FINANCIRANJE /DRUGI POZIVI 2022 / LJUBLJANA-PrP-2022-2024

Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – UPB, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16, 61/17 in 21/18 – ZNOrg), Pravilnika o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa za izbiro kulturnih programov in kulturnih projektov (Uradni list RS, št. 43/10 in 62/16), Zakona o javnem skladu RS za kulturne dejavnosti (Uradni list RS, št. 29/10), Akta o ustanovitvi Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti (Uradni list RS, št. 72/10), Pogodbe o zagotavljanju sredstev Javnemu skladu Republike Slovenije za kulturne dejavnosti za obdobje od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022 št.: 410-1/2022-1 ter v skladu s Splošnimi pogoji poslovanja Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti z dne 15. 9. 2016 (www.jskd.si), Javni sklad RS za kulturne dejavnosti (v nadaljevanju JSKD), objavlja

javni razpis za izbor javnih kulturnih programov na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti na območju Mestne občine Ljubljana, ki jih bo v obdobju 2022 – 2024 na področju uprizoritvenih umetnosti – gledališče  sofinanciral Javni sklad RS za kulturne dejavnosti (v nadaljevanju: razpis Ljubljana-PrP-2022–2024)

 

Naziv in sedež naročnika:

Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, Štefanova 5, 1000 Ljubljana.

1. Predmet javnega razpisa in področje dejavnosti


Predmet javnega razpisa Ljubljana-PrP-2022–2024 je sofinanciranje programov na področju uprizoritvene umetnosti na področju gledališča iz sredstev Mestne občine Ljubljana (v nadaljevanju: programi), ki so:

- produkcija in postprodukcija kulturnih dogodkov,

- izobraževanje in strokovno usposabljanje za potrebe ljubiteljskih kulturnih dejavnosti.

Predmet razpisa na področju uprizoritvenih umetnosti ima štiri programske sklope:

- produkcija - zajema programske enote, ki bodo premierno izvedene v obdobju od 2022 do 2024,

- postprodukcija - zajema programske enote, ki so zaradi svoje kakovosti, odziva publike, predstavitve kulturne produkcije primerne za ponovno izvedbo doma in v tujini v obdobju od 2022 do 2024,

- mednarodno sodelovanje - zajema tako gostovanja tujih gledaliških skupin v Ljubljani, kakor tudi predstavitev ljubljanskih izvajalcev v tujini,

- kulturna vzgoja - zajema pripravo in izvedbo gledaliških projektov mladih ustvarjalcev (do 27 let) ter predstave in delavnice za otroke in mlade, v katerih se z ustreznimi pedagoško-didaktičnimi pristopi spodbuja ustvarjalnost otrok in mladih.

2. Cilji razpisa

Cilji razpisa so:

- spodbujanje izvirne in kakovostne ustvarjalnosti na področju gledališča,

- podpora kakovostnim programom, ki delujejo na območju Mestne občine Ljubljana in prispevajo k razvoju Mestne občine Ljubljana na področju kulture,

- povečanje raznolikosti kulturnih dogodkov na območju Mestne občine Ljubljana,

- povečanje dostopnosti kulturnih vsebin,

- podpora uveljavljenim ljubiteljskim kulturnim društvom, ki imajo sedež in delujejo na območju Mestne občine Ljubljana,

- povečanje kakovostnih programov kulturne vzgoje na območju Mestne občine Ljubljana.

3. Okvirna vrednost razpisa

Okvirna vrednost vseh razpoložljivih sredstev, ki jih za predmet razpisa Ljubljana-PrP-2022–2024 s proračunom zagotavlja Mestna občina Ljubljana, za leto 2022 znaša 130.000,00 EUR.

Okvirna vrednost predvidenih razpoložljivih sredstev za programe v letih 2023 in 2024 na letni ravni je enaka kot v letu 2022 ob upoštevanju letnega proračunskega indeksa za področje kulture v proračunih Mestne občine Ljubljana za leti 2023 in 2024. 

4. Roki razpisa

Javni razpis Ljubljana-PrP 2022–2024 prične teči 18. 2. 2022 in se zaključi 18. 3. 2022.

5. Dokumentacija razpisa

Dokumentacija razpisa je dostopna na domači strani JSKD www.jskd.si in obsega:

- besedilo razpisa Ljubljana-PrP 2022–2024,

- prijavne obrazce:

     - obrazec A (splošni podatki),

     - obrazec B (predstavitev društva),

     - obrazec B1 (splošna utemeljitev programa),

     - obrazec C (finančna konstrukcija programa v obdobju 2022–2024),

     - obrazec D (podatki o programski enoti in finančna konstrukcija programske enote),

     - obrazec E (elektronske priloge),

     - obrazec I (izjava).

