. kategorija
II. kategorija
III. kategorija
IV. kategorija
Visoka izobrazba, nad 10 let gledaliških izkušenj
350
280
210
140
Višja izobrazba, 6-10 let gledaliških izkušenj
300
240
180
120
Srednja izobrazba, do 5 let gledaliških izkušenj
250
200
150
100


2.2. Umetniški sodelavci

* Gledališkim/lutkovnim skupinam I. kategorije z več kot 24 igralci/animatorji in neposrednimi izvajalci predstave se sofinancira dodatek za druge soustvarjalce predstave (glasba, gib, luč...), do 300 točk
* Gledališkim/lutkovnim skupinam II. kategorije z več kot 24 igralci/animatorji in neposrednimi izvajalci predstave se sofinancira dodatek za druge soustvarjalce predstave (glasba, gib, luč...), do 240 točk

 

2.3. Dodatek glede na velikost skupine

Dodatek glede na število članov - v odstotku od vsote točk, dodeljene v 2.1. poglavju teh meril - prejmejo skupine:
* ki imajo več kot 45 igralcev/animatorjev in neposrednih izvajalcev predstave, 100%
* ki imajo več kot 40 igralcev/animatorjev in neposrednih izvajalcev predstave, 90%
* ki imajo več kot 35 igralcev/animatorjev in neposrednih izvajalcev predstave, 70 %
* ki imajo več kot 30 igralcev/animatorjev in neposrednih izvajalcev predstave, 50 %
* ki imajo več kot 25 igralcev/animatorjev in neposrednih izvajalcev predstave, 30 %
* ki imajo več kot 20 igralcev/animatorjev in neposrednih izvajalcev predstave, 20 %
* ki imajo več kot 15 igralcev/animatorjev in neposrednih izvajalcev predstave, 10 %

 


3. Akcije

 

3.1. Akcije

Dodatek za sodelovanje v skupnih projektih predstavljanja, primerjanja in vrednotenja dosežkov ljubiteljske kulturne ustvarjalnosti, prejmejo skupine:

* do 150 točk, če nastopijo na območnem srečanju (predpogoj za nastop na srečanju: če so v v pretekli sezoni pripravili in izvedli katero od kategoriziranih javnih predstavitev - premierni celovečerni koncert, celovečerni koncert, polovični koncert, letni nastop društva;
* do 150 točk, če sodelujejo v drugih akcijah in skupno dogovorjenih mestnih programih društev, ZKD in JSKD;
* do 300 točk, če nastopijo na medobmočnih (regijskih) srečanjih;
* do 500 točk, če nastopijo na državnih srečanjih/tekmovanjih;
* do 1.000 točk, če nastopijo na mednarodnih festivalih/tekmovanjih.

 


IV. FOLKLORNA DEJAVNOST


1. Programska dejavnost

 

1. Merila za kategorizacijo

 

I. kategorija: do 3.000 točk
Pogoji (letni program dela): 90 vaj, najmanj 2 plesni sekciji, glasbene sekcije, 2 novi koreografiji, 1 samostojni celovečerni nastop, več kot 15 nastopov, udeležba na državnih in mednarodnih tekmovanjih in festivalih;
II. kategorija: do 1.350 točk
Pogoji (letni program dela): 75 vaj v sezoni, najmanj 1 glasbena sekcija, 1 nova koreografija, 1 celovečerni nastop (lahko v sodelovanju z drugim društvom), 12 do 15 nastopov.
III. kategorija: do 900 točk
Pogoji (letni program dela): 60 vaj, 1 nova koreografija vsaki dve sezoni, 6 do 9 nastopov;
Pogoji: 50 vaj v sezoni, vsaj 8 nastopov v sezoni.
IV. kategorija: do 450 točk
Pogoji (letni program dela): vsaj 30 vaj v sezoni, nastop na reviji, vsaj 4 nastopi;

 

2.1. Umetniški vodja

Sofinanciranje vaj je odvisno od izobrazbe umetniškega vodje:

