JAVNI RAZPISI IN POZIVI /JAVNA NAROČILA

 

JAVNO NAROČILO ŠT.: 4300-2/2019-1:

JAVNI RAZPIS ZA ZBIRANJE PONUDB NA PODLAGI JAVNEGA NAROČILA ZA IZBIRO DOBAVITELJA BLAGA PISARNIŠKI MATERIAL PO POSTOPKU NAROČILA MALE VREDNOSTI

Javni razpis za zbiranje ponudb na podlagi javnega naročila male vrednosti je odprt do 21. 10. 2019 do 12.00 ure. Zainteresirane ponudnike prosimo, da svoje ponudbe oddajo na portalu e-javna naročila na predpisanih obrazcih.

Rok za prijavo podaljšan do 23.10.2019 do 12:00.

Razpisni pogoji obsegajo:

a) Razpisna dokumentacija (Wordova datoteka)

b) Tehnične specifikacije (Excelova datoteka)

c) ESPD (xml datoteka)

d) Rekapitulacija predračuna (Excelova datoteka)

 

Status:ODPRT

 

Datum objave: 27. 9. 2019

Rok izvedbe: 24 mesecev (od 1. 11. 2019 do 31. 10. 2021)

Ponudbe do: 21. 10. 2019 do 12.00 ure

Vprašanja ponudnikov lahko postavite na Portalu javnih naročil
(https://www.enarocanje.si)
do 18. 10. 2019 do 12.00 ure

Vprašanja ponudnikov in odgovori

 

Vprašanja ponudnikov in odgovori

 

Interna oznaka javnega naročila

JN 4300-2/2019-1

Naziv javnega naročila 

Pisarniški material

Predmet javnega naročila

Javno naročilo storitev

Vrsta postopka

naročilo male vrednosti
enotno javno naročilo

Veljavnost pogodbe o javnem naročilu - okvirni sporazum

24 mesecev (od 1. 11. 2019 do 31. 10. 2021)

Dostopnost dokumentacije

Portal javnih naročil (https://www.enarocanje.si)

in na nalednjih povezavah:

a) Razpisna dokumentacija (Wordova datoteka)

b) Tehnične specifikacije (Excelova datoteka)

c) ESPD (xml datoteka)

d) Rekapitulacija predračuna (Excelova datoteka)

Sprememba dokumentacije  

Naročnik sme v skladu z 67. členom ZJN-3 spremeniti ali dopolniti razpisno dokumentacijo. Tovrstne spremembe in dopolnitve bo naročnik izdal v obliki dodatkov k razpisni dokumentaciji. Vsak dodatek k razpisni dokumentaciji postane sestavni del razpisne dokumentacije. Kot del razpisne dokumentacije štejejo tudi vprašanja in odgovori, objavljeni na portalu javnih naročil ter vsa obvestila na Portalu javnih naročil.

Objava javnega naročila

Portal javnih naročil (https://www.enarocanje.si)

Vprašanja ponudnikov

Portal javnih naročil (https://www.enarocanje.si) do 18. 10. 2019 do 12.00 ure

Odgovori na vprašanja ponudnikov

Portal javnih naročil (https://www.enarocanje.si)

Način oddaje ponudbe

Elektronsko javno naročanje RS - e-Oddaja, ki je dosegljiva na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/e-oddaja

1. Ponudba - Predračun (.pdf)
2. ESPD (.xml)
3. Ostala dokumentacija

Rok oddaje ponudb

21. 10. 2019 do 12.00 ure

Odpiranje ponudb

Elektronsko javno naročanje RS
21. 10. 2019 ob 12.01 uri

Dopolnitev ali pojasnilo ponudbe

Preko elektronske pošte na elektronski naslov, ki ga navede ponudnik v Ponudbi - Predračunu
rok za dopolnitev je praviloma 3 dni od dneva prejema poziva naročnika, razen če naročnik drugače določi v pozivu

Vročitev odločitve o oddaji javnega naročila

Portal javnih naročil (https://www.enarocanje.si)

 

Stroški priprave ponudbe

Ne glede na odločitev naročnika so stroški pregleda razpisne dokumentacije in priprave ponudbe na strani vsakega ponudnika.

Zavarovanje

Zavarovanje za resnost ponudbe se ne zahteva
Zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene vrednosti v EUR z DDV

Merilo

Cena v EUR z DDV za posamezni sklop