FINANCIRANJE / DRUGI POZIVI 2020 / NOVA GORICA-PrR-2020

 

Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo Uradni list RS, št. 77/07 in nadaljnji), Pravilnika o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa za izbiro kulturnih programov in kulturnih projektov (Ur. list RS, št. 43/10 in nadaljnji), Zakona o javnem skladu RS za kulturne dejavnosti (Uradni list RS, št. 29/10), Akta o ustanovitvi Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti (Uradni list RS, št. 72/10) ter v skladu s Splošnimi pogoji poslovanja Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti z dne 15. 9. 2016 (www.jskd.si) in s Pogodbo o financiranju programov vzpodbujanja ljubiteljske kulturne dejavnosti na območju Mestne občine Nova Gorica za leto 2020 z dne 26. 2. 2020, Javni sklad RS za kulturne dejavnosti (v nadaljevanju JSKD) objavlja

JAVNI PROGRAMSKI RAZPIS ZA IZBOR KULTURNIH PROGRAMOV NA PODROČJU LJUBITELJSKIH KULTURNIH DEJAVNOSTI NA OBMOČJU MESTNE OBČINE NOVA GORICA, KI JIH BO V LETU 2020 SOFINANCIRAL JAVNI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA KULTURNE DEJAVNOSTI (V NADALJEVANJU: RAZPIS NOVAGORICA-PrR-2020)

Naziv in sedež naročnika:

Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, Štefanova 5, Ljubljana.

1. Predmet javnega razpisa in področja dejavnosti

Predmet razpisa NovaGorica-PrR-2020 je sofinanciranje programov kulturnih društev in njihovih zvez (v nadaljevanju: programi), ki so:

- redno, sistematično in kontinuirano delovanje ljubiteljskih kulturnih društev, ki se manifestira kot izobraževalno in ustvarjalno delo;

- produkcija kulturnih dogodkov (koncerti, predstave, razstave, projekcije in druge javne kulturne prireditve) na enem ali več področij dejavnosti, ki ga pripravlja in izvaja kulturno društvo na neprofiten način in je v interesu širše družbene skupnosti;

- skupni programi kulturnih društev na nivoju mesta ali regije;

- izobraževanje in strokovno usposabljanje za potrebe ljubiteljskih kulturnih dejavnosti.

Področja dejavnosti so: glasbena dejavnost (vokalna in instrumentalna glasba), gledališka in lutkovna dejavnost, folklorna dejavnost, fotografska, filmska in video dejavnost, plesna dejavnost, likovna dejavnost, literarna dejavnost.

2. Okvirna vrednost:

Okvirna vrednost vseh razpoložljivih sredstev, namenjenih za predmet razpisa NovaGorica-PrR-2020 znaša 124.000,00 evrov.

Višina okvirno razpisanih sredstev se lahko spreminja in je omejena z veljavnim proračunom ter morebitnim rebalansom proračuna Mestne občine Nova Gorica.

3. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev:

Dodeljena proračunska sredstva morajo biti porabljena v proračunskem letu 2020.

4. Roki razpisa:

Javni razpis NovaGorica-PrR-2020 prične teči 20. 3. 2020 in se zaključi 20. 4. 202.

V skladu s 6. členom Zakona o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) (ZZUSUDJZ) roki v zadevah javnih razpisov za sofinanciranje ne tečejo, kar pomeni, da se rok za oddajo vlog ne javni razpis NovaGorica-PrR-2020 ne izteče 20. 4. 2020 ampak predvidoma 8. julija 2020.

V skladu s Sklepom o ugotovitvi prenehanja razlogov za začasne ukrepe v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-COV-2 (COVID-19) (Uradni list RS, št. 74/20) se rok za oddajo vlog na javni razpis (NovaGorica-PrR-2020) izteče 9. junija 2020.

5. Dokumentacija razpisa:

Dokumentacija razpisa NovaGorica-PrR-2020 je dostopna na domači strani JSKD www.jskd.si ter v aplikaciji za razpise JSKD https://razpisi.jskd.si in obsega:

- besedilo razpisa NovaGorica-PrR-2020;

- prijavne obrazce: A (splošni podatki); A1 (podatki o predlagatelju); B (prijava programa - različno za posamezna področja dejavnosti); C (finančna konstrukcija); D (izjava).

6. Pomen izrazov:

Upravičene osebe po tem razpisu so kulturna društva in zveze kulturnih društev, ki združujejo kulturna društva raznovrstnih dejavnosti samo na območju Mestne občine Nova Gorica. Upravičene osebe morajo imeti status pravne osebe na območju Mestne občine Nova Gorica. Pravne osebe, ki so program prijavile na katerikoli drug razpis Mestne občine Nova Gorica, do sredstev po tem razpisu niso upravičene.

