FINANCIRANJE

 

 

ARHIV POZIVOV

 

 

Drugi pozivi v letu 2007


 

OBMOČJE MESTNE OBČINE MARIBOR

 

 

Javni programski poziv MARIBOR PRP-2007

 

 

Merila poziva

 

 

Na podlagi Zakona o uresničevanju Javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 96/02), Akta o ustanovitvi Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti (Uradni list RS, št. 96/00), pogodbe med Mestno občino Maribor in Javnim skladom RS za kulturne dejavnosti o izvajanju nalog javne službe v interesu Mestne občine Maribor na področju ljubiteljske kulturne dejavnosti, na podlagi soglasja Zveze kulturnih društev Maribor in Mestne občine Maribor, ter v skladu s Splošnimi pogoji poslovanja Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti, direktor sklada sprejema

M E R I L A

za ocenjevanje predloženih programov javnega programskega poziva Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti za izbor kulturnih programov in projektov na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti na območju Mestne občine Maribor, ki jih bo v letu 2007 sofinancirala Mestna občina Maribor (poziv: MariborPrP2007)


I. SPLOŠNE DOLOČBE

 

1. člen

 

Po merilih javnega programskega poziva se sofinancirajo programi ljubiteljskih kulturnih društev in skupin (v nadaljevanju: društev), ki delujejo na področju glasbene, gledališke in lutkovne, folklorne, plesne, likovne, foto, filmske, video in literarne dejavnosti ter strokovnih društev na področju kulture s sedežem na območju Mestne občine Maribor.

 

2. člen

 

Sofinanciranje ljubiteljskih kulturnih dejavnosti na področju Mestne občine Maribor zasleduje predvsem naslednje cilje:
* vzpostavljanje pogojev za delovanje ljubiteljskih društev in skupin, kulturno ustvarjalnost in poustvarjalnost, za pripravo in izvedbo prireditev, kulturno vzgojo in izobraževanje
* spodbujanje ljubiteljskih kulturnih dejavnosti
* razvijanje programske in izvajalske kakovosti ljubiteljskih kulturnih ustvarjalcev
* bogatitev kulturnega življenja prebivalcev mesta, kulturno preživljanje prostega časa in uresničevanje socialne kohezije
* izboljšanje dostopnosti kulturnih vrednot z izvajanjem, organiziranjem in posredovanjem kulturnih dejavnosti in prireditev,
* socialno uveljavljanje različnih družbenih skupin in posameznikov
* skrb za pestrost, razširjenost in rast kakovosti kulturne ustvarjalnosti in poustvarjalnosti; zlasti mladih, še neafirmiranih umetniških ustvarjalcev;
* skrb za kulturno vzgojo in izobraževanje, namenjeno lastnemu razvoju in kot oblika neformalnih in dopolnilnih vzgojnih in izobraževalnih programov za širšo javnost.

 

3. člen

 

Predlagatelj posameznega programa ustreza merilom tega poziva, če:
* je društvo, ustanovljeno in registrirano skladno z zakonodajo o društvih, s sedežem v Mestni občini Maribor
* deluje na neprofitni osnovi,
* uresničuje navedene cilje, zlasti razvijanje ustvarjalnosti in kulturnega življenja v svojem okolju;
* trajneje, že vsaj eno leto deluje na razpisnem področju;
* je vsaj enkrat že nastopil na pregledni prireditvi, katere namen je predstavitev, primerjava in vrednotenje dosežkov na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti, ki jo je spremljal pooblaščeni selektor za ustrezno področje dejavnosti.
* da je vsaj štirikrat v preteklih dvanajstih mesecih - samostojno ali v koprodukciji z drugimi ustanovami ali društvi - pripravil kulturni dogodek, namenjen javnosti.
* vsaj že eno leto po terminskem načrtu v organiziranih intervalih izvaja redni program študijskega dela, ki ga vodi ustrezno usposobljen mentor
* je program študijskega dela v pretekli sezoni (šolskem letu) obsegal najmanj 30 delovnih srečanj.

