FINANCIRANJE

Drugi pozivi v letu 2022

Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – UPB, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16, 61/17 in 21/18 – ZNOrg), Pravilnika o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa za izbiro kulturnih programov in kulturnih projektov (Uradni list RS, št. 43/10 in 62/16), Zakona o javnem skladu RS za kulturne dejavnosti (Uradni list RS, št. 29/10), Akta o ustanovitvi Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti (Uradni list RS, št. 72/10), Pogodbe o zagotavljanju sredstev Javnemu skladu RS za kulturne dejavnosti za obdobje od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022 z dne 28. 2. 2022, ter v skladu s Splošnimi pogoji poslovanja Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti z dne 15. 9. 2016 (www.jskd.si), Javni sklad RS za kulturne dejavnosti (v nadaljevanju JSKD),

objavlja

javni programski razpis za sofinanciranje kulturnih programov/projektov in redne ljubiteljsko kulturne dejavnosti na območju občine Črnomelj, ki bodo v letu 2022 sofinancirani iz sredstev proračuna Občine Črnomelj (v nadaljevanju: razpis Črnomelj-PrR-2022)

 

Naziv in sedež naročnika po pogodbi z Občino Črnomelj:

Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, Štefanova 5, 1000 Ljubljana.

1. Predmet javnega razpisa in področja dejavnosti

Predmet razpisa Črnomelj-PrR-2022 je sofinanciranje programov/projektov kulturnih društev na posameznih področjih ljubiteljskih kulturnih dejavnosti (v nadaljevanju: programi), ki so:

- redno, sistematično in kontinuirano delovanje ljubiteljskih kulturnih društev, ki se manifestira kot izobraževalno in ustvarjalno delo;

- produkcija kulturnih dogodkov (koncerti, predstave, razstave, projekcije in druge javne kulturne prireditve) na enem ali več področij dejavnosti, ki ga pripravlja in izvaja kulturno društvo na neprofiten način in je v interesu širše družbene skupnosti;

- skupni programi kulturnih društev na nivoju občine;

- izobraževanje in strokovno usposabljanje za potrebe ljubiteljskih kulturnih dejavnosti;

- nabava opreme za potrebe kulturnih društev.

Področja dejavnosti so: glasbena dejavnost (vokalna in inštrumentalna glasba), gledališka in lutkovna dejavnost, folklorna dejavnost, filmska in video dejavnost, plesna dejavnost, likovna dejavnost/sodobni načini umetniškega izražanja in literarna dejavnost.

2. Namen razpisa

Namen razpisa je spodbujanje ljubiteljske kulturne dejavnosti na območju občine Črnomelj s sofinanciranjem programov kulturnih društev, hkrati pa zagotavljanje enakomernega razvoja kulturnih dejavnosti, pri čemer je kulturno udejstvovanje omogočeno vsem, ki delujejo na območju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti.

3. Cilji razpisa

Sofinanciranje ljubiteljske kulture na področju občine Črnomelj zasleduje predvsem naslednje cilje:

- vzpostavljanje pogojev za delovanje ljubiteljskih društev in skupin,

- spodbujanje kulturne ustvarjalnosti in poustvarjalnosti za pripravo in izvedbo prireditev ter
kulturno vzgojo in izobraževanje,

- razvijanje programske in izvajalske kakovosti ljubiteljskih kulturnih ustvarjalcev,

- bogatitev kulturnega življenja prebivalcev občine, kulturno preživljanje prostega časa in
uresničevanje socialne kohezije,

- izboljšanje dostopnosti kulturnih vrednot z izvajanjem, organiziranjem in posredovanjem
kulturnih dejavnosti in prireditev,

- socialno uveljavljanje različnih družbenih skupin in posameznikov,

vskrb za pestrost, razširjenost in rast kakovosti kulturne ustvarjalnosti in poustvarjalnosti; zlasti mladih, še neafirmiranih umetniških ustvarjalcev,

- skrb za kulturno vzgojo in izobraževanje, namenjeno lastnemu razvoju in kot oblika neformalnih in dopolnilnih vzgojnih in izobraževalnih programov za širšo javnost,

- približati  kakovostne produkcije ljubiteljske kulture širši javnosti in razširitev dostopnosti,

- podpora programom kulturnih dejavnosti,  ki krepijo socialno kohezijo vsesplošne populacije.

