JAVNI RAZPISI IN POZIVI / Prostori/Oprema-2022

 

Na podlagi 12. in 14. člena Zakona o zagotavljanju sredstev za določene nujne programe Republike Slovenije v kulturi (Uradni list RS, št. 73/19), Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16, 61/17 in 21/18-ZNOrg v nadaljevanju: ZUJIK) in Pravilnika o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa za izbiro kulturnih programov in kulturnih projektov (Uradni list RS, št. 43/10 in 62/16) Javni sklad RS za kulturne dejavnosti objavlja

 

Javni razpis za izbor predlogov za sofinanciranje najnujnejših prostorskih pogojev in opreme za razvoj ljubiteljske in nevladne kulture za leto 2022 (v nadaljevanju: razpis Prostori/Oprema-2022)

 

1. Naziv in sedež naročnika javnega razpisa

Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, Štefanova 5, Ljubljana (v nadaljevanju JSKD).

2. Predmet javnega razpisa

Predmet javnega razpisa Prostori/Oprema-2022 je sofinanciranje nujnih posegov pri investicijskem vzdrževanju prostorov in nakup opreme za razvoj ljubiteljske in nevladne kulture in sicer:

- sofinanciranje investicij v obnovo prostorov, namenjenih izvajanju ljubiteljske kulturne dejavnosti,

- sofinanciranje investicij v nakup tehnične opreme, namenjene izvajanju ljubiteljske kulturne dejavnosti,

- sofinanciranje investicij v specializirano opremo, namenjeno izvajanju folklorne in inštrumentalne ljubiteljske kulturne dejavnosti (kostumi in specialni inštrumenti za folklorne skupine ter inštrumenti za pihalne, tamburaške, mandolinske, harmonikarske, kitarske in godalne orkestre ter big bande in zasedbe lovskih rogov).

3. Okvirna vrednost

Okvirna vrednost javnega razpisa Prostori/Oprema-2022 znaša 400.000,00 EUR (z besedo: štiristo tisoč evrov). Prijavitelje opozarjamo, da je izvedba postopka razpisa vezana na proračunska sredstva. Višina razpisanih sredstev se lahko spreminja in je omejena z veljavnim proračunom ter morebitnim rebalansom proračuna RS.

4. Rok za oddajo vlog na razpis:

Razpis se začne 29. 4. 2022 in se zaključi 30. 5. 2022.

4. Obdobje za porabo sredstev

Dodeljena sredstva iz javnega razpisa Prostori/Oprema-2022 morajo upravičenci porabiti v proračunskem letu 2022, oziroma v plačilnih rokih, kot jih določa Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2022 in 2023 (Uradni list RS, št. 187/21 in 206/21 – ZDUPŠOP). Dodeljena proračunska sredstva se bodo izplačevala skladno z dinamiko izplačil, opredeljeno v pogodbi o sofinanciranju investicijskih projektov in na podlagi izstavljenih zahtevkov za izplačilo.

Rok za posredovanje zadnjega zahtevka za izplačilo v letu 2022 je 15. 11.  2022.

6. Cilj javnega razpisa

Cilj javnega razpisa je zagotavljanje najnujnejših prostorskih pogojev in opreme za razvoj ljubiteljske in nevladne kulture z namenom ohranjanja dosežene in izenačevanja stopnje razvojnih standardov prostorskih razmer in opreme za potrebe ljubiteljske kulturne dejavnosti.

7. Pomen izrazov

Upravičene osebe po tem razpisu so nevladne kulturne organizacije, ki izvajajo ljubiteljsko kulturno dejavnost, ustanovljene kot društvo, ustanova, zavod ali zadruga, registrirane kot pravne osebe v RS, ki izpolnjujejo pogoje razpisa iz točke 8.
Projekt je investicijski poseg pri vzdrževanju prostorov oz. nakup opreme, ki je v celoti in v svojih delih namenjena uporabi na razpisnem področju. Zaprošeni znesek financiranja posameznega projekta ne sme presegati 10.000,00 € in hkrati ne sme presegati 80 % vseh predvidenih stroškov projekta.