 

4. člen

 

Predlagani program ustreza merilom tega poziva, če:
* sodi na področje ljubiteljske kulturne dejavnosti;
* bo izveden v letu 2007,
* je nekomercialne narave; to pomeni, da mu ni moč pripisati pretežno komercialnega namena in člani izvajalske skupine za izvedbo ne prejemajo plačila;
* resorno ne spada na druga področja kot so šolstvo, šport, znanost, gospodarstvo ipd.;
* je zaokrožen, aktualen, ustvarjalen ter ima jasno in kakovostno vsebinsko in oblikovno zasnovo;
* uresničuje cilje, ki so pomembni v mestnem merilu;
* utemeljeno računa na odmevnost v medijih in ustrezno prepoznavnost v javnosti;
* ima uravnoteženo finančno konstrukcijo (odhodki = prihodki); to predlagatelj dokaže z navedbo predvidenih finančnih virov;
* ima realno finančno konstrukcijo (iz prijave je razvidno, da je izvedljiv glede na razpoložljive vire)
* je potrjen s strani izvršnega organa društva.

 

5. člen

 

Sofinanciranje programov kulturnih društev obsega naslednje sklope:
- priprava in objava javnega razpisa za sofinanciranje programov kulturnih društev (v nadaljevanju : javni poziv), zbiranje vlog kulturnih društev;
- strokovno ocenjevanje prispelih vlog v komisiji za izbor programov kulturnih društev, priprava in izdaja odločb, obravnavanje pritožb;
- sklepanje pogodb, nakazovanje sredstev, poročanje.

 

6. člen

 

Na podlagi pogodbe z Mestno občino Maribor vodi in izvaja javni poziv Javni sklad RS za kulturne dejavnosti - območna izpostava Maribor (v nadaljevanju: izpostava) v sodelovanju z Mestno občino Maribor in Zvezo kulturnih društev Maribor.

Obveznosti in odgovornosti Mestne občine Maribor in Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti so določene s posebno pogodbo o sofinanciranju programov kulturnih društev s sedežem v Mestni občini Maribor.

Podlaga za vodenje postopka je javni poziv v skladu s pozitivno zakonodajo.

Besedilo javnega razpisa, razpisno dokumentacijo, datum objave javnega razpisa in razpisni rok določi JSKD v soglasju z Mestno občino Maribor in Zvezo kulturnih društev Maribor. Razpisni rok se časovno prilagaja postopku priprave in sprejemanja občinskega proračuna.

 


1. Javni poziv

 

7. člen

 

Na javni poziv za sofinanciranje programov kulturnih društev po tem pravilniku se lahko prijavijo le kulturna društva s sedežem na območju Mestne občine Maribor.

 

8. člen

 

Obvestilo o javnem pozivu se objavi v Uradnem listu RS in na spletni strani JSKD www.jskd.si.

Objava javnega poziva mora vsebovati zlasti:
* navedbo naročnika (naziv, sedež);
* predmet javnega razpisa;
* subjekte, ki se lahko prijavijo na javni poziv;
* pogoje, ki jih morajo izpolnjevati vlagatelji programov;
* okvirno višino sredstev, ki so na razpolago za predmet javnega poziva;
* merila za vrednotenje programov;
* določitev obdobja, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva;
* kraj, čas in osebo, pri kateri lahko zainteresirani dobijo informacije in dvignejo razpisno dokumentacijo;
* rok, do katerega morajo biti predložene vloge;
* način dostave vlog;
* rok, v katerem bodo vlagatelji obveščeni o izidu javnega poziva.

 

9. člen

 

Razpisna dokumentacija vsebuje:
* besedilo poziva
* prijavne obrazce

Razpisna dokumentacija bo dostopna na spletni strani www.jskd.si.; na voljo pa tudi pri Zvezi kulturnih društev Maribor in Območni izpostavi Javnega sklada za kulturne dejavnosti Maribor.

