FINANCIRANJE / DRUGI POZIVI 2013 / NOVA GORICA-PrP-2015


Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 in nadaljnji), Pravilnika o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa (Ur. list RS, št. 43/10), Zakona o javnem skladu RS za kulturne dejavnosti (Uradni list RS, št. 29/10), Akta o ustanovitvi Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti (Uradni list RS, št. 72/10) ter v skladu s Splošnimi pogoji poslovanja Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti z dne 17. 12. 2014 (www.jskd.si) in s Pogodbo o izvajanju in sofinanciranju programov vzpodbujanja ljubiteljske kulturne dejavnosti na območju Mestne občine Nova Gorica v letu 2015 št. 610-39/2014-9, Javni sklad RS za kulturne dejavnosti (v nadaljevanju JSKD), objavlja

 


JAVNI PROGRAMSKI POZIV ZA IZBOR KULTURNIH PROGRAMOV IN PROJEKTOV NA PODROČJU LJUBITELJSKIH KULTURNIH DEJAVNOSTI NA OBMOČJU MESTNE OBČINE NOVA GORICA, KI JIH BO V LETU 2015 SOFINANCIRAL JAVNI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA KULTURNE DEJAVNOSTI (V NADALJEVANJU: POZIV NOVAGORICA-PRP-2015)

 

 

Naziv in sedež naročnika:
Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, Štefanova 5, Ljubljana.


1. Predmet javnega poziva in področja dejavnosti


Predmet poziva NovaGorica-PrP-2015 je sofinanciranje programov in projektov kulturnih društev in njihovih zvez (v nadaljevanju: programi), ki so:
- redno, sistematično in kontinuirano delovanje ljubiteljskih kulturnih društev, ki se manifestira kot izobraževalno in ustvarjalno delo;
- produkcija kulturnih dogodkov (koncerti, predstave, razstave, projekcije in druge javne kulturne prireditve) na enem ali več področij dejavnosti, ki ga pripravlja in izvaja kulturno društvo na neprofiten način in je v interesu širše družbene skupnosti;
- skupni programi kulturnih društev na nivoju mesta ali regije;
- izobraževanje in strokovno usposabljanje za potrebe ljubiteljskih kulturnih dejavnosti.
Področja dejavnosti so: glasbena dejavnost (vokalna in instrumentalna glasba), gledališka in lutkovna dejavnost, folklorna dejavnost, fotografska, filmska in video dejavnost, plesna dejavnost, likovna dejavnost, literarna dejavnost.


2. Okvirna vrednost:


Okvirna vrednost vseh razpoložljivih sredstev, namenjenih za predmet poziva NovaGorica-PrP-2015, znaša 80.400,00 evrov.
Višina okvirno razpisanih sredstev se lahko spreminja in je omejena z veljavnim proračunom ter morebitnim rebalansom proračuna Mestne občine Nova Gorica.


3. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev:


Dodeljena proračunska sredstva morajo biti porabljena v proračunskem letu 2015.


4. Roki poziva:


Javni poziv Nova Gorica-PrP-2015 prične teči 13. 03. 2015 in se zaključi 13. 04. 2015.


5. Dokumentacija poziva:


Dokumentacija poziva NovaGorica-PrP-2015 je dostopna na domači strani JSKD www.jskd.si in obsega:


- besedilo poziva NovaGorica-PrP-2015;
- prijavne obrazce: A (splošni podatki); A1 (podatki o predlagatelju); B (prijava programa - različno za posamezna področja dejavnosti); C (finančna konstrukcija); D (izjava).


6. Pomen izrazov:


Upravičene osebe po tem pozivu so kulturna društva in zveze kulturnih društev, ki združujejo kulturna društva raznovrstnih dejavnosti samo na območju Mestne občine Nova Gorica. Upravičene osebe morajo imeti status pravne osebe na območju Mestne občine Nova Gorica. Pravne osebe, ki so program prijavile na katerikoli drug razpis Mestne občine Nova Gorica, do sredstev po tem pozivu niso upravičene.
Program je zaokrožena kulturna dejavnost izvajalcev, ki niso državni ali zasebni zavodi, pa jo je zaradi njenega širšega javnega pomena smotrno financirati na primerljiv način kot javne zavode. Sestavljen je iz projektov, ki jih zaradi kontinuiranega in smotrnega delovanja izvajalec veže v celoto.
Skupni program so projekti in potrebne dejavnosti, za katerega se izvajalci dogovorijo zaradi nujnosti vzpostavljanja primerjave glede obsega, kvalitete in usmeritev svojega kulturnega dela (npr. srečanje zborov, gledaliških skupin, folklornih skupin, pihalnih orkestrov, ex tempore), usposabljanja za delo na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti in zaradi zagotavljanja materialnih možnosti za izvajanje dejavnosti (npr. najem prostorov, nakup opreme, itd.).
Projekt je zaokrožena programska enota, ki je v celoti in/ali v svojih delih dostopna javnosti (npr. koncert, gledališka predstava, plesni nastop, likovna ali fotografska razstava, likovna kolonija s sklepno razstavo, ipd.).
Finančna uravnoteženost pomeni, da se ujemajo skupne vrednosti predvidenih odhodkov in prihodkov finančne zgradbe programa ali projekta (odhodki = prihodki).