Finančna uravnoteženost pomeni, da se ujemajo skupne vrednosti predvidenih odhodkov in prihodkov finančne konstrukcije celotnega projekta (odhodki = prihodki).

Upravičeni stroški so investicije v vzdrževanje prostorov in nakupa opreme, ki so nastali izključno za namen realizacije programa ljubiteljske kulturne dejavnosti, in sicer:

- v okviru obnove prostorov so upravičeni stroški investicije v obrtniška dela ter nakup materialov za obnovo prostorov, ki se uporabljajo za izvajanje ljubiteljske kulture,

- v okviru nakupa tehnične opreme so upravičeni stroški investicije v snemalno, odrsko, galerijsko, ateljejsko, razsvetljevalno in ozvočevalno tehniko, drugo dvoransko opremo ter IKT opremo, ki se uporablja za namen ljubiteljske kulturne produkcije,

- v okviru nakupa specializirane opreme so upravičeni stroški investicije v kostume in specifične inštrumente za folklorne skupine ter glasbene inštrumente za pihalne, tamburaške, mandolinske, harmonikarske, kitarske in godalne orkestre ter big bande in zasedbe lovskih rogov.

Med neupravičene stroške med drugimi sodijo davek na dodano vrednost (če je prijavitelj zavezanec za DDV), investicijska dokumentacija, projektna dokumentacija, stroški svetovalnih storitev, prispevki za dovoljenja in komunalne priključke ter stroški informiranja in obveščanja javnosti o projektu.

8. Pogoji za sodelovanje na razpisu

8.1  Na razpis se lahko prijavijo le prijavitelji (upravičene osebe), ki izpolnjujejo naslednje splošne pogoje:

- so nevladne kulturne organizacije, ustanovljene kot društvo, ustanova, zavod ali zadruga, registrirane kot pravne osebe za opravljanje kulturno-umetniških dejavnosti, posredovanje kulturnih dobrin ali Dej.d.n.članskih organizacij v Republiki Sloveniji, registracija se preverja v registru AJPES;

- so na dan objave javnega razpisa najmanj eno leto registrirani za izvajanje dejavnosti, datum registracije se preverja v registru AJPES;

- so nepridobitni, neprofitni in neodvisni od drugih subjektov;

- niso organizirani kot politična stranka, cerkev ali druga verska skupnost, sindikat ali zbornica;

- imajo ustrezen obseg kulturnega programa na področju ljubiteljske kulture (so v preteklih štirih letih izvedli vsaj tri večje, samostojne, vsebinsko zaokrožene projekte na področju ljubiteljske kulture);

- v primeru kandidiranja za sredstva za obnovo prostorov so lastniki ali najemniki,  upravljalci ali uporabniki prostorov vsaj za obdobje 5 let, kar dokazujejo  z ustrezno listino;

- zagotavljajo dostopnost do prostorov, programov in aktivnosti na področju ljubiteljske kulture;

- so v primeru, da so bili pogodbena stranka JSKD v letih 2020 in 2021, izpolnili vse svoje obveznosti do JSKD;

- na podlagi povprečja v zadnjih treh letih pred objavo razpisa niso bili sofinancirani iz državnega proračuna namenjenega za kulturo, s sredstvi višjimi od 20.000,00 evrov na leto;

- njihovi projekti niso bili sprejeti v sofinanciranje v okviru javnih pozivov Prostori/Oprema-2021 in/ali MKC-2021 in/ali TSO-2021 v skupni višini, ki presega 5.000,00 €;

- dovoljujejo objavo osebnih podatkov z namenom objave rezultatov razpisa na spletni strani JSKD, skladno z Zakonom o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo, 117/06 – ZDavP-2, 23/14, 50/14, 19/15 – odl. US,  102/15 in 7/18) in Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo);

- prijavljajo investicijske projekte, ki ustrezajo splošnimi pogojem pod točko 8.2

8.2 Predlagani investicijski projekt ustreza splošnim pogojem tega razpisa, če: 

- zaprošeni znesek sofinanciranja predlaganega investicijskega projekta ni višji od 10.000,00 € in hkrati ne presega 80 % vseh predvidenih stroškov;

- skupna vrednost projekta ni nižja od 2.000,00 evrov, prijavitelj pa zagotavlja ustrezen delež sofinanciranja z lastnimi ali pridobljenimi sredstvi;

- projekt ni prijavljen na ostale javne pozive ali javne razpise JSKD v letu 2022 in ni financiran iz državnega proračuna, namenjenega kulturi.