 

10. člen

 

Vlagatelji morajo podati ponudbo svojih programov na predpisanih obrazcih in predložiti dokazila oz. priloge, ki jih zahtevajo obrazci.

 


2. Komisija za vrednotenje programov kulturnih društev

 

11. člen

 

Vrednotenje programov, prispelih na javni razpis, opravi petčlanska komisija, ki jo v soglasju z Mestno občino Maribor in Zvezo kulturnih društev Maribor imenuje direktor sklada.

Člani komisije ne smejo biti predsedniki ali poklicni delavci društev, ki kandidirajo za sredstva javnega razpisa.

 

12. člen

 

Naloge komisije so:
* vrednotenje programov, skladno z merili;
* določitev višine in namena dodeljenih sredstev posameznim društvom;
* priprava predlogov, mnenj in pobud za spremembe pravilnika oz. meril za vrednotenje programov;

Komisija na podlagi meril pripravi predlog sofinanciranja, ki vsebuje oceno posameznih programov v skladu z določbami meril.

 


3. Odločbe in pritožbe

 

13. člen

 

O sofinanciranju na osnovi predloga komisije odloči direktor sklada.

Zoper odločbo je možen ugovor, ki ga na prvi stopnji reši direktor sklada.

 

14. člen

 

Zoper sklep o ugovoru je možna pritožba na komisijo za pritožbe, ki jo na predlog Zveze kulturnih društev Maribor imenuje Mestna občina Maribor.

Zoper odločitev komisije ni možna pritožba, možen pa je upravni spor pred pristojnim sodiščem.

 


4. Pogodbe

 

15. člen

 

Po preteku roka za pritožbe JSKD s kulturnimi društvi sklene pogodbe o sofinanciranju programov.

 

Obvezne sestavine pogodbe so:
* naziv in sedež kulturnega društva;
* vsebina in obseg programa;
* čas realizacije programa;
* pričakovani dosežki;
* višina dodeljenih sredstev;
* terminski plan nakazovanja oz. porabe sredstev;
* način nadzora nad namensko porabo sredstev;
* določilo, da mora kulturno društvo ob nenamenski porabi sredstev le ta vrniti v proračun skupaj z zakonitimi obrestmi;
* določilo, da mora kulturno društvo obrazložiti in utemeljiti podaljšanje roka porabe sredstev glede na predvideni terminski plan, ker v nasprotnem primeru izgubi pravico do nadaljnje porabe sredstev ter
* druge medsebojne pravice in obveznosti.

Bistvene sestavine pogodbe so sestavni del javnega poziva.

 

16. člen

 

Če kulturno društvo pogodbe ne podpiše in ne vrne JSKD v roku 30 dni od izdaje pisnega poziva za podpis, se šteje, da je odstopilo od zahteve po sofinanciranju programa.

 

17. člen

 

O izvedbi sofinanciranih programov morajo kulturna društva v pogodbenem roku predložiti:
* poročilo o izvedbi programov;
* dokazila o namenski porabi sredstev, pridobljenih na podlagi javnega razpisa;
* zaključno finančno in vsebinsko poročilo.

JSKD lahko kadarkoli preveri namensko porabo sredstev.

 

18. člen

 

Kulturna društva so dolžna izvajati dogovorjene programe in naloge v skladu s tem pravilnikom in le za namene, opredeljene v pogodbi.

Kolikor se ugotovi nenamensko porabo sredstev s strani kulturnih društev, se sofinanciranje takoj ustavi, že prejeta sredstva pa mora kulturno društvo vrniti v proračun skupaj z zakonitimi obrestmi. Če prejemnik sredstev ne vrne v določenem roku, se izvede postopek izterjave.

Kulturno društvo, ki krši pogodbena določila, ne more kandidirati za sredstva na naslednjem javnem razpisu.

