JAVNI RAZPISI IN POZIVI / PR 2013

JAVNI PROJEKTNI RAZPIS PR-2013

Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07, 56/08, 04/10), Pravilnika o izvedbi javnega razpisa in javnega poziva (Ur. list RS, št. 43/10), Zakona o javnem skladu RS za kulturne dejavnosti (Uradni list RS, št. 29/10), Akta o ustanovitvi Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti (Uradni list RS, št. 72/10) ter v skladu s Splošnimi pogoji poslovanja Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti (www.jskd.si), Javni sklad RS za kulturne dejavnosti (v nadaljevanju JSKD),

objavlja

 

JAVNI RAZPIS ZA IZBOR KULTURNIH PROJEKTOV NA PODROČJU LJUBITELJSKIH KULTURNIH DEJAVNOSTI, KI JIH BO V LETU 2013 SOFINANCIRAL JAVNI SKLAD RS ZA KULTURNE DEJAVNOSTI

 

(v nadaljevanju: razpis, oznaka PR 2013)

 

Naziv in sedež naročnika:

Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, Štefanova 5, 1000 Ljubljana

 

 

1. Predmet razpisa in področja dejavnosti

Predmet razpisa je sofinanciranje projektov kulturnih društev in njihovih zvez (v nadaljevanju: projekti), ki bodo izvedeni kot:

 • - prireditve (koncerti, predstave, razstave, projekcije in druge javne kulturne prireditve) na navedenih področjih dejavnosti, ki jih pripravljajo in izvajajo kulturna društva in skupine na neprofiten način in so v interesu širše družbene skupnosti;

 • - izobraževanja  in strokovna usposabljanja za potrebe ljubiteljskih kulturnih dejavnosti;

 • - založniški, filmski in video projekti.

Področja dejavnosti so: zborovska, inštrumentalna, gledališka in lutkovna, folklorna, filmska, plesna, likovna ter literarna dejavnost. Pri prijavi projekta, ki vključuje različne dejavnosti, se mora predlagatelj odločiti za nosilno dejavnost. Na obrazcu A mora označiti samo to (eno) dejavnost. Vlogo bo obravnavala komisija, pristojna za dejavnost, ki jo je označil predlagatelj.

 

2. Cilji razpisa

Cilji razpisa so:

 • - spodbujanje ustvarjalnosti;

 • - podpiranje kakovostnih projektov, ki so pomembni za splošni kulturni razvoj in promocijo v tujini;

 • - povečanje raznolikosti kulturnih dogodkov in povečanje dostopnosti kulturnih vsebin;

 • - podpiranje kakovostnih programov kulturne vzgoje.

3. Okvirna vrednost razpisa

Okvirna vrednost vseh razpoložljivih sredstev za predmet razpisa znaša 342.000,00 evrov, od tega predvidoma 63.000,00 evrov za zborovsko, 30.400,00 evrov za inštrumentalno, 51.000,00 evrov za gledališko in lutkovno, 31.000,00 evrov za folklorno, 14.000,00 evrov za filmsko, 27.600,00 evrov za plesno, 31.000,00 evrov za likovno ter 14.000,00 evrov za literarno dejavnost. Predvidoma 80.000,00 evrov bo namenjeno sofinanciranju projektov krovnih zvez društev na nacionalnem nivoju v Republiki Sloveniji ali v zamejstvu.

Višina okvirno razpisanih sredstev se lahko spreminja in je omejena z veljavnim proračunom ter morebitnim rebalansom proračuna RS.

 

4. Roki razpisa

Razpis prične teči 25. 1. 2013. Zaključi se 25. 2. 2013.

 

5. Pomen izrazov

Upravičene osebe po tem razpisu so kulturna društva in njihove zveze s statusom pravne osebe v Republiki Sloveniji, ki delujejo na področju razpisa; za kulturno delovanje Slovencev, ki živijo v zamejstvu, pa ustrezne krovne organizacije v kulturi.

Projekt je zaokrožena programska enota, ki je v celoti in v svojih delih dostopna javnosti (npr. koncert, likovna kolonija s sklepno razstavo, plesna predstava, publikacija, izobraževanje, kulturni dogodek).