Prijavitelj poda podpisano izjavo o izpolnjevanju pogojev iz 8. točke v predpisanem prijavnem obrazcu. V primeru, da JSKD naknadno zahteva originalna potrdila o izpolnjevanju splošnih pogojev po posameznih alinejah, jih mora prijavitelj dostaviti v zahtevanem roku.

9. Izpolnjevanje pogojev razpisa

Izpolnjevanje pogojev razpisa ugotavlja komisija za odpiranje vlog, ki jo imenuje direktor. Vloge, prispele na razpis, se odpira po zaključku zbiranja vlog.
Prijavitelji formalno nepopolnih vlog bodo pozvani, da svoje vloge dopolnijo. Prijavitelj mora vlogo dopolniti v petih dneh po prejemu poziva za dopolnitev, sicer se bo ta štela kot nepopolna. Vloge, ki ne bodo pravočasne, popolne ali jih ne bodo vložile upravičene osebe, bodo izločene iz nadaljnjega postopka in zavržene s sklepom.

10. Kriteriji javnega razpisa

Pravočasne in popolne vloge, vložene s strani upravičenih oseb, bo obravnavala strokovno programska komisija za področje investicij za razvoj ljubiteljske in nevladne kulture po lokalnih skupnostih in mladinske kulturne dejavnosti na podlagi podatkov iz vlog in uradnih evidenc po vrstnem redu njihovega prispetja, skladno z naslednjimi kriteriji:

10.1 Projekti obnove prostorov se ocenjujejo na podlagi naslednjih kriterijev:

a)    OBSEG IN UČINKI REALIZACIJE LJUBITELJSKEGA KULTURNEGA PROGRAMA PRIJAVITELJA V PRETEKLIH ŠTIRIH LETIH (skupaj do 15 točk):

- produkcija in postprodukcija prijavitelja ter dosežki na strokovno spremljanih prireditvah oz. večji organizacijski projekti (do 10 točk);
- odmevnost v medijih in strokovni javnosti (do 2 točki);
- status nevladne organizacije v javnem interesu na področju kulture (0/3 točk).

b)    ZASNOVA IN IZVEDBA PREDLAGANEGA INVESTICIJSKEGA PROJEKTA (skupaj do 35 točk):        

- vzpostavljanje in/ali izboljševanje pogojev za ljubiteljsko kulturno udejstvovanje (do 15 točk);
- nujnost investicije glede na obstoječe stanje prostora / preprečevanje nastajanja nadaljnje škode na objektu (do 12 točk);
- finančna zasnova - realnost in smotrnost finančne vrednosti projekta glede na nivo izvajanja kulturnega programa prijavitelja (do 8 točk).

10.2 Projekti nakupa tehnične opreme se ocenjujejo na podlagi naslednjih kriterijev:

a)    OBSEG IN UČINKI REALIZACIJE LJUBITELJSKEGA KULTURNEGA PROGRAMA PRIJAVITELJA V PRETEKLIH ŠTIRIH LETIH (skupaj do 15 točk):

- produkcija in postprodukcija prijavitelja ter dosežki na strokovno spremljanih prireditvah oz. večji organizacijski projekti (do 10 točk);
- odmevnost v medijih in strokovni javnosti (do 2 točki);
- status nevladne organizacije v javnem interesu na področju kulture (0/3 točk).

b)    ZASNOVA IN IZVEDBA PREDLAGANEGA INVESTICIJSKEGA PROJEKTA (skupaj do 35 točk):

- vzpostavljanje in/ali izboljševanje pogojev za ljubiteljsko kulturno udejstvovanje (do 15 točk);
- nujnost investicije glede na obstoječe stanje opreme / nakup opreme, ki je prijavitelj nima oz. je dotrajana (do 12 točk);
- finančna zasnova - realnost in smotrnost finančne vrednosti projekta glede na nivo izvajanja kulturnega programa prijavitelja (do 8 točk).