 


5. Sofinanciranje

 

19. člen

 

Obseg sofinanciranja programov kulturnih društev določi Mestni svet Mestne občine Maribor z vsakoletnim proračunom.

Programi kulturnih društev se sofinancirajo le do zneske, opredeljenega v pogodbi med Mestno občino Maribor in Javnim skladom RS za kulturne dejavnosti.

 

20. člen

 

Pogoji in merila sofinanciranja, določeni s tem pravilnikom, upoštevajo proračunske možnosti in načelo, da so proračunska sredstva pod enakimi pogoji dostopna vsem, ki kandidirajo na javnem pozivu in sicer za naslednje dejavnosti kulturnih društev:
* glasbena dejavnost;
* folklorna dejavnost;
* plesna dejavnost;
* gledališka dejavnost;
* lutkovna dejavnost;
* literarna dejavnost;
* likovna dejavnost;
* fotografska, filmska in video dejavnost;
* druge sestavine dejavnosti kulturnih društev, skladno z 80. členom ZUJIK.

 

21. člen

 

Kulturnim društvom se sofinancira program za naslednje namene:
* redno dejavnost;
* udeležbo na prireditvah, predstavitvah, tekmovanjih, festivalih in preglednih srečanjih doma in v tujini;
* druge namene, nujno povezane z značajem izvajane kulturne dejavnosti.

V okvir sofinanciranja programov kulturnih društev po tem pravilniku ne spadajo sredstva za investicije v opredmetena in neopredmetena osnovna sredstva.

 


II. MERILA

 

6. Splošna izhodišča

 

22. člen

 

Ocena sredstev za sofinanciranje rednega letnega programa kulturnega društva temelji na presoji naslednjih prvin:
* rednih letnih programskih načrtov društva, zlasti priprave in prve izvedbe programov, upoštevajoč pogoje glede na zvrst oz. področje udejstvovanja,
* velikosti društva
* dosežkov društva na območnih, medobmočnih, državnih in mednarodnih preglednih srečanjih, festivalih in tekmovanjih kot dokaz kakovostne ravni
* programskih posebnosti, zahtevnosti izvedbe programskih dogodkov in obsega programske dejavnosti

Ocena sredstev za sofinanciranje rednega letnega programa kulturnega društva se opredeli v točkah.

Vrednost točke se določi za vsako leto posebej glede na skupno število zbranih točk in višino proračunskih sredstev, namenjenih za sofinanciranje programov s področja kulture.

 

23. člen

 

Pri vrednotenju programov kulturnih društev oz. njihove redne dejavnosti, se upošteva tako poročilo preteklega leta kot program tekočega leta.

 


7. Vrednotenje programov

 

24. člen

 

Vrednotenje programov temelji na presoji zahtevnosti in obsega programskih dejavnosti društva oz. skupine.

Vrednoti se programska dejavnost društva ali posameznih skupin/sekcij društva (v nadaljevanju: skupine), če le-te izvajajo celovit, kontinuiran in zaokrožen program dejavnosti na posameznem področju.

 

Vokalna glasbena dejavnost

 

I. kategorija: 3.000 točk
Pogoji (letni program dela): 90 vaj, nov koncertni program (z izvedbo del, ki jih zbor izvaja prvič ali dela, ki jih minula tri leta ni izvajal), 6 samostojnih koncertov, 12 koncertnih in priložnostnih nastopov, udeležba na državnih in mednarodnih tekmovanjih in festivalih;


II. kategorija: 1.350 točk
Pogoji (letni program dela): 75 vaj, več kot pol novega koncertnega programa, 3 samostojni koncerti, 6 koncertnih in priložnostnih nastopov;


III. kategorija: 900 točk
Pogoji (letni program dela): 60 vaj, najmanj tretjina programa novih skladb, 2 koncerta (lahko v sodelovanju z drugim društvom), 4 koncertni in priložnostni nastopi;


IV. kategorija: 450 točk
Pogoji (letni program dela): vsaj 30 vaj, 3-4 nove skladbe, nastop na reviji, 4 koncertni in priložnostni nastopi;