6. Pomen izrazov

Upravičene osebe po tem razpisu so kulturna društva in zveze kulturnih društev, ki združujejo kulturna društva raznovrstnih dejavnosti samo na območju Mestne občine Ljubljana. Upravičene osebe morajo imeti status pravne osebe na območju Mestne občine Ljubljana in morajo ustrezati razpisnim pogojem. Pravne osebe, ki so program prijavile na katerikoli drug razpis Mestne občine Ljubljana do teh sredstev po tem razpisu niso upravičene. 

Program je zaokrožena kulturna dejavnost izvajalcev, ki niso državni ali zasebni zavodi, pa jo je zaradi njenega širšega javnega pomena smotrno financirati na primerljiv način kot javne zavode. Sestavljen je iz rednih (celoletnih) programskih dejavnosti, ki jih zaradi kontinuiranega in smotrnega delovanja izvajalec veže v celoto in izvaja v skladu s prijavljenim terminskim načrtom.

Projekt je zaokrožena programska enota ali posamična kulturna aktivnost, ki je predstavljena javnosti kot zaključena samostojna celota: gledališka predstava, koncert, razstava ipd.

Finančna uravnoteženost pomeni, da se ujemajo skupne vrednosti predvidenih odhodkov in prihodkov finančne zgradbe programa ali projekta (odhodki = prihodki).

7. Splošni pogoji razpisa

Vloge na razpis Ljubljana-PrP-2022–2024 lahko predložijo upravičene osebe, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

- so registrirane za opravljanje kulturno-umetniških dejavnosti ter posredovanje kulturnih dobrin v Sloveniji in sicer na območju Mestne občine Ljubljana,

- trajneje, vsaj že pet let delujejo na področju razpisa,

- zaradi obsega dejavnosti trajneje, vsaj že pet (5) let zaposlujejo tri (3) ali več strokovnih in/ali tehničnih sodelavcev s polnim delovnim časom,

- letno izvedejo najmanj 5 (pet) premiernih produkcij na razpisanem področju,

- zagotavljajo dostopnost programskih sklopov in programskih enot javnosti in medijem; to dokažejo s podpisano izjavo prijavitelja, da bo v primeru izbora omogočil javno dostopnost,

- zagotavljajo izvedbo predloženih programov v obdobju od 2022 do 2024 v skladu s terminskim načrtom (to dokažejo s podpisano izjavo prijavitelja),

- so izpolnili vse pogodbene obveznosti do sofinancerjev kulturnih programov iz  javnih sredstev v preteklih letih (to dokažejo s podpisano izjavo prijavitelja).

Predlagani program ustreza splošnim pogojem tega razpisa, če:

- zaprošeni znesek sofinanciranja ne presega 50 % vseh predvidenih stroškov,

- bo na zahtevo Mestne občine Ljubljana izvedel ponovitev izbrane programske enote na eni izmed javnih prireditev Mestne občine Ljubljana in to brezplačno, le s kritjem morebitnih dodatnih materialnih dodatnih stroškov (kar dokaže s podpisano izjavo prijavitelja),

- ni že sofinanciran iz proračuna Mestne občine Ljubljana po kakem drugem javnem razpisu ali pozivu (kar dokaže s podpisano pisno izjavo prijavitelja).

Prijavitelj programa je odgovorni nosilec programa. Izbrani izvajalec programa bo v pogodbi naveden kot pogodbena stranka.

8. Posebni pogoji razpisa

Prijavitelj ustreza posebnim pogojem tega razpisa, če:

- zagotavlja prostorske pogoje za pripravo in izvedbo predlaganega programa,

- ima ustrezen obseg kakovostnega kulturnega programa na področju razpisa, kar dokaže z opisom dejavnosti in popisom izvedenih dogodkov,

- je prepoznaven v slovenskem kulturnem prostoru in/ali mednarodni javnosti,

- je v preteklih letih izvedel program oz. projekte, ki so bili pozitivno ocenjeni s strani strokovne javnosti, kar dokažejo s fotokopijo najmanj petih kritiških in medijskih odmevov

Prijavitelj ustreza posebnim pogojem tega razpisa, če je na področju uprizoritvenih umetnosti – gledališče v preteklih treh (3) letih izvedel najmanj:

- najmanj pet (5) premiernih produkcij na letni ravni,

- dvajset (20) programskih enot v okviru programskih sklopov produkcija, postprodukcija, mednarodno sodelovanje, kulturna vzgoja.

