FINANCIRANJE

 

 

KULTURNI TOLAR V LETU 2008

 

 

JAVNI POZIV Specializirana oprema 2008

 

Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 96/02), Akta o ustanovitvi Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti (Uradni list RS, št. 96/00) ter v skladu s Pravilnikom o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa (Uradni list RS, št. 93/05) ter Splošnimi pogoji poslovanja JSKD (www.jskd.si), Javni sklad RS za kulturne dejavnosti objavlja

 

 

javni poziv

 

za zbiranje predlogov za sofinanciranje nakupa specializirane opreme za potrebe folklornih skupin, pihalnih in tamburaških orkestrov za leto 2008
(v nadaljevanju: poziv SPECIALIZIRANA OPREMA 2008)

 

 

Naziv in sedež naročnika:

 

Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, Štefanova 5, Ljubljana.

 

1. Predmet poziva

 

Predmet poziva SPECIALIZIRANA OPREMA 2008 so projekti nakupa kostumov za folklorne skupine in projekti nakupa glasbenih instrumentov za pihalne in tamburaške orkestre.

 

2. Okvirna vrednost

 

Okvirna vrednost poziva SPECIALIZIRANA OPREMA 2008 znaša 52.125,00 € (z besedo: dvainpetdeset tisoč sto petindvajset evrov).

 

3. Obdobje za porabo sredstev

 

Dodeljena sredstva iz poziva SPECIALIZIRANA OPREMA 2008 morajo upravičenci porabiti v proračunskem letu 2008 oz. v rokih določenih z Zakonom o izvrševanju proračuna RS za leto 2008 (Uradni list RS, št. 126/06, 114/07).

 

4. Razpisni roki

 

Poziv SPECIALIZIRANA OPREMA 2008 je odprt od 18. 1. 2008 do 18. 2. 2008.

 

5. Dokumentacija poziva

 

Dokumentacija poziva SPECIALIZIRANA OPREMA 2008 obsega:
- besedilo poziva
- prijavni obrazci: A, A/1 za predstavitev predlagatelja in B, B/1 za prijavo posameznega projekta,
- vzorec zahtevanih izjav.

 

6. Pomen izrazov

 

Kot specializirana oprema se v tem pozivu štejejo kostumi za folklorne skupine in glasbeni instrumenti za pihalne in tamburaške orkestre.

 

Upravičene osebe po tem pozivu so kulturna društva in zveze kulturnih društev, registrirane kot pravne osebe v RS, ki izvajajo kulturne programe iz razpisnega področja, za kulturno delovanje Slovencev, ki žive v zamejstvu, pa ustrezne organizacije iz zamejstva.

 

Projekt je nabava opreme, ki je v celoti in v svojih delih namenjena uporabi na razpisnem področju. Zaprošeni znesek financiranja posameznega projekta ne sme presegati 40 % vseh predvidenih stroškov.

 

Sofinancer je partner predlagatelja projekta, ki je soudeležen pri zasnovi, izvedbi in financiranju projekta. Finančna soudeležba sofinancerja mora dosegati vsaj 20 % vseh predvidenih stroškov projekta. Vir za omenjeno finančno soudeležbo so proračuni lokalnih skupnosti, ne more pa biti proračun RS, namenjen kulturi.

 

Finančna uravnoteženost pomeni, da se ujemajo skupne vrednosti predvidenih odhodkov in prihodkov finančne konstrukcije celotnega projekta (odhodki = prihodki).

 

7. Pogoji poziva

 

Vloge na poziv SPECIALIZIRANA OPREMA 2008 lahko predložijo UPRAVIČENE OSEBE, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
- so registrirane kot pravne osebe v RS - to dokažejo s potrdilom oz. kopijo potrdila AJPES /Agencija Republike Slovenije za javno pravne evidence in storitve/ ali z izpiskom oz. kopijo izpiska iz registra društev; iz dokazil mora biti razviden datum vpisa - potrdila ali izpiski oz. kopije potrdil ali izpiskov ne smejo biti starejše od dvanajstih mesecev; organizacije Slovencev izven RS vlogi priložijo ustrezno potrdilo države, kjer delujejo;.
- so v primeru, da so bili pogodbena stranka JSKD v letu 2007, izpolnili vse svoje obveznosti do JSKD; to potrdijo s podpisano izjavo;
- projekt ni sofinanciran iz državnega proračuna namenjenega kulturi, to potrdijo s podpisano izjavo.