 

6. Pogoji razpisa

Vloge na razpis lahko predložijo upravičene osebe, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

 • - so kulturna društva ali njihove zveze, registrirane kot pravne osebe v RS, ki izvajajo kulturne projekte s področja tega razpisa ali krovne organizacije slovenskih kulturnih društev in skupin iz zamejstva, ki izvajajo kulturne projekte s področja tega razpisa (to dokažejo z ustreznim potrdilom države, kjer delujejo);

 • - zagotavljajo dostopnost programskih sklopov in programskih enot javnosti in medijem (to dokažejo s podpisano izjavo predlagatelja, da bo omogočil javno dostopnost);

 • - so v primeru, da so bile v letu 2012 pogodbena stranka JSKD, izpolnile vse svoje obveznosti do JSKD (to dokažejo s podpisano izjavo predlagatelja);

 • - so v primeru, da so bile v letu 2012 pogodbena stranka sofinancerjev kulturnih programov iz javnih sredstev, izpolnile vse pogodbene obveznosti do njih (to dokažejo s podpisano izjavo predlagatelja).

 • 7. Splošni kriteriji razpisa

 • Predlagatelj posameznega projekta ustreza splošnim kriterijem, če:
  trajneje, vsaj že eno leto, deluje na področju razpisa (datum se ugotavlja v registru AJPES);

  • - ima ustrezen obseg kakovostnega kulturnega programa (v preteklem letu je poleg redne dejavnosti samostojno pripravil in izvedel vsaj en dodatni projekt);

  • - je v zadnjih treh letih sodeloval na strokovno spremljanih regijskih ali državnih prireditvah (je prepoznaven v slovenskem kulturnem prostoru in/ali v mednarodni javnosti);

  Predlagani projekt ustreza splošnim kriterijem tega razpisa, če:

  • - sodi na področje ljubiteljskih kulturnih dejavnosti;

  • - ne spada na druga področja, kot so šolstvo, muzealstvo, šport, znanost, gospodarstvo, domoznanstvo ipd.;

  • - je zaokrožen, aktualen, ustvarjalen in inovativen ter ima jasno in kvalitetno vsebinsko in oblikovno osnovo;

  • - ni komercialen; člani izvajalske skupine za izvedbo ne prejemajo plačila;

  • - ima uravnoteženo finančno konstrukcijo (prihodki = odhodki);

  • - ima realno finančno konstrukcijo;

  • - je izvedljiv glede na razpoložljive vire;

  • - zaprošeni znesek sofinanciranja ni manjši od 10 % in ni večji od 50 % vseh predvidenih stroškov;

  • - zaprošeni znesek sofinanciranja ni nižji od 200,00 evrov in ni višji od 5.000,00 evrov;

  • - bo v celoti izveden v letu 2013.

  Predlagani projekt ne ustreza splošnim kriterijem tega razpisa, če je:

  • - osnovno delovanja kulturnega društva;

  • - po zahtevnosti presega izvajalske zmožnosti predlagatelja;

  • - izobraževanje, ki ga ne izvajajo ustrezno usposobljeni mentorji;

  • - jubilejna slavnost ali razstava;

  • - novoletna ali božična prireditev;

  • - prireditev ob krajevnem ali državnem prazniku;

  • - program na prireditvi, ki ima pretežno zabavno družabni značaj, turistični ali narodnozabavni prireditvi ali veselici;

  • - gostovanje po Sloveniji ali v tujini;

  • - promocija projekta ali društva (koledarji, razglednice, jubilejni zborniki);

  • - izdaja nosilcev zvoka ali slike ali postavitev in oblikovanje spletne strani;

  • - publikacija, ki ni povezana z delovanjem kulturnih društev in njihovih zvez;

  • - razstava posameznega avtorja, pregledna letna razstava društva, ex-tempore, likovno srečanje ali natečaj (z denarnimi nagradami in odkupi), likovna kolonija (če morajo udeleženci prepustiti dela organizatorju);

  • - samostojna knjiga posameznega ustvarjalca, šolsko glasilo, literarni časopis ali revija, ki nima izdane vsaj ene številke, literarni natečaj;

  • založniški projekt na literarni dejavnosti, ki nima leposlovne vsebine.