9. Splošni kriteriji razpisa

Predloženi programi bodo ocenjeni na podlagi kriterijev za:

A) Kakovost in uspešnost realizacije programa oz. projektov prijavitelja v obdobju od 2022 do 2024 (skupaj do 30 točk):

- ocena kakovosti in uspešnosti izvedbe programa v obdobju od 2022 do 2024 (do 10 točk),

- pomembnost programa za kulturno ponudbo MOL in doseženo število občinstva (do 10 točk),

- aktualnost ponudbe in odmevnost v strokovni javnosti v obliki števila kritiških odmev, nagrad ipd. (do 5 točk),

- stopnja finančne soudeleženosti prijavitelja pri izvedbi programa v obdobju od 2022 do 2024 z lastnimi sredstvi oziroma sredstvi iz drugih virov (do 5 točk),

B) Kakovost in izvedljivost programa prijavitelja v obdobju od 2022 do 2024
(skupaj do 50 točk):

- vsebinska zaokroženost programa v smiselno celoto, iz katere je razviden temeljni umetniški koncept (do15 točk),

- aktualnost ter izvirnost programskega koncepta ter utemeljenost vsebinske obrazložitve (do 10 točk),

- uravnoteženost finančne konstrukcije glede na obseg in vsebino programa ter predvideni višji delež sredstev iz drugih virov (do 5 točk),

- zastopanost vseh programskih sklopov iz področja razpisa (do 5 točk),

- izvedba predlaganega programskega sklopa v daljšem časovnem obdobju (skozi leto) (do 5 točk),

- mednarodno sodelovanje in gostovanje (do 5 točk),

- program, ki pritegne več občinstva in večje število različnih starostnih in družbenih skupin (otroci, mladina, starostniki, ranljive družbene skupine) (do 5 točk).

10. Prednostna merila razpisa glede na področje dejavnosti

Predloženi programi bodo dodatno ocenjeni na podlagi prednostnih meril za področje uprizoritvenih umetnosti – gledališče (skupaj do 20 točk):

- načrtujejo večje število programskih enot v okviru programskih sklopov produkcija in postprodukcija (do 5 točk),

- načrtujejo večje število izvedb posameznih programskih enot v okviru festivalov z mednarodno udeležbo oziroma tistih programskih enot, ki se v letih 2022–2024 tematsko navezujejo na izvedbo dodatnih projektov Mestne občine Ljubljana (do 5 točk),

- vključujejo večje število izvajalcev (igralcev, plesalcev ipd.) posameznih programskih enot (do 5 točk),

- načrtujejo večje število programskih enot v mednarodnih koprodukcijah (do 3 točke),

- vključujejo večje število mladih ustvarjalcev oziroma izvajajo kakovostne in dostopne vsebine kulturne vzgoje (do 2 točki).

11. Uporaba meril razpisa

Programe bo presojala strokovno programska komisija na podlagi podatkov iz vloge (obrazci in priloge).

Za sofinanciranje bodo predlagani le tisti programi prijaviteljev, ki bodo v postopku ocenjevanja na podlagi splošnih in prednostnih meril prejeli najmanj 80 točk.

12. Realizacija razpisa

Javni sklad RS za kulturne dejavnosti bo v obdobju od 2022 do 2024 sofinanciral največ 2 javna kulturna programa na področju uprizoritvenih umetnosti – gledališče.

Po vrsti bodo za sofinanciranje izbrani tisti programi, ki bodo v postopku ocenjevanja dosegli višje število točk.

Z izbranimi izvajalci programa po tem razpisu bo JSKD sklenil pogodbo o realizaciji programa, ki ga sofinancira JSKD iz proračuna Mestne občine Ljubljana.
Odgovorni nosilec programa je prijavitelj programa. Izbrani izvajalec programa bo v pogodbi naveden kot pogodbena stranka.

JSKD lahko v primeru naknadne ugotovitve o neizpolnjevanju pogojev in po že izdani dokončni odločbi o izboru programa spremeni odločitev in z izvajalcem ne sklene pogodbe. Prav tako lahko v primeru naknadne ugotovitve o neizpolnjevanju pogodbenih obveznosti (ne realizacija programa) v tekočem pogodbenem letu razveže že sklenjeno pogodbo, v primeru že izplačanih sredstev pa zahteva povračilo sredstev z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva prejetja sredstev do dneva vračila.

Izvajalec programa bo lahko najpozneje do 15. septembra 2022 predlagal spremembo pogodbe zaradi spremenjenih okoliščin le v naslednjih primerih:

- če bo naknadno ugotovil, da določene programske enote ne bo mogel izvesti v pogodbeno določenem roku, lahko predlaga drug termin izvedbe v naslednjem koledarskem letu,

- če bo iz utemeljenih razlogov spremenil naslov programske enote, lahko predlaga spremembo naslova programske enote pod pogojem, da vsebina izbrane programske enote ostane enaka,

- če bo naknadno ugotovil, da programske enote ne more izvesti v pogodbeno določenem kraju oziroma prizorišču, lahko predlaga spremembo prizorišča izvedbe posamezne programske enote.

13. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev

Dodeljena proračunska sredstva za izbrane programe morajo biti porabljena v proračunskih letih 2022, 2023 in 2024, in sicer do konca tekočega leta. Izbrani izvajalci programov, s katerimi bo sklenjena triletna pogodba, bodo za leti 2023 in 2024 pozvani k predložitvi programa za vsako leto posebej. Na podlagi ovrednotenja le-tega bosta s pogodbeno stranko sklenjena dodatka k pogodbi za leti 2023 in 2024.

14. Pristojni uslužbenci

Pristojni uslužbenci za dajanje informacij in pojasnil v času uradnih ur so:

- Andreja Repar, vodja območne izpostave Ljubljana, E: oi.ljubljana@jskd.si, T: 01/ 3207 569

- Miha Banovec, strokovni sodelavec JSKD Ljubljana, E: miha.banovec@jskd.si  

Uradne ure:  vsak delovni dan med 9. in 12. uro.

15. Oddaja in dostava vlog

Vloga mora biti izpolnjena in oddana v elektronski obliki na: https://razpisi.jskd.si ter v tiskani obliki, poslana kot priporočena pošiljka na naslov: Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, Območna izpostava Ljubljana, Krekov trg 2, 1000 Ljubljana, najkasneje do 18. 3. 2022. Za datum oddaje vloge se šteje datum na pošti oddane priporočene pošiljke.

Vloga, ki je oddana samo elektronsko in ne tudi v tiskani obliki, ter obratno, se šteje kot neoddana.

Vloga mora biti oddana v zaprti ovojnici in obvezno označena po predlogi.
Posamezni prijavitelj lahko na razpis predloži največ eno (1) vlogo za razpisano področje.

Oddaja vloge pomeni, da se prijavitelj strinja z vsemi pogoji in kriteriji razpisa Ljubljana-2022–2024.

16. Izpolnjevanje pogojev razpisa

Vloga je popolna, če:

- je predložena na navedenih prijavnih obrazcih,

- je čitljivo izpolnjena v slovenskem jeziku,

- vsebuje predpisane obrazce:

     - A (splošni podatki - izjava),
     - B (predstavitev društva),
     - B1 (splošna utemeljitev programa),
     - C (finančna konstrukcija programa v obdobju 2022–2024),
enega ali več obrazcev D (podatki o programski enoti in finančna konstrukcija programske enote),
     - E (elektronske priloge),
     - I (izjava),
     * vsebuje vse zahtevane podatke in priloge,
     * je na ustreznih mestih podpisana in žigosana.

Prijavitelji, ki bodo podali nepopolne vloge, bodo pozvani, da v določenem roku vloge dopolnijo.

Za neupravičeno osebo se šteje tisti prijavitelj vloge, ki ne izpolnjuje splošnih in posebnih pogojev razpisa.

Za prepozno se šteje vloga, ki ni bila predložena po določilih prvega odstavka 16. točke razpisa.

Izpolnjevanje pogojev razpisa ugotavlja pristojni uslužbenec za vodenje postopka, ki ga imenuje direktor JSKD.

Vloge, ki niso bile oddane v predpisanem roku, ki jih ni vložila upravičena oseba, in nepopolne vloge, ki kljub pozivu niso bile pravočasno in v celoti dopolnjene, bodo zavržene.

17. Obravnava vlog in obveščanje o izboru

Strokovna presoja vlog, prispelih na razpis Ljubljana-PrP-2022–2024, bo potekala v skladu s Pravilnikom o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa za izbor kulturnih programov in kulturnih projektov ter Splošnimi pogoji poslovanja JSKD.
Odpiranje vlog se prične 24. 3. 2022, ob 10. uri, v prostorih Območne izpostave JSKD Ljubljana, na Vodnikovem trgu 5, v Ljubljani.  

JSKD bo prijavitelje o svojih odločitvah obvestil v roku tridesetih (30) dni po zasedanju in odločitvi strokovno programske komisije.

 

Damjan Damjanovič,
direktor

 

Del. št.: 6102-4/2022-3
Datum:  11. 2. 2022

 

 

 

 

 

 

 

Aplikacija za pripravo vloge

 

 

Vzorci obrazcev

 

Dodatne informacije:

 

Andreja Repar, vodja območne izpostave Ljubljana

E: andreja.repar@jskd.si,
T: 01/23-00-570

 

Miha Banovec

E: miha.banovec@jskd.si
T: 01/ 23-00-570

Uradne ure vsak delovni dan med 9. in 12. uro.