FINANCIRANJE /KULTURNA ŠOLA/ JAVNI POZIV 2017

 

Javni poziv 2017 je ZAKLJUČEN.

 

****

 

 

 

 

 

 

Na podlagi Zakona o Javnem skladu Republike Slovenije za kulturne dejavnosti (Uradni list RS, št. 29/2010), Akta o ustanovitvi Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti (Uradni list RS, št. 72/2010) Javni sklad RS za kulturne dejavnosti (v nadaljevanju JSKD) v sodelovanju z Zvezo kulturnih društev Slovenije objavlja

 

 

Javni poziv k oddaji vlog za dodelitev naziva
“Kulturna šola 2017”

(v nadaljevanju JSKD-KULšola2017)

 

1. Naziv in sedež

Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, Štefanova 5, 1000 Ljubljana.2. Predmet  javnega poziva

Kandidacijski postopek za dodelitev naziva “Kulturna šola 2017”.3. Namen javnega poziva

S kandidacijskim in izbirnim postopkom ter podelitvijo naziva želimo:

 • - krepiti ustrezno kulturno vzgojo na osnovnih šolah ter ustvarjalnost mladih na različnih umetnostnih področjih,

 • - podpirati kakovostne dosežke mladih na kulturnem področju,

 • - spodbuditi izobraževanje mentorjevin organizatorjev v osnovnih šolah, ki se udejstvujejo na ljubiteljskem kulturnem področju,

 • - motivirati šole, da postanejo žarišča kulturnih programov v lokalnem okolju z namenom promocije ustvarjalnosti, vseživljenjskega učenja in povezovanja.

 

Javni poziv je namenjen osnovnim šolam, ki glede številčnosti kot kakovosti izkazujejo nadpovprečno aktivno kulturno udejstvovanje učencev in njihovih staršev, starih staršev ter mentorjev v sklopu obšolskih dejavnosti, ki niso del šolskega kurikula.

Na podlagi analize prijav  ter ostalih posredovanih podatkov bo strokovna komisija skladno z merili in izbirnim postopkom izbrala šole, ki ustrezajo kriterijem za pridobitev naziva in jim dodelila naziv “Kulturna šola 2017”.

Prejemnica lahko naziv uporablja od dneva podelitve dalje za obdobje 5 šolskih šolskih let, to je do 31. 8. 2022.

 


4. Pogoji sodelovanja

4.1. Prva kandididatura

Kandidirajo lahko osnovne šole, katerih dejavnosti ustrezajo večini spodaj navedenih pogojih:

 • - imajo izkazano razvejano in kakovostno kulturno delovanje (na vsaj petih izmed spodaj naštetih področij) v časovnem obdobju zadnjih 3 let:

  • - glasba,

  • - gledališče,

  • - lutke,

  • - folklorna dejavnost,

  • - film in video,

  • - ples,

  • - likovna in fotografska dejavnost,

  • - literatura,

  • - varovanje kulturne dediščine,

  • - drugo;

 •  

 • - v kulturno delovanje je vključeno večje število učencev in učiteljev;

 • - programi nastajajo in se izvajajo pretežno v okviru izbirnih predmetov in obšolske dejavnosti;

 •  

 • - šola omogoča in spodbuja mentorsko delo zaposlenih (specifična izobraževanja in izpopolnjevanja na področjih kulturnega in umetniškega udejstvovanja);

 •  

 • - šolske skupine redno sodelujejo na revijah, srečanjih, festivalih in tekmovanjih, namenjenih predstavitvi, primerjavi in vrednotenju dosežkov;

 •  

 • - redno prirejajo kulturne dogodke, namenjene učencem;

 •  

 • - pripravljajo kulturne programe za širšo lokalno javnost;

 •  

 • - omogočajo dejavnost drugih kulturnih društev in skupin v svojih prostorih.

 •  

 • 4.2. Obnovitev naziva


 • Šole, ki jim v letu 2017 poteče* naziv "kulturna šola" obnovijo postopek s ponovno prijavo.

 

5. Kriteriji za ocenjevanje prijav

Usmerjevalni kriteriji za ocenjevanje prijav so v priponki.

Naziv Kulturna šola za obdobje treh let prejme šola prijaviteljica, ki doseže najmanj 20 točk. 

Komisija izmed prijavljenih šol glede na velikost šole izbere Kulturno šolo leta 2017 v kategorijah:

 • - mala/podružnična šola**,

 • - srednje velika šola,

 • - velika šola.

 

Izbor praviloma sledi najvišjemu kumulativnemu številu točk znotraj posamezne kategorije.

 

Komisija lahko na podlagi prijav ter mnenja strokovnih področnih ocenjevalcev  podeli tudi posebna priznanja šolam, ki izstopajo na posameznih področnih dejavnostih. Pogoj za podelitev posebnih priznanj na posameznih področnih dejavnostih (npr. Kulturna šola leta 2017 na področju lutkovnih dejavnosti) je skupno število najmanj 25 točk.

