FINANCIRANJE /REZIDENČNI CENTER/ BIVANJE 2018-2019

 

Na podlagi Zakona o Javnem skladu Republike Slovenije za kulturne dejavnosti (Uradni list RS, št. 29/2010), Akta o ustanovitvi Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti (Uradni list RS, št. 72/2010 (v nadaljevanju JSKD)  objavlja


Javni razpis JSKD za izbor predlogov za bivanje in pripravo novih  projektov  tujih umetniških ustvarjalcev v Rezidenčnem centru Cankarjeva
za leti 2018 in 2019


  
Naziv in sedež naročnika: Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, Štefanova 5, 1000 Ljubljana.


1. Namen razpisa

Izmenjava kulturnih ustvarjalcev je postopoma rastoče omrežje umetnikov, raziskovalcev, producentov in centrov, s čimer želimo vzpostaviti mednarodno podlago za ustvarjanje umetnosti. S svojo edinstveno lokacijo, sodobno opremljenimi prostori v strogem središču glavnega mesta  in  prilagojeno tehnološko infrastrukturo želimo spodbujati mobilnost umetnikov, teoretikov in soustvarjalcev programov in programskih področij, ki jih pokriva in razvija JSKD, tako da jim nudimo bivanje in kulturno ustvarjanje ter vzpostavljanje z lokalnimi  umetniki in institucijami.

 

2. Lokacija, prostori in oprema

Lokacija Rezidence na Cankarjevi 5 je postavljena v središče umetniškega dogajanja ter da prostorske kapacitete skupaj s tehnično opremo nudijo dobre pogoje za ustvarjalce z različnih področij kulture, saj center poleg rezidenc nudi še večnamensko predavalnico, manjšo dvorano za filmske projekte in dramske uprizoritve, atelje ter specializirano knjižnico.


Večnamenska predavalnica se lahko uporablja kot delovno – vadbeni prostor ali ustvarjalno druženje, manjše razstave.  V neposredni bližini je manjša dvorana – Skladovnica, ki s kapaciteto do 50 oseb ustreza filmskim projekcijam, manjšim dramskim uprizoritvam ter različnim predstavitvam in strokovnim srečanjem. Prostori so sodobno in prijetno opremljeni. Skupaj s tehnično opremo, nudijo dobre pogoje za ustvarjalce z različnih področij kulture.

 

3. Predmet razpisa obsega

Zbiranje predlogov za BIVANJE IN REALIZACIJO KULTURNIH PROJEKTOV TUJIH USTVARJALCEV IN UMETNIKOV V LJUBLJANI ZA OBDOBJE med 1. 9. 2018 in 30. 9. 2019 v sledečih mesecih:

 

ZELENI APARTMA

 

ORANŽNI APARTMA

 • September 2018
 • September 2018
 • December 2018
 • November 2018
 • Januar 2019
 • December 2019
 • Februar 2019
 • Januar 2019
 • Marec 2019
 • Februar 2019
 • Maj 2019
 • Marec 2019
 • Julij 2019 (od 8.7. 2019)
 • Maj 2019
 • Avgust 2019
 • Junij 2018 (do 20. 6. 2019)
 • September 2019
 • Julij 2019 (od 8. 7. 2019)

 

 • Avgust 2019

JSKD nudi v sklopu Rezidenčnega centra Cankarjeva sodobno opremljeni rezidenci Zeleni in Oranžni apartma, z njima povezanih tekočih stroškov, stroškov rednega vzdrževanja, čiščenja, uporabo ostalih prostorov v okviru Rezidenčnega centra (knjižnica, večnamenska dvorana…).


Štipendija ni predvidena, prav tako razpisnik ne krije potnih stroškov. Predvideni nastanitveni čas je največ 1 mesec.

 

4. Razpisna področja

Razpis je namenjen vsem fizičnim osebam, ki delujejo in ustvarjajo na področjih:

 • - likovnih umetnosti,

 • - gledališča in lutk,

 • - literature in književnosti,

 • - filmske dejavnosti in multimedije,

 • - ohranjanja kulturne dediščine in folklorne dejavnosti,

 • - vokalne in instrumentalne glasbe ter

 • - sodobnega plesa,

 z namenom, da  se jim omogoči bivanje in pripravo novih projektov ter izobraževanj  v Ljubljani  v obdobju med 1. 9. 2018 in 31. 9. 2019.


 Vsak prijavitelj bo lahko bival v rezidenci v terminu določenem s pogodbo o pogojih bivanja in delovanja v rezidenci med rezidentom in JSKD. Pogodba se sklene pred nastanitvijo. Čas bivanja je omejen, in sicer  za za največ 1 mesec.

