FINANCIRANJE / DRUGI POZIVI 2024 / MISLINJA-PrP-2024

 

Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16, 61/17, 21/18 – ZNOrg, 3/22 – ZDeb in 105/22 – ZZNŠPP), Pravilnika o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa za izbiro kulturnih programov in kulturnih projektov (Uradni list RS, št. 43/10 in 62/16), Zakona o javnem skladu RS za kulturne dejavnosti (Uradni list RS, št. 29/10), Akta o ustanovitvi Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti (Uradni list RS, št. 72/10), Aneksa k pogodbi o zagotavljanju sredstev za delovanje območne izpostave Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti Slovenj Gradec ter za sofinanciranje programov in projektov kulturnih društev in skupin na območju občine Mislinja za leto 2024 z dne 16. 1. 2024 št.: 4103-6/2024-1, ter v skladu s Splošnimi pogoji poslovanja Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti z dne 15. 9. 2016 (www.jskd.si), Javni sklad RS za kulturne dejavnosti (v nadaljevanju JSKD),

objavlja

JAVNI RAZPIS
ZA IZBOR KULTURNIH PROGRAMOV/PROJEKTOV NA PODROČJU LJUBITELJSKIH KULTURNIH DEJAVNOSTI NA OBMOČJU OBČINE MISLINJA,
ki jih bo v letu 2024 sofinanciral Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti

(v nadaljevanju: razpis Mislinja-PrP-2024)

Naziv in sedež naročnika:

Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, Štefanova 5, Ljubljana.

1. Predmet javnega razpisa in področja dejavnosti

Predmet razpisa Mislinja-PrP-2024 je sofinanciranje programov/projektov kulturnih društev (v nadaljevanju: programi/projekti), ki so:

- redno, sistematično in kontinuirano delovanje ljubiteljskih kulturnih društev, ki se manifestira kot izobraževalno in ustvarjalno delo;

- produkcija kulturnih dogodkov (koncerti, predstave, razstave, projekcije in druge javne kulturne prireditve) na enem ali več področij dejavnosti, ki ga pripravlja in izvaja kulturno društvo na neprofiten način in je v interesu širše družbene skupnosti;

- skupni programi kulturnih društev na nivoju občine;

- izobraževanje in strokovno usposabljanje za potrebe ljubiteljskih kulturnih dejavnosti.

Področja dejavnosti so: glasbena dejavnost (vokalna in inštrumentalna glasba), gledališka in lutkovna dejavnost, folklorna dejavnost, filmska in video dejavnost, plesna dejavnost, likovna dejavnost/sodobni načini umetniškega izražanja, literarna dejavnost in mažoretna dejavnost.

2. Namen razpisa

Namen razpisa je spodbujanje ljubiteljske kulturne dejavnosti na območju občine Mislinja s sofinanciranjem programov/projektov kulturnih društev in njihovih zvez ter zagotavljanje enakomernega razvoja kulturnih dejavnosti, pri čemer je kulturno udejstvovanje omogočeno vsem, ki delujejo na območju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti.

3. Cilji razpisa

Sofinanciranje ljubiteljskih kulturnih dejavnosti na področju občine Mislinja zasleduje predvsem naslednje cilje:
• vzpostavljanje pogojev za delovanje ljubiteljskih društev in skupin, kulturno ustvarjalnost in poustvarjalnost, za pripravo in izvedbo prireditev, kulturno vzgojo in izobraževanje;
• spodbujanje ljubiteljskih kulturnih dejavnosti;
• razvijanje programske in izvajalske kakovosti ljubiteljskih kulturnih ustvarjalcev;
• bogatitev kulturnega življenja prebivalcev mesta, kulturno preživljanje prostega časa in uresničevanje socialne kohezije;
• izboljšanje dostopnosti kulturnih vrednot z izvajanjem, organiziranjem in posredovanjem kulturnih dejavnosti in prireditev;
• socialno uveljavljanje različnih družbenih skupin in posameznikov;
• skrb za pestrost, razširjenost in rast kakovosti kulturne ustvarjalnosti in poustvarjalnosti; zlasti mladih, še ne afirmiranih umetniških ustvarjalcev;
• skrb za kulturno vzgojo in izobraževanje, namenjeno lastnemu razvoju in kot oblika neformalnih in dopolnilnih vzgojnih in izobraževalnih programov za širšo javnost.

4. Okvirna vrednost

Okvirna vrednost vseh razpoložljivih sredstev, namenjenih za predmet razpisa Mislinja-PrP-2024, znaša 30.000,00 €.

