FINANCIRANJE /KULTURNA ŠOLA/ JAVNI POZIV 2015

 

Na podlagi Zakona o Javnem skladu Republike Slovenije za kulturne dejavnosti (Uradni list RS, št. 29/2010), Akta o ustanovitvi Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti (Uradni list RS, št. 72/2010) Javni sklad RS za kulturne dejavnosti (v nadaljevanju JSKD) v sodelovanju z Zvezo kulturnih društev Slovenije objavlja

 

 

Javni poziv k oddaji vlog za dodelitev naziva
“Kulturna šola 2016”

(v nadaljevanju JSKD-KULšola2016)

 

1. Naziv in sedež

Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, Štefanova 5, 1000 Ljubljana.2. Predmet  javnega poziva

Kandidacijski postopek za dodelitev naziva “Kulturna šola 2016”.3. Namen javnega poziva

S kandidacijskim in izbirnim postopkom ter podelitvijo naziva želimo:

 • - krepiti ustrezno kulturno vzgojo na osnovnih šolah ter ustvarjalnost mladih na različnih umetnostnih področjih,

 • - podpirati kakovostne dosežke mladih na kulturnem področju,

 • - spodbuditi izobraževanje mentorjevin organizatorjev v osnovnih šolah, ki se udejstvujejo na ljubiteljskem kulturnem področju,

 • - motivirati šole, da postanejo žarišča kulturnih programov v lokalnem okolju z namenom promocije ustvarjalnosti, vseživljenjskega učenja in povezovanja.

 

Javni poziv je namenjen osnovnim šolam, ki glede številčnosti kot kakovosti izkazujejo nadpovprečno aktivno kulturno udejstvovanje učencev in njihovih staršev, starih staršev ter mentorjev v sklopu obšolskih dejavnosti, ki niso del šolskega kurikula.

Na podlagi analize prijav  ter ostalih posredovanih podatkov bo strokovna komisija skladno z merili in izbirnim postopkom izbrala šole, ki ustrezajo kriterijem za pridobitev naziva in jim dodelila naziv “Kulturna šola 2016”.

Prejemnica lahko naziv uporablja od dneva podelitve dalje za obdobje 5 šolskih šolskih let, to je do 31. 8. 2021.

 


4. Pogoji sodelovanja

4.1. Prva kandididatura

Kandidirajo lahko osnovne šole, katerih dejavnosti ustrezajo večini spodaj navedenih pogojih:

 • - imajo izkazano razvejano in kakovostno kulturno delovanje (na vsaj petih izmed spodaj naštetih področij) v časovnem obdobju zadnjih 3 let:

  • - glasba,

  • - gledališče,

  • - lutke,

  • - folklorna dejavnost,

  • - film in video,

  • - ples,

  • - likovna in fotografska dejavnost,

  • - literatura,

  • - varovanje kulturne dediščine,

  • - drugo;

 •  

 • - v kulturno delovanje je vključeno večje število učencev in učiteljev;

 • - programi nastajajo in se izvajajo pretežno v okviru izbirnih predmetov in obšolske dejavnosti;

 •  

 • - šola omogoča in spodbuja mentorsko delo zaposlenih (specifična izobraževanja in izpopolnjevanja na področjih kulturnega in umetniškega udejstvovanja);

 •  

 • - šolske skupine redno sodelujejo na revijah, srečanjih, festivalih in tekmovanjih, namenjenih predstavitvi, primerjavi in vrednotenju dosežkov;

 •  

 • - redno prirejajo kulturne dogodke, namenjene učencem;

 •  

 • - pripravljajo kulturne programe za širšo lokalno javnost;

 •  

 • - omogočajo dejavnost drugih kulturnih društev in skupin v svojih prostorih.

 •  

 • 4.2. Obnovitev naziva


 • Šole, ki jim v letu 2016 poteče* naziv "kulturna šola" obnovijo postopek s ponovno prijavo.

 

5. Kriteriji za ocenjevanje prijav

Usmerjevalni kriteriji za ocenjevanje prijav so v priponki.

Naziv Kulturna šola za obdobje treh let prejme šola prijaviteljica, ki doseže najmanj 20 točk. 

Komisija izmed prijavljenih šol glede na velikost šole izbere Kulturno šolo leta 2016 v kategorijah:

 • - mala/podružnična šola**,

 • - srednje velika šola,

 • - velika šola.

 

Izbor praviloma sledi najvišjemu kumulativnemu številu točk znotraj posamezne kategorije.