 

POPOLNE VLOGE na poziv SPECIALIZIRANA OPREMA 2008 morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
- vsebujejo predpisane obrazce:
Obrazec A: splošni podatki - izjava
Obrazec A/1: podatki o predlagatelju
Obrazec B: projekt
Obrazec B/1: utemeljitev projekta
Obrazec I: izjave odgovorne osebe
Obvezne priloge: kopija izpiska iz registra /register AJPES ali register društev/, iz katerega je razviden datum vpisa - izpisek iz registra ne sme biti starejši od dvanajstih mesecev; za društva Slovencev izven RS fotokopija statuta.
- projekt ni bil prijavljen na ostale pozive JSKD 2008;
- projekt ni sofinanciran iz državnega proračuna namenjenega kulturi, to potrdijo s podpisano izjavo.

 

Vloga mora biti predložena na ustreznih obrazcih in čitljivo izpolnjena v slovenskem jeziku, vsebovati mora vse zahtevane obrazce ter priloge. Na ustreznih mestih mora biti podpisana in žigosana.

 

8. Izpolnjevanje pogojev poziva

 

Izpolnjevanje pogojev poziva SPECIALIZIRANA OPREMA 2008 ugotavlja pristojni uslužbenec za vodenje postopka poziva, ki ga imenuje direktor JSKD.

 

Pri odpiranju vlog bodo iz nadaljnjega postopka izločene vse vloge, ki:
- niso bile oddane v razpisnem roku;
- jih ni vložila upravičena oseba;
- nepopolne vloge.

 

Predlagatelji, ki bodo podali nepopolne vloge, bodo pozvani, da svoje vloge dopolnijo. Nepopolne vloge morajo predlagatelji dopolniti najpozneje do zaključka poziva Specializirana oprema 2008 oz. v pozivnem roku.

 

Vloge, ki niso bile oddane v razpisnem roku, ki jih ni vložila upravičena oseba in nepopolne vloge, ki kljub pozivu niso bile pravočasno dopolnjene, bodo zavržene.

 

9. Splošni kriteriji

 

Predlagatelj posameznega projekta ustreza kriterijem tega poziva, če:
- trajneje, že vsaj eno leto deluje na razpisnem področju;
- ima ustrezen obseg kakovostnega kulturnega programa (je v preteklih dveh letih izvedel vsaj tri zaokrožene projekte);
- je prepoznaven v slovenskem kulturnem prostoru in/ali mednarodni javnosti (reference s poudarkom na letu 2007);
- uresničuje cilje, ki presegajo lokalne interese (je v preteklih dveh letih sodeloval vsaj pri treh projektih na mednarodni, državni ali regionalni ravni).
Projekt nakupa opreme ustreza kriterijem tega poziva, če:
- vzpostavlja ali/in izboljšuje pogoje za ljubiteljsko kulturno udejstvovanje;
- je celovit in zaokrožen, tehtno vsebinsko obrazložen in utemeljen;
- je realno ovrednoten in ima uravnoteženo finančno konstrukcijo;
- zaprošeni znesek sofinanciranja predlaganih kulturnih projektov ne presega 40% vseh predvidenih stroškov oz. ni višji od 2.000,00 evrov; to predlagatelji dokažejo z navedbo predvidenih finančnih virov za pokritje preostalega deleža (če gre za sofinanciranje, tudi z izvirno izjavo sofinancerja o njegovi vsaj 20% finančni udeležbi);
- skupna vrednost projekta ni nižja od 2.000,00 evrov, predlagatelj pa zagotavlja ustrezen delež sofinanciranja z lastnimi ali pridobljenimi sredstvi.

