GLEDALIŠČE IN LUTKE/SKLAD STANETA SEVERJA

 

SKLAD STANETA SEVERJA

PRAVILNIK STROKOVNE ŽIRIJE SKLADA STANETA SEVERJA

 

1. Strokovna žirija (v nadaljnjem besedilu: žirija) je strokovni organ upravnega odbora Sklada Staneta Severja (v nadaljnjem besedilu: sklad).

2. Žirijo imenuje upravni odbor sklada in jo sestavlja pet članov. Člane žirije izbira upravni odbor na osnovi predlogov Akademije za gledališče, radio, film in televizijo (1 član), Združenja dramskih umetnikov Slovenije (3 člani) in Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti (1 član). Upravni odbor lahko imenuje člane žirije tudi na lastno pobudo.

3. Mandat žirije traja 4 leta in je omejen na največ dva zaporedna mandata.

4. Žirija je kolektivno telo in deluje na sejah. Žiriji predseduje predsednik, ki ga izvolijo člani žirije izmed sebe. Seje žirije so sklepčne, če je navzočih več kot polovica članov. Sklep žirije je veljaven, če se je zanj izreklo več kot polovica članov žirije.

5. Žirija pripravi upravnemu odboru sklada predlog za dodelitev nagrad. Žirija poda predlog za nagrade za igralsko stvaritev slovenskih poklicnih dramskih igralk in igralcev, za igralsko stvaritev študentke ali študenta dramske igre in za igralsko stvaritev slovenskih ljubiteljskih dramskih igralk in igralcev. Število nagrad, ki jih žirija predlaga v posamezni kategoriji, mora biti v skladu s številom, določenim v vsakoletnem Razpisu nagrad Sklada Staneta Severja ter s Pravili Sklada Staneta Severja.

6. Žirija izbira med predlogi, ki izpolnjujejo pogoje razpisa nagrad Sklada in ustrezajo določilom 2. člena pravilnika Sklada.

a) Predloge za nagrado za poklicne dramske igralke ali igralce podajo z ustrezno pisno obrazložitvijo slovenska poklicna gledališča, poklicna izveninstitucionalna gledališča in poklicne gledališke skupine, Združenje dramskih umetnikov Slovenije, odbori Združenja v posameznih gledališčih in posamezniki.

b) Predloge za nagrado za igralsko stvaritev študentke ali študenta dramske igre poda z ustrezno pisno obrazložitvijo AGRFT.

c) Predloge za nagrado za igralsko stvaritev slovenskih ljubiteljskih dramskih igralcev in igralk poda z ustrezno pisno obrazložitvijo Javni sklad RS za kulturne dejavnosti.

d) Število predlogov vsakega predlagatelja mora biti v skladu s Pravili Sklada Staneta Severja in vsakoletnim Razpisom nagrad Sklada Staneta Severja.

7. Žirija lahko samostojno, ne glede na prijave, poda svoj predlog za nagrado za igralsko stvaritev.

8. V primeru, da žirija ne potrdi predlogov, podanih s strani AGRFT ali JSKD, lahko

    - pozove AGRFT ali JSKD za nominacijo drugih kandidatov,

    - sama poda predlog za nagrado,

    - ne predlaga nikogar.

9. Nagrade Sklada se praviloma podeljujejo za igralske stvaritve, nastale v obdobju od 15. septembra predpreteklega leta do 15. septembra tekočega leta (zadnji dve sezoni). V kategoriji ljubiteljski igralci se nagrada lahko podeli tudi za življenjsko delo.

10. Vsak prejmenik lahko v isti kategoriji nagrado prejme samo enkrat.

11. Strokovna žirija o svojem delu pripravi pisno poročilo in vsebinsko utemeljitev nagrad v obsegu do 1.000 znakov.

12. O predlogu žirije sklepa upravni odbor Sklada. Če upravni odbor ugotovi, da predlog žirije ni v skladu s pravili Sklada, ga vrne žiriji v ponovno obravnavo. Sklep upravnega odbora Sklada o predlogu žirije je dokončen.

13. Člani žirije so vabljeni na podelitev nagrad.

14. Sodelovanje v žiriji je častno.

 

Spremebe Pravilnika strokovne žirije je sprejel UO Sklada Staneta Severja na svoji seji 21. junija 2021.                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stane Sever