JAVNI RAZPISI IN POZIVI / MMC 2015

Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 in nadaljnji), Pravilnika o izvedbi javnega razpisa in javnega poziva (Ur. list RS, št. 43/10), Zakona o javnem skladu RS za kulturne dejavnosti (Uradni list RS, št. 29/10), Akta o ustanovitvi Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti (Uradni list RS, št. 72/10) ter v skladu s Splošnimi pogoji poslovanja Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti (www.jskd.si), Javni sklad RS za kulturne dejavnosti (v nadaljevanju JSKD), objavlja

 

JAVNI RAZPIS ZA IZBOR KULTURNIH PROGRAMOV ZA DELOVANJE MREŽE MULTIMEDIJSKIH CENTROV ZA LETO 2015

(v nadaljevanju: programski razpis z oznako JPR-MMC-2015)

Naziv in sedež naročnika: Javni sklad RS za kulturne dejavnosti,
Štefanova 5, 1000 Ljubljana

 

1. Predmet in cilji razpisa

V okviru tega razpisa se financira

Delovanje programa regijskih multimedijskih centrov v vseh 12 statističnih regijah Slovenije.


Sredstva so namenjena programom posameznih multimedijskih centrov, ki delujejo po načelu ustvarjalno-raziskovalnih laboratorijev in spodbujanja razvoja digitalne kulture ter delovanju regijskih kulturnih središč. Namen sofinanciranja je povečanje dostopnosti ter decentralizacija ponudbe multimedijskih vsebin ter višja raven ustvarjalnega dela s pomočjo sodobne informacijske in komunikacijske tehnologije. Prav tako so sredstva namenjena vzpostavitvi in vzdrževanju regijskih kulturnih portalov ter za zagotavljanju oskrbe s kulturnimi informacijami za posamezno regijo oziroma sodelovanju z zavodi, društvi, organizacijami, javnimi zavodi in posamičnimi producenti kulturnih vsebin v določeni regiji.


V letu 2015 bodo sredstva namenjena zagotavljanju delovanja programa multimedijskih centrov z namenom povečanja kvalitete delovanja v posameznih multimedijskih centrih, povečanja števila izvedenih delavnic ter seminarjev za usposabljanje in izobraževanje s področja kreativne rabe informacijsko-komunikacijske tehnologije (dalje: IKT), povečanja števila intermedijskih in multimedijskih dogodkov (produkcij in postprodukcij) ter ustvarjanja umetniških presežkov  na področju kreativne uporabe IKT. Prav tako so sredstva namenjena delovanju regijskih kulturno-informacijskih središč ter aktivnemu povezovanju v mreži M3C. Cilj je spodbujati mreženje med kulturnimi institucijami ter aktualizacija vsebin.

 

 2. Upravičene dejavnosti in upravičeni stroški

Upravičene dejavnosti v okviru sofinanciranja programov posameznih regijskih multimedijskih centrov so stroški dela ter stroški storitev in materiala, ki se nanašajo na kulturne dejavnosti posameznih regijskih multimedijskih centrov (investicije v IKT opremo, nakup ali obnova opreme in prostorov niso upravičeni stroški, razen če so ti neobhodno povezani z lastno produkcijo konkretnih programskih enot – vendar največ do 30% celotne vrednosti programa):


Regijski multimedijski centri:


• samostojni in koprodukcijski dogodki, prireditve, festivali intermedijskih kulturno-umetniških projektov;


• svetovanje, poučevanje in izobraževanje na področju novih medijev z namenom vzpostavljanja in bogatitve kulturnih portalov;


• raziskave in razvoj programskih aplikacij, ki podpirajo kreativno uporabo IKT;


• obveščanje in oglaševanje lastne dejavnosti ter obveščanje in oglaševanje v regiji z namenom povečati prepoznavnost in pomen regijskih centrov in vseh njihovih dejavnosti;


• spodbujanje kreativnega dela z IKT;


• multimedijske in internetne podporne dejavnosti intermedijskim dogodkom;


• delavnice, seminarji, srečanja  z namenom razvijanja kreativne digitalne kulture ter delavnice, seminarji, srečanja z namenom neformalnega izobraževanja, povezovanja in združevanja kulturnih subjektov v regijah;


• IKT oprema, ki je utemeljeno in neobhodno povezana z izvedbo konkretnih projektnih enot (največ do 30% celotne vrednosti programa).

