JAVNI POZIVI IN RAZPISI /SPECIALIZIRANA TOLAR 2013

SPECIALIZIRANA OPREMA

Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07, 56/08, 04/10), Zakona o javnem skladu Republike Slovenije za kulturne dejavnosti (Uradni list RS, št. 29/10) , Akta o ustanovitvi Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti (Uradni list RS, št.  72/10), ter v skladu s Pravilnikom o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa za izbiro kulturnih programov in kulturnih projektov (Uradni list RS, št. 43/10) in Splošnimi pogoji poslovanja JSKD z dne 19. 1. 2011 (www.jskd.si), Javni sklad RS za kulturne dejavnosti (v nadaljevanju JSKD) objavlja

 

JAVNI RAZPIS
ZA IZBOR PROJEKTOV ZA SOFINANCIRANJE NAKUPA SPECIALIZIRANE OPREME ZA POTREBE FOLKLORNIH SKUPIN TER PIHALNIH IN TAMBURAŠKIH ORKESTROV ZA LETO 2013

(v nadaljevanju: razpis Specializirana Oprema 2013)

 


Naziv in sedež naročnika:
Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, Štefanova 5, Ljubljana.


1. Predmet razpisa

Predmet razpisa Specializirana Oprema 2013 so izključno projekti:

 

a) nakupa pokrival oz. dodatkov za urejanje oglavij članov folklornih skupin, namenjena predstavljanju izročila;

b) nakupa pihal, trobil in tolkal za pihalne orkestre, razen flavte (z izjemo piccola), b-klarineta, alt saksofona in b-trobente;

c) nakupa inštrumentov za tamburaške orkestre.

 

2. Okvirna vrednost

Okvirna vrednost razpisa Specializirana Oprema 2013 znaša 50.000,00 € (z besedo: petdeset tisoč evrov).
Višina okvirno razpisanih sredstev se lahko spreminja in je omejena z veljavnim proračunom ter morebitnim rebalansom proračuna RS.


3. Obdobje za porabo sredstev

Dodeljena sredstva iz razpisa Specializirana Oprema 2013 morajo upravičenci porabiti v proračunskem letu 2013 oz. v rokih določenih z Zakonom o izvrševanju proračuna RS za leto 2013 in 2014 (Uradni list RS, št. 104/12).


4. Razpisni roki

Razpis Specializirana Oprema 2013 je odprt od 15. 2. 2013 do 15. 3. 2013.


5. Dokumentacija razpisa

Dokumentacija razpisa Specializirana Oprema 2013 obsega:

- besedilo razpisa
- prijavni obrazci: OBRAZEC A, (splošni podatki predlagatelja)
OBRAZEC A/1 (predstavitev predlagatelja),
OBRAZEC B, (predstavitev projekta)
OBRAZEC B/1 (utemeljitev potrebe po investiciji),
OBRAZEC I (izjava)


6. Pomen izrazov

Kot specializirana oprema se v tem razpisu štejejo pokrivala in oglavja, namenjena folklornim skupinam (peče, avbe, male avbe, zavijače, pintli, jalbe, javbe, poclji, neci, jugle, koroške avbe, kožuhovinaste avbe, čepice, kape, moški in ženski klobuki, lasni vložki ter drug naglavni okras, med katerega sodijo šapli, parte, nevestine krone …), pihala, trobila in tolkala za pihalne orkestre, razen flavte (z izjemo piccola), b-klarineta, alt saksofona in b-trobente  ter inštrumenti za tamburaške orkestre.
Upravičene osebe po tem razpisu so kulturna društva in zveze kulturnih društev, registrirane kot pravne osebe v RS, ki izvajajo kulturne programe iz razpisnega področja, za kulturno delovanje Slovencev, ki žive v zamejstvu, pa ustrezne organizacije iz zamejstva.
Projekt je nakup opreme, ki je v celoti in v svojih delih namenjena uporabi na razpisnem področju. Zaprošeni znesek financiranja posameznega projekta ne sme presegati 50 % vseh predvidenih stroškov.
Finančna uravnoteženost pomeni, da se ujemajo skupne vrednosti predvidenih odhodkov in prihodkov finančne konstrukcije celotnega projekta (odhodki = prihodki).


7. Pogoji razpisa

Vloge na razpis Specializirana Oprema 2013 lahko predložijo UPRAVIČENE OSEBE, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:


- so registrirane kot pravne osebe v RS; so organizacije Slovencev izven RS (to dokažejo z ustreznim  potrdilom države, kjer delujejo);.
- so v primeru, da so bili pogodbena stranka JSKD v letu 2012, izpolnili vse svoje obveznosti do JSKD; to potrdijo s podpisano izjavo;
- projekt ni sofinanciran iz državnega proračuna namenjenega kulturi; to potrdijo s podpisano izjavo.

