FINANCIRANJE / DRUGI POZIVI 2013 / SLOVENJ GRADEC-PrP- 2014

Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 in nadaljnji), Pravilnika o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa za izbiro kulturnih programov in kulturnih projektov (Ur. list RS, št. 43/10), Zakona o javnem skladu RS za kulturne dejavnosti (Uradni list RS, št. 29/10), Akta o ustanovitvi Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti (Uradni list RS, št. 72/10), Pogodbe o zagotavljanju sredstev za delovanje območne izpostave Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti Slovenj Gradec ter sofinanciranje programov in projektov kulturnih društev in skupin na območju Mestne občine Slovenj Gradec za leto 2014 z dne 17.2.2014, ter v skladu s Splošnimi pogoji poslovanja Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti (www.jskd.si), Javni sklad RS za kulturne dejavnosti (v nadaljevanju JSKD),

objavlja

Javni programski razpis
za izbor kulturnih programov/projektov na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti na območju
Mestne občine Slovenj Gradec,
ki jih bo v letu 2014 sofinanciral
Javni sklad Republike Slovenije
za kulturne dejavnosti

(v nadaljevanju: razpis Slovenj Gradec-PrP-2014)

Naziv in sedež naročnika:
Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, Štefanova 5, Ljubljana.

 

 

1. Predmet javnega razpisa in področja dejavnosti

Predmet razpisa Slovenj Gradec Pr P-2014 je sofinanciranje programov/projektov kulturnih društev (v nadaljevanju: programi/projekti), ki so:

* redno, sistematično in kontinuirano delovanje ljubiteljskih kulturnih društev, ki se manifestira kot izobraževalno in ustvarjalno delo;

* produkcija kulturnih dogodkov (koncerti, predstave, razstave, projekcije in druge javne kulturne prireditve) na enem ali več področij dejavnosti, ki ga pripravlja in izvaja kulturno društvo na neprofiten način in je v interesu širše družbene skupnosti;


* skupni programi kulturnih društev na nivoju mesta;


* izobraževanje in strokovno usposabljanje za potrebe ljubiteljskih kulturnih dejavnosti.

Področja dejavnosti so: glasbena dejavnost (vokalna in instrumentalna glasba), gledališka in lutkovna dejavnost, folklorna dejavnost, filmska in video dejavnost, plesna dejavnost, likovna dejavnost/sodobni načini umetniškega izražanja, literarna dejavnost in mažoretna dejavnost.


2. Cilji razpisa

Spodbujanje ljubiteljske kulturne dejavnosti na območju Mestne občine Slovenj Gradec s sofinanciranjem programov/projektov kulturnih društev in njihovih zvez.

Zagotavljanje enakomernega razvoja kulturnih dejavnosti, pri čemer je kulturno udejstvovanje omogočeno vsem, ki delujejo na območju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti.


3. Okvirna vrednost

Okvirna vrednost vseh razpoložljivih sredstev, namenjenih za predmet razpisa Slovenj Gradec Pr P-2014, znaša do 120.000,00 €.


4. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev

Dodeljena proračunska sredstva morajo biti porabljena v proračunskem letu 2014.


5. Roki razpisa

Javni razpis Slovenj Gradec PrP-2014 prične teči 14.3.2014 in se zaključi 14.4. 2014.

 

6. Dokumentacija razpisa

Dokumentacija razpisa Slovenj Gradec PrP-2014 obsega:
* besedilo razpisa Slovenj Gradec PrP-2014
* prijavne obrazce:
A (splošni podatki o prijavitelju);


B (podatki o delu društva);


C (finančni načrt);


D (prijava programa - različno za posamezna področja dejavnosti);

D folklorne in plesne skupine

D gledališke in lutkovne skupine

D literarne,likovne, foto in video skupine,filmska skupina

D pevski zbori in vokalne skupine

D pihalni orkestri in instrumentalne skupine


E (prijava projekta).


7. Pomen izrazov

Upravičene osebe po tem razpisu so kulturna društva in zveze kulturnih društev, ki združujejo kulturna društva raznovrstnih kulturnih dejavnosti na območju Mestne občine Slovenj Gradec. Upravičene osebe morajo imeti status pravne osebe na območju Mestne občine Slovenj Gradec. Pravne osebe, ki so program prijavile na katerikoli drug razpis Mestne občine Slovenj Gradec, do teh sredstev po tem razpisu niso upravičene.


