JAVNI RAZPISI IN POZIVI / MMC 2014

Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 in nadaljnji), Pravilnika o izvedbi javnega razpisa in javnega poziva (Ur. list RS, št. 43/10), Zakona o javnem skladu RS za kulturne dejavnosti (Uradni list RS, št. 29/10), Akta o ustanovitvi Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti (Uradni list RS, št. 72/10) ter v skladu s Splošnimi pogoji poslovanja Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti (www.jskd.si), Javni sklad RS za kulturne dejavnosti (v nadaljevanju JSKD), objavlja


JAVNI RAZPIS ZA IZBOR KULTURNIH PROJEKTOV ZA DELOVANJE MREŽE MULTIMEDIJSKIH CENTROV ZA LETO 2014

(v nadaljevanju: projektni razpis z oznako JPR-MMC-2014)

 

Naziv in sedež naročnika: Javni sklad RS za kulturne dejavnosti,
Štefanova 5, 1000 Ljubljana


1. Predmet in cilji razpisa

V okviru tega razpisa se financira


Delovanje programa regijskih multimedijskih centrov v vseh 12 statističnih regijah Slovenije
Sredstva so namenjena programom posameznih multimedijskih centrov, ki delujejo po načelu ustvarjalno-raziskovalnih laboratorijev in spodbujanja razvoja digitalne kulture ter delovanju regijskih kulturnih središč. Namen sofinanciranja je povečanje dostopnosti ter decentralizacija ponudbe multimedijskih vsebin ter višja raven ustvarjalnega dela s pomočjo sodobne informacijske in komunikacijske tehnologije. Prav tako so sredstva namenjena vzpostavitvi in vzdrževanju regijskih kulturnih portalov ter za zagotavljanju oskrbe s kulturnimi informacijami za posamezno regijo oziroma sodelovanju z zavodi, društvi, organizacijami, javnimi zavodi in posamičnimi producenti kulturnih vsebin v določeni regiji.

V letu 2014 bodo sredstva namenjena zagotavljanju delovanja programa multimedijskih centrov z namenom povečanja kvalitete delovanja v posameznih multimedijskih centrih, povečanja števila izvedenih delavnic ter seminarjev za usposabljanje in izobraževanje s področja kreativne rabe informacijsko-komunikacijske tehnologije (dalje: IKT), povečanja števila intermedijskih in multimedijskih dogodkov (produkcij in postprodukcij) ter ustvarjanja umetniških presežkov  na področju kreativne uporabe IKT. Prav tako so sredstva namenjena delovanju regijskih kulturno-informacijskih središč ter aktivnemu povezovanju v mreži M3C. Cilj je ohranjati in povečevati število predstavljenih kulturnih institucij, aktualizacija vsebin (predvsem v povezavi z njihovim delovanjem na posameznih regijskih spletnih portalih), kakor tudi informiranje o drugih kulturnih subjektih, dogodkih in dejavnostih v regijah ter povezovanje v nacionalni kulturni portal.

 

2. Upravičene dejavnosti in upravičeni stroški

Upravičene dejavnosti v okviru sofinanciranja programov posameznih regijskih multimedijskih centrov so stroški dela ter stroški storitev in materiala, ki se nanašajo na kulturne dejavnosti posameznih regijskih multimedijskih centrov (investicije v IKT opremo, nakup ali obnova opreme in prostorov niso upravičeni stroški, razen če so ti neobhodno povezani z lastno produkcijo konkretnih programskih enot – vendar največ do 50% celotne vrednosti projekta):

Regijski multimedijski centri:

  • - dogodki, prireditve, festivali intermedijskih kulturno-umetniških projektov;

  • - svetovanje, poučevanje in izobraževanje na področju novih medijev z namenom vzpostavljanja in bogatitve kulturnih portalov;

  • - raziskave in razvoj programskih aplikacij, ki podpirajo kreativno uporabo IKT;

  • - obveščanje in oglaševanje lastne dejavnosti ter obveščanje in oglaševanje v regiji z namenom povečati prepoznavnost in pomen regijskih centrov in vseh njihovih dejavnosti;

  • - spodbujanje kreativnega dela z IKT;

  • - oblikovanje in razvoj oblikovalskih izdelkov v okviru novomedijskih projektov;

  • - multimedijske in internetne podporne dejavnosti intermedijskim dogodkom;

  • - delavnice, seminarji, srečanja  z namenom razvijanja kreativne digitalne kulture ter delavnice, seminarji, srečanja z namenom neformalnega izobraževanja, povezovanja in združevanja kulturnih subjektov v regijah;

  • - IKT oprema, ki je utemeljeno in neobhodno povezana z izvedbo konkretnih projektnih enot (največ do 50% celotne vrednosti projekta).