 

POPOLNE VLOGE na razpis Specializirana Oprema 2013 morajo vključevati naslednje predpisane obrazce:
Obrazec A:                 splošni podatki predlagatelja
Obrazec A/1:             predstavitev predlagatelja
Obrazec B:                 predstavitev projekta
Obrazec B/1:             utemeljitev potrebe po investiciji
Obrazec I:                  izjave odgovorne osebe:

 • - potrditev resničnosti podatkov, navedenih v vlogi,

 • - seznanjenost predlagatelja s pogoji in kriteriji razpisa,

 • - oprema se uporablja za izvajanje ljubiteljske kulturne dejavnosti,

 • - izpolnjevanje pogodbenih obveznosti predlagatelja do JSKD v letu 2012,

 • - projekt ni sofinanciran iz državnega proračuna namenjenega kulturi.

 

Obvezne priloge:  za društva Slovencev izven RS fotokopija statuta.

 

Vloga mora biti oddana v elektronski obliki na: https://razpis.jskd.si in v tiskani obliki poslana na naslov: Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, Štefanova 5, p. p. 1699, 1000 Ljubljana. Tiskana vloga mora biti na ustreznih mestih podpisana in žigosana.


8. Izpolnjevanje pogojev razpisa

Izpolnjevanje pogojev razpisa Specializirana Oprema 2013 ugotavlja komisija za odpiranje vlog, ki jo imenuje direktor JSKD.


Pri odpiranju vlog bodo iz nadaljnjega postopka izločene vse vloge, ki:


- niso bile oddane v razpisnem roku;
- jih ni vložila upravičena oseba;
- nepopolne vloge.


Predlagatelji, ki bodo podali nepopolne vloge, bodo pozvani, da svoje vloge dopolnijo. Nepopolne vloge morajo predlagatelji dopolniti v 5 dneh od prejema poziva k dopolnitvi.
Vloge, ki niso bile oddane v razpisnem roku, ki jih ni vložila upravičena oseba in nepopolne vloge, ki kljub pozivu niso bile pravočasno dopolnjene, bodo zavržene s sklepom.


9. Splošni kriteriji

Predlagatelj posameznega projekta ustreza kriterijem tega razpisa, če:


- trajneje, že vsaj eno leto deluje na razpisnem področju;
- ima ustrezen obseg kakovostnega kulturnega programa (na letni ravni izvede vsaj tri samostojne, vsebinsko zaokrožene projekte);
- je prepoznaven v slovenskem kulturnem prostoru in/ali mednarodni javnosti (reference s poudarkom na letu 2012);
- uresničuje cilje, ki presegajo lokalne interese (je v preteklih treh letih sodeloval vsaj pri treh projektih na mednarodni, državni ali regionalni ravni).


Projekt nakupa specializirane opreme ustreza kriterijem tega razpisa, če:


- vzpostavlja ali/in bistveno izboljšuje pogoje za ljubiteljsko kulturno udejstvovanje;
- je celovit in zaokrožen, tehtno vsebinsko obrazložen in utemeljen;
- je realno ovrednoten in ima uravnoteženo finančno konstrukcijo;
- zaprošeni znesek sofinanciranja predlaganega projekta ne presega 50% vseh predvidenih stroškov oz. ni višji od 4.000,00 evrov; to predlagatelji dokažejo z navedbo predvidenih finančnih virov za pokritje preostalega deleža;
- skupna vrednost projekta ni nižja od 1.000,00 evrov, predlagatelj pa zagotavlja ustrezen delež sofinanciranja z lastnimi ali pridobljenimi sredstvi.


Izločilni kriteriji:
- folklorne skupine: nakup celotnih folklornih kostumov oz. oblačil in dodatkov, ki ne sodijo med pokrivala in niso namenjena urejanju oglavij, NE bo sofinanciran;
- pihalni orkestri: nakup flavte (z izjemo piccola), b-klarineta, alt saksofona ali b-trobente NE bo sofinanciran;
- prav tako niso predmet razpisa kakršnakoli oblačila in oblačilni dodatki za pihalne in tamburaške orkestre, kakor tudi ne kakršnikoli inštrumenti za folklorne skupine.

