PROSTA DELOVNA MESTA

 

Del. št. 0130-1/2021-4

Nadzorni svet Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti na podlagi 36. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Ur. l. RS, št. 77/07 in nadaljnji), 7. člena Zakona o javnem skladu Republike Slovenije za kulturne dejavnosti (Ur. l. RS, št. 29/10) in 13. ter 17. člena Akta o ustanovitvi Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti (Ur. l. RS, št. 72/10) razpisuje

JAVNI NATEČAJ ZA DELOVNO MESTO
direktor/direktorica Javnega sklada Republike
Slovenije za kulturne dejavnosti (JSKD)

1. Pogoji:

- najmanj visokošolska izobrazba druge stopnje ali izobrazba, v skladu z veljavnimi predpisi ustrezna tej izobrazbeni ravni,

- najmanj osem let delovnih izkušenj, od tega pet let na vodilnih delovnih mestih podobne zahtevnosti,

- poznavanje področja dela sklada in sposobnost za organizacijo in vodenje dela,

- kandidat/-ka ni bil/-a pravnomočno obsojen/-a za kaznivo dejanje, pa obsodba ni pogojna,

- aktivno znanje slovenskega jezika na visoki ravni* in najmanj enega svetovnega jezika na osnovni ravni**.

2. Kandidat/-ka mora k prijavi na javni natečaj  o izpolnjevanju pogojev iz prejšnje točke priložiti:

- program razvoja in vizijo  dela sklada za mandatno obdobje, za katerega se prijavlja ter vsebuje finančni, kadrovski in organizacijski vidik;

- dokazilo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe;

- opis dosedanjih delovnih izkušenj in dokazila, s katerimi dokazuje pogoje iz 2. in 3. alineje  prve točke;

- dokazila o znanju  slovenščine in svetovnega tujega jezika iz 5. alineje prve točke,

- potrdilo o nekaznovanosti.

Mandat direktorja/direktorice traja štiri leta od dneva imenovanja.

Javni natečaj za delovno mesto direktorja Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti začne teči s 15. 1. 2021 in se zaključi z 29. 1. 2021.

Nadzorni svet Javnega sklada Republike Slovenije bo izbranega kandidata/kandidatko, predlagal v imenovanje Vladi Republike Slovenije. Izbrani/-a  kandidat/-ka bo sklenil/-a pogodbo o zaposlitvi za določen čas, za čas mandata.

Prijave pošljite priporočeno v zaprti ovojnici
na naslov:

Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti
NADZORNI SVET
Štefanova 5, 1000 Ljubljana

s pripisom:
»Javni natečaj – direktor/direktorica – JSKD«

Oseba, pristojna za posredovanje informacij v zvezi z javnim razpisom je Maja Papič, tel. št. 01  24 10 502  ali elektronski naslov: maja.papic@jskd.si.

 


 

*Za aktivno znanje slovenskega jezika na visoki ravni se šteje, če je oseba v razpisu zahtevano izobrazbo dosegla na slovenski šoli ali končala vsaj slovensko štiriletno srednjo šolo. Osebe, ki nimajo končanih ustreznih slovenskih šol, potrebno znanje slovenščine dokazujejo s posebnim potrdilom uradno pooblaščene izobraževalne ustanove o uspešno opravljenem preizkusu znanja slovenščine po javno veljavnem izobraževalnem programu ustrezne stopnje v Republiki Sloveniji. Pri tem se šteje, da visoko raven znanja slovenščine obvlada, kdor je uspešno opravil preizkus po izobraževalnem programu za slovensko gimnazijo oziroma tej ustrezno štiriletno šolo.

**Izpolnjevanje pogoja osnovne ravni znanja svetovnega jezika se izkazuje s potrdilom o jezikovnem izobraževanju pri ustrezni izobraževalni instituciji (šola tujega jezika), potrdilom o udeležbi na strokovnih srečanjih ali dokazilom o uspešno zaključenem srednješolskem izobraževanju (V. stopnja izobrazbe), iz katerega je razvidno, da je bilo izobraževanje iz svetovnega jezika uspešno zaključeno oziroma drugim ustreznim dokazilom, ki izkazuje znanje svetovnega jezika.