FINANCIRANJE / DRUGI POZIVI 2017 / PTUJ-PrP-2017

Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 in nadaljnji), Pravilnika o izvedbi javnega razpisa in javnega poziva (Ur. list RS, št. 43/10 in nadaljnji), Zakona o javnem skladu RS za kulturne dejavnosti (Uradni list RS, št. 29/10), Akta o ustanovitvi Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti (Uradni list RS, št. 72/10), Pogodbe o izvajanju nalog javne službe v interesu Mestne občine Ptuj na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti v letu 2017, z dne 24. 2. 2017 ter v skladu s Splošnimi pogoji poslovanja Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti z dne 17. 12. 2014 (www.jskd.si),


Javni sklad RS za kulturne dejavnosti (v nadaljevanju JSKD), objavlja


Javni programski razpis za izbor kulturnih programov in projektov na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti na območju Mestne občine Ptuj
(v nadaljevanju: razpis: oznaka Ptuj-PrP-2017)


1. Predmet javnega razpisa in področja dejavnosti:

Predmet razpisa Ptuj PrP-2017 je sofinanciranje programov in projektov kulturnih društev, samozaposlenih v kulturi in zasebnih zavodov (v nadaljevanju: upravičenih oseb), ki so:
- redno, sistematično in kontinuirano delovanje ljubiteljskih kulturnih društev, ki se kaže kot izobraževalno in ustvarjalno delo,
- produkcija kulturnih dogodkov (koncerti, predstave, razstave, projekcije in druge javne kulturne prireditve) na enem ali več področjih dejavnosti, ki ga pripravlja in izvaja kulturno društvo na neprofiten način in je v interesu širše družbene skupnosti,
- skupni programi kulturnih društev na nivoju mesta,
- izobraževanje in strokovno usposabljanje za potrebe ljubiteljskih kulturnih dejavnosti.
Področja dejavnosti so: glasbena (vokalna in instrumentalna glasba), gledališka in lutkovna, folklorna, filmska in video, plesna, likovna, literarna dejavnost in sodobni načini umetniškega izražanja.


2. Cilji razpisa:

- spodbujanje ljubiteljske kulturne dejavnosti na območju Mestne občine Ptuj s sofinanciranjem programov/projektov kulturnih društev in njihovih zvez, samozaposlenih v kulturi in zasebnih zavodov;
- zagotavljanje enakomernega razvoja kulturnih dejavnosti, pri čemer je kulturno udejstvovanje omogočeno vsem, ki delujejo na območju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti.


3. Okvirna vrednost:

Okvirna vrednost vseh razpoložljivih sredstev, namenjenih za predmet razpisa Ptuj PrP-2017, znaša 66.945,00 evrov. Vrednost vseh razpoložljivih sredstev se lahko spremeni v skladu s spremembami proračuna Mestne občine Ptuj za leto 2017.


4. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev:

Dodeljena proračunska sredstva morajo biti porabljena v proračunskem letu 2017.
5. Roki razpisa: Javni razpis Ptuj PrP-2017 prične teči 17. 3. 2017 in se zaključi 18. 4. 2017.


6. Dokumentacija razpisa:

Dokumentacija razpisa obsega:

- besedilo razpisa Ptuj PrP-2017 in
- prijavne obrazce: A (splošni podatki o prijavitelju in izjava odgovorne osebe); B (podatki o delu prijavitelja); C (celoletna programska dejavnost in finančni načrt); D (prijava projekta in finančni načrt), E (priloge).


Razpisna dokumentacija bo objavljena:

- 17. 3. 2017: objava v Uradnem listu RS: najava razpisa
- 24. 3. 2017: Objava v Uradnem vestniku Mestne občine Ptuj: besedilo razpisa (www.ptuj.si/uradni_vesnik_mo_ptuj)
- 17. 3. 2017: Objava na spletni strani Mestne občine Ptuj (www.ptuj.si/?cat=000011214)
- 17. 3. 2017: objava na spletni strani sklada (www.jskd.si):
- 17. 3. 2017 – dostopna dokumentacija razpisa pri območni izpostavi sklada Ptuj.

- Razpis je odprt od 17. 3. 2017 do 18. 4. 2017.


7. Pomen izrazov:

Upravičene osebe po tem razpisu so kulturna društva in zveze kulturnih društev, ki združujejo kulturna društva raznovrstnih dejavnosti, samo na območju Mestne občine Ptuj, samozaposleni v kulturi in zasebni zavodi, ki delujejo na področju kulture. Upravičene osebe morajo imeti status pravne osebe na območju Mestne občine Ptuj. Pravne osebe, ki so program/projekt prijavile na katerikoli drug razpis Mestne občine Ptuj, do sredstev po tem razpisu niso upravičene.
Za prijavo kulturnega programa so upravičeni: kulturna društva in zveze kulturnih društev.
Za prijavo kulturnih projektov so upravičeni: kulturna društva in zveze kulturnih društev, zasebni zavodi ter samostojni kulturni delavci.


Program je zaokrožena kulturna dejavnost izvajalcev, ki niso državni ali zasebni zavodi, pa jo je zaradi njenega širšega javnega pomena smotrno financirati na primerljiv način kot javne zavode in je sestavljen iz rednih (celoletnih) programskih dejavnosti, ki jih zaradi kontinuiranega in smotrnega delovanja izvajalec veže v celoto.