 


3. Razpoložljiva finančna sredstva in višina zaprošenih sredstev

3.1. Razpoložljiva finančna sredstva:

Predvidoma so za regijske multimedijske centre na razpolago naslednja sredstva:        73.079,00 €.

Strokovna komisija bo v fazi obvestila prijaviteljem razdelila najmanj 90 % vseh predvidenih sredstev razpisa.

Višina okvirno razpisanih sredstev se lahko spreminja in je omejena z veljavnim proračunom ter morebitnim rebalansom proračuna RS.

 

3.2 Višina zaprošenih sredstev:

V tem razpisu so zneski za upravičene dejavnosti omejeni na najvišji zaprošeni znesek posameznega predlagatelja do višine 10.000 EUR.

Zaprošena sredstva ne smejo presegati 70% celotnih prijaviteljevih upravičenih stroškov projekta, stroški IKT opreme pa ne smejo presegati 50% celotne vrednosti projekta.

 

4. Pogoji za sodelovanje na razpisu

Prijavitelji, ki so upravičeni za sodelovanje na razpisu, morajo izpolnjevati sledeče pogoje:
- da so nevladne, neprofitne (kulturne) organizacije s statusom pravne osebe (društva, ustanove, zavodi in druge nevladne organizacije) oziroma javni zavodi s področja kulture v Sloveniji;


- da zagotavljajo javen, prost in brezplačen dostop do regijskega multimedijskega centra, njegovih dejavnosti in do sodobne IKT za kreativno delo (obvezno dokazilo: podpisana in žigosana izjava, da predlagatelj zagotavlja javen, prost in brezplačen dostop do MMC, njegovih dejavnosti in do sodobne informacijske tehnologije za kreativno delo);


- da je prijavitelj lastnik, upravljavec ali najemnik prostorov, kjer bo potekala dejavnost centra (obvezno dokazilo: kopija pogodbe ali drugega pravnega dokumenta o upravljanju prostorov, najemu oziroma o njegovem lastništvu);


- da zagotavljajo stalno prisotnost strokovne osebe za delo z uporabniki (minimalna zahtevana usposobljenost: poznavanje uporabe interneta, osnovnih uporabniških programov, poznavanje vzpostavitve videokonferenc), ki bo v času delovanja multimedijskega centra stalno prisotna v MMC in bo lahko zagotavljala strokovno svetovanje, pomoč pri delu ter nadzor in legalno uporabo opreme in aplikacij (obvezno dokazilo: podpisana in žigosana izjava o zagotavljanju stalne prisotnosti strokovne osebe za delo z uporabniki);


- da zagotavljajo dostop do informacijsko-komunikacijske opreme vsaj 5 dni v tednu ali skupaj vsaj 40 ur tedensko (obvezno dokazilo: podpisana in žigosana izjava o zagotavljanju dostopa do informacijsko-komunikacijske opreme vsaj 5 dni v tednu ali skupaj vsaj 40 ur tedensko);


- da zagotavljajo stalno varovanje opreme in objekta (obvezno dokazilo: kopija pogodbe s pravno osebo, ki zagotavlja stalno varovanje opreme in objekta ali ustrezno tehnično varovanje);


- da zagotavljajo vzpostavitev širokopasovne povezave do svetovnega spleta (obvezno dokazilo: kopija pogodbe s pravno osebo, ki zagotavlja širokopasovno povezavo do svetovnega spleta);


- da zagotavljajo, da ne zaprošajo za sofinanciranje istih programov ali projektov, ki jih bo v letu 2014 že sofinanciral JSKD ali ministrstvo pristojno za kulturo (obvezno dokazilo: podpisana in žigosana izjava, da vlagatelj ne zaproša za sredstva za sofinanciranje istih programov ali projektov, ki jih bo v letu 2014 že sofinanciral JSKD ali ministrstvo pristojno za kulturo);


