FINANCIRANJE

 

 

 

 

Drugi pozivi v letu 2010


 

Poziv RenčeVogrsko-PrP-2010

 

 

Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/2007 UPB in 56/2008), ter v skladu s pravilnikom o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa (Uradni list RS, št. 93/2005), Akta o ustanovitvi Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti (Uradni list RS, št. 96/00), Pogodbe o izvajanju in sofinanciranju programov vzpodbujanja ljubiteljske kulturne dejavnosti na območju Občine Renče – Vogrsko št. 61001-1/2010-1 z dne 02. 06. 2010, v skladu s Splošnimi pogoji poslovanja Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti (www.jskd.si), Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti (v nadaljevanju: JSKD) objavlja


javni programski poziv za izbor kulturnih programov in projektov na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti na območju Občine Renče – Vogrsko, ki jih bo v letu 2010 sofinanciral Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti (v nadaljevanju: poziv RenčeVogrsko-PrP-2010)

 


Naziv in sedež naročnika:


Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, Štefanova 5, Ljubljana.

 


1. Predmet javnega poziva in področja dejavnosti


Predmet poziva RenčeVogrsko-PrP-2010 je sofinanciranje programov in projektov kulturnih društev (v nadaljevanju: programi), ki so:

- redno, sistematično in kontinuirano delovanje ljubiteljskih kulturnih društev, ki se manifestira kot izobraževalno in ustvarjalno delo;
- produkcija kulturnih dogodkov (koncerti, predstave, razstave, projekcije in druge javne kulturne prireditve) na enem ali več področij dejavnosti, ki ga pripravlja in izvaja kulturno društvo na neprofiten način in je v interesu širše družbene skupnosti;
- skupni programi kulturnih društev na nivoju mesta ali regije;
- izobraževanje in strokovno usposabljanje za potrebe ljubiteljskih kulturnih dejavnosti.


Področja dejavnosti so: glasbena dejavnost (vokalna in instrumentalna glasba), gledališka in lutkovna dejavnost, folklorna dejavnost, filmska in video dejavnost, plesna dejavnost, likovna dejavnost, fotografska dejavnost,  literarna dejavnost, večzvrstna dejavnost (ki združuje našteta področja).

 


2. Okvirna vrednost poziva:


Okvirna vrednost vseh razpoložljivih sredstev, namenjenih za predmet poziva RenčeVogrsko- PrP-2010, znaša 13.000,00 EUR .

 


3. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev:


Dodeljena proračunska sredstva morajo biti porabljena v proračunskem letu 2010 oz. v plačilnih rokih, kot jih določa Zakon o izvrševanju proračunov RS za leti 2010 in 2011 (Uradni list RS, št. 99/2009).

 


4. Roki poziva:


Javni poziv RenčeVogrsko-PrP-2010 prične teči 11. 6. 2010 in se zaključi 12. 7. 2010.

 


5. Dokumentacija poziva:


Dokumentacija poziva RenčeVogrsko-PrP-2010 obsega:


- besedilo poziva RenčeVogrsko-PrP-2010;
- prijavne obrazce: A (splošni podatki o prijavitelju); B (podatki o delu društva); C (finančni načrt); D (prijava programa - različno za posamezna področja dejavnosti).

 


6. Pomen izrazov:


Upravičene osebe po tem pozivu so kulturna društva in zveze kulturnih društev, ki združujejo kulturna društva raznovrstnih dejavnosti samo na območju Občine Renče – Vogrsko. Upravičene osebe morajo imeti status pravne osebe na območju Občine Renče – Vogrsko. Pravne osebe, ki so program prijavile na katerikoli drug razpis Občine Renče – Vogrsko, do sredstev po tem pozivu niso upravičene.