Izobrazba/število točk
I. kategorija
II. kategorija
III. kategorija
IV. kategorija
Visoka izobrazba, končani tečaji, nad 10 let etnološko-plesnih izkušenj
540
450
360
180
Višja izobrazba, končani tečaji, 6-10 let etnološko-plesnih izkušenj
480
400
320
160
Srednja izobrazba, končani tečaji, do 5 let etnološko-plesnih izkušenj
420
350
280
140

 


2.2. Umetniški sodelavci

* Folklornim skupinam I. kategorije. z več kot 40 dejavnimi plesalkami/plesalci in 4-7 instrumentalisti, ki prejemajo dodatek za dosežene uspehe in dejavnost širšega pomena, se sofinancira tudi umetniške sodelavce, do 540 točk
* Folklornim skupinam II. kategorije. z več kot 40 dejavnimi plesalkami/plesalci in in 4-7 instrumentalisti, ki prejemajo dodatek za dosežene uspehe in dejavnost širšega pomena, se sofinancira tudi umetniške sodelavce, do 450 točk

 

2.2. Dodatek glede na velikost skupine

Dodatek glede na število članov - v odstotku od vsote točk, dodeljene v 2.1. poglavju teh meril - prejmejo skupine:
* ki štejejo več kot 64 dejavnih plesalk/plesalcev in 8-12 godcev, 100 %
* ki štejejo več kot 56 dejavnih plesalk/plesalcev in 7-10 godcev, 90 %
* ki štejejo več kot 48 dejavnih plesalk/plesalcev in 6-9 godcev, 70 %
* ki štejejo več kot 36 dejavnih plesalk/plesalcev in 5-8 godcev, 50 %
* ki štejejo več kot 24 dejavnih plesalk/plesalcev in 4-7 godcev, 30%
* ki štejejo več kot 20 dejavnih plesalk/plesalcev in 3-5 godcev, 20 %
* ki štejejo več kot 16 dejavnih plesalk/plesalcev in 2-3 godce, 10 %

 


3. Akcije

 

3.1. Akcije

Dodatek za sodelovanje v skupnih projektih predstavljanja, primerjanja in vrednotenja dosežkov ljubiteljske kulturne ustvarjalnosti - ne glede na kategorizacijo - prejmejo skupine:
* do 150 točk, če nastopijo na območnem srečanju (predpogoj za nastop na srečanju: če so v v pretekli sezoni pripravili in izvedli katero od kategoriziranih javnih predstavitev - premierni celovečerni koncert, celovečerni koncert, polovični koncert, letni nastop društva;
* do 150 točk, če sodelujejo v drugih akcijah in skupno dogovorjenih mestnih programih društev, ZKD in JSKD;
* do 300 točk, če nastopijo na medobmočnem (regijskem) srečanju folklornih skupin
* do 350 točk, če nastopijo na državnem srečanju folklornih skupin
* do 1.000 točk, če nastopijo na mednarodnem tekmovanju ali festivalu

 


V. MERILA ZA FILMSKO IN VIDEO DEJAVNOST


1. Programska dejavnost

 

1. Merila za kategorizacijo

 

I. kategorija: 1.500 točk
Pogoji (letni program dela): 40 študijskih/snemalnih terminov, 4 samostojne filmske ali video projekcije, več kot 12 sodelovanj na drugih projekcijah, sodelovanje na državnih in mednarodnih festivalih;
II. kategorija: 1.000 točk
Pogoji (letni program dela): 20 do 30 študijskih/snemalnih terminov, 2 samostojni filmski ali video projekciji, več kot 6 sodelovanj na drugih projekcijah;
III. kategorija: 700 točk
Pogoji (letni program dela): 15 do 20 študijskih/snemalnih terminov, 1 samostojna filmska ali video projekcija (lahko v sodelovanju z drugim društvom), vsaj 4 sodelovanja na drugih projekcijah;
IV. kategorija: 400 točk
Pogoji (letni program dela): vsaj 10 študijskih/snemalnih terminov, vsaj 4 sodelovanja na drugih projekcijah;

 

2.1. Mentor

Sofinanciranje študijskega dela je odvisno od izobrazbe mentorja:

Izobrazba/število točk
I. kategorija
II. kategorija
III. kategorija
IV. kategorija
Visoka izobrazba, nad 10 let ustreznih izkušenj
300
250
200
150
Višja izobrazba, končani tečaji, 6-10 let ustreznih izkušenj
240
200
160
120
Srednja izobrazba, končani tečaji, do 5 let ustreznih izkušenj
180
150
120
90


2.2. Umetniški sodelavci

* Skupinam I. kategorije, ki prejemajo dodatek za dosežene uspehe in dejavnost širšega pomena z več kot 25 neposrednimi izvajalci projekta se sofinancira dodatek za druge soustvarjalce projekta, (glasba, gib, luč...), do 300 točk
* Skupinam II. kategorije, ki prejemajo dodatek za dosežene uspehe in dejavnost širšega pomena z več kot 25 neposrednimi izvajalci projekta se sofinancira dodatek za druge soustvarjalce projekta, (glasba, gib, luč...), do 250 točk

 

2.2. Dodatek glede na velikost skupine

Dodatek za vaje glede na število članov - v odstotku od vsote točk, dodeljene v 2.1. poglavju teh meril - prejmejo skupine:
* če štejejo več kot 65 neposrednih udeležencev, 100 %
* če štejejo več kot 55 neposrednih udeležencev, 90 %
* če štejejo več kot 45 neposrednih udeležencev, 70 %
* če štejejo več kot 35 neposrednih udeležencev, 50 %
* če štejejo več kot 25 neposrednih udeležencev, 30 %
* če štejejo več kot 20 neposrednih udeležencev, 20 %
* če štejejo več kot 15 neposrednih udeležencev, 10 %

 


3. Akcije

 

3.1. Akcije

Dodatek za sodelovanje v skupnih projektih predstavljanja, primerjanja in vrednotenja dosežkov ljubiteljske kulturne ustvarjalnosti, prejmejo skupine:
* do 150 točk, če nastopijo na območnem srečanju (predpogoj za nastop na srečanju: če so v v pretekli sezoni pripravili in izvedli katero od kategoriziranih javnih predstavitev (točka 2.1.);
* do 150 točk, če sodelujejo v drugih akcijah in skupno dogovorjenih mestnih programih društev, ZKD in JSKD;
* do 300 točk, če nastopijo na medobmočnem (regijskem) srečanju tovrstnih skupin;
* do 500 točk, če nastopijo na državnem srečanju tovrstnih skupin;
* do 1.000 točk, če nastopijo na mednarodnem tekmovanju ali festivalu.

 


VIII. PLESNA IN MAŽORETNA DEJAVNOST

 

1. Programska dejavnost

 

1. Merila za kategorizacijo

 

I. kategorija: do 3.000 točk:
Pogoji (letni program dela): 90 vaj, premiera celovečerne plesne predstave/projekta, 3-5 krajših koreografij, več kot 15 nastopov v sezoni, udeležba na državnih in mednarodnih tekmovanjih in festivalih;
II. kategorija: do 1.350 točk
Pogoji (letni program dela): 75 vaj, premiera polvečerne plesne predstave/projekta, 2 do 3 koreografije, najmanj 2 plesni sekciji, glasbene sekcije, 2 novi koreografiji, 12 do 15 nastopov.
III. kategorija: do 900 točk
Pogoji (letni program dela): 60 vaj, celovečerni nastop (lahko v sodelovanju z drugim društvom), 2 koreografije, 6 do 9 nastopov.
IV. kategorija: do 450 točk
Pogoji (letni program dela): vsaj 30 vaj v sezoni, nastop na reviji, vsaj 4 nastopi.

 

2.1. Umetniški vodja

Sofinanciranje vaj je odvisno od izobrazbe umetniškega vodje:

Izobrazba/število točk
I. kategorija
II. kategorija
III. kategorija
IV. kategorija
Visoka izobrazba, končana plesna šola, nad 10 let plesnih izkušenj
360
300
240
180
Višja izobrazba, končana plesna šola, 6-10 let plesnih izkušenj
300
250
200
150
Srednja izobrazba, končana plesna šola, do 5 let plesnih izkušenj
240
200
160
120