- da zagotavljajo, da zaprošajo za sredstva, ki ne presegajo 70% celotne vrednosti programa posameznega MMC in da zaprošena višina ne presega 10.000 EUR ter da stroški IKT opreme ne presegajo 50% celotne vrednosti projekta;


- da zagotavljajo, da kandidirajo na tem razpisu le z eno vlogo;


- da so člani mreže multimedijskih centrov M3C (obvezno dokazilo: podpisana in žigosana izjava o članstvu v mreži M3C, ki jo potrdi MMC Celje – Zavod CMLC Celje);


- da na svojem portalu zagotavljajo oskrbo s kulturnimi informacijami iz svoje regije oziroma zagotavljajo sodelovanje z društvi, organizacijami, posameznimi avtorji in producenti kulturnih vsebin ter javnimi zavodi s področja kulture iz regije, v kateri MMC deluje (obvezno dokazilo: navedba vpisanih kulturnih subjektov iz svoje regije);


- da zagotavljajo, da bodo do konca leta 2014 priskrbeli informacije čim več delujočih kulturnih subjektov iz svoje regije, jih vključili v svoj regijski kulturni portal (lahko tudi skupen regijski portal v sodelovanju z drugim MMC v regiji) in zagotavljali prenos teh informacij na nacionalni kulturni portal (obvezno dokazilo: podpisana in žigosana izjava o tem, da bodo do konca leta 2014 vključili v lasten ali skupen regijski portal informacije čim več delujočih kulturnih subjektov iz svoje regije, in zagotavljali prenos teh informacij na nacionalni kulturni portal);


- da so v letu 2013 izpolnjevali svoje dosedanje pogodbene obveznosti do JSKD.

 

5. Izpolnjevanje razpisnih pogojev

Izpolnjevanje pogojev ugotavlja komisija za odpiranje vlog, ki jo izmed zaposlenih na JSKD imenuje direktor.


Dopolnjevanje in spreminjanje vlog je možno le do preteka razpisnega roka, z oznako, na katero vlogo se dopolnitev nanaša.


Prijavitelji, ki bodo podali formalno nepopolne vloge, bodo pisno pozvani k dopolnitvi vlog. Vloge morajo dopolniti v roku petih dni od vročitve poziva k dopolnitvi formalno nepopolne vloge, obvezno z oznako na katero vlogo ali del vloge se dopolnitev nanaša. Vloge, ki ne bodo pravočasne, popolne ali jih ne bodo vložile upravičene osebe bodo izločene iz nadaljnjega postopka in zavržene s sklepom.

 

JSKD lahko v primeru naknadne ugotovitve o neizpolnjevanju pogodbenih obveznosti iz preteklih let (nečrpanje sredstev, nerealizacija ali prekinitev programa, dela programa ali projektov, neporočanje ali nepopolno in nekvalitetno poročanje) s prijaviteljem ne sklene pogodbe, razveže že sklenjeno pogodbo, v primeru že izplačanih sredstev pa zahteva povračilo sredstev.

 

6. Razpisni kriteriji

Kriterij / Opis kriterija

Največje možno št. točk

OBSEG IN UČINKI REALIZACIJE PROGRAMA PREDLAGATELJA V PRETEKLIH LETIH

Skupno 45

Kakovost kulturno-umetniškega programa
Vsebine, programi, projekti, avtorji in izvajalci

10

Ocena uspešnosti in kakovosti delovanja v preteklih treh letih
Uspešnost vzpostavitve centra in izvedbe programa s poudarkom na letu 2012 in 2013

5

Izkazovanje izvirne zasnove in aktualnost ponudbe
Ustvarjalnost v pristopu in izvedbi programa ter raznovrstnost programa

5

Usklajeno delovanje kot  regijski kulturni center ter kot multimedijski center

10

Trajnost projekta
Nadaljevanje, nadgrajevanje, generiranje starih projektov v letu 2013 in program za leto 2014

5

Stopnja vpetosti v regionalni kulturni prostor
Sodelovanje s subjekti s področja kulture in umetnosti v regiji

5

Izkazovanje ciljev, ki presegajo lokalne interese
Predvidena prepoznavnost v regijskem prostoru, slovenskem kulturnem prostoru in/ali v mednarodni javnosti, predvsem EU

