FINANCIRANJE /REZIDENČNI CENTER/ BIVANJE 2017-2018

 

Na podlagi Zakona o Javnem skladu Republike Slovenije za kulturne dejavnosti (Uradni list RS, št. 29/2010), Akta o ustanovitvi Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti (Uradni list RS, št. 72/2010 (v nadaljevanju JSKD)  objavlja

 

JAVNI RAZPIS JSKD ZA IZBOR PREDLOGOV ZA BIVANJE IN PRIPRAVO NOVIH PROJEKTOV SLOVENSKIH IN TUJIH KULTURNIH USTVARJALCEV PREK RAZLIČNIH PROGRAMOV IN PROGRAMSKIH VSEBIN JSKD V REZIDENČNEM CENTRU CANKARJEVA (v nadaljevanju rezidenca) V LJUBLJANI ZA LETO 2017 in 2018

 

 

Naziv in sedež naročnika: Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, Štefanova 5, 1000 Ljubljana.

 

1. Namen razpisa

Izmenjava kulturnih ustvarjalcev je postopoma rastoče omrežje umetnikov, raziskovalcev, producentov in centrov, s čimer želimo vzpostaviti mednarodno podlago za ustvarjanje umetnosti. S svojo edinstveno lokacijo, sodobno opremljenimi prostori v strogem središču glavnega mesta  in  prilagojeno tehnološko infrastrukturo želimo spodbujati  mobilnost umetnikov, teoretikov in soustvarjalcev programov in programskih področij, ki jih pokriva in razvija JSKD, tako da jim nudimo bivanje in kulturno ustvarjanje ter vzpostavljanje z lokalnimi  umetniki in institucijami.

 

 

2. Lokacija, prostori in oprema

Lokacija Rezidence na Cankarjevi 5 je postavljena v središče umetniškega dogajanja ter da prostorske kapacitete skupaj s tehnično opremo nudijo dobre pogoje za ustvarjalce z različnih področij kulture, saj center poleg rezidenc nudi še večnamensko predavalnico, manjšo dvorano za filmske projekte in dramske uprizoritve, atelje ter specializirano knjižnico.

Prostori so sodobno in prijetno opremljeni. Skupaj s tehnično opremo, nudijo dobre pogoje za ustvarjalce z različnih področij kulture.

 

 

3. Predmet razpisa obsega

Zbiranje predlogov za BIVANJE IN REALIZACIJO KULTURNIH PROJEKTOV TUJIH USTVARJALCEV IN UMETNIKOV V LJUBLJANI ZA OBDOBJE med 1. 9. 2017 in 31. 8. 2018 v sledečih mesecih:

 

ZELENI APARTMA

 

ORANAŽNI APARTMA

September 2017

September 2017

Oktober 2017

December 2017

December 2017

Januar 2018

Januar 2018

Februar 2018

Februar 2018

April 2018

April 2018

Maj 2018

Maj 2018

Junij 2018

Junij 2018 (do 25. 6. 2017)

Avgust 2018

Avgust 2018

JSKD nudi v sklopu Rezidenčnega centra Cankarjeva sodobno opremljeni rezidenci Zeleni in Oranžni apartma, z njima povezanih tekočih stroškov, stroškov rednega vzdrževanja, čiščenja, uporabo ostalih prostorov v okviru Rezidenčnega centra (knjižnica, večnamenska dvorana…).


 Štipendija ni predvidena, prav tako razpisnik ne krije potnih stroškov. Predvideni nastanitveni čas je največ 1 mesec.


4. Razpisna področja

Razpis je namenjen vsem fizičnim osebam, ki delujejo in ustvarjajo na področjih:

 • - likovnih umetnosti,

 • - gledališče in lutke,

 • - literature in književnosti,

 • - filmske dejavnosti in multimedije,

 • - ohranjanja kulturne dediščine in folklorne dejavnosti,

 • - vokalne in instrumentalne glasbe ter

 • - sodobnega plesa,

z namenom, da se jim omogoči bivanje in priprava novih projektov ter izobraževanj v rezidencah v Ljubljani v obdobju med 1. 9. 2017 in 31. 8. 2018.