Program je zaokrožena kulturna dejavnost izvajalcev, ki niso državni ali zasebni zavodi, pa jo je zaradi njenega širšega javnega pomena smotrno financirati na primerljiv način kot javne zavode. Sestavljen je iz projektov, ki jih zaradi kontinuiranega in smotrnega delovanja izvajalec veže v celoto.

Skupni program so projekti in potrebne dejavnosti, za katerega se izvajalci dogovorijo zaradi nujnosti vzpostavljanja primerjave glede obsega, kvalitete in usmeritev svojega kulturnega dela (npr. srečanje zborov, gledaliških skupin, folklornih skupin, pihalnih orkestrov, ex tempore), usposabljanja za delo na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti in zaradi zagotavljanja materialnih možnosti za izvajanje dejavnosti (npr. najem prostorov, itd.).

Projekt je zaokrožena programska enota, ki je v celoti in/ali v svojih delih dostopna javnosti (npr. koncert, gledališka predstava, plesni nastop, likovna ali fotografska razstava, likovna kolonija s sklepno razstavo, ipd.).

Finančna uravnoteženost pomeni, da se ujemajo skupne vrednosti predvidenih odhodkov in prihodkov finančne zgradbe programa (odhodki = prihodki).

7. Pogoji razpisa:

Vloge na razpis NovaGorica-PrR-2020 lahko predložijo upravičene osebe, ki izpolnjujejo naslednje pogoje, da:

- so kulturna društva ali njihove zveze registrirane kot pravne osebe v RS za opravljanje kulturno-umetniških dejavnosti ter posredovanje kulturnih dobrin v Sloveniji in sicer na območju Mestne občine Nova Gorica;

- trajneje, vsaj že eno leto delujejo na razpisnem področju (datum se ugotavlja v registru AJPES);

- imajo ustrezen obseg kakovostnega kulturnega programa v zadnjih treh letih;

- zagotavljajo dostopnost programskih sklopov in programskih enot javnosti in medijem; to dokažejo s podpisano izjavo predlagatelja, da bo v primeru izbora omogočil javno dostopnost;

- so v primeru, da so bile v letu 2019 pogodbena stranka JSKD in drugih sofinancerjev kulturnih programov iz javnih sredstev, izpolnile vse pogodbene obveznosti do njih in JSKD (to dokažejo s podpisano izjavo predlagatelja).

8. Izpolnjevanje pogojev razpisa:

Izpolnjevanje pogojev razpisa NovaGorica-PrR-2020 ugotavljajo pristojni uslužbenci za vodenje postopka, ki jih imenuje direktor JSKD.

Pri odpiranju vlog bodo iz nadaljnjega postopka izločene vse vloge:

- ki niso bile oddane v razpisnem roku;

- ki jih ni vložila upravičena oseba;

- nepopolne vloge, ki ne izpolnjujejo pogojev iz 7. točke tega razpisa.

9. Merila razpisa:

Predložene programe bo v skladu z Merili za ocenjevanje predloženih programov javnega programskega razpisa NovaGorica-PrR-2020 presojala in ocenjevala strokovna komisija, ki jo imenuje direktor JSKD. Merila so dostopna na domači strani: www.jskd.si.

Za sofinanciranje bodo predlagani tisti programi, ki bodo v celoti ustrezali navedenim merilom.

10. Oddaja in dostava vlog:

Vloga mora biti izpolnjena in oddana v elektronski obliki na https://razpisi.jskd.si in v tiskani obliki poslana na naslov: Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, Območna izpostava Nova Gorica, Bevkov trg 4, 5000 Nova Gorica, do 20. 4. 2020 oz. najpozneje ta dan oddana osebno na sedežu JSKD OI Nova Gorica ali na pošti kot priporočena pošiljka. Za datum oddaje vloge se šteje datum na pošti oddane priporočene pošiljke oz. datum vročitve tiskane vloge na sedežu JSKD OI Nova Gorica. Vloga, ki je oddana samo elektronsko in ne tudi v tiskani obliki, se šteje kot neoddana.

Vloga mora biti oddana v zaprti ovojnici in obvezno označena po predlogi.

Na podlagi 7. člena Zakona o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja naezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) (ZZUSUDJZ), Uradni list RS, št. 36/20, lahko vlagatelji vloge na razpis NovaGorica-PrR-2020 oddajo samo elektronsko, saj zaradi izrednih razmer fizično oddajanje podpisanih papirjev ni obvezno. Za pravočasno in veljavno oddano vlogo šteje oddaja popolne vloge v aplikaciji za javne razpise (https://razpisi.jskd.si) najkasneje do 20. 4. 2020, do 23:59 ure. Vloge v papirni obliki torej ni potrebno oddati. V kolikor bo potrebno vloge, z namenom ugotavljanja istovetnosti predlagatelja, predložiti v fizični obliki, bodo vlagatelji o tem pravočasno obveščeni po elektronski pošti na naslov kontaktne osebe.