Višina okvirno razpisanih sredstev se lahko spreminja in je omejena z veljavnim proračunom ter morebitnim rebalansom proračuna občine Mislinja.

5. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev

Dodeljena proračunska sredstva morajo biti porabljena v proračunskem letu 2024.

6. Roki razpisa

Javni razpis Mislinja-PrP-2024 prične teči 19. 1. 2024 in se zaključi 19. 2. 2024.

 7. Dokumentacija razpisa

Dokumentacija razpisa Mislinja-PrP-2024 obsega:
* besedilo razpisa Mislinja-PrP-2024;
* merila razpisa;
* prijavne obrazce:

- A (splošni podatki),
- B (predstavitev društva),
- C (finančni načrt),
- D (prijava programa - različno za posamezna področja dejavnosti),
- E (prijava projekta).

 8. Pomen izrazov

Upravičene osebe po tem razpisu so kulturna društva in zveze kulturnih društev, ki združujejo kulturna društva raznovrstnih kulturnih dejavnosti na območju občine Mislinja. Upravičene osebe morajo imeti status pravne osebe na območju občine Mislinja in izpolnjevati pogoje razpisa. Pravne osebe, ki so program prijavile na katerikoli drug razpis občine Mislinja, do sredstev po tem razpisu niso upravičene.

Program je zaokrožena kulturna dejavnost izvajalcev, ki niso državni ali zasebni zavodi, pa jo je zaradi njenega širšega javnega pomena smotrno financirati kot redno dejavnost. Sestavljen je iz rednih (celoletnih) programskih dejavnosti, ki jih zaradi kontinuiranega in smotrnega delovanja izvajalec veže v celoto.

Skupni program je sestavljen iz projektov po različnih kulturno umetniških zvrsteh s spremljajočimi aktivnostmi, za katere se izvajalci dogovorijo zaradi nujnosti vzpostavljanja primerjave glede obsega, kvalitete in usmeritev svojega kulturnega dela (npr. srečanje zborov, gledaliških skupin, folklornih skupin, pihalnih orkestrov,plesnih skupin, literarnih srečanj, likovne razstave), usposabljanja za delo na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti in zaradi zagotavljanja materialnih možnosti za izvajanje dejavnosti (npr. najem prostorov, nakup opreme, itd.).

Projekt je zaokrožena programska enota, ki je v celoti in/ali v svojih delih dostopna javnosti (npr. koncert, gledališka predstava, plesni nastop, likovna ali fotografska razstava, likovna kolonija s sklepno razstavo, ipd.).

Finančna uravnoteženost pomeni, da se ujemajo skupne vrednosti predvidenih odhodkov in prihodkov finančne zgradbe programa ali projekta (odhodki = prihodki).

9. Pogoji razpisa

9.1   Vloge na razpis Mislinja-PrP-2024 lahko predložijo upravičene osebe, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
•       trajneje, vsaj že eno leto delujejo na razpisnem področju in so registrirane za opravljanje kulturno-umetniških dejavnosti ter posredovanje kulturnih dobrin v Sloveniji na območju občine Mislinja (podatek se preverja v registru AJPES);
•       zagotavljajo dostopnost programskih sklopov in programskih enot javnosti in medijem;
•       v kolikor so bili v letu 2023 pogodbena stranka JSKD, so izpolnili vse svoje pogodbene obveznosti do JSKD;
•       v kolikor so bili v letu 2023 pogodbena stranka drugih sofinancerjev kulturnih programov iz javnih sredstev, so izpolnili vse svoje pogodbene obveznosti;
•       so v zadnjih treh letih vsaj enkrat samostojno ali v koprodukciji z drugimi ustanovami ali društvi  pripravile kulturni dogodek, namenjen javnosti;
•       prijavljajo programe/projekte, ki izpolnjujejo pogoje navedene pod točko 9.2:

9.2   Predlagani program/projekt ustreza pogojem tega razpisa, če:
•       sodi na področje ljubiteljske kulturne dejavnosti;
•       bo izveden v letu 2024;
•       je nekomercialne narave; to pomeni, da mu ni moč pripisati pretežno komercialnega namena in  člani izvajalske skupine za izvedbo ne prejemajo plačila;
•       resorno ne spada na druga področja kot so šolstvo, šport, znanost, gospodarstvo ipd.;
•       uresničuje cilje, ki so pomembni v občinskem merilu;
•       ima uravnoteženo finančno konstrukcijo (odhodki = prihodki); to prijavitelj dokaže z navedbo predvidenih finančnih virov;
•       ni oz. ne bo neposredno sofinanciran s strani občine Mislinja.