 

Instrumentalna glasbena dejavnost

 

I. kategorija:3.000 točk
Pogoji (letni program dela): 90 vaj, nov koncertni program, 6 samostojnih koncertov, 12 koncertnih in priložnostnih nastopov, udeležba na državnih in mednarodnih tekmovanjih in festivalih;


II. kategorija: 1.350 točk
Pogoji (letni program dela): 75 vaj, več kot pol novega koncertnega programa, 3 samostojni koncerti, 6 koncertnih in priložnostnih nastopov;


III. kategorija: 900 točk
Pogoji (letni program dela): 60 vaj, vsaj tretjina programa novih skladb, 2 koncerta (lahko v sodelovanju z drugim društvom), 4 koncertni in priložnostni nastopi;


IV. kategorija: 450 točk
Pogoji (letni program dela): vsaj 30 vaj v sezoni, 3-4 nove skladbe, nastop na reviji, 4 koncertni in priložnostni nastopi;

 

Folklorna dejavnost

 

I. kategorija: 3.000 točk
Pogoji (letni program dela): 90 vaj, najmanj 2 plesni sekciji, glasbene sekcije, 2 novi koreografiji, 1 samostojni celovečerni nastop, več kot 15 nastopov, udeležba na državnih in mednarodnih tekmovanjih in festivalih;


II. kategorija: 1.350 točk
Pogoji (letni program dela): 75 vaj v sezoni, najmanj 1 glasbena sekcija, 1 nova koreografija, 1 celovečerni nastop (lahko v sodelovanju z drugim društvom), 12 do 15 nastopov.


III. kategorija: 900 točk
Pogoji (letni program dela): 60 vaj, 1 nova koreografija vsaki dve sezoni, 6 do 9 nastopov;
Pogoji: 50 vaj v sezoni, vsaj 8 nastopov v sezoni.


IV. kategorija: 450 točk
Pogoji (letni program dela): vsaj 30 vaj v sezoni, nastop na reviji, vsaj 4 nastopi;

 

Plesna dejavnost

 

I. kategorija: 3.000 točk:
Pogoji (letni program dela): 90 vaj, premiera celovečerne plesne predstave, 3-5 krajših koreografij, več kot 15 nastopov v sezoni, udeležba na državnih in mednarodnih tekmovanjih in festivalih;


II. kategorija: 1.350 točk
Pogoji (letni program dela): 75 vaj, premiera polvečerne plesne predstave, 2 do 3 koreografije, najmanj 2 plesni sekciji, glasbene sekcije, 2 novi koreografiji, 12 do 15 nastopov.


III. kategorija: 900 točk
Pogoji (letni program dela): 60 vaj, celovečerni nastop (lahko v sodelovanju z drugim društvom), 2 koreografije, 6 do 9 nastopov.


IV. kategorija: 450 točk
Pogoji (letni program dela): vsaj 30 vaj v sezoni, nastop na reviji, vsaj 4 nastopi.

 

Gledališka dejavnost

 

I. kategorija: 3.000 točk
Pogoji (letni program dela): 45 vaj, premiera celovečernega gledališkega dela, več kot 5 ponovitev, več kot 10 nastopov, udeležba na državnih in mednarodnih tekmovanjih in festivalih;


II. kategorija: 1.350 točk
Pogoji (letni program dela): 35 do 45 vaj v sezoni, premiera enodejanke ali krajšega gledališkega dela, 3 do 5 ponovitev v sezoni, 5 do 10 nastopov.


III. kategorija: 900 točk
Pogoji (letni program dela): 25 do 35 vaj, premiera krajšega gledališkega dela, manj kot 3 ponovitve, 3 do 5 nastopov;


IV. kategorija: 450 točk
Pogoji (letni program dela): vsaj 20 vaj v sezoni, nastop na reviji, vsaj 4 priložnostni nastopi (recitali).