 

Vsak prijavitelj bo lahko bival v terminu določenim s pogodbo o pogojih bivanja in delovanja v stanovanju med rezidentom in JSKD. Pogodba se sklene pred nastanitvijo. Čas bivanja je omejen, in sicer za največ 1 mesec v posameznem sklopu.

 

5. Razpisni pogoji

Na razpis se lahko prijavijo fizične osebe, ki ustvarjajo na enem izmed v prejšnji  točki razpisa naštetih področij ter imajo že dalj časa izkazano sodelovanje s programi  in programskimi vsebinami JSKD oziroma nakuzujejo jasno izraženo namero po intenzivnem sodelovanju. 

 

 

6. Pričakovanja razpisnika (JSKD)

Od gosta ali gostje rezidence pričakujemo:

 • - aktivno sodelovanje s področnimi svetovalci JSKD;

 • - pripravo seminarja ali del sklopa seminarja, predavanje ali/in delavnico v okviru rednega ali izrednega vsebinskega programa JSKD,

 • - kratek pregled rezidenčnega bivanja.

 

 

7. Objava rezultatov rezidenc

Rezultate rezidenc bomo objavili  v končnih tiskanih in avdiovizualnih izdajah; v knjigi/katalogu, v reviji, na DVD-ju in na spletnih straneh Rezidenčnega centra Cankarjeva.

 

 

8. Prijava in ocenjevanje vlog

Izpolnjevanje razpisnih pogojev ugotavlja komisija za odpiranje vlog, ki jo izmed zaposlenih na JSKD  imenuje direktor. Prijavitelji formalno nepopolnih vlog bodo pisno pozvani k dopolnitvi. Prijavitelj mora vlogo dopolniti v petih dneh po prejemu poziva za dopolnitev, sicer se bo vloga štela kot nepopolna. Vloge, ki ne bodo pravočasne, popolne ali jih ne bodo vložile upravičene osebe bodo izločene iz nadaljnjega postopka in zavržene s sklepom.

 

 

9. Pojasnila o uporabi rezidence

Prijavitelji morajo uporabljati rezidenco v skladu s pogodbo o pogojih bivanja in delovanja, sklenjeno med prijaviteljem in JSKD, ki jo prijavitelj podpiše pred odhodom.

Prijavitelj se s pogodbo zaveže, da bo uporabljal rezidenco s skrbnostjo dobrega gospodarja in odgovarjal za morebitno škodo, ki bi nastala zaradi neskrbne rabe ter v skladu s pogoji v najemni pogodbi za stanovanje poravnal vse morebitne nastale materialne stroške in povrnil tudi plačilo najemnine stanovanja za čas, ko je v njem bival in deloval.

 

 

10. Razpisni kriteriji

Kriteriji (najvišje možno skupno število točk: 100):

 • - dosedanje aktivno sodelovanje s programi JSKD (0-50 točk)

 • - kakovost dosedanjega strokovnega in umetniškega dela prijavitelja (0-30 točk),

 • - odmevnost dosedanjega umetniškega dela prijavitelja v strokovni javnosti (0-5 točk),

 • - predstavitev zasnove novih seminarjev, programov, delavnic (0-15 točk),

 

 

11. Povzetek načina ocenjevanja

Najvišje možno število prejetih točk je 100, izbrani so lahko tisti projekti, ki v skupnem seštevku točk splošnih in prednostnih kriterijev prejmejo največ točk.

Strokovna komisija bo poleg izbranih prijaviteljev oblikovala tudi t.i. »rezervno listo« prijaviteljev,  ki lahko bivajo in delujejo v rezidenci,  če prijavitelj, ki je bil prvotno izbran, zaradi objektivnih okoliščin JSKD  sporoči, da mora uporabo rezidence odpovedati. Če prijavitelj ne poda objektivnih okoliščin, se v naslednjem letu ne bo mogel prijaviti na razpis JSKD za izbor predlogov za v Rezidenčnem centru Cankarjeva.

 

 

12. Razpisni rok

Razpis se prične 6. 1. 2017 in se zaključi 31. 3. 2017. V primeru nezadostnega interesa se Javni razpis lahko podaljša za največ 30 dni.