_____

**Podružnične  šole lahko oddajo samostojne vloge le v primeru, da vloge ne oddaja matična šola.
Šola s podružničnimi šolami v vlogi navede, ali oddajo vlogo samo za matično šolo ali tudi za podružnice. V slednjem primeru mora vloga vsebovati tudi podatke in dejavnosti za podružnične šole, od tega je tudi odvisno, do koliko zastav »kulturna šola« je šola upravičena.

 

 

6. Dokumentacija javnega poziva

Dokumentacija javnega poziva JSKD-KULšola2017 obsega:

- besedilo javnega poziva JSKD-KULšola2017

 

1) E-PRIJAVNICA (PODATKI O ŠOLI, ODGOVORNI OSEBI IN KOORDINATORJU KULTURNIH DEJAVNOSTI NA ŠOLI) - se izpolni prek spleta!

 

in

2) PRIJAVNI OBRAZEC - obrazec JSKD-KULšola2017b (PODATKI O ŠOLSKI KULTURNI DEJAVNOSTI B1-Redno delujoče kulturne skupine oz. zasedbe , B2-Udeležba šolskih skupin/zasedb na selekcioniranih prireditvah, B3-Seznam kulturnih dogodkov, ki jih je šola organizirala za učence in za širšo javnost, B4-Spodbujanje mentorskega dela za kulturna in umetniška področja,B5-Oddaja šolskih prostorov za vaje, nastope drugim izvenšolskim skupinam, B6-Posebni kulturni projekti na šoli, ki spodbujajo sodelovanje med različnimi kulturnimi dejavnostmi na šoli in lokalnimi kulturnimi ustanovami       
B7-Druga pomembna udejstvovanja po predlogu prijavitelja)   

 

 

7. Rok javnega poziva in način oddaje vlog

Prijavitelji izpolnijo E-PRIJAVNICO (pošljejo prek spleta) in PRIJAVNI OBRAZEC, ki ga datiranega, žigosanega in podpisanega s strani odgovorne osebe pošljejo na naslov:

JAVNI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA
KULTURNE DEJAVNOSTI (JSKD)
Štefanova 5,
1000 Ljubljana
(s pripisom JSKD-KULšola2017).

najkasneje do ponedeljka, 29. 5. 2017.

 • Prijavni obrazec B pošljite v e-obliki (wordova datoteka brez podpisov in žigov) tudi na e-naslov: masa.medved@jskd.si.

 

 

8. Način obravnavanja vlog in odločanje o izboru

Pravočasne in popolne vloge bodo predložene v obravnavo pristojni komisiji JSKD.

 

 

9. Časovnica

6. 1. 2017 Objava javnega poziva
29. 5. 2017 Rok za oddajo vlog
31. 5. 2017 Odpiranje vlog
do 10. 6. 2017 Komisija za ocenitev vlog
15. 6. 2017 Obvestila o uspešnosti prijav (obnovitev naziva, prvi naziv KŠ)
22. 9. 2017 ZAKLJUČNA PRIREDITEV (OŠ LUISA ADAMIČA GROSUPLJE) (razglasitev najbolj kulturne šole leta 2017)

 

 

10. Dodatne informacije

Dodatne informacije so na voljo na spletni strani JSKD ter osebno ali telefonsko vsak  delovni dan med 10. in 12. uro:
- Marjeta Pečarič, e-pošta: marjeta.pecaric@jskd.si, tel.: 01 2410 530.

 

 

Mag. Marko Repnik
Direktor JSKD

Ljubljana, 6. 1. 2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrazci (2x):

(PODATKI O ŠOLI, ODGOVORNI OSEBI IN KOORDINATORJU KULTURNIH DEJAVNOSTI NA ŠOLI) - se izpolni prek spleta!

in

PRIJAVNI OBRAZEC - obrazec JSKD-KULšola2017b (PODATKI O ŠOLSKI KULTURNI DEJAVNOSTI B1-Redno delujoče kulturne skupine oz. zasedbe , B2-Udeležba šolskih skupin/zasedb na selekcioniranih prireditvah, B3-Seznam kulturnih dogodkov, ki jih je šola organizirala za učence in za širšo javnost, B4-Spodbujanje mentorskega dela za kulturna in umetniška področja,B5-Oddaja šolskih prostorov za vaje, nastope drugim izvenšolskim skupinam, B6-Posebni kulturni projekti na šoli, ki spodbujajo sodelovanje med različnimi kulturnimi dejavnostmi na šoli in lokalnimi kulturnimi ustanovami       
B7-Druga pomembna udejstvovanja po predlogu prijavitelja)   

 

 

USMERJEVALNI KRITERIJI