Program je zaokrožena kulturna dejavnost izvajalcev, ki niso državni ali zasebni zavodi, pa jo je zaradi njenega širšega javnega pomena smotrno financirati na primerljiv način kot javne zavode. Sestavljen je iz projektov, ki jih zaradi kontinuiranega in smotrnega delovanja izvajalec veže v celoto.


Skupni program so projekti in potrebne dejavnosti, za katerega se izvajalci dogovorijo zaradi nujnosti vzpostavljanja primerjave glede obsega, kvalitete in usmeritev svojega kulturnega dela (npr. srečanje zborov, gledaliških skupin, folklornih skupin, pihalnih orkestrov, ex tempore), usposabljanja za delo na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti in zaradi zagotavljanja materialnih možnosti za izvajanje dejavnosti (npr. najem prostorov, nakup opreme, itd.).


Projekt je zaokrožena programska enota, ki je v celoti in/ali v svojih delih dostopna javnosti (npr. koncert, gledališka predstava, plesni nastop, likovna ali fotografska razstava, likovna kolonija s sklepno razstavo, ipd.).


Finančna uravnoteženost pomeni, da se ujemajo skupne vrednosti predvidenih odhodkov in prihodkov finančne zgradbe programa ali projekta (odhodki = prihodki).

 


7. Pogoji poziva:


Vloge na poziv RenčeVogrsko-PrP-2010 lahko predložijo upravičene osebe, ki izpolnjujejo naslednje pogoje, da:

- trajneje, vsaj že eno leto delujejo na razpisnem področju;
- so kulturna društva ali njihove zveze registrirane za opravljanje kulturno-umetniških dejavnosti ter posredovanje kulturnih dobrin v Sloveniji in sicer na območju Občine Renče – Vogrsko; to dokažejo s kopijo potrdila AJPES (Agencija Republike Slovenije za javno pravne evidence in storitve), iz katerega je razviden datum vpisa - dokument ne sme biti starejši od dvanajst (12) mesecev;
- zagotavljajo dostopnost programskih sklopov in programskih enot javnosti in medijem; to dokažejo s podpisano izjavo predlagatelja, da bo v primeru izbora omogočil javno dostopnost.
- so v primeru da so bile v letu 2009 pogodbena stranka JSKD, izpolnile vse svoje obveznosti do JSKD.

Popolne vloge na poziv RenčeVogrsko-PrP-2010 morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

- vsebujejo predpisane obrazce: obrazec A (splošni podatki o prijavitelju), obrazec B (podatki o delu društva), C (finančni načrt) in enega ali več obrazcev D (prijava programa), glede na dejavnost;
- vsebujejo obvezne priloge.

Vloga je popolna, če:

- je predložena na navedenih prijavnih obrazcih;
- je čitljivo izpolnjena v slovenskem jeziku;
- vsebuje vse predpisane obrazce;
- vsebuje vse zahtevane podatke in priloge;
- je na ustreznih mestih podpisana in žigosana.

8. Izpolnjevanje pogojev poziva:

Izpolnjevanje pogojev poziva RenčeVogrsko-PrP-2010 ugotavlja pristojni uslužbenec za vodenje postopka, ki ga imenuje direktor JSKD.

Pri odpiranju vlog bodo iz nadaljnjega postopka izločene vse vloge:

- ki niso bile oddane v razpisnem roku;
- ki jih ni vložila upravičena oseba;
- nepopolne vloge, ki ne izpolnjujejo pogojev iz 7. točke tega razpisa.

Predlagatelji, ki bodo podali nepopolne vloge, bodo pozvani k dopolnitvi vlog. Nepopolne vloge lahko predlagatelji dopolnijo najpozneje do zaključka roka poziva RenčeVogrsko-PrP-2010.

Vloge, ki niso bile oddane v predpisanem roku, ki jih ni vložila upravičena oseba in nepopolne vloge, ki kljub pozivu niso bile pravočasno dopolnjene, bodo zavržene.