Prijavitelj v razpisni vlogi poda izjavo o izpolnjevanju pogojev iz 9. točke razpisa. V primeru, da JSKD naknadno zahteva originalna potrdila o izpolnjevanju pogojev po posameznih alinejah, jih mora prijavitelj dostaviti v zahtevanem roku.

10. Popolne vloge in izločitev vlog

Vloga na razpis Mislinja-PrP-2024 je popolna če:

- je predložena na prijavnih obrazcih razpisa Mislinja-PrP-2024;

- je čitljivo izpolnjena v slovenskem jeziku;

- vsebuje vse predpisane obrazce: obrazec A (splošni podatki), obrazec B (predstavitev društva), obrazec C (finančni načrt), obrazec D (prijava programa - različno za posamezna področja dejavnosti), obrazec E (prijava projekta);

- vsebuje vse zahtevane podatke, vsebina pa je razvidna zgolj iz obrazca;

- vsebuje obvezno prilogo – seznam članov prijavitelja;

- je na ustreznih mestih podpisana in žigosana.

Po odpiranju vlog bodo iz nadaljnjega postopka izločene vse vloge:

- ki niso bile oddane v razpisnem roku,

- ki niso popolne,

- ki jih ni vložila upravičena oseba.

Za prepozno se šteje vloga, ki ni bila predložena po določilih 13. točke tega razpisa.

Prijavitelji, ki bodo podali nepopolne vloge, bodo pozvani, da vloge dopolnijo v roku 5 dni od prejetja poziva k dopolnitvi.

Za neupravičeno osebo se šteje tisti prijavitelj vloge, ki ne izpolnjuje pogojev razpisa. Izpolnjevanje pogojev razpisa Mislinja-PrP-2024 ugotavlja komisija za odpiranje vlog.

Vloge, ki niso bile oddane v predpisanem roku, ki jih ni vložila upravičena oseba in nepopolne vloge, ki kljub pozivu niso bile pravočasno dopolnjene, bodo zavržene.

JSKD lahko v primeru naknadne ugotovitve neizpolnjevanja pogojev in po že izdani dokončni odločbi o izboru programa/projekta spremeni odločitev in s prijaviteljem ne sklene pogodbe. Prav tako lahko v primeru naknadne ugotovitve neizpolnjevanja pogojev ali pogodbenih obveznosti v času letnega pregleda razveže že sklenjeno pogodbo, v primeru že izplačanih sredstev pa zahteva povračilo sredstev.

11. Merila razpisa

Predložene vloge bo v skladu z Merili za ocenjevanje predloženih programov/projektov javnega programskega razpisa Mislinja-PrP-2024 presojala in ocenjevala strokovno programska komisija za izvedbo javnega razpisa Občine Mislinja, ki jo imenuje direktor JSKD.

Merila so v prilogi razpisa in so njegov sestavni del. Dostopna so na povezavi: www.jskd.si\financiranje\drugi_pozivi\drugi_24\mislinja_prp_24\merila-mislinja-prp-2024.pdf.

Za sofinanciranje bodo predlagani tisti programi/projekti, ki bodo v celoti izpolnjevali pogoje razpisa in bodo na podlagi razpisnih meril ovrednoteni z vsaj 150 točkami. Finančna vrednost točke bo določena kot količnik razpoložljivih sredstev javnega razpisa in skupnega števila dodeljenih točk odobrenih programov in projektov. Dodeljeni znesek se zaokroži na euro.

12. Pogodba o sofinanciranju in poročanje

Prijaviteljem odobrenih kulturnih programov in projektov bo posredovana odločba o sprejetju v sofinanciranje, po pravnomočnosti odločbe pa še pogodba o sofinanciranju. Na podlagi sklenjene pogodbe o sofinanciranju kulturnega programa oz. projekta so izvajalci dolžni poročati o izvedbi na predpisanih obrazcih z ustreznimi prilogami.

Dodeljena proračunska sredstva se bodo izplačevala skladno z dinamiko izplačil, opredeljeno v pogodbi o sofinanciranju kulturnih projektov in na podlagi izstavljenih zahtevkov za izplačilo.

Prijavitelji so dolžni hraniti dokazila o namenski porabi sredstev v lastnem arhivu ter jih v primeru poziva predložiti JSKD. Kot dokazila se upoštevajo:
- kopije računov, izstavljenih na ime prijavitelja,
- kopije pogodb o stvaritvi avtorskega dela, sklenjenih med prijaviteljem programa/projekta in avtorjem,
- kopije potnih nalogov za člane društva/zveze, ki prijavlja program/projekt. Računi izdani s strani bencinskih servisov so lahko priloga potnemu nalogu, sami po sebi pa ne bodo upoštevani kot primerno dokazilo.