Skupni program so projekti in potrebne dejavnosti, za katere se izvajalci dogovorijo zaradi nujnosti vzpostavljanja primerjave glede obsega, kvalitete in usmeritev svojega kulturnega dela (npr. srečanje zborov, gledaliških skupin, folklornih skupin, pihalnih orkestrov, ex tempore).


Projekt je zaokrožena programska enota, ki je v celoti in/ali v svojih delih dostopna javnosti (npr. koncert, gledališka predstava, plesni nastop, likovna ali fotografska razstava, likovna kolonija s sklepno razstavo, ipd.).


Finančna uravnoteženost pomeni, da se ujemajo skupne vrednosti predvidenih odhodkov in prihodkov finančne zgradbe programa ali projekta (odhodki = prihodki).


8. Pogoji razpisa:

Vloge na razpis Ptuj PrP-2017 lahko predložijo upravičene osebe, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
- trajneje, vsaj že eno leto delujejo na razpisnem področju in so registrirane za opravljanje kulturno-umetniških dejavnosti ter posredovanje kulturnih dobrin v Sloveniji na območju Mestne občine Ptuj (datum se ugotavlja v registru AJPES);
- zagotavljajo dostopnost programskih sklopov in programskih enot javnosti in medijem; to dokažejo s podpisano izjavo predlagatelja, da bo v primeru izbora omogočil javno dostopnost.


Popolne vloge na razpis Ptuj PrP-2017 morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
- vsebujejo predpisane obrazce: A (splošni podatki o prijavitelju in izjava odgovorne osebe); B (podatki o delu prijavitelja); C (celoletna programska dejavnost in finančni načrt); D (prijava projekta in finančni načrt ), E (priloge),
- vsebujejo obvezne priloge.


Vloga je popolna, če:
- je predložena na prijavnih obrazcih razpisa Ptuj PrP-2016,
- vsebuje vse zahtevane podatke in priloge,
- je čitljivo izpolnjena v slovenskem jeziku,
- je na ustreznih mestih podpisana in žigosana.


9. Izpolnjevanje pogojev razpisa:

Po preteku razpisnega roka komisija za odpiranje vlog hkrati odpre vse vloge, ki so do tedaj prispele.

Po odpiranju vlog bodo iz nadaljnjega postopka izločene vse vloge:
- ki niso bile oddane v razpisnem roku,
- ki jih ni vložila upravičena oseba.


10. Kriteriji razpisa:

Predložene vloge bo v skladu z Merili za ocenjevanje predloženih programov/projektov javnega programskega razpisa Ptuj PrP-2017 presojala in ocenjevala strokovno programska komisija, ki jo imenuje direktor JSKD. Merila so dostopna na domači strani sklada: www.jskd.si, na spletni strani Mestne občine Ptuj www.ptuj.si in na Območni izpostavi sklada Ptuj.

Za sofinanciranje bodo predlagani tisti programi in projekti, ki bodo v celoti ustrezali navedenim kriterijem.


11. Oddaja in dostava vlog:

Vloga mora biti predložena na naslov: Območna izpostava JSKD Ptuj, Jadranska ul. 13, 2250 Ptuj.

Rok za oddajo je: 18. 4. 2017 oz. najpozneje ta dan oddana na pošti kot priporočena pošiljka.

Vloga mora biti oddana v zapečatenem ovitku in ustrezno označena. Na prednji strani ovojnice mora biti izpisano: »Ne odpiraj! - Vloga na razpis Ptuj-PrP-2017«. Na ovitku mora biti navedba vlagatelja: naziv in poštni naslov (sedež). Za datum oddaje vloge se šteje datum na pošti oddane priporočene pošiljke. Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj strinja z vsemi pogoji in merili razpisa.

Posamezni predlagatelj lahko na razpis predloži eno vlogo (1). Če v društvu deluje več samostojnih sekcij, morajo biti v enem ovitku predlogi za vsako posamezno sekcijo (glasbena, gledališka, …) z izdelanim finančnim načrtom za sekcijo oziroma največ trije (3) predlogi za prijavo projektov.

Predlagatelj lahko odda vlogo za sofinanciranje celoletne programske dejavnosti ali sofinanciranje posameznega projekta.

Hkratna prijava programa in projekta istega predlagatelja se izključujeta.

Vsebina programa oziroma projekta je avtorsko delo prijavitelja.

Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj strinja z vsemi pogoji in merili razpisa Ptuj PrP-2017.

Za prepozno se šteje vloga, ki ni bila predložena po določilih prvega odstavka 11. točke tega razpisa. Vloge, ki niso bile oddane v predpisanem roku, ki jih ni vložila upravičena oseba in nepopolne vloge, ki kljub pozivu niso bile pravočasno dopolnjene, bodo zavržene.


12. Pristojna uslužbenka:

Pristojna uslužbenka za dajanje informacij in vsebinskih pojasnil je Iva Ferlinc.
Uradne ure (po telefonu) so med 9. in 14. uro.


13. Obveščanje o izboru:

Predlagatelji bodo o odločitvah obveščeni v tridesetih (30) dneh po zasedanju in odločitvi strokovno-programske komisije.


mag. Marko Repnik,
direktor sklada

 

 

Dodatne informacije:

IVA FERLINC,
vodja območne izpostave Ptuj

E: oi.ptuj@jskd.si,
T: 02 749-39-73

 

Uradne ure (po telefonu) so vsak delovni dan od 9. do 14. ure.

 

 

Obrazci razpisa Ptuj-PrP-2017

 


MERILA RAZPISA PTUJ-PrP-2017

 

BESEDILO RAZPISA PTUJ-PrP-2017