FINANCIRANJE /DRUGI POZIVI 2019 / LJUBLJANA-PrP-2019

Del. št.: 6100-9/2019/8
Datum:  8.3.2019

Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 in nadaljnji), Pravilnika o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa za izbiro kulturnih programov in kulturnih projektov (Uradni list RS, št. 43/10 in nadaljnji), Zakona o javnem skladu RS za kulturne dejavnosti (Uradni list RS, št. 29/10), Akta o ustanovitvi Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti (Uradni list RS, št. 72/10), Pogodbe o zagotavljanju sredstev Javnemu skladu Republike Slovenije za kulturne dejavnosti za obdobje od 1.1.2019 do 31.12.2019 št.: C7560-19-440006, ter v skladu s Splošnimi pogoji poslovanja Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti z dne 16.9.2017 (www.jskd.si), Javni sklad RS za kulturne dejavnosti (v nadaljevanju JSKD),

objavlja

javni razpis za izbor javnih kulturnih programov na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti, ki jih bo v obdobju 2019 do 2021, na območju Mestne občine Ljubljana sofinanciral Javni sklad RS za kulturne dejavnosti (v nadaljevanju: Ljubljana-PrP-2019-2021)

 

1. Predmet javnega razpisa in področje dejavnosti – UPRIZORITVENE UMETNOSTI NA PODROČJU GLEDALIŠČA

Predmet razpisa Ljubljana-PrP-2019-2021 je sofinanciranje programov in projektov kulturnih društev iz sredstev Mestne občine Ljubljana (v nadaljevanju: programi), ki so:
* produkcija in postprodukcija kulturnih dogodkov
* izobraževanje in strokovno usposabljanje za potrebe ljubiteljskih kulturnih dejavnosti.

2. Cilji razpisa

Cilji razpisa so:

* spodbujanje izvirne in kakovostne ustvarjalnosti na področju gledališča
* podpora kakovostnim programom, ki delujejo na območju Mestne občine Ljubljana in prispevajo k razvoju Mestne občine Ljubljana na področju kulture
* povečanje raznolikosti kulturnih dogodkov na območju Mestne občine Ljubljana
* povečanje dostopnosti kulturnih vsebin
* podpora uveljavljenim ljubiteljskim kulturnim društvom, ki imajo sedež in delujejo na območju Mestne občine Ljubljana,
* povečanje kakovostnih programov kulturne vzgoje na območju Mestne občine Ljubljana

3. Področja dejavnosti in predmet razpisa

Področje dejavnosti razpisa so uprizoritvene umetnosti na področju gledališča.

Predmet razpisa na področju uprizoritvenih umetnosti ima štiri programske sklope:
* produkcija - zajema programske enote, ki bodo premierno izvedene v obdobju od 2019 do 2021.
* postprodukcija - zajema programske enote, ki so zaradi svoje kakovosti, odziva publike, predstavitve kulturne produkcije primerne za ponovno izvedbo doma in v tujini v obdobju od 2019 do 2021,
* mednarodno sodelovanje - zajema tako gostovanja tujih gledaliških skupin v Ljubljani, kakor tudi predstavitev ljubljanskih izvajalcev v tujini
* kulturna vzgoja- zajema pripravo in izvedbo gledaliških projektov mladih ustvarjalcev (do 27 let) ter predstave in delavnice za otroke in mlade, v katerih se z ustreznimi pedagoško-didaktičnimi pristopi spodbuja ustvarjalnost otrok in mladih.

4. Okvirna vrednost razpisa

Okvirna vrednost vseh razpoložljivih sredstev, ki jih za predmet razpisa Ljubljana-PrP-2019-2021 s proračunom zagotavlja Mestna občina Ljubljana za leto 2019 znaša =130.000,00 EUR.

Okvirna vrednost razpoložljivih sredstev za programe v letih 2020 in 2021 znaša vrednost razpoložljivih sredstev za programe v letu 2019, ob upoštevanju letnega proračunskega indeksa za področje kulture v proračunih Mestne občine Ljubljana za leti 2020 in 2021.

5. Roki razpisa

Javni razpis Ljubljana-PrP-2019-2021 prične teči 15.3.2019 in se zaključi 15.4.2019.

6. Dokumentacija razpisa

Dokumentacija razpisa je dostopna na domači strani JSKD www.jskd.si in obsega:
* besedilo razpisa
* prijavne obrazce: A (splošni podatki - izjava); B (predstavitev društva),. B-1 (splošna utemeljitev programa); C (finančna konstrukcija programa 2019-2021), D-1 (podatki o programski enoti), D-2 (finančna konstrukcija programske enote)

7. Pomen izrazov

Upravičene osebe po tem razpisu so kulturna društva s sedežem na območju Mestne občine Ljubljana. Upravičene osebe morajo imeti status pravne osebe na območju Mestne občine Ljubljana. Pravne osebe, ki so program prijavile na katerikoli drug poziv Mestne občine Ljubljana, do sredstev po tem razpisu niso upravičene.