 

10. Posebni kriteriji

Predloženi projekti bodo ocenjeni na podlagi posebnih kriterijev glede na:

 • 1) Obseg realizacije programa oz. projektov predlagatelja v zadnjem letu oz. preteklem obdobju (produkcija in postprodukcija, prepoznavnost, širjenje dejavnosti, sodelovanje na srečanjih, festivalih in tekmovanjih ter odmevnost v medijih in strokovni javnosti skupaj do 30 točk);

 • 2) Stanje opreme oz. nujnost nakupa opreme (skupaj do 40 točk);

Pri nakupu specializirane opreme za folklorne skupine se pri točkovanju upošteva:

 • - potreba po izdelavi ali nakupu pokrival ali dodatkov za urejanje oglavij z vidika urejanja celostne kostumske podobe skupine; do 10 točk;

 • - izdelava ali nakup pokrival ali dodatkov za urejanje oglavij, ki upošteva ustrezne terenske raziskave, dostopne vire in literaturo; do 10 točk;

 • - izdelava ali nakup pokrival ali dodatkov za urejanje oglavij, ki predstavljajo redkost v folklornih skupinah na Slovenskem; izdelava ali nakup pokrival ali dodatkov za urejanje oglavij, ki temeljijo na oblačilni dediščini okolja, kjer skupina deluje (za skupine, ki poustvarjajo izključno dediščino domačega okolja) ali drugih pokrajin, ki pri obstoječih folklornih skupinah še niso ustrezno zastopani (za skupine, ki poustvarjajo dediščino več območij) do 20 točk.

Pri nakupu specializirane opreme za pihalne in tamburaške orkestre se pri točkovanju upošteva:

 • - zamenjava inštrumentov starejšega datuma; do 10 točk;

 • - omogočanje izvajanja zahtevnejšega repertoarja ter sistematično dopolnjevanje že obstoječega inštrumentarija; do 15 točk;

 • - nakup dodatnih inštrumentov, ki omogočajo vključevanje novih glasbenikov v orkester ali skupino; do 15 točk.

 • 3) Učinki predlaganega projekta na uresničevanje ciljev nacionalnega programa (spodbujanje kulturnega razvoja, dopolnjevanje programske ponudbe, kakovost izvedbe kulturnega programa ter vpliv na dostopnost, skupaj do 30 točk).

 

11. Uporaba kriterijev

Projekte bo presojala in ocenjevala strokovno programska komisija na podlagi podatkov iz vloge.
Za sofinanciranje bodo predlagani tisti projekti, ki bodo v postopku ocenjevanja v celoti izpolnjevali splošne kriterije razpisa in bodo na podlagi posebnih kriterijev uvrščeni višje.

 

12. Oddaja in dostava vlog

Vloga mora biti oddana v elektronski obliki na: https://razpis.jskd.si in v tiskani obliki poslana na naslov: Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, Štefanova 5, p. p. 1699, 1000 Ljubljana, do 15. 3. 2013 oz. najpozneje ta dan oddana na pošti kot priporočena pošiljka.

Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj strinja z vsemi pogoji in kriteriji razpisa.
Vloga mora biti oddana v zaprti ovojnici in obvezno označena po predlogi.

Če posamezni predlagatelj predloži več vlog, mora biti vsaka v svojem, pravilno označenem ovitku!


Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj strinja z vsemi pogoji in kriteriji razpisa Specializirana oprema 2013.

 

13. Pristojni uslužbenci

Pristojna uslužbenca za dajanje informacij in pojasnil sta:


- Marjeta Turk, marjeta.turk@jskd.si, 01/24-10-524,
- Matej Maček, matej.macek@jskd.si, 01/24-10-518.


Uradne ure (po telefonu) so vsak ponedeljek in petek od 9. do 12. ure ter v sredo od 9. do 15. ure.

 

14. Dvig in vpogled dokumentacije razpisa

Dokumentacija javnega razpisa je dostopna na domači strani JSKD - www.jskd.si (besedilo razpisa) ter v spletni aplikaciji – https://razpisi.jskd.si (besedilo razpisa ter prijavni obrazci).

 

15. Obravnava vlog in obveščanje o izboru

Strokovna presoja vlog, prispelih na razpis Specializirana oprema 2013 bo potekala v skladu s Pravilnikom o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa za izbiro kulturnih programov in kulturnih projektov ter Splošnimi pogoji poslovanja JSKD.


JSKD bo predlagatelje o svojih odločitvah obveščal praviloma v 30-tih dneh po zasedanju in odločitvi strokovne komisije.

 

 

 

 

 

Dodatne informacije:

Marjeta TURK, pomočnica direktorja za splošne zadeve

T: 01 24 10 524
E: marjeta.turk@jskd.si

 

 

Matej Maček, strokovni delavec

T: 01 24 10 518
E: matej.macek@jskd.si

 

 

Odobreni projekti

 

Zavrnjeni projekti