 

10. Posebni kriteriji

 

Projekt nakupa specializirane opreme - kostumi za folklorne skupine - ustreza posebnim kriterijem tega poziva, če gre za:
- izdelavo ali nakup kostumov, ki so prvenstveno namenjeni poustvarjanju plesne dediščine;
- izdelavo ali nakup kostumov, ki upošteva ustrezne terenske raziskave, dostopne vire in literaturo;
- izdelavo ali nakup kostumov, ki predstavljajo novost v poustvarjanju oblačilne dediščine;
- izdelavo ali nakup kostumov, ki temeljijo na oblačilni dediščini okolja, kjer skupina deluje (za skupine, ki poustvarjajo izključno dediščino domačega okolja) ali drugih pokrajin, ki pri obstoječih folklornih skupinah še niso zastopani (za skupine, ki poustvarjajo dediščino več območij).

Projekt nakupa specializirane opreme - instrumenti za pihalne in tamburaške orkestre - ustreza posebnim kriterijem tega poziva, če gre za:
- nakup instrumentov, ki omogočajo izvajanje zahtevnejšega repertoarja;
- sistematično dopolnjevanje obstoječega instrumentarija;
- nakup dodatnih instrumentov, ki omogočajo vključevanje novih glasbenikov v orkester ali skupino;
- nakup posebnih in/ali deficitarnih instrumentov.

 

11. Uporaba kriterijev

 

Projekte bo presojala in ocenjevala strokovno programska komisija na podlagi podatkov iz vloge (obrazci in priloge).


Za sofinanciranje bodo predlagani tisti projekti, ki bodo v celoti ustrezali splošnim in posebnim kriterijem tega poziva.

 

12. Oddaja in dostava vlog

 

Vloga mora biti predložena na naslov: Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, Štefanova 5,pp 1699, 1000 Ljubljana, do 18. 2. 2008 oz. najpozneje ta dan oddana na pošti kot priporočena pošiljka.

 

Vloga mora biti oddana v zapečatenem ovitku in ustrezno označena. Na prednji strani ovitka mora biti izpisano: "NE ODPIRAJ - PRIJAVA NA POZIV SPECIALIZIRANA OPREMA 2008". Na zadnji strani ovitka mora biti navedba vlagatelja: naziv in poštni naslov (sedež).

 

Če posamezni predlagatelj predloži več vlog, mora biti vsaka v svojem, pravilno označenem ovitku!

 

Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj strinja z vsemi pogoji in kriteriji poziva SPECIALIZIRANA OPREMA 2008.

 

13. Pristojni uslužbenci

 

Pristojna uslužbenca za dajanje informacij in pojasnil sta:
- Matej Maček, matej.macek@jskd.si, 01/24-10-518,
- Marko Studen, marko.studen@jskd.si, 01/24-10-508

 

Uradne ure po telefonu so vsak ponedeljek, sredo in petek od 11. do 13. ure.

 

14. Dvig in vpogled dokumentacije poziva

 

Dokumentacija javnega poziva je dostopna na domači strani JSKD - www.jskd.si.
Dokumentacijo javnega poziva lahko zainteresirani v razpisnem roku dvignejo na območnih izpostavah in na sedežu JSKD med uradnimi urami (vsak delovni dan od 9. do 15. ure).

 

15. Obravnava vlog in obveščanje o izboru

 

Strokovna presoja vlog, prispelih na poziv SPECIALIZIRANA OPREMA 2008 bo potekala v skladu s Pravilnikom o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa, po vrstnem redu prispetja predlogov do porabe sredstev.

 

Pri nepopolnih vlogah, ki so bile dopolnjene, se za datum prispetja upošteva datum dopolnitve vloge.

 

JSKD bo predlagatelje o svojih odločitvah obveščal praviloma v 30-tih dneh po zasedanju in odločitvi strokovne komisije.

 

Javni sklad RS za kulturne dejavnosti

 

Besedilo poziva

 

Odobrene vloge

 

Zavrnjene vloge

 

Rezervni projekti

 

Zavrnjene vloge zaradi porabe sredstev