 

3. Razpoložljiva finančna sredstva in višina zaprošenih sredstev

3.1. Razpoložljiva finančna sredstva:

Predvidoma so za izvedbo razpisa na razpolago naslednja sredstva: 73.079,00 €.
Strokovna komisija bo v fazi obvestila prijaviteljem razdelila najmanj 90 % vseh predvidenih sredstev razpisa.
Višina okvirno razpisanih sredstev se lahko spreminja in je omejena z veljavnim proračunom ter morebitnim rebalansom proračuna RS.

 

3.2 Višina zaprošenih sredstev:

V tem razpisu so zneski za upravičene dejavnosti omejeni na najvišji zaprošeni znesek posameznega predlagatelja do višine 10.000 EUR.
Zaprošena sredstva ne smejo presegati 70% celotnih prijaviteljevih upravičenih stroškov programa, stroški IKT opreme pa ne smejo presegati 30% celotne vrednosti programa.

 

 4. Pogoji za sodelovanje na razpisu

Prijavitelji, ki so upravičeni za sodelovanje na razpisu, morajo izpolnjevati sledeče pogoje:

 • • da so nevladne, neprofitne (kulturne) organizacije s statusom pravne osebe (društva, ustanove, zavodi in druge nevladne organizacije) oziroma javni zavodi s področja kulture v Sloveniji;

 • • da zagotavljajo javen, prost in brezplačen dostop do regijskega multimedijskega centra, njegovih dejavnosti in do sodobne IKT za kreativno delo (obvezno dokazilo: podpisana in žigosana izjava, da predlagatelj zagotavlja javen, prost in brezplačen dostop do MMC, njegovih dejavnosti in do sodobne informacijske tehnologije za kreativno delo);

 • • da zagotavljajo dostop do informacijsko-komunikacijske opreme vsaj 5 dni v tednu ali skupaj vsaj 40 ur tedensko (obvezno dokazilo: podpisana in žigosana izjava o zagotavljanju dostopa do informacijsko-komunikacijske opreme vsaj 5 dni v tednu ali skupaj vsaj 40 ur tedensko);

 • • da zagotavljajo vzpostavitev širokopasovne povezave do svetovnega spleta (obvezno dokazilo: kopija pogodbe s pravno osebo, ki zagotavlja širokopasovno povezavo do svetovnega spleta);

 • • da zagotavljajo, da ne zaprošajo za sofinanciranje istih programov ali projektov, ki jih bo v letu 2015 že sofinanciral JSKD ali ministrstvo pristojno za kulturo (obvezno dokazilo: podpisana in žigosana izjava, da vlagatelj ne zaproša za sredstva za sofinanciranje istih programov ali projektov, ki jih bo v letu 2015 že sofinanciral JSKD ali ministrstvo pristojno za kulturo);

 • • da zagotavljajo, da zaprošajo za sredstva, ki ne presegajo 70% celotne vrednosti programa posameznega MMC in da zaprošena višina ne presega 10.000 EUR ter da stroški IKT opreme ne presegajo 30% celotne vrednosti programa;

 • da zagotavljajo, da kandidirajo na tem razpisu le z eno vlogo;

 • • da so člani mreže multimedijskih centrov M3C (obvezno dokazilo: podpisana in žigosana izjava o članstvu v mreži M3C, ki jo potrdi DRUŠTVO M3C, Mariborska cesta 2, 3000 Celje, zastopnik Luka Frelih;

 • • da na svojem portalu ter na nacionalnem portalu kulturnik.si zagotavljajo oskrbo s kulturnimi informacijami iz svoje regije;

 • da so v letu 2014 izpolnjevali svoje dosedanje pogodbene obveznosti do JSKD.

 5. Izpolnjevanje razpisnih pogojev

Izpolnjevanje pogojev ugotavlja komisija za odpiranje vlog, ki jo izmed zaposlenih na JSKD imenuje direktor.


Dopolnjevanje in spreminjanje vlog je možno le do preteka razpisnega roka, z oznako, na katero vlogo se dopolnitev nanaša.


Prijavitelji, ki bodo podali formalno nepopolne vloge, bodo pisno pozvani k dopolnitvi vlog. Vloge morajo dopolniti v roku petih dni od vročitve poziva k dopolnitvi formalno nepopolne vloge, obvezno z oznako na katero vlogo ali del vloge se dopolnitev nanaša. Vloge, ki ne bodo pravočasne, popolne ali jih ne bodo vložile upravičene osebe bodo izločene iz nadaljnjega postopka in zavržene s sklepom.