 

Komisija lahko na podlagi prijav ter mnenja strokovnih področnih ocenjevalcev  podeli tudi posebna priznanja šolam, ki izstopajo na posameznih področnih dejavnostih. Pogoj za podelitev posebnih priznanj na posameznih področnih dejavnostih (npr. Kulturna šola leta 2016 na področju lutkovnih dejavnosti) je skupno število najmanj 25 točk.

_____

**Podružnične  šole lahko oddajo samostojne vloge le v primeru, da vloge ne oddaja matična šola.
Šola s podružničnimi šolami v vlogi navede, ali oddajo vlogo samo za matično šolo ali tudi za podružnice. V slednjem primeru mora vloga vsebovati tudi podatke in dejavnosti za podružnične šole, od tega je tudi odvisno, do koliko zastav »kulturna šola« je šola upravičena.

 

 

6. Dokumentacija javnega poziva

Dokumentacija javnega poziva JSKD-KULšola2016 obsega:

- besedilo javnega poziva JSKD-KULšola2016

 

1) E-PRIJAVNICA (PODATKI O ŠOLI, ODGOVORNI OSEBI IN KOORDINATORJU KULTURNIH DEJAVNOSTI NA ŠOLI) - se izpolni prek spleta!

 

in

2) PRIJAVNI OBRAZEC - obrazec JSKD-KULšola2016b (PODATKI O ŠOLSKI KULTURNI DEJAVNOSTI B1-Redno delujoče kulturne skupine oz. zasedbe , B2-Udeležba šolskih skupin/zasedb na selekcioniranih prireditvah, B3-Seznam kulturnih dogodkov, ki jih je šola organizirala za učence in za širšo javnost, B4-Spodbujanje mentorskega dela za kulturna in umetniška področja,B5-Oddaja šolskih prostorov za vaje, nastope drugim izvenšolskim skupinam, B6-Posebni kulturni projekti na šoli, ki spodbujajo sodelovanje med različnimi kulturnimi dejavnostmi na šoli in lokalnimi kulturnimi ustanovami       
B7-Druga pomembna udejstvovanja po predlogu prijavitelja)   

 

 

7. Rok javnega poziva in način oddaje vlog

Prijavitelji izpolnijo E-PRIJAVNICO (pošljejo prek spleta) in PRIJAVNI OBRAZEC, ki ga datiranega, žigosanega in podpisanega s strani odgovorne osebe pošljejo na naslov:

JAVNI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA
KULTURNE DEJAVNOSTI (JSKD)
Štefanova 5,
1000 Ljubljana
(s pripisom JSKD-KULšola2016).

najkasneje do ponedeljka, 30. 5. 2016.

 • Prijavni obrazec B pošljite v e-obliki (wordova datoteka brez podpisov in žigov) tudi na e-naslov: masa.medved@jskd.si.

 

 

8. Način obravnavanja vlog in odločanje o izboru

Pravočasne in popolne vloge bodo predložene v obravnavo pristojni komisiji JSKD.

 

 

9. Časovnica

1. 3. 2016 Objava javnega poziva
30. 5. 2016 Rok za oddajo vlog
2. 6. 2016 Odpiranje vlog
  Komisija za ocenitev vlog
15. 6. 2016 Obvestila o uspešnosti prijav (obnovitev naziva, prvi naziv KŠ)
23. 9. 2016 ZAKLJUČNA PRIREDITEV (OŠ PETROVČE) (razglasitev najbolj kulturne šole leta 2016)

 

 

10. Dodatne informacije

Dodatne informacije so na voljo na spletni strani JSKD ter osebno ali telefonsko vsak  delovni dan med 10. in 12. uro:
- Marjeta Pečarič, e-pošta: marjeta.pecaric@jskd.si, tel.: 01 2410 530.