Program je po vsebini, zasnovi in obsegu zaokrožena kulturna dejavnost izvajalcev, ki je v javnem interesu in jo je zaradi njenega širšega javnega pomena smotrno financirati na primerljiv način kot javne zavode. Sestavljen je iz projektov, ki jih zaradi kontinuiranega in smotrnega delovanja izvajalec veže v celoto in izvaja v skladu s prijavljenim terminskim načrtom.

Projekt je zaokrožena programska enota ali posamična kulturna aktivnost, ki je predstavljena javnosti kot zaključena samostojna celota: gledališka predstava, koncert, razstava ipd.

Finančna uravnoteženost pomeni, da se ujemajo skupne vrednosti predvidenih odhodkov in prihodkov finančne zgradbe programa ali projekta (odhodki = prihodki).

8. Splošni pogoji razpisa

Vloge na razpis Ljubljana-PrP-2019-2021 lahko predložijo upravičene osebe, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
* so registrirane za opravljanje kulturno-umetniških dejavnosti ter posredovanje kulturnih dobrin v Sloveniji in sicer na območju Mestne občine Ljubljana
* trajneje, vsaj že pet let delujejo na področju razpisa
* zaradi obsega dejavnosti trajneje, vsaj že pet let zaposlujejo3 (tri) ali več strokovnih in/ali tehničnih sodelavcev s polnim delovnim časom
*letno izvedejo najmanj 5 (pet) premiernih produkcij na razpisanem področju
* zagotavljajo dostopnost programskih sklopov in programskih enot javnosti in medijem; to dokažejo s podpisano izjavo predlagatelja, da bo v primeru izbora omogočil javno dostopnost
* zagotavljajo izvedbo predloženih programov v obdobju od 2019 do 2021 v skladu s terminskim načrtom (to dokažejo s podpisano izjavo predlagatelja).
* so izpolnili vse pogodbene obveznosti do sofinancerjev kulturnih programov iz  javnih sredstev v preteklih letih (to dokažejo s podpisano izjavo predlagatelja).
Predlagani program ustreza splošnim pogojem tega razpisa, če:
* zaprošeni znesek sofinanciranja ne presega 50 % vseh predvidenih stroškov
* bo na zahtevo Mestne občine Ljubljana izvedel ponovitev izbrane programske enote na eni izmed javnih prireditev Mestne občine Ljubljana in to brezplačno, le s kritjem morebitnih dodatnih materialnih dodatnih stroškov (kar dokaže s podpisano izjavo predlagatelja)
* ni že sofinanciran iz proračuna Mestne občine Ljubljana po kakem drugem javnem razpisu ali pozivu (kar dokaže s podpisano pisno izjavo predlagatelja).

Predlagatelj programa je odgovorni nosilec programa. Izbrani izvajalec programa bo v pogodbi naveden kot pogodbena stranka.

9. Posebni pogoji razpisa

Predlagatelj ustreza posebnim pogojem tega razpisa, če:
* zagotavlja prostorske pogoje za pripravo in izvedbo predlaganega programa
* ima ustrezen obseg kakovostnega kulturnega programa na področju razpisa, kar dokaže z opisom dejavnosti in popisom izvedenih dogodkov
* je prepoznaven v slovenskem kulturnem prostoru in/ali mednarodni javnosti
* je v preteklih letih izvedel program oz. projekte, ki so bili pozitivno ocenjeni s strani strokovne javnosti, kar dokažejo s fotokopijo najmanj petih kritiških in medijskih odmevov
Predlagatelj ustreza posebnim pogojem tega razpisa, če je v preteklih treh letih izvedel najmanj:
* (na področju uprizoritvenih umetnosti-gledališče) najmanj 5 premiernih produkcij na letni ravni
* (na področju uprizoritvenih umetnosti-gledališče) dvajset (20) programskih enot v okviru programskih sklopov produkcija, postprodukcija, mednarodno sodelovanje, kulturna vzgoja.