   

 • Ne glede na določila tretjega odstavka tega člena sklad lahko sofinancira:

  • - jubilejno slavnost ali razstavo, ki vsebuje pomembne novosti v pristopu in programu prireditve ali gre za zelo pomembno obletnico;

  • - gostovanje po Sloveniji ali v tujini, če je bistvenega pomena za slovensko ljubiteljsko kulturno dejavnost;

  • - izdajo nosilcev zvoka ali slike ter postavitev in oblikovanje spletne strani, če gre za vrhunske zasedbe z izvirnim programom, ki zagotavlja odmevno promocijo slovenske ustvarjalnosti v mednarodnem prostoru.

 

8. Posebni kriteriji razpisa

Projekti bodo ocenjeni na podlagi posebnih kriterijev glede na:
a) obseg in učinke realizacije projektov predlagatelja v preteklih letih – do 25 točk:

  • - produkcija in postprodukcija predlagatelja/sodelovanje na strokovno spremljanih regijskih in državnih prireditvah ter mednarodnih tekmovanjih in festivalih/prepoznavnost v slovenskem kulturnem prostoru/odmevnost v medijih in strokovni javnosti/zgled dobre prakse/širjenje dejavnosti.

b) zasnovo in izvedbo predlaganega projekta – do 50 točk:   

 • - inovativnost v pristopu in izvedbi/kakovost avtorskega pristopa/tematska izvirnost in vsebinska tehtnost/aktualnost/delež domače ustvarjalnosti/reference izvajalcev projekta/povezovanje tradicije z novejšimi umetniškim trendi/navezanost na raziskave in interpretacije virov.

c)  uresničevanje ciljev nacionalnega programa sklada (www.jskd.si) s predlaganim projektom – do 25 točk:

 • - prispevek k dvigu kakovosti društvene ustvarjalnosti/spodbujanje kulturnega razvoja/dopolnjevanje programske ponudbe/razvojna in trajnostna naravnanost/uresničevanje ciljev, ki so pomembni v regijskem, nacionalnem ali mednarodnem merilu/izobraževalni/promocijski/postprodukcijski učinki/prispevek h kulturni raznolikosti/spoznavanje kultur/ohranjanje izročila/integrativnost/interkulturalnost/sodelovanje z javnimi organizacijami s področja kulture/vključevanje v javno infrastrukturo.

Ocenjevalni listi po posameznih dejavnostih posebne kriterije podrobneje razčlenjujejo in so objavljeni na www.jskd.si in na sedežu JSKD, Štefanova 5, 1000 Ljubljana.

 

9. Uporaba kriterijev

Projekte bodo presojale strokovno programske komisije za posamezna področja dejavnosti na podlagi podatkov iz vloge. Za sofinanciranje bodo predlagale tiste projekte, ki bodo v postopku ocenjevanja v celoti izpolnjevali splošne kriterije razpisa in bodo na podlagi posebnih kriterijev uvrščeni višje.

 

10. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev

Dodeljena proračunska sredstva morajo biti porabljena v proračunskem letu 2013 oz. v plačilnih rokih, kot jih določa Zakon o izvrševanju proračunov RS za leti 2013 in 2014 (Uradni list RS, št. 104/2012).

 

11. Dokumentacija razpisa

Dokumentacija razpisa je dostopna na domači strani JSKD www.jskd.si  in obsega:

 • - besedilo razpisa;

 • - prijavne obrazce: A (splošni podatki), A/1 (podatki o predlagatelju), B (osnovni podatki o projektu, sinopsis, finančni načrt), B1 (utemeljitev ciljev in učinkov projekta), I (izjave).

 

 • 12. Oddaja in dostava vlog

 • Vloga mora biti oddana v elektronski obliki na: https://razpis.jskd.si in v tiskani obliki poslana na naslov: Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, Štefanova 5, p. p. 1699, 1000 Ljubljana, do 25. 2. 2013 oz. najpozneje ta dan oddana na pošti kot priporočena pošiljka.

  Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj strinja z vsemi pogoji in kriteriji razpisa.

  Vloga mora biti oddana v zaprti ovojnici in obvezno označena po predlogi.