9. Kriteriji poziva:


Predložene programe bo v skladu z Merili za ocenjevanje predloženih programov javnega programskega poziva RenčeVogrsko-PrP-2010 presojala in ocenjevala strokovna komisija, ki jo imenuje direktor JSKD. Merila so dostopna na domači strani: www.jskd.si.

Za sofinanciranje bodo predlagani tisti programi, ki bodo v celoti ustrezali navedenim kriterijem.


10. Oddaja in dostava vlog:


Vloga mora biti predložena na naslov: Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, Območna izpostava Nova Gorica, Bevkov trg 4, 5000 Nova Gorica, do 12. 7. 2010 oz. najpozneje ta dan oddana na pošti kot priporočena pošiljka.


Vloga mora biti oddana v zapečatenem ovitku in ustrezno označena. Na prednji strani ovitka mora biti izpisano: Ne odpiraj – vloga na poziv RenčeVogrsko-PrP-2010. Na zadnji strani ovitka mora biti navedba vlagatelja: naziv in poštni naslov (sedež).

Če je posamezni predlagatelj društvo, v katerem deluje več samostojnih sekcij, lahko predloži v enem ovitku več vlog, katerih vsaka mora ustrezati določilom 2. in 3. odstavka 7. točke tega poziva.

Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj strinja z vsemi pogoji in merili poziva RenčeVogrsko-PrP-2010.11. Pristojni uslužbenci:

Pristojni uslužbenki za dajanje informacij in pojasnil sta:

- Maja Jerman Bratec, 05/335 18 50 (uradne ure po telefonu vsak delovni dan od 9.00 do 12.00 ure) maja.jerman-bratec@jskd.si; .
- Martina Trampuž, 05/333 03 11 (uradne ure po telefonu vsak delovni dan od 9.00 do 12.00 ure) martina.trampuz@jskd.si.

12. Dvig in vpogled dokumentacije poziva:

Dokumentacija poziva RenčeVogrsko-PrP-2010 (besedilo poziva, obrazci) je dostopna na domači strani JSKD http://www.jskd.si, lahko jo predlagatelji med uradnimi urami (vsak delovni dan med 9. in 12. uro) dvignejo na sedežu Območne izpostave JSKD Nova Gorica, Bevkov trg 4, 5000 Nova Gorica.


13. Obravnava vlog in obveščanje o izboru:

Strokovna presoja vlog, prispelih na poziv RenčeVogrsko-PrP-2010, bo potekala v skladu s Splošnimi pogoji poslovanja JSKD. JSKD bo predlagatelje o svojih odločitvah obvestil v petnajstih (15) dneh po zasedanju in odločitvi strokovno programske komisij z določitvijo roka, do katerega bo imel predlagatelj možnost, da se o predlogu komisije pisno izjavi. Po poteku roka bodo izdane odločbe.


Javni sklad RS za kulturne dejavnosti

 

RenčeVogrskoPrP2010-Merila_poziva

 

RenčeVogrskoPrP2010-ObrazecA-SplošniPodatki-Izjava

 

RenčeVogrskoPrP2010-ObrazecB-Predstavitev društva

 

RenčeVogrskoPrP2010-ObrazecC-Finančni načrt

 

RenčeVogrskoPrp2010-ObrazecD1-ZboriSkupine

 

RenčeVogrskoPrp2010>-ObrazecD2-OrkestriInst-skupine

 

RenčeVogrskoPrP2010-ObrazecD3-Gledališke-Lutkovne skupine

 

RenčeVogrskoPrp2010-ObrazecD4-Folklorne-Plesne skupine

 

RenčeVogrskoPrP2010-ObrazecD5-LikovneLiterarneFotoFilmske skupine

 

RenčeVogrskoPrP2010-PrvoFaznoPoročilo-Obrazec

 

RenčeVogrskoPrP2010-DrugoFaznoPoročilo-Obrazec

 

RenčeVogrskoPrP2010-ZaključnoLetnoPoročilo-ObrazecZ