4. Okvirna vrednost

Okvirna vrednost vseh razpoložljivih sredstev, namenjenih za predmet razpisa Črnomelj-PrR-2022 znaša 30.000,00 EUR, od tega je 25.000,00 € namenjenih za kulturne projekte in redne programe ljubiteljskih kulturnih društev in skupin, 5.000,00 € pa za opremo kulturnih društev. Z razpisnimi sredstvi nabavljena oprema je last kulturnega društva. Vrednost vseh razpoložljivih sredstev se lahko spremeni v skladu s spremembami proračuna Občine Črnomelj za leto 2022.

 5. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev

Dodeljena proračunska sredstva morajo biti porabljena v proračunskem letu 2022.

6. Sprememba projekta zaradi virusa SARS-CoV-2

Če program zaradi omejitev, povezanih s širjenjem koronavirusa, ne bo mogel biti izveden v prijavljeni obliki, mora prijavitelj o tem obvestiti pristojnega uslužbenca in uskladiti obseg ter vsebino programa.

7. Roki razpisa

Javni razpis Črnomelj-PrR-2021 prične teči dne 1. 3. 2022 in se zaključi 1. 4. 2022.

8. Dokumentacija razpisa

Dokumentacija razpisa je dostopna na spletnima  stranema JSKD (www.jskd.si) in Občine Črnomelj (www.crnomelj.si) in  obsega:

- besedilo razpisa Črnomelj-PrR-2022,

- prijavne obrazce:

     - obrazec A (splošni podatki o prijavitelju),
     - obrazec B (podatki o delu društva),
     - obrazec C (finančni načrt),
     - obrazec D (prijava programa – različno za posamezna področja dejavnosti), 
     - obrazec P  (projekt – opcijsko – dva projekta na posamezno področje dejavnosti),
     - obrazec E  (oprema društva – opcijsko, največ en obrazec na vlogo).

Posamezni predlagatelj lahko na razpis predloži največ eno vlogo. Popolna vloga je sestavljena iz obrazcev A, B, C, enega ali več obrazcev D ter opcijsko (enega ali več) obrazcev P in opcijsko obrazca E. Predlagatelj lahko vloži največ dva obrazca P (projekt) na vsak prijavljeni program (obrazec D) in največ en obrazec E (oprema društva) na vlogo.

9. Pomen izrazov

Upravičene osebe po tem razpisu so kulturna društva, ki združujejo kulturna društva raznovrstnih dejavnosti samo na območju občine Črnomelj. Upravičene osebe morajo imeti status pravne osebe na območju občine Črnomelj in morajo ustrezati razpisnim pogojem. Pravne osebe, ki so program prijavile na katerikoli drug razpis Občine Črnomelj ter kulturna društva delujoča v javnem interesu, ki se sofinancirajo direktno iz proračuna Občine Črnomelj na podlagi neposrednih sklenjenih pogodb, do sredstev po tem razpisu niso upravičena.

Program je zaokrožena kulturna dejavnost izvajalcev, ki niso državni ali zasebni zavodi, pa jo je zaradi njenega širšega javnega pomena smotrno financirati na primerljiv način kot javne zavode in je sestavljen iz rednih (celoletnih) programskih dejavnosti, ki jih zaradi kontinuiranega in smotrnega delovanja izvajalec veže v celoto.

Projekt je zaokrožena programska enota, ki je v celoti in/ali v svojih delih dostopna javnosti (npr. koncert, gledališka predstava, plesni nastop, likovna ali fotografska razstava, likovna kolonija s sklepno razstavo, ipd.).
Finančna uravnoteženost pomeni, da se ujemajo skupne vrednosti predvidenih odhodkov in prihodkov finančne zgradbe programa ali projekta (odhodki = prihodki).

10. Pogoji razpisa

10.1  Vloge na razpis Črnomelj-PrR-2022 lahko predložijo upravičene osebe, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

- trajneje, vsaj že eno leto delujejo na razpisnem področju in so registrirane za opravljanje kulturno-umetniških dejavnosti ter posredovanje kulturnih dobrin v Sloveniji na območju občine Črnomelj (datum se ugotavlja v registru AJPES),

zagotavljajo dostopnost programskih sklopov in programskih enot javnosti in medijem,

- so v letih 2019, 2020 in/ali 2021 uspešno realizirali program kulturnih dejavnosti, s katerimi kandidira v letu 2022,

- v kolikor so bile v letu 2021 pogodbena stranka JSKD, so izpolnile vse pogodbene obveznosti do JSKD,

- program predlagatelja ni prijavljen na druge razpise Občine Črnomelj,

- predlagatelj ni direktno sofinanciran iz proračuna Občine Črnomelj,

- prijavljajo programe, ki izpolnjujejo pogoje, navedene pod točko 10.2.