 

 

Mag. Igor Teršar
Direktor JSKD

Ljubljana, 1. 3. 2016

 

 

 

* Šole, ki jim v letu 2016 poteče naziv Kulturna šola:

OSNOVNA ŠOLA VIČ
OSNOVNA ŠOLA BEŽIGRAD
OSNOVNA ŠOLA HINKA SMREKARJA LJUBLJANA
OSNOVNA ŠOLA JOŽETA MOŠKRIČA LJUBLJANA
OSNOVNA ŠOLA BOŽIDARJA JAKCA LJUBLJANA
OSNOVNA ŠOLA MILANA ŠUŠTARŠIČA LJUBLJANA
OSNOVNA ŠOLA LIVADA LJUBLJANA
ZAVOD SV. STANISLAVA, OSNOVNA ŠOLA ALOJZIJA ŠUŠTARJA LJUBLJANA

OSNOVNA ŠOLA PRESERJE PRI RADOMLJAH
OSNOVNA ŠOLA TRZIN

OSNOVNA ŠOLA FRANA ALBREHT KAMNIK
OSNOVNA ŠOLA SOSTRO
OSNOVNA ŠOLA DR. FRANCETA PREŠERNA RIBNICA

OSNOVNA ŠOLA ZBORA ODPOSLANCEV KOČEVJE
OSNOVNA ŠOLA HORJUL
OSNOVNA ŠOLA ROVTE
OSNOVNA ŠOLA HEROJA JANEZA HRIBARJA STARI TRG PRI LOŽU

OSNOVNA ŠOLA TRBOVLJE

OSNOVNA ŠOLA IVANA CANKARJA TRBOVLJE

JAVNI ZAVOD OSNOVNA ŠOLA MARJANA NEMCA RADEČE, PODRUŽNICA SVIBNO
OSNOVNA ŠOLA "BORCEV ZA SEVERNO MEJO" MARIBOR

OSNOVNA ŠOLA LEONA ŠTUKLJA MARIBOR

OSNOVNA ŠOLA LUDVIKA PLIBERŠKA MARIBOR

OSNOVNA ŠOLA MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU

OSNOVNA ŠOLA OLGE MEGLIČ PTUJ

OSNOVNA ŠOLA DESTRNIK - TRNOVSKA VAS
OSNOVNA ŠOLA SVETI TOMAŽ

OSNOVNA ŠOLA GORIŠNICA
OSNOVNA ŠOLA VELIKA NEDELJA

OSNOVNA ŠOLA DR. JOŽETA PUČNIKA ČREŠNJEVEC

OSNOVNA ŠOLA GUSTAVA ŠILIHA LAPORJE

OSNOVNA ŠOLA RAČE

OSNOVNA ŠOLA RADLJE OB DRAVI

PRVA OSNOVNA ŠOLA SLOVENJ GRADEC

OSNOVNA ŠOLA FRANA KRANJCA CELJE
OSNOVNA ŠOLA DRAMLJE

OSNOVNA ŠOLA FRANJA MALGAJA ŠENTJUR

OSNOVNA ŠOLA ANTONA AŠKERCA RIMSKE TOPLICE

OSNOVNA ŠOLA GUSTAVA ŠILIHA VELENJE

OSNOVNA ŠOLA BRATOV LETONJA ŠMARTNO OB PAKI

OSNOVNA ŠOLA NAZARJE

OSNOVNA ŠOLA IVANA TAVČARJA GORENJA VAS
OSNOVNA ŠOLA PODGORA - KUTEŽEVO
OSNOVNA ŠOLA TONETA TOMŠIČA KNEŽAK

OSNOVNA ŠOLA ŠENTJERNEJ

OSNOVNA ŠOLA FOKOVCI

OSNOVNA ŠOLA TURNIŠČE

OSNOVNA ŠOLA ODRANCI

OSNOVNA ŠOLA KAPELA

OSNOVNA ŠOLA GRAD
OSNOVNA ŠOLA METLIKA, PODRUŽNICA SUHOR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrazci (2x):

(PODATKI O ŠOLI, ODGOVORNI OSEBI IN KOORDINATORJU KULTURNIH DEJAVNOSTI NA ŠOLI) - se izpolni prek spleta!

in

PRIJAVNI OBRAZEC - obrazec JSKD-KULšola2016b (PODATKI O ŠOLSKI KULTURNI DEJAVNOSTI B1-Redno delujoče kulturne skupine oz. zasedbe , B2-Udeležba šolskih skupin/zasedb na selekcioniranih prireditvah, B3-Seznam kulturnih dogodkov, ki jih je šola organizirala za učence in za širšo javnost, B4-Spodbujanje mentorskega dela za kulturna in umetniška področja,B5-Oddaja šolskih prostorov za vaje, nastope drugim izvenšolskim skupinam, B6-Posebni kulturni projekti na šoli, ki spodbujajo sodelovanje med različnimi kulturnimi dejavnostmi na šoli in lokalnimi kulturnimi ustanovami       
B7-Druga pomembna udejstvovanja po predlogu prijavitelja)   

 

 

USMERJEVALNI KRITERIJI