5

ZASNOVA IN IZVEDBA PREDLAGANEGA PROGRAMA

Skupno 55

Sestava stroškovnega načrta
Razvidnost prikaza stroškovnega načrta in utemeljenost nujnosti izdatkov

5

Reference izvajalcev, avtorjev in avtorskih skupin, ki bodo sodelovali pri oblikovanju in izvajanju programa.
Reference izvajalcev programa, avtorjev in avtorskih skupin s kulturnega in multimedijskega področja

10

Reference prijavitelja in posameznikov, ki so udeleženi v vodenju regijskega multimedijskega centra
Reference prijavitelja (pravne osebe) in posameznikov na področju vodenja regijskega multimedijskega centra

10

Stopnja finančne soudeleženosti predlagatelja pri načrtovani izvedbi programa
Delež sofinanciranja programa z lastnimi ali drugje pridobljenimi sredstvi

5

Vrsta uporabe informacijske tehnologije
Stopnja kreativne uporabe informacijske tehnologije

5

Dostopnost za invalide

5

Frekventnost lokacije na dan
Povprečno število fizičnih obiskovalcev na dan / mesec / leto
Povprečno število virtualnih obiskov na mesec / leto.

5

Brezplačna dostopnost za javnost v razpisanem času

5

Prednostna območja dodeljevanja spodbud, pomembnih za skladni regionalni razvoj
Urbana umestitev MMC v regijah, ki so v sedanji mreži MMC manj zastopane in razpoložljivo operativno zaledje potencialih dnevnih obiskovalcev

5

SKUPNO ŠTEVILO TOČK

100

 

7. Uporaba kriterijev

Povzetek načina ocenjevanja: razpisni kriteriji so ovrednoteni s točkami, pri čemer je pri posameznem kriteriju navedena tudi najvišja možna višina doseženih točk. Najvišje možno skupno število prejetih točk za projekt MMC je 100. Financirani so lahko tisti projekti, ki prejmejo vsaj 80 točk. Izmed projektov, ki bodo prejeli 80 točk ali več, bodo izbrani tisti projekti predlagateljev, ki bodo na predlog strokovne komisije za intermedijsko umetnost v postopku izbire ocenjeni oziroma ovrednoteni višje. Višina odobrenih sredstev za prijavljen program je odvisna od skupne višine prejetih točk (od 80 do 100 točk), od števila in kvalitete vsebovanih projektov, obsega in realne finančne zahtevnosti projekta ter razpoložljivih sredstev naročnika.


Iz vsake regije bo v okviru sredstev, ki so na razpolago, praviloma izbran vsaj en multimedijski regijski kulturni center, ki bo v postopku izbire ocenjen oziroma ovrednoten višje, razen v primeru zavržbe iz naslova prvega odstavka 5. točke tega razpisa ali iz naslova neporavnanih obveznosti do JSKD, kot je navedeno v četrtem odstavku 5. točke razpisa.


JSKD bo izbral predloge za sofinanciranje kulturnih projektov po postopku, kot ga določa Pravilnik o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa, in največ do vrednosti, določeni z državnim proračunom za leto 2014 in morebitnim rebalansom proračuna.


8. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev

Dodeljena proračunska sredstva morajo biti črpana in porabljena v proračunskem letu 2014 oz. v
plačilnih rokih, kot jih bo določal Zakon o izvrševanju proračuna RS za leto 2014.
9. Razpisni rok
Razpis se prične 3. 1. 2014 in se zaključi 3. 2. 2014.


10. Razpisna dokumentacija

Razpisna dokumentacija obsega:
- besedilo razpisa,
- prijavni obrazec A (identifikacijski obrazec)
- prijavni obrazec A/1 (podatki o izvajalcu – predstavitev dosedanjega delovanja)
- prijavni obrazec B (predstavitev programa in finančni načrt 2014)
- prijavni obrazec I (izjave)

 

Predlagatelj mora ob prijavi posameznega projekta na razpis priložiti naslednjo dokumentacijo:
- v celoti izpolnjene prijavne obrazce,
- zahtevane obvezne priloge, opredeljene v 4. točki razpisa.

Razpisna dokumentacija (besedilo razpisa in vzorčni obrazci) je na voljo na spletni strani (www.jskd.si), izpolnjevanje vlog poteka preko spletne aplikacije (https://razpisi.jskd.si).