2.2. Umetniški sodelavci

* Plesnim skupinam I. kategorije z več kot 35 dejavnih plesalk/plesalcev in neposrednih izvajalcev projekta/predstave se sofinancira dodatek za druge soustvarjalce (glasba, gib, luč...), do 360 točk
* Plesnim skupinam II. kategorije z več kot 35 dejavnih plesalk/plesalcev in neposrednih izvajalcev projekta/predstave se sofinancira dodatek za druge soustvarjalce (glasba, gib, luč...), do 300 točk

 

2.2. Dodatek glede na velikost skupine

Dodatek glede na število članov - v odstotku od vsote točk, dodeljene v 2.1. poglavju teh meril - prejmejo skupine:
* ki štejejo več kot 65 dejavnih plesalk/plesalcev, 100 %
* ki štejejo več kot 55 dejavnih plesalk/plesalcev, 90 %
* ki štejejo več kot 45 dejavnih plesalk/plesalcev, 70 %
* ki štejejo več kot 35 dejavnih plesalk/plesalcev, 50 %
* ki štejejo več kot 25 dejavnih plesalk/plesalcev, 30 %
* ki štejejo več kot 20 dejavnih plesalk/plesalcev, 20 %
* ki štejejo več kot 15 dejavnih plesalk/plesalcev, 10 %

 


3. Akcije

 

3.1. Akcije

Dodatek za sodelovanje v skupnih projektih predstavljanja, primerjanja in vrednotenja dosežkov ljubiteljske kulturne ustvarjalnosti - ne glede na kategorizacijo - prejmejo skupine:
* do 150 točk, če nastopijo na območnem srečanju (predpogoj za nastop na srečanju: če so v v pretekli sezoni pripravili in izvedli katero od kategoriziranih javnih predstavitev - premierni celovečerni koncert, celovečerni koncert, polovični koncert, letni nastop društva;
* do 150 točk, če sodelujejo v drugih akcijah in skupno dogovorjenih mestnih programih društev, ZKD in JSKD;
* do 300 točk, če nastopijo na medobmočnem (regijskem) srečanju plesnih skupin;
* do 500 točk, če nastopijo na državnem srečanju plesnih skupin;
* do 1.000 točk, če nastopijo na mednarodnem tekmovanju ali festivalu.

 


VI. MERILA ZA LIKOVNO IN FOTO DEJAVNOST


1. Programska dejavnost

 

1. Merila za kategorizacijo

 

I. kategorija: 1.500 točk
Pogoji (letni program dela): 40 študijskih srečanj, 4 samostojne razstave skupine, več kot 12 sodelovanj na drugih razstavah, udeležba na državnih in mednarodnih razstavah;
II. kategorija: 1.000 točk
Pogoji (letni program dela): 20 do 30 študijskih srečanj, 2 samostojni razstavi skupine, več kot 6 sodelovanj na drugih razstavah;
III. kategorija: 700 točk
Pogoji (letni program dela): 15 do 20 študijskih srečanj, 1 samostojna razstava skupine, vsaj 4 sodelovanja na drugih razstavah;
IV. kategorija: 400 točk
Pogoji (letni program dela): vsaj 10 študijskih srečanj, vsaj 4 sodelovanja na drugih razstavah;

 

2.1. Mentor

Sofinanciranje študijskega dela je odvisno od izobrazbe mentorja:

Izobrazba/število točk
I. kategorija
II. kategorija
III. kategorija
IV. kategorija
Visoka izobrazba, nad 10 let ustreznih izkušenj
300
250
200
150
Višja izobrazba, 6-10 let ustreznih izkušenj
240
200
160
120
Srednja izobrazba, do 5 let ustreznih izkušenj
180
150
120
90


2.2. Dodatek glede na velikost skupine

Dodatek za vaje glede na število članov - v odstotku od vsote točk, dodeljene v 2.1. poglavju teh meril - prejmejo skupine:
* če imajo več kot 65 neposrednih udeležencev, 100 %
* če štejejo več kot 55 neposrednih udeležencev, 90 %
* če štejejo več kot 45 neposrednih udeležencev, 70 %
* če štejejo več kot 35 neposrednih udeležencev, 50 %
* če štejejo več kot 25 neposrednih udeležencev, 30 %
* če štejejo več kot 20 neposrednih udeležencev, 20 %
* če štejejo več kot 15 neposrednih udeležencev, 10 %