  Posamezni predlagatelj lahko na razpis predloži skupaj največ tri (3) vloge za posamezno področje dejavnosti (glasbena, gledališka …), razen če je predlagatelj zveza kulturnih društev ali krovna organizacija slovenskih kulturnih društev in skupin iz zamejstva, ki lahko predloži največ šest (6) vlog za posamezno področje dejavnosti. Če bodo predlagatelji vložili večje število vlog od predpisanih, bo komisija z žrebom določila projekte, ki jih bo obravnavala.

  Posamezni predlagatelj mora predložiti vsako vlogo v ločenem ovitku. Vsaka od predloženih vlog  mora ustrezati pogojem popolne vloge.

 • 13. Popolne vloge

 • Vloga na razpis je popolna, če:

  • - je predložena na prijavnih obrazcih razpisa PR 2013;

  • - je izpolnjena v slovenskem jeziku;

  • - vsebuje vse predpisane obrazce: A (splošni podatki), A/1 (podatki o predlagatelju), B (osnovni podatki o projektu, sinopsis, finančni načrt), B1 (utemeljitev ciljev in učinkov projekta), I (izjave);

  • - vsebuje vse zahtevane podatke;

  • - je na ustreznem mestu podpisana in žigosana.


  Predlagatelji, ki bodo podali nepopolne vloge, bodo pozvani, da v določenem roku vloge dopolnijo.

  Za neupravičeno osebo se šteje tisti predlagatelj vloge, ki ne izpolnjuje pogojev razpisa.

  Za prepozno se šteje vloga, ki ni bila predložena po določilih prvega odstavka 12. točke razpisa. Rok oddaje se ugotavlja iz poštnega žiga.

  Izpolnjevanje pogojev razpisa PR 2013 ugotavlja pristojni uslužbenec za vodenje postopka, ki ga imenuje direktor JSKD.

  Vloge, ki niso bile oddane v predpisanem roku, ki jih ni vložila upravičena oseba, in nepopolne vloge, ki kljub pozivu niso bile pravočasno dopolnjene, bodo zavržene.

 

14. Pristojni uslužbenci

Pristojna uslužbenca za dajanje informacij in vsebinskih pojasnil sta:

 • - Urška Bittner Pipan, urska.bittner@jskd.si, 01/2410-502

 • - Matej Maček, matej.macek@jskd.si, 01/2410-518


Uradne ure (po telefonu) so vsak ponedeljek, sredo in petek od 9. do 11. ure.

 

 

15. Obravnava vlog in obveščanje o izboru

Strokovna presoja vlog, prispelih na razpis PR 2013 bo potekala v skladu s Pravilnikom o izvedbi javnega razpisa in javnega poziva ter Splošnimi pogoji poslovanja JSKD.
JSKD bo predlagatelje o svojih odločitvah obveščal praviloma v 30-tih dneh po zasedanju in odločitvi strokovne komisije.

 

Aplikacija za pripravo vloge

(Digitalna potrdila SIGEN-CA izdaja zaupanja vreden overitelj na Ministrstvu za javno upravo Republike Slovenije, zato mirno potrdite njegovo uporabo, če vas spletni brskalnik to vpraša.)

 

 

 

 

Dodatne informacije:

SPLOŠNE IN VSEBINSKE INFORMACIJE:

mag. Urška Bittner Pipan

pomočnica direktorja za program

T: 01 24 10 502

E: urska.bittner@jskd.si

 

SPLOŠNE INFORMACIJE IN POROČILA:

Matej Maček

strokovni delavec

T: 01 24 10 518

E: matej.macek@jskd.si

 

VZORCI OBRAZCEV
Obrazci naj vam služijo le kot pomoč za vnos podatkov v aplikaciji za pripravo vloge

FILMSKA DEJAVNOST

FOLKLORNA DEJAVNOST

GLEDALIŠKA DEJAVNOST

INSTRUMENTALNA DEJAVNOST

LIKOVNA DEJAVNOST

LITERARNA DEJAVNOST

PLESNA DEJAVNOST

ZBOROVSKA DEJAVNOST

KROVNE ORGANIZACIJE