11. Oddaja in dostava vlog

11.1 Vloga mora biti izpolnjena na ustreznih razpisnih obrazcih za javni razpis in mora vsebovati vse obvezne priloge in podatke, določene v razpisni dokumentaciji, vključno z elektronsko verzijo vloge.


Vloga mora biti predložena na naslov:
Javni sklad RS za kulturne dejavnosti,
Štefanova 5,
1000 Ljubljana - do 3. 2. 2014
oz.
najkasneje ta dan oddana na pošti kot priporočena pošiljka v zaprti kuverti. Kuverta mora biti obvezno označena s predlogo.


11.2 Za prepozno se šteje vloga, ki ni bila oddana priporočeno na pošto do vključno 3. 2. 2014 oz. do tega dne v delovnem času ni bila predložena na sedežu JSKD.


Za nepopolno se šteje vloga, ki ne vsebuje vseh bistvenih sestavin, ki jih zahteva besedilo razpisa. in razpisne dokumentacije. Za nepopolno se šteje tudi vloga, ki je na razpis prispela kot formalno nepopolna in je prijavitelj ne dopolni v zahtevanem pet dnevnem roku. Za neupravičeno osebo se šteje tista oseba, katere vloga ne izpolnjuje pogojev določenih v besedilu razpisa. Izpolnjevanje pogojev se ugotavlja na osnovi obveznih dokazil in vloge prijavitelja.


Dopolnjevanje in spreminjanje vlog je možno le do preteka razpisnega roka, z obvezno oznako, na katero vlogo se dopolnitev nanaša.


Prijavitelji, ki bodo podali formalno nepopolne vloge, bodo pisno pozvani k dopolnitvi. Vloge morajo dopolniti v roku petih dni, z obvezno oznako na katero vlogo ali del vloge se dopolnitev nanaša. Vloge, ki ne bodo pravočasne, popolne, ali jih ne bodo vložile upravičene osebe, bodo izločene iz nadaljnjega postopka in zavržene s sklepom.


Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj strinja z vsemi pogoji in kriteriji razpisa.


JSKD bo po odpiranju vlog iz nadaljnjega postopka izločil vse vloge predlagateljev:
- ki jih ni vložila upravičena oseba,
- prepozne vloge in prepozno dopolnjene vloge,
- vloge, ki so nepopolne ter
- vloge prijaviteljev, ki do JSKD nimajo poravnanih obveznosti iz naslova preteklih razpisov.

 

12. Pristojna uslužbenca za vsa dodatna pojasnila

Matej Maček, strokovni delavec
Telefonska številka: 01/24-10-518,
Elektronski naslov: matej.macek@jskd.si
Marjeta Turk, pomočnica direktorja
telefonska številka 01/24-10-524,
elektronski naslov: marjeta.turk@jskd.si
Uradne ure:
Uradne ure so vsak ponedeljek in petek od 9. do 12. ure ter v sredo od 9. do 15. ure.

 

13. Odpiranje vlog in obveščanje o izboru

JSKD bo predlagatelje o izidih razpisa obvestilo najkasneje v dveh mesecih po zaključku odpiranja vlog, ki se bo začelo v 8 dneh po zaključku razpisa.

 

 

mag. Igor Teršar,
direktor Javnega sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti

  

Aplikacija za pripravo vloge

(Digitalna potrdila SIGEN-CA izdaja zaupanja vreden overitelj na Ministrstvu za javno upravo Republike Slovenije, zato mirno potrdite njegovo uporabo, če vas spletni brskalnik to vpraša.)

 

Dodatne informacije:

SPLOŠNE IN VSEBINSKE INFORMACIJE:

Marjeta Turk

pomočnica direktorja

T: 01 24-10-524

E: marjeta.turk@jskd.si

 

 

SPLOŠNE INFORMACIJE IN POROČILA:

Matej Maček

strokovni delavec

T: 01 24 10 518

E: matej.macek@jskd.si

 

Uradne ure: Uradne ure so vsak ponedeljek in petek od 9. do 12. ure ter v sredo od 9. do 15. ure.

 

VZORCI OBRAZCA
Obrazci naj vam služijo le kot pomoč za vnos podatkov v aplikaciji za pripravo vloge

 


JPR-MMC-2014 vzorec obrazcev.pdf