 


3. Akcije

 

3.1. Akcije

Dodatek za sodelovanje v skupnih projektih predstavljanja, primerjanja in vrednotenja dosežkov ljubiteljske kulturne ustvarjalnosti, prejmejo skupine:
* 100 točk, če nastopijo na območnem srečanju (predpogoj za nastop na srečanju: če so v v pretekli sezoni pripravili in izvedli katero od kategoriziranih javnih predstavitev (točka 2.1.);
* do 100 točk, če sodelujejo v drugih akcijah in skupno dogovorjenih mestnih programih društev, ZKD in JSKD;
* do 100 točk, če nastopijo na medobmočnem (regijskem) srečanju tovrstnih skupin;
* do 300 točk, če nastopijo na državnem srečanju tovrstnih skupin;
* do 500 točk, če nastopijo na mednarodnem tekmovanju ali festivalu.

 


VII. MERILA ZA LITERARNE SKUPINE

 

1. Programska dejavnost

 

1. Merila za kategorizacijo

 

I. kategorija: 1.500 točk
Pogoji (letni program dela): 40 srečanj, 4 samostojni literarni večeri, več kot 12 sodelovanj na literarnih večerih, 1 zbornik, več kot 12 objav v knjigah ali periodičnih publikacijah;
II. kategorija: 1.000 točk
Pogoji (letni program dela): 20 do 30 srečanj, 2 samostojna literarna večera, več kot 6 sodelovanj na literarnih večerih, 1 samostojna publikacija, več kot 6 objav v knjigah ali periodičnih publikacijah.
III. kategorija: 750 točk
Pogoji (letni program dela): 15 do 20 srečanj, 1 literarni večer (lahko v sodelovanju z drugim društvom),več kot 4 sodelovanja na literarnih srečanjih, vsaj 4 objave v knjigah ali periodičnih publikacijah.
IV. kategorija: 500 točk
Pogoji (letni program dela): vsaj 10 srečanj, vsaj 4 sodelovanja na literarnih srečanjih ali objave v knjigah ali periodičnih publikacijah.

 

2.1. Mentor

Sofinanciranje študijskega dela je odvisno od izobrazbe mentorja:

Izobrazba/število točk
I. kategorija
II. kategorija
III. kategorija
IV. kategorija
Visoka izobrazba, nad 10 let ustreznih izkušenj
300
250
200
150
Višja izobrazba, 6-10 let ustreznih izkušenj
240
200
160
120
Srednja izobrazba, do 5 let ustreznih izkušenj
180
150
120
90


2.3. Dodatek glede na velikost skupine

Dodatek za vaje glede na število članov - v odstotku od vsote točk, dodeljene v 2.1. poglavju teh meril - prejmejo skupine:
* če imajo več kot 65 neposrednih udeležencev, 100 %
* če štejejo več kot 55 neposrednih udeležencev, 90 %
* če štejejo več kot 45 neposrednih udeležencev, 70 %
* če štejejo več kot 35 neposrednih udeležencev, 50 %
* če štejejo več kot 25 neposrednih udeležencev, 30 %
* če štejejo več kot 20 neposrednih udeležencev, 20 %
* če štejejo več kot 15 neposrednih udeležencev, 10 %

 


3. Akcije

 

3.1. Akcije

Dodatek za sodelovanje v skupnih projektih predstavljanja, primerjanja in vrednotenja dosežkov ljubiteljske kulturne ustvarjalnosti, prejmejo skupine:
* do 150 točk, če nastopijo na območnem srečanju (predpogoj za nastop na srečanju: če so v v pretekli sezoni pripravili in izvedli katero od kategoriziranih javnih predstavitev (točka 2.1.);
* do 150 točk, če sodelujejo v drugih akcijah in skupno dogovorjenih mestnih programih društev, ZKD in JSKD;
* do 300 točk, če nastopijo na medobmočnem (regijskem) srečanju tovrstnih skupin;
* do 500 točk, če nastopijo na državnem srečanju tovrstnih skupin;
* do 1.000 točk, če nastopijo na mednarodnem tekmovanju ali festivalu.


