GLEDALIŠČE IN LUTKE/SKLAD STANETA SEVERJA

 

SKLAD STANETA SEVERJA

PRAVILA

Uvod

1. Dne 12. maja 1971 so s podpisom ustanovne listine Gorenjska predilnica Škofja Loka, Skupščina občine Škofja Loka, Akademija za gledališče, radio, film in televizijo Ljubljana in Zveza kulturnih organizacij Slovenije ustanovile Sklad Staneta Severja (v nadaljevanju: Sklad).

2. Namen Sklada je nagrajevati najboljše igralske stvaritve slovenskih poklicnih igralcev, študentov dramske igre in ljubiteljskih gledaliških igralcev.

3. Člani Sklada lahko postanejo organizacije, njihova združenja in organi, druge pravne osebe ter posamezniki, ki želijo z vplačilom finančnih prispevkov pomagati uresničevati namen Sklada.

4. Sedež Sklada je na sedežu Območne izpostave Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti Škofja Loka, Mestni trg 26, 4220 Škofja Loka.

Upravni odbor Sklada

5. Upravni organi Sklada je upravni odbor, ki vodi poslovanje Sklada.

Upravni odbor sestavlja 5 članov.

Člane v upravni odbor delegirajo: Akademija za gledališče, radio, film in televizijo, Gorenjska predilnica Škofja Loka, Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, Združenje dramskih umetnikov Slovenije in Občina Škofja Loka. Vsaka izmed naštetih članic v upravni odbor delegira enega člana na podlagi poziva strokovno-administrativne službe Sklada.

Upravni odbor se konstituira na prvi seji, ki jo skliče strokovno-administrativna služba Sklada v osmih dneh po prejemu seznama delegatov s strani upravičenih predlagateljev.

Mandatna doba upravnega odbora je štiri leta.

6. Upravni odbor izmed svojih članov izvoli predsednika upravnega odbora Sklada.

Naloge upravnega odbora so:

- objavlja javni razpis za nagrade Sklada

- - imenuje strokovno žirijo Sklada in sprejema pravilnik o njenem delovanju ter njegove spremembe oziroma dopolnitve

- na predlog strokovne žirije odloča o dodeljevanju nagrad Sklada in o njihovi višini.

7. Seje upravnega odbora so sklepčne, če je prisotnih več kot polovica članov upravnega odbora. Sklep upravnega odbora je veljaven, če se je zanj izreklo več kot polovica navzočih članov upravnega odbora.

Nagrade Sklada

8. Nagrade se podeljujejo v treh kategorijah: poklicni igralci, študenti dramske igre in ljubiteljski igralci.

9. Sklad vsako leto podeli do dve nagradi za igralsko stvaritev poklicnih dramskih igralk ali igralcev, do dve nagradi (izjemoma je lahko tudi skupinska) za igralsko stvaritev študentk ali študentov dramske igre in do dve nagradi za igralsko stvaritev ljubiteljskih dramskih igralk ali igralcev v slovenskem kulturnem prostoru.

10. Vsak prejmenik lahko v isti kategoriji nagrado prejme samo enkrat.

11. Število nagrad v posamezni kategoriji določi upravni odbor za vsako leto posebej in jih objavi v vsakoletnem Razpisu nagrad Sklada.

12. O dobitnikih nagrad sklepa upravni odbor Sklada na predlog strokovne žirije Sklada.

13. Nagrade Sklada se podeljujejo javno vsako leto v decembru v Škofji Loki ob obletnici Severjeve smrti.

14. Nagrade podeli predsednik upravnega odbora Sklada.

Končne določbe

15. Pravilnik stopi v veljavo, ko ga potrdijo Akademija za gledališče, radio, film in televizijo, Gorenjska predilnica Škofja Loka, Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, župan Občine Škofja Loka in Združenje dramskih umetnikov Slovenije.

16. Pravilnik dopolnjuje in spreminja upravni odbor Sklada na predlog članov in posameznikov, vendar vedno v smislu vsebinskih določil ustanovne listine Sklada.

Občina Škofja Loka
Tine Radinja, župan

Javni sklad RS za kulturne dejavnosti
Metka Šošterič, v. d. direktorja

Akademija za gledališče, radio, film in televizijo
red. prof.Tomaž Gubenšek, dekan

Gorenjska predilnica d.o.o.
Boštjan Bokal, direktor

 

Spremebe Pravil Sklada Staneta Severja je sprejel UO Sklada Staneta Severja na svoji seji 21. junija 2021.

 

 

 


                                            

 

 

 

 

 

 

 

Stane Sever