 

Lutkovna dejavnost

 

I. kategorija: 3.000 točk
Pogoji (letni program dela): 45 vaj, premiera celovečerne lutkovne predstave, več kot 5 ponovitev, več kot 10 nastopov, udeležba na državnih in mednarodnih tekmovanjih in festivalih;


II. kategorija: 1.350 točk
Pogoji (letni program dela): 35 do 45 vaj v sezoni, premiera enodejanke ali krajšega gledališkega dela, 3 do 5 ponovitev v sezoni, 5 do 10 nastopov;


III. kategorija: 900 točk
Pogoji (letni program dela): 25 do 35 vaj, premiera krajšega gledališkega dela, manj kot 3 ponovitve, 3 do 5 nastopov;


IV. kategorija: 450 točk
Pogoji (letni program dela): vsaj 20 vaj v sezoni, nastop na reviji, vsaj 4 priložnostni nastopi (recitali).

 

Literarna dejavnost

 

I. kategorija: 1.500 točk
Pogoji (letni program dela): 40 srečanj, 4 samostojni literarni večeri, več kot 12 sodelovanj na literarnih večerih, 1 zbornik, več kot 12 objav v knjigah ali periodičnih publikacijah;


II. kategorija: 1.000 točk
Pogoji (letni program dela): 20 do 30 srečanj, 2 samostojna literarna večera, več kot 6 sodelovanj na literarnih večerih, 1 samostojna publikacija, več kot 6 objav v knjigah ali periodičnih publikacijah.


III. kategorija: 750 točk
Pogoji (letni program dela): 15 do 20 srečanj, 1 literarni večer (lahko v sodelovanju z drugim društvom),več kot 4 sodelovanja na literarnih srečanjih, vsaj 4 objave v knjigah ali periodičnih publikacijah.


IV. kategorija: 500 točk
Pogoji (letni program dela): vsaj 10 srečanj, vsaj 4 sodelovanja na literarnih srečanjih ali objave v knjigah ali periodičnih publikacijah.

 

Likovna in foto dejavnost

 

I. kategorija: 1.500 točk
Pogoji (letni program dela): 40 študijskih srečanj, 4 samostojne razstave skupine, več kot 12 sodelovanj na drugih razstavah, udeležba na državnih in mednarodnih razstavah;


II. kategorija: 1.000 točk
Pogoji (letni program dela): 20 do 30 študijskih srečanj, 2 samostojni razstavi skupine, več kot 6 sodelovanj na drugih razstavah;


III. kategorija: 700 točk
Pogoji (letni program dela): 15 do 20 študijskih srečanj, 1 samostojna razstava skupine, vsaj 4 sodelovanja na drugih razstavah;


IV. kategorija: 400 točk
Pogoji (letni program dela): vsaj 10 študijskih srečanj, vsaj 4 sodelovanja na drugih razstavah;

 

Filmska in video dejavnost

 

I. kategorija: 1.500 točk
Pogoji (letni program dela): 40 študijskih/snemalnih terminov, 4 samostojne filmske ali video projekcije, več kot 12 sodelovanj na drugih projekcijah, sodelovanje na državnih in mednarodnih festivalih;


II. kategorija:1.000 točk
Pogoji (letni program dela): 20 do 30 študijskih/snemalnih terminov, 2 samostojni filmski ali video projekciji, več kot 6 sodelovanj na drugih projekcijah;


III. kategorija: 700 točk
Pogoji (letni program dela): 15 do 20 študijskih/snemalnih terminov, 1 samostojna filmska ali video projekcija (lahko v sodelovanju z drugim društvom), vsaj 4 sodelovanja na drugih projekcijah;


IV. kategorija: 400 točk
Pogoji (letni program dela): vsaj 10 študijskih/snemalnih terminov, vsaj 4 sodelovanja na drugih projekcijah;

 

Delovanje strokovnih društev na področju kulture

 

I. kategorija: 1.500 točk
Pogoji (letni program dela): 20 do 30 študijskih sestankov, 4 večje strokovne prireditve, več kot 6 sodelovanj na drugih strokovnih prireditvah, 1 samostojna strokovna publikacija s področja delovanja.