VIII. MERILA ZA ZVEZE DRUŠTEV

 

Skupni program društev predstavljajo programi in projekti, za katere se dogovorijo društva in se izvajajo kot programi in projekti, v katerih lahko sodelujejo vsa društva s področja ljubiteljskih kulturnih dejavnosti s sedežem na območju Mestne občine Ljubljana, bodisi kot programi sistemske pomoči, s katerimi se zagotavljajo prostorski, tehnični in kadrovskih pogoji za stabilno in stalno delovanje in ustvarjanje ljubiteljskega kulturnega dela na območju Mestne občine Ljubljana.

Sofinanciranje temelji na predlogu programa in projektov v Ljubljani. Programi se sofinancirajo po načelu varčnega in gospodarnega poslovanja na osnovi ocene stroškov, ki jih zahtevajo.


1. Svetovanje in pomoč

 

1.1. Svetovanje in pomoč
Zvezi društev, ki spremlja dejavnost in zagotavlja redno svetovanje in pomoč društvom pri rednem delovanju ter pripravi in izvedbi lastnih projektov, se sofinancira svetovanje in pomoč.
* do 125 točk za društvo
Obseg svetovanja in strokovne pomoči dokaže zveza z s programskim listom ali drugimi ustreznimi dokazili.


2. Skupni program

 

2.1. Pregledna srečanja

Zvezi društev, ki pripravi in izvede tradicionalna srečanja ljubiteljskih kulturnih skupin, namenjena predstavitvi, primerjavi in vrednotenju dosežkov, se sofinancira pripravo in izvedbo teh prireditev.
* do 750 točk za vsako področje ljubiteljskih kulturnih dejavnosti, za katero je srečanje izvedeno.

 

2.2. Dodatki za izvedbo skupnih preglednih srečanj

Dodatki za izvedbo skupnih preglednih srečanj znašajo, glede na vrsto skupine, ki je nastopila na srečanju za posamezno področje dejavnost, kot sledi:
* do 250 točk za vsak zbor z vsaj vsaj 16 pevk/pevcev
* do 100 točk za vsako vokalno skupino z manj kot 16 pevk/pevcev
* do 350 točk za vsak pihalni orkester z več kot 30 godbenic/godbenikov
* do 150 točk za vsak komorni, mandolinski ali tamburaških orkester
* do 250 točk za vsako gledališko/lutkovno skupino
* do 350 točk za vsako folklorno skupino
* do 150 točk za vsako plesno skupino
* do 50 točk za vsako likovno, literarno, foto in video, filmsko skupino

 


3. Programske posebnosti - Obletnica delovanja

 

3.1. Programske posebnosti

Zveze, ki v tekočem letu pripravljajo posebej zahteven in/ali programsko inovativen projekt, prejmejo poseben dodatek.
* do 3.000 točk za posamezni projekt - sofinancira se največ tri dodatne projekte.

 

3.2. Obletnica delovanja
Če v letu, ko zveza praznuje "okroglo" obletnico (vsakih 10 let in 25 let kot srebrni jubilej) svojega delovanja, pripravi poseben projekt v ta namen, lahko dobi poseben dodatek.
* do 3.000 točk, za pripravo jubilejnega projekta.

 


C. DODATNA MERILA - ZA VSA PODROČJA DEJAVNOSTI

 

1. Vrhunski dosežki - Programske posebnosti - Izjemen obseg dejavnosti - Obletnica delovanja

 

1.1. Dodatek za vrhunske dosežke

Pevski zbori, vokalne skupine, pihalni orkestri, komorni, mandolinski in tamburaški orkestri, male instrumentalne skupine, gledališke in lutkovne skupine, folklorne skupine, plesne skupine, likovne, literarne, foto, video in filmske skupine (v nadaljevanju: skupine), ki so prejeli najvišja državna priznanja in odlikovanja in/ali so se širše uveljavili na državnih in mednarodnih tekmovanjih z ustrezno strokovno referenco in/ali so v preteklih dveh sezonah izvedli tehtnejše programske projekte in/ali so se na kakšen drug način širše kakovostno uveljavili, prejmejo dodatek za kakovostno raven dejavnosti.
* do 100 % od skupne vsote točk, ki je bila dodeljena skupini po 1. in 2. poglavju posebnih meril, ki se nanašajo na področje dejavnosti te skupine (npr. zbori, pihalni orkestri, plesne skupine).