JSKD lahko v primeru naknadne ugotovitve o neizpolnjevanju pogodbenih obveznosti iz preteklih let (nečrpanje sredstev, nerealizacija ali prekinitev programa, dela programa ali projektov, neporočanje ali nepopolno in nekvalitetno poročanje) s prijaviteljem ne sklene pogodbe, razveže že sklenjeno pogodbo, v primeru že izplačanih sredstev pa zahteva povračilo sredstev.

 

6. Razpisni kriteriji

Kriterij / Opis kriterija

Največje možno št. točk

OBSEG IN UČINKI REALIZACIJE PROGRAMA PREDLAGATELJA V PRETEKLIH LETIH

Skupno 45

Kakovost kulturno-umetniškega programa v letih 2012 do 2014,
Vsebine, programi, projekti, avtorji in izvajalci.

20

Ocena uspešnosti in kakovosti delovanja z vidika trajnosti s poudarkom na letih 2012 do 2014

10

Stopnja vpetosti v regionalni kulturni prostor,
Sodelovanje s subjekti s področja kulture in umetnosti v regiji (koprodukcije in gostovanja).

8

Prepoznavnost v regijskem prostoru, slovenskem kulturnem prostoru in/ali v mednarodni javnosti, predvsem EU

5

Status pravne osebe zasebnega prava v javnem interesu na področju kulture

2

ZASNOVA IN IZVEDBA PREDLAGANEGA PROGRAMA

Skupno 55

Vsebinska zasnova programa v letu 2015

15

Reference izvajalcev programa, avtorjev in avtorskih skupin s kulturnega in multimedijskega področja;
Reference prijavitelja in posameznikov, ki so udeleženi v vodenju regijskega multimedijskega centra

10

Sestava stroškovnega načrta;
Razvidnost prikaza stroškovnega načrta in utemeljenost nujnosti izdatkov

5

Stopnja kreativne uporabe informacijske tehnologije

10

 Ocena št. sodelavcev, št. obiskovalcev prireditev in št. udeležencev izobraževanj

10

Urbana umestitev MMC v regijah, ki so v sedanji mreži MMC manj zastopane

5

SKUPNO ŠTEVILO TOČK

100

 

7. Uporaba kriterijev

Povzetek načina ocenjevanja: razpisni kriteriji so ovrednoteni s točkami, pri čemer je pri posameznem kriteriju navedena tudi najvišja možna višina doseženih točk. Najvišje možno skupno število prejetih točk za program MMC je 100. Financirani so lahko tisti programi, ki prejmejo vsaj 80 točk. Izmed programov, ki bodo prejeli 80 točk ali več, bodo izbrani tisti programi predlagateljev, ki bodo na predlog strokovne komisije za mrežo multimedijskih centrov v postopku izbire ocenjeni oziroma ovrednoteni višje. Višina odobrenih sredstev za prijavljen program je odvisna od skupne višine prejetih točk (od 80 do 100 točk), od števila in kvalitete vsebovanih projektov, obsega in realne finančne zahtevnosti programa ter razpoložljivih sredstev naročnika.


Iz vsake regije bo v okviru sredstev, ki so na razpolago, praviloma izbran vsaj en multimedijski regijski kulturni center, ki bo v postopku izbire ocenjen oziroma ovrednoten višje, razen v primeru zavržbe iz naslova prvega odstavka 5. točke tega razpisa ali iz naslova neporavnanih obveznosti do JSKD, kot je navedeno v četrtem odstavku 5. točke razpisa.


JSKD bo izbral predloge za sofinanciranje kulturnih programov po postopku, kot ga določa Pravilnik o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa, in največ do vrednosti, določeni z državnim proračunom za leto 2015 in morebitnim rebalansom proračuna.

 

8. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev

Dodeljena proračunska sredstva morajo biti črpana in porabljena v proračunskem letu 2015 oz. v plačilnih rokih, kot jih bo določal Zakon o izvrševanju proračuna RS za leto 2015.

 

9. Razpisni rok

Razpis se prične 27. 2. 2015 in se zaključi 30. 3. 2015.

 

10. Razpisna dokumentacija

Razpisna dokumentacija obsega:

 • • besedilo razpisa,

 • • prijavni obrazec A (splošni podatki),

 • • prijavni obrazec A/1 (podatki o izvajalcu – predstavitev dosedanjega delovanja),

 • • prijavni obrazec B (predstavitev programa in finančni načrt 2015),

 • • prijavni obrazec I (izjave),

 • • izjava o avtorskem delu (obrazec B – točka 1)

 

Predlagatelj mora ob prijavi posameznega programa na razpis priložiti naslednjo dokumentacijo:

 • • v celoti izpolnjene prijavne obrazce,

 • • zahtevane obvezne priloge, opredeljene v 4. točki razpisa.