Po zaključenem postopku lahko razpisnik v primeru še prostih kapacitet, ki se niso razdelile med prijavitelje z razpisom, pozove neuspešne interesente ali zainteresirano javnost, da koristijo rezidenčni stanovanja. Pogoj za sodelovanje je da vsaj deloma izpolnjujejo pogoje iz točk 4, 5 in 6 tega razpisa.

 

13. Razpisna dokumentacija

13.1. Razpisna dokumentacija za bivanje in realizacijo projektov obsega

- besedilo razpisa,

 • - prijavni obrazec: JSKD-JR-rezidence1B_domači_tuji ustvarjalci:

 • (Osnovni podatki prijavitelja, Prijava za bivanje in delovanje in delovanje v rezidencah za leto 2017 in 2017, Področja delovanja, Podatki o dosedanjih aktivnostih povezanimi z umetniškimi stanovanji, Izobrazba in profesionalne izkušnje, Natančen načrt bivanja z opredelitvijo vizij ustvarjalnega dela v predlaganem časovnem obdobju s posebnim poudarkom na promociji lastne ustvarjalnosti, Življenjepis prijavitelja, Reference)

13.2. Prijavitelj mora ob oddaji vloge na razpis priložiti v celoti izpolnjen prijavni obrazec JSKD-JR-rezidence1B.

 

13.3. Razpisna dokumentacija je objavljena na spletnih straneh JSKD in Rezidenčnega centra Cankarjeva.

 

14. Rok in način oddaje vlog

Vloga mora biti izpolnjena na originalnih razpisnih obrazcih in mora vsebovati vse obvezne priloge in podatke, določene v razpisni dokumentaciji. Prijavitelj lahko vlogo spreminja in dopolnjuje do preteka razpisnega roka. Dopolnitev oz. sprememba mora biti obvezno označena, da je razvidno, na katero vlogo se nanaša.

14.1. Vloga mora biti predložena na naslov

Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, Štefanova 5, 1000 Ljubljana do 31. 3. 2017 oz. najkasneje ta dan oddana na pošti kot priporočena pošiljka v zaprti ovojnici z izpisom na prednji strani: "NE ODPIRAJ - PRIJAVA NA RAZPIS z oznako „Rezidenčni center Cankarjeva 2017-2018”. Na hrbtni strani ovojnice mora biti navedba prijavitelja oz. prijaviteljev: ime in priimek ter stalni naslov.

14.2. Oddaja vloge pomeni, da prijavitelj sprejema vse pogoje, kriterije in vsa določila razpisa in razpisne dokumentacije ter se strinja z uporabo osebnih podatkov za potrebe vodenja razpisa.

 

 

15. Izločitev vlog

JSKD bo po odpiranju vlog, ki se bo začelo 4. 4. 2017, iz nadaljnjega postopka izločilo oziroma zavrglo vse vloge prijaviteljev:

 • - ki jih ni vložila upravičena oseba;

 • - prepozne vloge in prepozne dopolnitve vlog;

 • - vloge, ki so nepopolne.

 

 

16. Pristojna za dajanje informacij in pojasnil

mag. Marjeta Pečarič
e-pošta: marjeta.pecaric@jskd.si
tel.: 01 24 10 530

 

 

17. Odpiranje vlog in obveščanje o izboru

JSKD bo prijavitelje o izidih razpisa obvestilo predvidoma v 30-ih dneh po zaključku odpiranja vlog, ki se bo pričelo 4. 4. 2017.

V primeru objektivnih okoliščin, ki bi preprečile možnost koriščenja stanovanj, ki so predmet razpisa, se stanovanja ne dodelijo.

 

                                                                            Mag. Marko Repnik, l.r.
Ljubljana, 6. 1. 2016                                                    direktor

 

 

 

obr.: JSKD-JR-rezidence1B

 

 

 

Dodatne informacije

mag. Marjeta PEČARIČ, pomočnica direktorja za razvojne projekte

E: marjeta.pecaric@jskd.si
T: 01/2410-530