7. Pogoji poziva:


Vloge na poziv NovaGorica-PrP-2015 lahko predložijo upravičene osebe, ki izpolnjujejo naslednje pogoje, da:


- so kulturna društva ali njihove zveze registrirane kot pravne osebe v RS za opravljanje kulturno-umetniških dejavnosti ter posredovanje kulturnih dobrin v Sloveniji in sicer na območju Mestne občine Nova Gorica;
- trajneje, vsaj že eno leto delujejo na razpisnem področju (datum se ugotavlja v registru AJPES);
- imajo ustrezen obseg kakovostnega kulturnega programa v zadnjih treh letih;
- zagotavljajo dostopnost programskih sklopov in programskih enot javnosti in medijem; to dokažejo s podpisano izjavo predlagatelja, da bo v primeru izbora omogočil javno dostopnost;
- so v primeru, da so bile v letu 2014 pogodbena stranka JSKD in drugih sofinancerjev kulturnih programov iz javnih sredstev, izpolnile vse pogodbene obveznosti do njih in JSKD (to dokažejo s podpisano izjavo predlagatelja).

 

8. Izpolnjevanje pogojev poziva:


Izpolnjevanje pogojev poziva NovaGorica-PrP-2015 ugotavljajo pristojni uslužbenci za vodenje postopka, ki jih imenuje direktor JSKD.
Pri odpiranju vlog bodo iz nadaljnjega postopka izločene vse vloge:
- ki niso bile oddane v razpisnem roku;
- ki jih ni vložila upravičena oseba;
- nepopolne vloge, ki ne izpolnjujejo pogojev iz 7. točke tega razpisa.


9. Kriteriji poziva:
Predložene programe bo v skladu z Merili za ocenjevanje predloženih programov javnega programskega poziva NovaGorica-PrP-2015 presojala in ocenjevala strokovna komisija, ki jo imenuje direktor JSKD. Merila so dostopna na domači strani: www.jskd.si.
Za sofinanciranje bodo predlagani tisti programi, ki bodo v celoti ustrezali navedenim kriterijem.


10. Oddaja in dostava vlog:


Vloga mora biti oddana v elektronski obliki na https:razpis.jskd.si in v tiskani obliki poslana na naslov: Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, Območna izpostava Nova Gorica, Bevkov trg 4, 5000 Nova Gorica, do 13. 04. 2015 oz. najpozneje ta dan oddana na pošti kot priporočena pošiljka.
Vloga mora biti oddana v zaprti ovojnici in obvezno označena po predlogi.

Posamezni predlagatelj lahko na poziv predloži eno vlogo (1). Če  v društvu deluje več samostojnih sekcij morajo  biti  v enem ovitku predlogi za vsako posamezno sekcijo (glasbena, gledališka…) z izdelanim finančnim načrtom za sekcijo in skupnim finančnim načrtom za celotno dejavnost društva. Vloga mora ustrezati določilom 2. in 3. odstavka 7. člena.

 

11. Popolne vloge


Vloga na poziv je popolna, če:
- je predložena po določilih prvega odstavka 10. točke poziva;
- je predložena na prijavnih obrazcih poziva NovaGorica-PrP-2015;
- je izpolnjena v slovenskem jeziku;
- vsebuje vse predpisane obrazce: A (splošni podatki); A1 (podatki o predlagatelju); B (prijava programa - različno za posamezna področja dejavnosti); C (finančna konstrukcija); D (izjava).
- vsebuje vse zahtevane podatke;
- je na ustreznem mestu podpisana in žigosana.
Predlagatelji, ki bodo podali nepopolne vloge, bodo pozvani, da v določenem roku vloge dopolnijo.
Za neupravičeno osebo se šteje tisti predlagatelj vloge, ki ne izpolnjuje pogojev poziva.
Za prepozno se šteje vloga, ki ni bila predložena po določilih prvega odstavka 10. točke poziva. Rok oddaje se ugotavlja iz poštnega žiga.
Vloge, ki niso bile oddane v predpisanem roku, ki jih ni vložila upravičena oseba, in nepopolne vloge, ki kljub pozivu niso bile pravočasno dopolnjene, bodo zavržene.
Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj strinja z vsemi pogoji in merili poziva NovaGorica-PrP-2015.


12. Pristojni uslužbenci:


Pristojni uslužbenki za dajanje informacij in pojasnil sta:
- Maja Jerman Bratec, 05/335 18 50 (uradne ure po telefonu vsak delovni dan od 9.00 do 12.00 ure) maja.jerman-bratec@jskd.si;
- Martina Trampuž, 05/333 03 11 (uradne ure po telefonu vsak delovni dan od 9.00 do 12.00 ure) martina.trampuz@jskd.si.


13. Obravnava vlog in obveščanje o izboru:


Strokovna presoja vlog, prispelih na poziv NovaGorica-PrP-2015, bo potekala v skladu s Pravilnikom o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa ter Splošnimi pogoji poslovanja JSKD. JSKD bo predlagatelje o svojih odločitvah obvestil v petnajstih (15) dneh po zasedanju in odločitvi strokovne komisije z določitvijo roka, do katerega bo imel predlagatelj možnost, da se o predlogu komisije pisno izjavi. Po poteku roka bodo izdane odločbe.

mag. Igor Teršar,
direktor sklada

 

 

 

Elektronska aplikacija za pripravo vloge

(Digitalna potrdila SIGEN-CA izdaja zaupanja vreden overitelj na Ministrstvu za javno upravo Republike Slovenije, zato mirno potrdite njegovo uporabo, če vas spletni brskalnik to vpraša.)

 

 

 

Dodatne informacije:

Maja Bratec Jerman, vodja območne izpostave Nova Gorica

E: maja.jerman-bratec@jskd.si,
T: 05/335 18 50

 

Martina Trampuž, sam. strok. sodelavka

E: martina.trampuz@jskd.si,
T: 05/333 03 11

 

Uradne ure (po telefonu) so vsak delovni dan od 9. do 12. ure.