Razpisna dokumentacija (besedilo razpisa in vzorčni obrazci) je na voljo na spletni strani (www.jskd.si), izpolnjevanje vlog poteka preko spletne aplikacije (https://razpisi.jskd.si).

 

11. Oddaja in dostava vlog

Vloga mora biti izpolnjena na ustreznih razpisnih obrazcih za javni razpis in mora vsebovati vse obvezne priloge in podatke, določene v razpisni dokumentaciji, vključno z elektronsko verzijo vloge.


Vloga mora biti predložena na naslov: Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, Štefanova 5, 1000 Ljubljana - do 30. 3. 2015 oz. najkasneje ta dan oddana na pošti kot priporočena pošiljka v zaprti kuverti. Kuverta mora biti obvezno označena s predlogo.

 

Za prepozno se šteje vloga, ki ni bila oddana priporočeno na pošto do vključno 30. 3. 2015 oz. do tega dne v delovnem času ni bila predložena na sedežu JSKD.


Za nepopolno se šteje vloga, ki ne vsebuje vseh bistvenih sestavin, ki jih zahteva besedilo razpisa. Za nepopolno se šteje tudi vloga, ki je na razpis prispela kot formalno nepopolna in je prijavitelj ne dopolni v zahtevanem pet dnevnem roku. Za neupravičeno osebo se šteje tista oseba, katere vloga ne izpolnjuje pogojev določenih v besedilu razpisa.

Izpolnjevanje pogojev se ugotavlja na osnovi obveznih dokazil in vloge prijavitelja.
Dopolnjevanje in spreminjanje vlog je možno le do preteka razpisnega roka, z obvezno oznako, na katero vlogo se dopolnitev nanaša.


Prijavitelji, ki bodo podali formalno nepopolne vloge, bodo pisno pozvani k dopolnitvi. Vloge morajo dopolniti v roku petih dni, z obvezno oznako na katero vlogo ali del vloge se dopolnitev nanaša. Vloge, ki ne bodo pravočasne, popolne, ali jih ne bodo vložile upravičene osebe, bodo izločene iz nadaljnjega postopka in zavržene s sklepom.
Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj strinja z vsemi pogoji in kriteriji razpisa.
JSKD bo po odpiranju vlog iz nadaljnjega postopka izločil vse vloge predlagateljev:

 • • ki jih ni vložila upravičena oseba,

 • • prepozne vloge in prepozno dopolnjene vloge,

 • • vloge, ki so nepopolne,

 • • vloge prijaviteljev, ki do JSKD nimajo poravnanih obveznosti iz naslova preteklih razpisov.

 

12. Pristojna uslužbenca za vsa dodatna pojasnila

Matej Maček, strokovni delavec za pripravo kulturnih projektov,

telefonska številka: 01/24-10-518,
elektronski naslov: matej.macek@jskd.si

 

Marjeta Turk, pomočnica direktorja,
telefonska številka 01/24-10-524,
elektronski naslov: marjeta.turk@jskd.si
Uradne ure:
Uradne ure so vsak ponedeljek in petek od 9. do 12. ure ter v sredo od 9. do 15. ure.

 

 13. Odpiranje vlog in obveščanje o izboru

JSKD bo predlagatelje o izidih razpisa obvestilo najkasneje v dveh mesecih po zaključku odpiranja vlog, ki se bo začelo v 8 dneh po zaključku razpisa.


mag. Igor Teršar,
direktor Javnega sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti 

Aplikacija za pripravo vloge

(Digitalna potrdila SIGEN-CA izdaja zaupanja vreden overitelj na Ministrstvu za javno upravo Republike Slovenije, zato mirno potrdite njegovo uporabo, če vas spletni brskalnik to vpraša.)

 

Dodatne informacije:

SPLOŠNE IN VSEBINSKE INFORMACIJE:

Marjeta Turk

pomočnica direktorja

T: 01 24-10-524

E: marjeta.turk@jskd.si

 

 

SPLOŠNE INFORMACIJE IN POROČILA:

Matej Maček

strokovni delavec

T: 01 24 10 518

E: matej.macek@jskd.si

 

Uradne ure: Uradne ure so vsak ponedeljek in petek od 9. do 12. ure ter v sredo od 9. do 15. ure.

 

VZORCI OBRAZCA
Obrazci naj vam služijo le kot pomoč za vnos podatkov v aplikaciji za pripravo vloge

 


JPR-MMC-2015 vzorec obrazcev.pdf