II. kategorija: 1.000 točk
Pogoji (letni program dela): 15 do 20 študijskih sestankov, 2 večji strokovni prireditvi, več kot 4 sodelovanja na drugih strokovnih prireditvah, 1 samostojna strokovna publikacija s področja delovanja ali vsaj 4 objave v drugih strokovnih publikacijah;


III. kategorija: 700 točk
Pogoji (letni program dela): 10 do 15 študijskih sestankov, 1 večja strokovna prireditev, vsaj 2 sodelovanji na drugih strokovnih prireditvah, vsaj 4 objave v drugih strokovnih publikacijah;


IV. kategorija: 400 točk
Pogoji (letni program dela): vsaj 5 študijskih sestankov, vsaj 2 nastopa, sodelovanji na drugih strokovnih prireditvah ali objave v drugih strokovnih publikacijah;

 


8. Dodatki glede na velikost skupine

 

25. člen

 

Vrednost programa se poveča glede na število članov skupine, kot sledi

 

Vokalna glasbena dejavnost - Instrumentalna glasbena dejavnost
* če štejejo več kot 75 pevk/pevcev oz. godbenic/godbenikov, 100 %
* če štejejo več kot 65 pevk/pevcev oz. godbenic/godbenikov, 90 %
* če štejejo več kot 55 pevk/pevcev oz. godbenic/godbenikov, 70 %
* če štejejo več kot 45 pevk/pevcev oz. godbenic/godbenikov, 50 %
* če štejejo več kot 35 pevk/pevcev oz. godbenic/godbenikov, 30 %
* če štejejo več kot 25 pevk/pevcev oz. godbenic/godbenikov 20 %
* če štejejo več kot 15 pevk/pevcev oz. godbenic/godbenikov, 10 %

 

Gledališka in lutkovna dejavnost
* če imajo več kot 45 igralcev/animatorjev in neposrednih izvajalcev predstave, 100 %
* če imajo več kot 40 igralcev/animatorjev in neposrednih izvajalcev predstave, 90 %
* če imajo več kot 35 igralcev/animatorjev in neposrednih izvajalcev predstave, 70 %
* če imajo več kot 30 igralcev/animatorjev in neposrednih izvajalcev predstave, 50 %
* če imajo več kot 25 igralcev/animatorjev in neposrednih izvajalcev predstave, 30 %
* če imajo več kot 20 igralcev/animatorjev in neposrednih izvajalcev predstave, 20 %
* če imajo več kot 15 igralcev/animatorjev in neposrednih izvajalcev predstave, 10 %

 

Folklorna dejavnost
* če štejejo več kot 64 plesalk/plesalcev in 8-12 godcev, 100 %
* če štejejo več kot 56 plesalk/plesalcev in 7-10 godcev, 90 %
* če štejejo več kot 48 plesalk/plesalcev in 6-9 godcev, 70 %
* če štejejo več kot 36 plesalk/plesalcev in 5-8 godcev, 50 %
* če štejejo več kot 24 plesalk/plesalcev in 4-7 godcev, 30 %
* če štejejo več kot 16 plesalk/plesalcev in 3-6 godcev, 20 %

 

Plesna dejavnost
* če štejejo več kot 65 plesalk/plesalcev, 100 %
* če štejejo več kot 55 plesalk/plesalcev, 90 %
* če štejejo več kot 45 plesalk/plesalcev, 70 %
* če štejejo več kot 35 plesalk/plesalcev, 50 %
* če štejejo več kot 25 plesalk/plesalcev, 30 %
* če štejejo več kot 20 plesalk/plesalcev, 20 %
* če štejejo več kot 15 plesalk/plesalcev, 10 %

 