10. Splošni kriteriji razpisa

Predloženi programi bodo ocenjeni na podlagi kriterijev za:

a) kakovost in uspešnost realizacije programa oz. projektov predlagatelja v obdobju od 2016 do 2018, skupaj do 30 točk:
* ocena kakovosti in uspešnosti izvedbe programa v obdobju od 2016 do 2018 (do 10 točk),
* pomembnost programa za kulturno ponudbo MOL in doseženo število občinstva (do 10 točk),
* aktualnost ponudbe in odmevnost v strokovni javnosti v obliki števila kritiških odmev, nagrad ipd. (do 5 točk),
* stopnja finančne soudeleženosti predlagatelja pri izvedbi programa v obdobju od 2016 do 2019 z lastnimi sredstvi oziroma sredstvi iz drugih virov (do 5 točk).
b) kakovost in izvedljivost programa predlagatelja v obdobju od 2019 do 2021, skupaj do največ 50 točk:
* vsebinska zaokroženost programa v smiselno celoto, iz katere je razviden temeljni umetniški koncept (do15 točk),
* aktualnost ter izvirnost programskega koncepta ter utemeljenost vsebinske obrazložitve (do 10 točk),
* uravnoteženost finančne konstrukcije glede na obseg in vsebino programa ter predvideni višji delež sredstev iz drugih virov (do 5 točk);
* zastopanost vseh programskih sklopov iz področja razpisa (do 5 točk);
* izvedba predlaganega programskega sklopa v daljšem časovnem obdobju (skozi leto) (do 5 točk),
* mednarodno sodelovanje in gostovanje (do 5 točk),
* program, ki pritegne več občinstva in večje število različnih starostnih in družbenih skupin (otroci, mladina, starostniki, ranljive družbene skupine) (do 5 točk).

11. Prednostna merila razpisa glede na področje dejavnosti

Predloženi programi bodo dodatno ocenjeni na podlagi prednostnih meril za področje uprizoritvenih umetnosti-gledališče, skupaj do 20 točk:
* načrtujejo večje število programskih enot v okviru programskih sklopov produkcija in postprodukcija (do 5 točk),
* načrtujejo večje število izvedb posameznih programskih enot v okviru festivalov z mednarodno udeležbo oziroma tistih programskih enot, ki se v letih 2019-2021 tematsko navezujejo na izvedbo dodatnih projektov Mestne občine Ljubljana (do 5 točk),
* vključujejo večje število izvajalcev (igralcev, plesalcev ipd.) posameznih programskih enot (do 5 točk),
* načrtujejo večje število programskih enot v mednarodnih koprodukcijah (do 3 točke),
* vključujejo večje število mladih ustvarjalcev oziroma izvajajo kakovostne in dostopne vsebine kulturne vzgoje (do 2 točki).

12. Uporaba meril razpisa

Programe bo presojala strokovno programska komisija na podlagi podatkov iz vloge (obrazci in priloge).

Za sofinanciranje bodo predlagani le tisti programi predlagateljev, ki bodo v postopku ocenjevanja na podlagi splošnih in prednostnih meril prejeli najmanj 80 točk.

13. Realizacija razpisa

Javni sklad RS za kulturne dejavnosti bo v obdobju od 2019 do 2021 sofinanciral največ 2 javna kulturna programa na področju uprizoritvenih umetnosti-gledališče.

Po vrsti bodo za sofinanciranje izbrani tisti programi, ki bodo v postopku ocenjevanja dosegli višje število točk.

Z izbranimi izvajalci programa po tem razpisu bo JSKD sklenil pogodbo o realizaciji programa, ki ga sofinancira JSKD iz proračuna Mestne občine Ljubljana.

Odgovorni nosilec programa je predlagatelj programa. Izbrani izvajalec programa bo v pogodbi naveden kot pogodbena stranka.

JSKD lahko v primeru naknadne ugotovitve o neizpolnjevanju pogojev in po že izdani dokončni odločbi o izboru programa spremeni odločitev in z izvajalcem ne sklene pogodbe. Prav tako lahko v primeru naknadne ugotovitve o neizpolnjevanju pogodbenih obveznosti (nerealizacija programa) v tekočem pogodbenem letu razveže že sklenjeno pogodbo, v primeru že izplačanih sredstev pa zahteva povračilo sredstev z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva prejetja sredstev do dneva vračila.

Izvajalec programa bo lahko - najpozneje do 15. septembra 2019 - predlagal spremembo pogodbe zaradi spremenjenih okoliščin le v naslednjih primerih:
* če bo naknadno ugotovil, da določene programske enote ne bo mogel izvesti v pogodbeno določenem roku, lahko predlaga drug termin izvedbe v naslednjem koledarskem letu.
* če bo iz utemeljenih razlogov spremenil naslov programske enote, lahko predlaga spremembo naslova programske enote pod pogojem, da vsebina izbrane programske enote ostane enaka,
* če bo naknadno ugotovil, da programske enote ne more izvesti v pogodbeno določenem kraju oziroma prizorišču, lahko predlaga spremembo prizorišča izvedbe posamezne programske enote.

14. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev

Dodeljena proračunska sredstva za leto 2019 morajo biti porabljena v proračunskem letu 2019.

Dodeljena proračunska sredstva za izbrane programe morajo biti porabljena v proračunskih letih 2019, 2020 in 2021, in sicer do konca tekočega leta. Izbrani izvajalci programov, s katerimi bo sklenjena triletna pogodba, bodo za leti 2020 in 2021 pozvani k predložitvi programa za vsako leto posebej. Na podlagi ovrednotenja le-tega bosta s pogodbeno stranko sklenjena dodatka k pogodbi za leti 2020 in 2021.