10.2   redlagani program ustreza pogojem razpisa Črnomelj-PrR-2022 v primeru, če:

- spada na področje ljubiteljske kulture,

- bo izveden v letu 2022,

- je nekomercialne narave; to pomeni, da mu ni moč pripisati pretežno komercialnega namena in člani izvajalske skupine za izvedbo ne prejemajo plačila,

- resorno ne spada na druga področja kot so šolstvo, šport, znanost, gospodarstvo ipd.,

- utemeljeno računa na odmevnost v medijih in ustrezno prepoznavnost v javnosti,

- ima realno uravnoteženo finančno konstrukcijo (odhodki = prihodki); to predlagatelj dokaže z navedbo predvidenih finančnih virov.

Predlagatelj v razpisni vlogi poda izjavo o izpolnjevanju pogojev iz 10. točke razpisa. V primeru, da JSKD naknadno zahteva originalna potrdila o izpolnjevanju pogojev po posameznih alinejah, jih mora predlagatelj dostaviti v zahtevanem roku.

Vrednotenje za sofinanciranje rednega programa kulturnega društva temelji na presoji naslednjih prvin:

- temeljita predstavitev programske dejavnosti,

- rednih programskih načrtov društva, zlasti priprave in premierne izvedbe programov,

- velikosti društva,

- sodelovanje društva na skupnih programskih dogodkih s področja ljubiteljske kulture na
območni, regijski, državni in mednarodni ravni,

- dosežkov društva na območnih, medobmočnih, državnih in mednarodnih preglednih srečanjih, festivalih in tekmovanjih kot dokaz kakovostne ravni.

11. Popolne vloge in izločitev vlog

Vloga na razpis Črnomelj-PrR-2022 je popolna, če:

- je predložena na prijavnih obrazcih razpisa Črnomelj-PrR-2022;

- je čitljivo izpolnjena v slovenskem jeziku;

- vsebuje vse predpisane obrazce (obrazec A, B, C, D in opcijsko P, E);

- vsebuje vse zahtevane podatke, vsebina pa je razvidna zgolj iz obrazca;

- vsebuje obvezne priloge;

- je na ustreznih mestih podpisana in žigosana.

Po odpiranju vlog bodo iz nadaljnjega postopka izločene vse vloge, ki:

- niso bile oddane v razpisnem roku,

- niso popolne,

- jih ni vložila upravičena oseba.

Za prepozno se šteje vloga, ki ni bila predložena po določilih 12. točke tega razpisa.

Predlagatelji, ki bodo podali nepopolne vloge, bodo pozvani, da vloge dopolnijo v roku petih (5) dni od prejetja poziva k dopolnitvi.
Za neupravičeno osebo se šteje tisti predlagatelj vloge, ki ne izpolnjuje pogojev razpisa. Izpolnjevanje pogojev razpisa Črnomelj-PrR-2022 ugotavlja komisija za odpiranje vlog.

Vloge, ki niso bile oddane v predpisanem roku, ki jih ni vložila upravičena oseba in nepopolne vloge, ki kljub pozivu niso bile pravočasno dopolnjene, bodo zavržene.

JSKD lahko v primeru naknadne ugotovitve neizpolnjevanja pogojev in po že izdani dokončni odločbi o izboru programa spremeni odločitev in s predlagateljem ne sklene pogodbe. Prav tako lahko v primeru naknadne ugotovitve neizpolnjevanja pogojev ali pogodbenih obveznosti v času letnega pregleda razveže že sklenjeno pogodbo, v primeru že izplačanih sredstev pa zahteva povračilo sredstev.

12. Oddaja in dostava vlog

Vloga mora biti poslana na naslov: Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, Območna izpostava Črnomelj, Ulica Mirana Jarca 20, p.p. 136, 8340 Črnomelj, do vključno 1. 4. 2022. Za datum oddaje vloge se šteje datum na pošti oddane priporočene pošiljke.  Vloga mora biti poslana kot priporočena pošiljka v zaprti ovojnici z oznako na sprednji strani: ''NE ODPIRAJ – ČRNOMELJ-PrR-2022''. Na zadnji strani ovojnice mora biti navedba predlagatelja: naziv in poštni naslov. Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj strinja z vsemi pogoji in merili razpisa Črnomelj-PrR-2022.