Literarna dejavnost - Likovna in foto dejavnost - Filmska in video dejavnost
* če imajo več kot 65 neposrednih udeležencev, 100 %
* če štejejo več kot 55 neposrednih udeležencev, 90 %
* če štejejo več kot 45 neposrednih udeležencev, 70 %
* če štejejo več kot 35 neposrednih udeležencev, 50 %
* če štejejo več kot 25 neposrednih udeležencev, 30 %
* če štejejo več kot 20 neposrednih udeležencev, 20 %
* če štejejo več kot 15 neposrednih udeležencev, 10 %

 

26. člen

 

Skupinam se prizna dodatek za stroške dejavnosti, zlasti za vzdrževanje oblek, instrumentov, za nakup drobnega potrošnega materiala, vzdrževanje kostumov in scene, pranje in likanje ljudskih noš, plesnih kostimov in druga gradiva, potrebna za delovanje skupin.

 

Dodatek na člana skupine znaša:
* vokalna glasbena dejavnost, 30 točk
* instrumentalna glasbena dejavnost, 75 točk
* gledališka in lutkovna dejavnost, 55 točk
* folklorna dejavnost, 75 točk
* plesna dejavnost, 75 točk
* likovna in foto dejavnost, 30 točk
* filmska in video dejavnost, 75 točk
* literarna dejavnost, 30 točk
* dejavnost strokovnih društev, 15 točk

 


9. Posebni dodatki

 

27. člen

 

Skupinam, ki ustrezajo merilom za dodelitev posebnih dodatkov, se lahko vsota točk, dodeljena po določilih 24., 25. in 26. člena teh meril, poveča v skladu z navedenimi merili za dodelitev posebnih dodatkov.

 

28. člen

 

Skupine, ki so prejele najvišja državna priznanja in odlikovanja (brez časovnih omejitev) in/ali so se širše uveljavili na državnih in mednarodnih tekmovanjih z ustrezno strokovno referenco (v preteklih treh letih) in/ali so v preteklih dveh sezonah izvedli tehtnejše programske projekte in/ali so se na kakšen drug način širše kakovostno uveljavili, prejmejo dodatek za kakovostno raven dejavnosti, ki znaša do 100 %.

 

29. člen

 

Skupine, ki v tekočem letu pripravljajo svoj posebej zahteven in/ali programsko inovativen projekt, katerega priprava in izvedba je povezana s posebnimi tehničnimi zahtevami, ki niso običajne za temeljno področje dejavnosti skupine, lahko prejmejo poseben dodatek za izvedbo takega projekta, ki znaša do 75 %.

 

30. člen

 

Skupine, ki so v preteklem letu uresničile izjemno velik obseg dejavnosti - in tak obseg načrtujejo tudi v tekočem letu - lahko prejmejo še poseben dodatek, ki znaša do 50 %.

 

31. člen

 

Skupine, ki v tekočem letu pripravljajo poseben projekt za proslavitev "okrogle" obletnice (vsakih 10 let in 25 let kot srebrni jubilej) svojega delovanja, lahko prejmejo poseben dodatek za izvedbo takega dogodka, ki znaša do 25 %.

 

32. člen

 

Skupine, ki vzdržujejo lastne društvene prostore, lahko prejmejo poseben dodatek za kritje stroškov vzdrževanja, ki znaša do 100% vrednosti programa.

 


III. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA

 

33. člen

 

Ta pravilnik začne veljati v petnajstih (15) dneh po objavi na oglasni deski Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti.


Ljubljana, 5/7/2007

DIREKTOR
Igor Teršar

Mestna občina Maribor soglaša s predlaganimi strokovnimi merili Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti za dodeljevanju sredstev MO Maribor kulturnim društvom na območju MO Maribor v javnem pozivu za leto 2007.

 

ŽUPAN
Franc Kangler

 

Datum:


Številka:

 

 


 


 

 

 

Izbrani programi in projekti

Besedilo poziva

Merila poziva