10.3 Projekti nakupa specializirane opreme se ocenjujejo na podlagi naslednjih kriterijev:

a)    OBSEG IN UČINKI REALIZACIJE LJUBITELJSKEGA KULTURNEGA PROGRAMA PRIJAVITELJA V PRETEKLIH ŠTIRIH LETIH (skupaj do 15 točk):

- produkcija in postprodukcija prijavitelja ter dosežki na strokovno spremljanih prireditvah oz. večji organizacijski projekti (do 10 točk);
- odmevnost v medijih in strokovni javnosti (do 2 točki);
- status nevladne organizacije v javnem interesu na področju kulture (0/3 točk).

b)    ZASNOVA IN IZVEDBA PREDLAGANEGA INVESTICIJSKEGA PROJEKTA (skupaj do 35 točk):

- vzpostavljanje in/ali izboljševanje pogojev za ljubiteljsko kulturno udejstvovanje (do 15 točk);
- nujnost investicije glede na obstoječe stanje opreme / nakup opreme, ki je prijavitelj nima oz. je dotrajana (do 12 točk);
- finančna zasnova - realnost in smotrnost finančne vrednosti projekta glede na nivo izvajanja kulturnega programa prijavitelja (do 8 točk).

11. Uporaba kriterijev in določitev višine sofinanciranja

Strokovno programska komisija lahko predlaga v financiranje le projekte, ki v celoti izpolnjujejo pogoje tega razpisa. Upoštevan bo samo tisti del v vlogi navedene obnove prostorov oz. nakupa opreme, ki je v celoti skladen s predmetom razpisa in razpisnimi pogoji.

Višina odobrenih sredstev se določi po formuli: zmnožek zaprošenih sredstev s količnikom števila dodeljenih točk in števila maksimalnih možnih točk (50). Upošteva se le tisti del zaprošenih sredstev, ki se nanaša na obnovo prostorov oz. nakup opreme, ki je v celoti skladen s predmetom razpisa in razpisnimi pogoji. Dodeljeni znesek se zaokroži na evro.

V primeru, da bodo po navedeni formuli dodeljena sredstva presegala razpoložljiva sredstva razpisa, bo komisija določila minimalni točkovni prag za sprejetje v sofinanciranje ter prag za sprejetje na rezervno listo projektov.
V primeru, da za zadnjega prijavitelja ne bo več na razpolago sredstev v višini, ki bi mu pripadala glede na zaprošeni znesek, bo financiranje mogoče le v višini preostanka sredstev.

 12. Vloga na razpis je popolna, če:

-   je predložena na prijavnih obrazcih razpisa Prostori/Oprema-2022 v elektronski in fizični obliki;
-   je izpolnjena v slovenskem jeziku;
- vsebuje vse predpisane obrazce: A (SPLOŠNI PODATKI), A1 (PODATKI O PRETEKLEM DELOVANJU PRIJAVITELJA), B (PODATKI O PROJEKTU), E (ELEKTRONSKE PRILOGE), I (IZJAVA);
- vsebuje vse zahtevane podatke;
- vsebuje vse obvezne priloge (ponudbe oz. predračuni za celotno vrednost investicijskega projekta izdani v koledarskem letu 2022; listina o lastništvu ali dolgoročnem (vsaj 5 let) najemu, upravljanju oz. uporabi prostorov, če prijavitelj kandidira za sredstva za obnovo prostorov);
- je na ustreznem mestu podpisana in žigosana.