Program je zaokrožena kulturna dejavnost izvajalcev, ki niso državni ali zasebni zavodi, pa jo je zaradi njenega širšega javnega pomena smotrno financirati redno dejavnost in je sestavljen iz rednih (celoletnih) programskih dejavnosti, ki jih zaradi kontinuiranega in smotrnega delovanja izvajalec veže v celoto.


Skupni program je sestavljen iz projektov po različnih kulturno umetniških zvrsteh s spremljajočimi aktivnostmi, za katere se izvajalci dogovorijo zaradi nujnosti vzpostavljanja primerjave glede obsega, kvalitete in usmeritev svojega kulturnega dela (npr. srečanje zborov, gledaliških skupin, folklornih skupin, pihalnih orkestrov,plesnih skupin, literarnih srečanj, likovne razstave), usposabljanja za delo na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti in zaradi zagotavljanja materialnih možnosti za izvajanje dejavnosti (npr. najem prostorov, nakup opreme, itd.).


Projekt je zaokrožena programska enota, ki je v celoti in/ali v svojih delih dostopna javnosti (npr. koncert, gledališka predstava, plesni nastop, likovna ali fotografska razstava, likovna kolonija s sklepno razstavo, ipd.).


Finančna uravnoteženost pomeni, da se ujemajo skupne vrednosti predvidenih odhodkov in prihodkov finančne zgradbe programa ali projekta (odhodki = prihodki).


8. Pogoji razpisa

Vloge na razpis Slovenj Gradec PrP-2014 lahko predložijo upravičene osebe, ki izpolnjujejo naslednje pogoje, da:


* trajneje, vsaj že eno leto delujejo na razpisnem področju in so registrirane za opravljanje kulturno-umetniških dejavnosti ter posredovanje kulturnih dobrin v Sloveniji na območju Mestne občine Slovenj Gradec; to dokažejo s kopijo potrdila AJPES (Agencija Republike Slovenije za javno pravne evidence in storitve) - obrazec PRS-3, dokument ne sme biti starejši od 12 mesecev,

* zagotavljajo dostopnost programskih sklopov in programskih enot javnosti in medijem; to dokažejo s podpisano izjavo predlagatelja, da bo v primeru izbora omogočil javno dostopnost.

Popolne vloge na razpis Slovenj Gradec PrP-2014 morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

* vsebujejo predpisane obrazce: obrazec A (splošni podatki o prijavitelju), obrazec B (podatki o delu društva), C (finančni načrt), obrazec D (prijava programa - različno za posamezna področja dejavnosti), obrazec E (prijava projekta),

* vsebujejo obvezne priloge.


Vloga je popolna, če:
* je predložena na prijavnih obrazcih razpisa Slovenj Gradec PrP-2014,
* je čitljivo izpolnjena v slovenskem jeziku,
* je vsebina razvidna zgolj iz obrazca,
* je na ustreznih mestih podpisana in žigosana.


9. Izpolnjevanje pogojev razpisa

Izpolnjevanje pogojev razpisa Slovenj Gradec PrP-2014:
Po preteku razpisnega roka, 14.4. 2014, komisija za odpiranje vlog hkrati odpre vse vloge, ki so do tedaj prispele.


Po odpiranju vlog bodo iz nadaljnjega postopka izločene vse vloge:
* ki niso bile oddane v razpisnem roku,
* ki niso popolne,
* ki jih ni vložila upravičena oseba.

Za neupravičeno osebo se šteje tisti predlagatelj vloge, ki ne izpolnjuje pogojev razpisa.
Za prepozno se šteje vloga, ki ni bila predložena po določilih prvega odstavka 12. točke tega razpisa.

Vloge, ki niso bile oddane v predpisanem roku, ki jih ni vložila upravičena oseba in nepopolne vloge bodo zavržene.

 

10. Merila razpisa

Predložene vloge bo v skladu z Merili za ocenjevanje predloženih programov/projektov javnega programskega razpisa Slovenj Gradec PrP-2014 presojala in ocenjevala strokovno programska komisija, ki jo imenuje direktor JSKD.


Merila so dostopna na domači strani: www.jskd.si in www.slovenjgradec.si.


Za sofinanciranje bodo predlagani tisti programi in projekti, ki bodo v celoti ustrezali navedenim kriterijem.


11. Pogodba o sofinanciranju in poročanje

Predlagateljem odobrenih kulturnih programov bo skupaj z odločbo o sofinanciranju posredovana v podpis tudi pogodba o sofinanciranju, ki so jo predlagatelji dolžni vrniti v 15 dneh po prejemu. Na podlagi sklenjene pogodbe o sofinanciranju kulturnega programa so izvajalci dolžni poročati o izvedbi na predpisanih obrazcih z ustreznimi prilogami in sicer v dveh delih in končno zaključno poročilo.
-  prvo poročilo do 31.5.2014,
- drugo poročilo do 30.11.2014,
- zaključno poročilo do 31.1.2015.