Posamezni predlagatelj lahko na razpis predloži eno (1) vlogo. Če v društvu deluje več samostojnih sekcij morajo biti v enem ovitku predlogi za vsako posamezno sekcijo (glasbena, gledališka itd.). Vsebina programa je avtorsko delo prijavitelja.

13. Dopolnjevanje vlog

Predlagatelj lahko vlogo dopolnjuje v razpisanem roku, kot velja za pošiljanje vlog, in sicer s priporočeno pošiljko v zaprti ovojnici z oznako na prednji strani: »NE ODPIRAJ - Črnomelj-PrR-2022« z obvezno navedbo, na katero vlogo se dopolnitev nanaša. Če bo vloga formalno nepopolna, bo predlagatelj pozvan, da v določen roku (5 dni) vlogo dopolni. Če predlagatelj vloge ne dopolni v zahtevanem roku, bo vloga zavržena s sklepom.

14. Pogodba o sofinanciranju in poročanje

Predlagateljem odobrenih kulturnih programov bo posredovana odločba o sprejetju v sofinanciranje, po pravnomočnosti odločbe pa še pogodba o sofinanciranju. Na podlagi sklenjene pogodbe o sofinanciranju kulturnega programa so izvajalci dolžni poročati o izvedbi na predpisanih obrazcih z ustreznimi prilogami.

Dodeljena proračunska sredstva se bodo izplačevala skladno z dinamiko izplačil, opredeljeno v pogodbi o sofinanciranju kulturnih programov in na podlagi izstavljenih zahtevkov za izplačilo.

Predlagatelji so dolžni hraniti dokazila o namenski porabi sredstev v lastnem arhivu ter jih v primeru poziva predložiti JSKD. Kot dokazila se upoštevajo:

kopije računov, izstavljenih na ime predlagatelja,

kopije pogodb o stvaritvi avtorskega dela, sklenjenih med predlagateljem programa in avtorjem,

kopije potnih nalogov za člane društva, ki prijavlja program. Računi izdani s strani bencinskih servisov so lahko priloga potnemu nalogu, sami po sebi pa ne bodo upoštevani kot primerno dokazilo.

Vsa dokazila morajo biti izdana v letu 2022 ter se vsebinsko in terminsko skladati z vsebino sofinanciranega programa. Na računih mora biti izpisana davčna številka predlagatelja.

15. Pristojni uslužbenci

Pristojna uslužbenca za dajanje informacij in pojasnil v času uradnih ur so:

- Helena Vukšinič, E: oi.crnomelj@jskd.si,

- Jaka Birkelbach E: oi.crnomelj@jskd.si,

  telefon: 07/30 61 190

Uradne ure:  vsak delovni dan med 9. in 12. uro.

16. Obravnavanje vlog in obveščanje o izboru

Strokovna presoja vlog, prispelih na razpis Črnomelj-PrR-2022, bo potekala v skladu s Pravilnikom o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa za izbor kulturnih programov in kulturnih projektov ter Splošnimi pogoji poslovanja JSKD. Odpiranje vlog bo potekalo 7. 4. 2022, ob 11. uri, v prostorih Območne izpostave JSKD Črnomelj, Ulica Mirana Jarca 20, Črnomelj. 

JSKD bo predlagatelje o svojih odločitvah obvestil v roku tridesetih (30) dni po zasedanju in odločitvi strokovno programske komisije.

 

Damjan Damjanovič,
direktor JSKD

 

Številka: 6102-5/2022-3
Datum: 28. 2. 2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Besedilo razpisa

 

ČrnomeljPrR2022 Merila za ocenjevanje

 


Obrazci za prijavo

 

ČrnomeljPrR2022-ObrazecA-SplošniPodatki-Izjava

 

ČrnomeljPrR2022-ObrazecB-Predstavitev društva

 

ČrnomeljPrR2022-ObrazecC-Finančni načrt

 

ČrnomeljPrR2022-ObrazecD1-ZboriSkupine

 

ČrnomeljPrR2022-ObrazecD2-Gledališke-Lutkovne skupine

 

ČrnomeljPrR2022-ObrazecD3-Folklorne-Plesne skupine

 

ČrnomeljPrR2022-ObrazecD4-LikovneLiterarneFotoFilmske skupine

 

ČrnomeljPrR2022-ObrazecD5-Instrumentalne skupine

 

ČrnomeljPrR2022-ObrazecP-Projekt

 

ČrnomeljPrR2022-ObrazecE-OpremaDruštev