13.   Oddaja in dostava vlog

Vloga mora biti izpolnjena in oddana v elektronski obliki na: https://razpisi.jskd.si ter v tiskani obliki lastnoročno podpisana poslana na naslov: Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, Štefanova 5, p. p. 1699, 1000 Ljubljana, do 30. 5. 2022 oz. najpozneje ta dan oddana na pošti kot priporočena pošiljka ali najpozneje ta dan v poslovnem času predložena na JSKD, Štefanova 5, 1000 Ljubljana. Vloga, ki je oddana samo elektronsko in ne tudi v tiskani obliki ali obratno, se šteje kot neoddana.

Oddaja vloge pomeni, da se prijavitelj strinja z vsemi pogoji in kriteriji tega razpisa.

Vloga mora biti oddana v zaprti ovojnici in obvezno opremljena s predlogo (predloga se samodejno natisne ob tiskanju v aplikaciji za razpise JSKD izpolnjene vloge).

Posamezni prijavitelj lahko na razpis predloži največ tri (3) vloge, od tega največ eno za sofinanciranje obnove prostorov, največ eno za sofinanciranje nakupa tehnične opreme in največ eno za sofinanciranje specializirane opreme. Če bodo prijavitelji vložili večje število vlog od predpisanih, bo komisija obravnavala tiste, ki jih je prijavitelj prej elektronsko oddal, preostale vloge bodo zavržene s sklepom.

Posamezni prijavitelj mora predložiti vsako vlogo v ločenem ovitku. Vsaka od predloženih vlog  mora ustrezati pogojem popolne vloge.

Za priporočeno pošiljko, na kateri ni označena ura oddaje priporočene pošiljke, se šteje, da je bila tistega dne oddana ob 23.59 uri.

13.1. Za prepozno se šteje vloga, ki ni bila oddana priporočeno na pošto do vključno 30. 5. 2022, oz. do tega dne ni bila v poslovnem času predložena vložišču JSKD.

13.2 Za nepopolno se šteje vloga, ki ne vsebuje vseh obveznih sestavin, ki jih zahteva besedilo razpisa in dokumentacija razpisa. Za nepopolno se bo štela tudi vloga, ki bo na razpis prispela kot formalno nepopolna in je prijavitelj po formalnem pozivu ne bo dopolnil v zahtevanem pet dnevnem roku.

13.3 Za neupravičeno osebo se bo štel tisti prijavitelj, katerega vloga ne bo izpolnjevala pogojev, določenih v besedilu razpisa pod točko 8. Izpolnjevanje pogojev se bo ugotavljalo na osnovi obveznih dokazil, vpogledov v evidence in vloge prijavitelja.

Dopolnjevanje in spreminjanje vlog je možno le v roku trajanja razpisa z oznako, na katero vlogo se dopolnitev ali sprememba nanaša.

Oddaja popolne vloge pomeni, da se prijavitelj strinja z vsemi pogoji in kriteriji razpisa.

JSKD bo po odpiranju vlog iz nadaljnjega postopka izločil vse vloge prijaviteljev:

- ki jih ni vložila upravičena oseba;

- prepozne vloge in prepozne dopolnitve vlog;

- vloge, ki so nepopolne.

14.   Pristojni uslužbenec za posredovanje informacij in pojasnil

Matej Maček, matej.macek@jskd.si, 01/24-10-518.

 

Uradne ure po telefonu in elektronski pošti so vsak ponedeljek, sredo in petek od 9. do 11. ure.

15.   Odločitev

Strokovna presoja vlog, prispelih na razpis Prostori/Oprema-2022 bo potekala v skladu s Pravilnikom o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa za izbiro kulturnih programov in kulturnih projektov ter Splošnimi pogoji poslovanja JSKD.

JSKD bo prijavitelje o svojih odločitvah obveščal praviloma v 30-tih dneh po zasedanju in odločitvi strokovne komisije.

 

Damjan Damjanovič, direktor

 

Številka: 6101-4/2022-2
Datum: 22. 4. 2022

 

 

 

 

 

 

 

 

Aplikacija za pripravo vloge

 

Vzorec obrazcev