12. Oddaja in dostava vlog

Vloga mora biti poslana na naslov:

Javni sklad RS za kulturne dejavnosti
Območna izpostava Slovenj Gradec
Francetova 5
2380 Slovenj Gradec

do vključno 14.4. 2014 (datum poštnega žiga) kot priporočena pošiljka v zaprti ovojnici z oznako na sprednji strani:
»NE ODPIRAJ - VLOGA NA RAZPIS Slovenj Gradec PrP-2014«.


Na zadnji strani ovitka mora biti navedba vlagatelja:
naziv in poštni naslov (sedež).

Če je posamezni predlagatelj društvo, v katerem deluje več samostojnih sekcij, lahko predloži v enem ovitku več vlog, katerih vsaka mora ustrezati določilom 2. in 3. odstavka

7. točke tega razpisa.

 

Posamezni predlagatelj lahko oddaja največ 3 vloge, razen zvez kulturnih društev, ki združujejo najmanj 15 kulturnih društev raznovrstnih dejavnosti s sedežem na območju Mestne občine Slovenj Gradec.

 

Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj strinja z vsemi pogoji in merili razpisa Slovenj Gradec PrP-2014.

 

13. Dopolnjevanje vlog

Predlagatelj lahko vlogo dopolnjuje v razpisanem roku, kot velja za pošiljanje vlog in sicer s priporočeno pošiljko v zaprti ovojnici z oznako na prednji strani: »NE ODPIRAJ - VLOGA NA RAZPIS Slovenj Gradec Pr P-2014« – z obvezno navedbo, na katero vlogo se dopolnitev nanaša.


Če bo vloga formalno nepopolna, bo predlagatelj pozvan, da jo dopolni v 5 dneh. Če predlagatelj vloge ne dopolni v zahtevanem roku, bo vloga zavržena s sklepom.
Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj strinja z vsemi pogoji in merili razpisa Slovenj Gradec Pr P-2014.

 

14. Pristojni uslužbenci

Pristojna uslužbenka za dajanje informacij in pojasnil je:
* Andreja Gologranc, oi.slovenj.gradec@jskd.si,
02/ 88-12-460 - uradne ure po telefonu vsak delovni dan od 9.00 do 11.00 ure.

 

15. Dvig in vpogled dokumentacije razpisa

Dokumentacija razpisa Slovenj Gradec PrP-2014 (besedilo razpisa, obrazci) je dostopna na domači strani JSKD www.jskd.si, predlagatelji pa jo lahko prevzamejo osebno med uradnimi urami na sedežu območne izpostave JSKD Slovenj Gradec.

 

16. Obravnava vlog in obveščanje o izboru

Strokovna presoja vlog, prispelih na razpis Slovenj Gradec PrP -2014, bo potekala v skladu s Pravilnikom o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa za izbiro kulturnih programov in kulturnih projektov ter Splošnimi pogoji poslovanja JSKD.
JSKD bo predlagatelje o svojih odločitvah obvestil v tridesetih dneh po zasedanju in odločitvi strokovno programske komisije.

 

mag. Igor Teršar, direktor

 Objavljeno: 14. 3. 2014

 

 

 

 

 

 

Elektronska aplikacija za pripravo vloge

(Digitalna potrdila SIGEN-CA izdaja zaupanja vreden overitelj na Ministrstvu za javno upravo Republike Slovenije, zato mirno potrdite njegovo uporabo, če vas spletni brskalnik to vpraša.)

 

Dodatne informacije:

Andreja GOLOGRANEC, vodja območne izpostave Slovenj Gradec

E: oi.slovenj.gradec@jskd.si,
T: 02/ 88-12-460

 

Uradne ure (po telefonu) so vsak delovni dan od 9. do 11. ure.

 

 

Obrazci

A - JR -2014 splošni podatki

 

B - JR -2014 predstavitev društva

 

C- JR -2014 finančni načrt

 

D - JR-2014 folklorne in plesne skupine

D - JR-2014 gledališke in lutkovne skupine

D - JR-2014 literarne,likovne, foto in video skupine,filmska skupina

D -JR-2014 pevski zbori in vokalne skupine

D - JR- 2014 pihalni orkestri in instrumentalne skupine

D - JR-2014 ZVEZE IN SKUPNI PROGRAM

 

E - JR-2014 PROJEKTMERILA RAZPISA SLOVENJ
GRADEC 2014