 

5. Razpisni pogoji

Na razpis se lahko prijavijo fizične osebe, ki ustvarjajo na enem izmed  zgoraj naštetih področij (točka 4)  ter izpolnjujejo naslednje pogoje:

 • - da že dalj časa izkazujejo svoje kulturno izražanje na izbranem področju,

 • - prijaviteljeva uveljavljenost oziroma perspektivnost v domačem in mednarodnem prostoru, izkazan interes za slovensko književnost in kulturo.

6. Pričakovanja razpisnika (JSKD)

Od gosta ali gostje rezidence pričakujemo:

 • - sodelovanje z lokalnimi in gostujočimi mednarodnimi umetniki in umetnicami,

 • - sodelovanje s področnimi svetovalci JSKD,

 • - javne predstavitve novega dela ali del dela, ki ga bodo ustvarili ali soustvarili v času bivanja v rezidenci in sicer v prostorih JSKD (Cepetka) in potencialno tudi drugih prostorih in krajih,

 • - poročilo o rezidenčnem bivanju.

7. Objava rezultatov rezidenc

Rezultate  delovanja  bomo objavili  v končnih tiskanih ali avdiovizualnih izdajah; v knjigi/katalogu, v reviji, na DVD-ju in na spletnih straneh Rezidenčnega centra Cankarjeva.

 

8. Prijava in ocenjevanje vlog

Izpolnjevanje razpisnih pogojev ugotavlja komisija za odpiranje vlog, ki jo izmed zaposlenih na JSKD  imenuje direktor. Prijavitelji formalno nepopolnih vlog bodo pisno pozvani k dopolnitvi. Prijavitelj mora vlogo dopolniti v petih dneh po prejemu poziva za dopolnitev, sicer se bo vloga štela kot nepopolna. Vloge, ki ne bodo pravočasne, popolne ali jih ne bodo vložile upravičene osebe bodo izločene iz nadaljnjega postopka in zavržene s sklepom.

 

9. Pojasnila o uporabi rezidence

Prijavitelji morajo uporabljati prostore v skladu s pogodbo o pogojih bivanja in delovanja v rezidenci, sklenjeno med prijaviteljem in JSKD, ki jo prijavitelj podpiše pred odhodom. Prijavitelj se s pogodbo zaveže, da bo uporabljal rezidenco s skrbnostjo dobrega gospodarja in odgovarjal za morebitno škodo, ki bi nastala zaradi neskrbne rabe ter v skladu s pogoji v najemni pogodbi za stanovanje poravnal vse morebitne nastale materialne stroške in povrnil tudi plačilo najemnine stanovanja za čas, ko je v njem bival in deloval.

 

10. Razpisni kriteriji

10.1. Kriteriji za zbiranje predlogov za bivanje in realizacijo projektov:

 • - kakovost dosedanjega dela prijavitelja na umetniškem področju, za katerega je podana vloga (0-30 točk),

 • - odmevnost dosedanjega dela prijavitelja na umetniškem področju, za katerega je podana vloga, v strokovni javnosti (0-15 točk),

 • - reference prijavitelja na področju mednarodnega kulturnega sodelovanja (0-10 točk).

Prednostni kriteriji (najvišje možno skupno število točk: 45):

 • - predstavitev konkretnega projekta (0-25 točk),

 • - predvidena realizacija projekta v Sloveniji in možnost vključevanja v širši mednarodni kulturni prostor (0-20 točk).

11. Povzetek načina ocenjevanja

Najvišje možno število prejetih točk je 100, izbrani so lahko tisti projekti, ki v skupnem seštevku točk splošnih in prednostnih kriterijev prejmejo največ točk. Strokovna komisija bo poleg izbranih prijaviteljev oblikovala tudi t.i. »rezervno listo« prijaviteljev (po prioritetnem seznamu), ki lahko bivajo in delujejo v rezidenci, če prijavitelj, ki je bil prvotno izbran, zaradi objektivnih okoliščin JSKD  sporoči, da mora uporabo rezidenco odpovedati. Če prijavitelj  ne poda objektivnih okoliščin, se v naslednjih dveh  letih ne bo mogel prijaviti na razpis JSKD za izbor predlogov za v Rezidenčnem centru Cankarjeva.