 

1.2. Programske posebnosti

Skupine, ki v tekočem letu - glede na svoje področje dejavnosti - pripravljajo posebej zahteven in/ali programsko inovativen projekt (npr. krstne izvedbe slovenskih novitet, prve izvedbe tehtnih tujih del, izvedba posebnih tematskih in slogovnih dogodkov, ipd.) prejmejo poseben dodatek.
* do 75 % od skupne vsote točk, ki je bila dodeljena skupini po 1. in 2. poglavju posebnih meril, ki se nanašajo na področje dejavnosti te skupine.

 

1.3. Izjemen obseg dejavnosti

Skupine, ki v tekočem letu načrtujejo izjemno velik obseg dejavnosti (več kot šest celovečernih programskih dogodkov, od tega najmanj dva s premiernim programom), lahko prejmejo še poseben dodatek.
* do 50 % od skupne vsote točk, ki je bila dodeljena skupini po 1. in 2. poglavju posebnih meril, ki se nanašajo na področje dejavnosti te skupine.

 

1.4. Zahtevnost premiernega dogodka

Skupine, ki v tekočem letu pripravljajo svoj premierni dogodek, katerega izvedba je povezana s posebnimi tehničnimi zahtevami, ki niso običajne za temeljno področje dejavnosti skupine, lahko prejmejo poseben dodatek za izvedbo premiernega dogodka.
* do 25 % od skupne vsote točk, ki je bila dodeljena skupini po 1. in 2. poglavju posebnih meril, ki se nanašajo na področje dejavnosti te skupine

 

1.5. Obletnica delovanja

Če v letu, ko zbor praznuje "okroglo" obletnico (vsakih 10 let in 25 let kot srebrni jubilej) svojega delovanja, pripravi poseben projekt v ta namen, lahko dobi poseben dodatek.
* do 25 % od skupne vsote točk, ki je bila dodeljena skupini po 1. in 2. poglavju posebnih meril, ki se nanašajo na področje dejavnosti te skupine

 


2. Dodatek za vzdrževanje - Najnižji znesek sofinanciranja

 

2.1. Dodatek glede na število rednih članov

Pevski zbori, vokalne skupine, pihalni orkestri, komorni, mandolinski in tamburaški orkestri, male instrumentalne skupine, gledališke in lutkovne skupine, folklorne skupine, plesne skupine, likovne, literarne, foto, video in filmske skupine (v nadaljevanju: skupine) lahko glede na število rednih članov in razpoložljiva finančna sredstva prejmejo dodatek za stroške dejavnosti, zlasti za vzdrževanje oblek, instrumentov, za nakup drobnega potrošnega materiala, vzdrževanje kostumov in scene, pranje in likanje ljudskih noš, plesnih kostimov in druga gradiva, potrebna za delovanje skupin.
* do 175 točk na člana skupine.

 

2.2. Najnižji znesek sofinanciranja

Najnižja možna dotacija letno za skupino znaša:
* 1.250 točk za zbor z vsaj 16 pevk/pevcev
* 450 točk za vokalno skupino z manj kot 16 pevk/pevcev
* 3.000 točk za pihalni orkester z več kot 30 godbenicami/godbeniki
* 1.250 točk za komorni, mandolinski ali tamburaških orkester
* 450 točk za gledališko/lutkovno skupino
* 1.250 točk za folklorno skupino
* 450 točk za plesno skupino
* 450 točk za likovno, foto in video skupino
* 450 točk za literarno skupino
* 450 točk za filmsko skupino

 


3. Obračun

 

3.1. Zmanjšana ali pomanjkljiva realizacija programa

V primeru, da je skupina iz kakršnega koli razloga svoj letni program uresničila v skromnejšem obsegu od načrtovanega, se sofinancira le tisti del programa, ki ga je skupina dejansko uresničila.

Ljubljana, 14/2/2008


mag. Igor Teršar,
direktor Sklada