Po 31. maju 2020 morajo biti vse vloge poslane tudi po klasični pošti z žigom predlagatelja in podpisom odgovorne osebe.

Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj strinja z vsemi pogoji in merili razpisa NovaGorica-PrR-2020.

Posamezni predlagatelj lahko na razpis predloži eno vlogo (1). Če  v društvu deluje več samostojnih sekcij morajo  biti  v enem ovitku predlogi za vsako posamezno sekcijo (glasbena, gledališka …) z izdelanim finančnim načrtom za sekcijo in skupnim finančnim načrtom za celotno dejavnost društva.

11. Popolne vloge

Vloga na razpis je popolna, če:

- je predložena po določilih prvega odstavka 10. točke razpisa;

- je predložena na prijavnih obrazcih razpisa NovaGorica-PrR-2020;

- je izpolnjena v slovenskem jeziku;

- vsebuje vse predpisane obrazce: A (splošni podatki); A1 (podatki o predlagatelju); B (prijava programa - različno za posamezna področja dejavnosti); C (finančna konstrukcija); D (izjava).

- vsebuje vse zahtevane podatke;

- je na ustreznem mestu podpisana in žigosana.

Predlagatelji, ki bodo podali nepopolne vloge, bodo pozvani, da vloge dopolnijo v roku 5 dni od prejetja poziva k dopolnitvi.

Za neupravičeno osebo se šteje tisti predlagatelj vloge, ki ne izpolnjuje pogojev razpisa.

Za prepozno se šteje vloga, ki ni bila predložena po določilih prvega odstavka 10. točke razpisa. Rok oddaje se ugotavlja s poštnega žiga.

Vloge, ki niso bile oddane v predpisanem roku, ki jih ni vložila upravičena oseba, in nepopolne vloge, ki kljub pozivu niso bile pravočasno in v celoti dopolnjene, bodo zavržene.

Prav tako bodo zavržene vloge, za katere bi se izkazalo, da je predlagatelj v njih navajal neresnične podatke.

12. Dokazila o namenski porabi sredstev

Predlagatelji bodo po izvedbi v sofinanciranje sprejetih programov morali kot prilogo obračunske dokumentacije predložiti dokazila o namenski porabi sredstev, katerih skupna vrednost bo vsaj v višini deleža, ki ga bo za izvedbo prispeval JSKD. Kot dokazila se upoštevajo:
- Kopije računov, izstavljenih na ime predlagatelja.
- Kopije pogodb o stvaritvi avtorskega dela, sklenjenih med predlagateljem programa in avtorjem. Kopijam pogodb mora biti priloženo dokazilo o izplačilu sredstev.
- Kopije potnih nalogov za člane društva/zveze, ki prijavlja program. Računi izdani s strani bencinskih servisov so lahko priloga potnemu nalogu, sami po sebi pa ne bodo upoštevani kot primerno dokazilo.
Vsa dokazila morajo biti izdana v letu 2020 ter se vsebinsko in terminsko skladati z vsebino sofinanciranega programa. Na računih mora biti izpisana davčna številka predlagatelja.

13. Pristojna uslužbenka:

Pristojna uslužbenka za dajanje informacij in pojasnil je:

- Sabina Volk Simčič, 05/335 18 52 (uradne ure po telefonu vsak delovni dan od 9.00 do 12.00 ure) sabina.volk@jskd.si;

14. Obravnava vlog in obveščanje o izboru:

Strokovna presoja vlog, prispelih na razpis NovaGorica-PrR-2020, bo potekala v skladu s Pravilnikom o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa za izbiro kulturnih programov in kulturnih projektov ter Splošnimi pogoji poslovanja JSKD. JSKD bo predlagatelje o svojih odločitvah obvestil v petnajstih (15) dneh po zasedanju in odločitvi strokovne komisije.

 

mag. Marko Repnik,
direktor Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti

 

Številka: 6102-3/2020-1
Datum: 10. 3. 2020

 

 

 

 

Elektronska aplikacija za pripravo vloge

 

 

Besedilo razpisa

 

Merila razpisa

 

Vzorec obrazcev

 

Dodatne informacije:

Sabina Volk Simčič,
koordinatorka

E: sabina.volk@jskd.si
T: 05/335 18 52

 

Petra Paravan,
sam. strok. sodelavka

E: petra.paravan@jskd.si,
T: 05/333 03 50

 

Uradne ure (po telefonu) so vsak delovni dan od 9. do 12. ure.