 

12. Razpisni rok

Razpis prične teči 19. 2. 2018 in se zaključi  30. 4. 2018. V primeru nezadostnega interesa se Javni razpis lahko podaljša za največ 30 dni. Po zaključenem postopku lahko razpisnik v primeru še prostih kapacitet, ki se niso razdelile med prijavitelje z razpisom, pozove neuspešne interesente ali zainteresirano javnost, da koristijo rezidenci. Pogoj za sodelovanje je da vsaj deloma izpolnjujejo pogoje iz točk 4,  5 in 6 tega razpisa.

 

13. Razpisna dokumentacija


13.1 Razpisna dokumentacija za bivanje in realizacijo projektov obsega:

 • - besedilo razpisa,

 • - prijavni obrazec JSKD-JR-rezidence: (Osnovni podatki prijavitelja, Prijava za bivanje in delovanje in delovanje v rezidencah za leto 2018 in 2019, Področja delovanja, Podatki o dosedanjih aktivnostih povezanimi z umetniškimi stanovanji, Izobrazba in profesionalne izkušnje, Natančen načrt bivanja z opredelitvijo vizij ustvarjalnega dela v predlaganem časovnem obdobju s posebnim poudarkom na promociji lastne ustvarjalnosti, Življenjepis prijavitelja, Reference)

 •  

13.2. Prijavitelj mora ob oddaji vloge na razpis priložiti naslednjo dokumentacijo:

13.3. Razpisna dokumentacija je objavljena na spletnih straneh JSKD.

 

14. Rok in način oddaje vlog

Vloga mora biti izpolnjena na originalnih razpisnih obrazcih in mora vsebovati vse obvezne priloge in podatke, določene v razpisni dokumentaciji. Prijavitelj lahko vlogo spreminja in dopolnjuje do preteka razpisnega roka. Dopolnitev oz. sprememba mora biti obvezno označena, da je razvidno, na katero vlogo se nanaša.


14.1. Vloga mora biti predložena na naslov:
Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, Štefanova 5,  1000 Ljubljana do 30. 4. 2018 oz. najkasneje ta dan oddana na pošti kot priporočena pošiljka v zaprti ovojnici z izpisom na prednji strani: NE ODPIRAJ - PRIJAVA NA RAZPIS z oznako „Rezidenčni center Cankarjeva 2018-2019”.  Na hrbtni strani ovojnice mora biti navedba prijavitelja oz. prijaviteljev: ime in priimek ter stalni naslov.


 14.2. Vloge, prispele oz. oddane po tem datumu, se štejejo za prepozne.


 14.3. Oddaja vloge pomeni, da prijavitelj sprejema vse pogoje, kriterije in vsa določila razpisa in razpisne dokumentacije ter se strinja z uporabo osebnih podatkov za potrebe vodenja razpisa.

 

 15. Izločitev vlog

JSKD bo po odpiranju vlog, ki se bo začelo najkasneje v 10-ih dneh po zaključku prijavnega roka, iz nadaljnjega postopka izločilo oziroma zavrglo vse vloge prijaviteljev:

 • - ki jih ni vložila upravičena oseba;

 • - prepozne vloge in prepozne dopolnitve vlog;

 • - vloge, ki so nepopolne.

15.1. Za prepozno se šteje vloga, ki ni bila oddana priporočeno na pošto do vključno 30. 4. 2018.


15.2. Za nepopolno se šteje vloga, ki ne vsebuje vseh sestavin, ki jih zahteva besedilo razpisa in razpisne dokumentacije. Za nepopolno se šteje tudi vloga, ki je na razpisni rok prispela kot formalno nepopolna in je prijavitelj ne dopolni v zahtevanem pet dnevnem roku.

 

16. Pristojna za dajanje informacij in pojasnil

Marjeta Pečarič
e-pošta: marjeta.pecaric@jskd.si
tel.: 01 24 10 530

 

17. Odpiranje vlog in obveščanje o izboru


JSKD bo prijavitelje o izidih razpisa obvestilo predvidoma v 30-ih dneh po zaključku odpiranja vlog, ki se bo pričelo najkasneje v 10-ih dneh po zaključku prijavnega roka.


17.1. V primeru objektivnih okoliščin, ki bi preprečile možnost koriščenja stanovanj, ki so predmet razpisa, se stanovanja ne dodelijo.

 

Del. štev.: 6106-1/2018/1
Ljubljana, 19. 2. 2018           

 

Mag. Marko Repnik,
direktor

                                                                                   

 

 

Prijavni obrazci:

 

 

 

 

Dodatne informacije

Marjeta PEČARIČ, pomočnica direktorja za razvojne projekte

E: marjeta.pecaric@jskd.si
T: 01/2410-530