15. Pristojni uslužbenci

Pristojne uslužbenke za dajanje informacij in pojasnil so:

* Andreja Repar, vodja območne izpostave Ljubljana, E: oi.ljubljana@jskd.si, 01/32-07-569

* Nataša Klemenčič, ,E:oi.ljubljana@jskd.si, 01/23-00-570

* Maja Papič, E:maja.papic@jskd.si

Uradne ure so vsak delovni dan, od 9. do 12. ure.

16. Oddaja in dostava vlog

Vloga mora biti izpolnjena in oddana v elektronski obliki na: https://razpisi.jskd.si ter v tiskani obliki, poslana kot priporočena pošiljka na naslov: Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, Območna izpostava Ljubljana, Krekov trg 2, 1000 Ljubljana, do 15.4. 2019. Za datum oddaje vloge se šteje datum na pošti oddane priporočene pošiljke.
Vloga, ki je oddana samo elektronsko in ne tudi v tiskani obliki, ter obratno,  se šteje kot neoddana.

Vloga mora biti oddana v zaprti ovojnici in obvezno označena po predlogi.

Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj strinja z vsemi pogoji in kriteriji razpisa.

Posamezni predlagatelj lahko na razpis predloži  največ eno (1) vlogo za razpisano področje.

17. Izpolnjevanje pogojev razpisa

Vloga je popolna, če:
* je predložena na navedenih prijavnih obrazcih
* je čitljivo izpolnjena v slovenskem jeziku
* vsebuje predpisane obrazce: A (splošni podatki - izjava); B (predstavitev društva),. B-1 (splošna utemeljitev programa); C (finančna konstrukcija programa 2019-2021), enega ali več obrazcev D-1 (podatki o programski enoti), enega ali več obrazcev D-2 (finančna konstrukcija programske enote)
* vsebuje vse zahtevane podatke in priloge
* je na ustreznih mestih podpisana in žigosana.

Predlagatelji, ki bodo podali nepopolne vloge, bodo pozvani, da v določenem roku vloge dopolnijo.

Za neupravičeno osebo se šteje tisti predlagatelj vloge, ki ne izpolnjuje splošnih in posebnih pogojev razpisa.

Za prepozno se šteje vloga, ki ni bila predložena po določilih prvega odstavka 16. točke razpisa.

Izpolnjevanje pogojev razpisa ugotavlja pristojni uslužbenec za vodenje postopka, ki ga imenuje direktor JSKD.

Vloge, ki niso bile oddane v predpisanem roku, ki jih ni vložila upravičena oseba, in nepopolne vloge, ki kljub pozivu niso bile pravočasno in v celoti dopolnjene, bodo zavržene.

18. Obravnava vlog in obveščanje o izboru

Strokovna presoja vlog, prispelih na razpis Ljubljana-PrP-2019-2021, bo potekala v skladu s Pravilnikom o izvedbi javnega razpisa in javnega poziva, ter Splošnimi pogoji poslovanja JSKD.

Vloge, prispele na razpis, bodo obravnavane po času prispetja. Za čas prispetja vloge, ki je bila dopolnjena, se šteje čas prispetja dopolnitve vloge.

JSKD bo predlagatelje o svojih odločitvah obvestil praviloma v tridesetih (30) dneh po zasedanju in odločitvi strokovno programske komisije. 

 

mag. Marko Repnik, direktor

 

Aplikacija za pripravo vloge

(Digitalna potrdila SIGEN-CA izdaja zaupanja vreden overitelj na Ministrstvu za javno upravo Republike Slovenije, zato mirno potrdite njegovo uporabo, če vas spletni brskalnik to vpraša.)

 

 

 

 

 

 

Aplikacija za pripravo vloge

 

 

Vzorci obrazcev

 

Dodatne informacije:

 

Andreja Repar, vodja območne izpostave Ljubljana

E: andreja.repar@jskd.si,
T: 01/23-00-570

 

Nataša Klemenčič

E: natasa.klemencic@jskd.si
T: 01/ 23-00-570

Uradne ure (po telefonu) so vsak ponedeljek, sredo in petek od 9. do 11. ure.

 

 

SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA JSKD

 

ZAKON O JAVNEM SKLADU REPUBLIKE SLOVENIJE ZA KULTURNE DEJAVNOSTI (Uradni list RS, št. 29/10)

 

AKT O USTANOVITVI JAVNEGA SKLADA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA KULTURNE DEJAVNOSTI (Uradni list RS, št.72/10)

 

PRAVILNIK O NAČINU DELA STROKOVNO-PROGRAMSKIH KOMISIJ JSKD (23. 2. 2011)