Vsa dokazila morajo biti izdana v letu 2024 ter se vsebinsko in terminsko skladati z vsebino sofinanciranega programa/projekta. Na računih mora biti izpisana davčna številka prijavitelja.

13. Oddaja in dostava vlog

Vloga mora biti poslana na naslov:
Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, Območna izpostava Slovenj Gradec, Francetova 5, 2380 Slovenj Gradec, do vključno 19. 2. 2024 (datum poštnega žiga) kot priporočena pošiljka v zaprti ovojnici z oznako na  sprednji strani: »NE ODPIRAJ - VLOGA NA RAZPIS Mislinja-PrP-2024«.

Na zadnji strani ovitka mora biti navedba prijavitelja: naziv in poštni naslov (sedež)

Oddaja vloge pomeni, da se prijavitelj strinja z vsemi pogoji in merili razpisa Mislinja-PrP-2024.

14. Dopolnjevanje vlog

Prijavitelj lahko vlogo dopolnjuje v razpisnem roku, kot velja za pošiljanje vlog in sicer s priporočeno pošiljko v zaprti ovojnici z oznako na prednji strani: »NE ODPIRAJ - VLOGA NA RAZPIS Mislinja-PrP-2024« – z obvezno navedbo, na katero vlogo se dopolnitev nanaša.

Če bo vloga formalno nepopolna, bo prijavitelj pozvan, da jo dopolni v 5 dneh. Če prijavitelj vloge ne dopolni v zahtevanem roku, bo vloga zavržena s sklepom.

15. Informacije o razpisu

Pristojna pisarna za dajanje informacij in pojasnil je:

JSKD, OI Slovenj Gradec, Francetova 5, 2380 Slovenj Gradec,
e-pošta: oi.slovenj.gradec@jskd.si, telefon: 02/88-12-460.

Uradne ure po telefonu so vsak delovni dan od 9.00 do 11.00 ure.

16. Dvig in vpogled dokumentacije razpisa

Dokumentacija razpisa Mislinja-PrP-2024 (besedilo razpisa, merila razpisa, prijavni obrazci) je dostopna na domači strani JSKD (www.jskd.si), prijavitelji pa jo lahko prevzamejo tudi osebno med uradnimi urami na sedežu območne izpostave JSKD Slovenj Gradec.

17. Obravnava vlog in obveščanje o izboru

Strokovna presoja vlog, prispelih na razpis Mislinja-PrP-2024, bo potekala v skladu s pravilnikom o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa ter Splošnimi pogoji poslovanja JSKD.

Odpiranje prispelih vlog bo potekalo 20. 2. 2024 od 13h dalje v  sejni sobi Območne izpostave JSKD Slovenj Gradec na Francetovi 5, 2380 Slovenj Gradec.
JSKD bo prijavitelje o svojih odločitvah obvestil v tridesetih dneh po zasedanju in odločitvi strokovno programske komisije.


Damjan Damjanovič,
direktor

 

Številka: 6102-2/2024-3
Datum: 18. 1. 2024

 

 

 

 

 

DODATNE INFORMACIJE:

Območna izpostava
Slovenj Gradec

E: oi.slovenj.gradec@jskd.si,
T: 02/ 88-12-460

Uradne ure (po telefonu) so vsak delovni dan od 9. do 11. ure.

Poročila

Mislinja-PrP-2024 zaključno poročilo - program 

Mislinja-PrP-2024 prvo fazno poročilo  

Mislinja-PrP-2024 drugo fazno poročilo  

Mislinja-PrP-2024 obračun projekta in poročilo  

 

Prijavni obrazci

 

A - PrP -2024 splošni podatki

 

B - PrP -2024 predstavitev društva

 

C- PrP -2024 finančni načrt

 

D - PrP -2024 folklorne in plesne skupine

 

D - PrP -2024 gledališke in lutkovne skupine

 

D - PrP -2024 literarne,likovne, foto in video skupine, filmska skupina

 

D -PrP -2024 pevski zbori in vokalne skupine

 

D - PrP -2024 pihalni orkestri in instrumentalne skupine

 

E - PrP -2024 PROJEKT - Podatki o prijavljenem projektu in vsebina projekta


MERILA RAZPISA
MISLINJA 2023