FINANCIRANJE / DRUGI POZIVI 2013 / PTUJ-PrR- 2016

Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 in nadaljnji), Pravilnika o izvedbi javnega razpisa in javnega poziva (Uradni. list RS, št. 43/10), Zakona o javnem skladu RS za kulturne dejavnosti (Uradni list RS, št. 29/10), Akta o ustanovitvi Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti (Uradni list RS, št. 72/10), Pogodbe o sofinanciranju programa Območne izpostave Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti Ptuj in ljubiteljskih kulturnih dejavnosti v Mestni občini Ptuj v letu 2016, z dne 21. 1. 2016 ter v skladu s Splošnimi pogoji poslovanja Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti z dne 17. 12. 2014 (www.jskd.si), Javni sklad RS za kulturne dejavnosti (v nadaljevanju JSKD), objavljaobjavlja

 

javni programski razpis za izbor kulturnih programov/projektov na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti na območju Mestne občine Ptuj (v nadaljevanju: razpis: oznaka Ptuj-PrR-2016)

 

1. Predmet javnega razpisa in področja dejavnosti

Predmet razpisa je sofinanciranje programov kulturnih društev in njihovih zvez iz sredstev Mestne občine Ptuj (v nadaljevanju: programi), ki so:

- redno, sistematično in kontinuirano delovanje ljubiteljskih kulturnih društev, ki se kaže kot izobraževalno in ustvarjalno delo ter kot statutarno določeno delovanje organov društva,

- produkcija kulturnih dogodkov (koncerti, predstave, razstave, projekcije in druge javne kulturne prireditve) na enem ali več področij dejavnosti, ki ga pripravlja in izvaja kulturno društvo na neprofiten način in je v interesu širše družbene skupnosti.

Predmet razpisa je sofinanciranje projektov kulturnih društev, njihovih zvez, posameznikov s statusom samostojnega ustvarjalca na področju kulture in zasebnih zavodov (v nadaljevanju: projekti), ki bodo izvedeni kot:

- prireditve (koncerti, predstave, razstave, projekcije in druge javne kulturne prireditve) na navedenih področjih dejavnosti, ki jih pripravljajo in izvajajo kulturna društva in skupine na neprofiten način in so v interesu širše družbene skupnosti,

- založniški, filmski in video projekti.

Področja dejavnosti so: glasbena dejavnost (vokalna in inštrumentalna glasba), gledališka in lutkovna dejavnost, folklorna dejavnost, plesna dejavnost, fotografska, filmska in video dejavnost, likovna dejavnost, literarna dejavnost.

 

2. Okvirna vrednost:

Okvirna vrednost vseh razpoložljivih sredstev, ki jih za predmet razpisa s proračunom zagotavlja Mestna občina Ptuj, znaša 45.945 evrov.

JSKD bo posamezni projekt sofinanciral do največ 50 % celotne vrednosti izvedenega projekta. Višina deleža sofinanciranja bo odmerjena glede na vrednost točke in število prejetih točk.

Dodeljena proračunska sredstva morajo biti porabljena v proračunskem letu 2016. JSKD bo z izbranimi prijavitelji sklenil pogodbo o sofinanciranju programa/projekta v letu 2016.

 

3. Dokumentacija razpisa:

Dokumentacija obsega:

- besedilo razpisa


- prijavne obrazce za A - program:

     - AB 1 - splošni podatki – izjava;

     - AB 2 - predstavitev društva;

     - A1 - finančni načrt;

     - A2 - prijava programa – različno za posamezna področja dejavnosti,

 

- prijavne obrazce za B - projekt:

     - AB 1 - splošni podatki – izjava;

     - AB 2 - predstavitev društva;

     - B1 - osnovni podatki o projektu in finančni načrt.

 

4. Pomen izrazov:

Upravičene osebe po tem razpisu so:

- za prijavo kulturnega programa:kulturna društva in zveze kulturnih društev,

- za prijavo kulturnih projektov: kulturna društva in zveze kulturnih društev, zasebni zavodi ter samostojni kulturni delavci.

Vse upravičene osebe morajo imeti status pravne osebe s sedežem na območju Mestne občine Ptuj. Projekti, ki so sofinancirani s kateregakoli drugega razpisa Mestne občine Ptuj, do sredstev po tem razpisu niso upravičeni.


Program je zaokrožena kulturna dejavnost izvajalcev, ki niso državni ali zasebni zavodi, pa jo je zaradi njenega širšega javnega pomena smotrno financirati na primerljiv način kot javne zavode. Sestavljen je iz projektov, ki jih zaradi kontinuiranega in smotrnega delovanja izvajalec veže v celoto.


Projekt je zaokrožena vsebinska enota, ki je v celoti in/ali v svojih delih dostopna javnosti (npr. koncert, gledališka predstava, plesni nastop, likovna ali fotografska razstava, likovna kolonija s sklepno razstavo, ipd.).


Finančna uravnoteženost pomeni, da se ujemajo skupne vrednosti predvidenih odhodkov in prihodkov finančne zgradbe programa ali projekta (odhodki = prihodki).

 

5. Pogoji razpisa:

 

A – KULTURNI PROGRAM

Vloge na razpis lahko predložijo upravičene osebe, ki izpolnjujejo naslednje pogoje, da:

- trajneje, vsaj že eno leto delujejo na razpisnem področju v Mestni občini Ptuj,

- so kulturna društva ali njihove zveze, registrirane kot pravne osebe v RS, ki izvajajo kulturne programe s področja tega razpisa na območju Mestne občine Ptuj,

- zagotavljajo dostopnost programskih sklopov in programskih enot javnosti in medijem; to dokažejo s podpisano izjavo predlagatelja, da bo v primeru izbora omogočil javno dostopnost.

 

B – KULTURNI PROJEKTI

Vloge na razpis lahko predložijo upravičene osebe, ki izpolnjujejo naslednje pogoje, da so:

- kulturna društva ali njihove zveze, s sedežem v Mestni občini Ptuj, ki se ukvarjajo s kulturno dejavnostjo, za organizacijo kulturnih prireditev (s projektom, ki ne sodi v redno dejavnost);

- posamezniki s statusom samostojnega ustvarjalca na področju kulture in stalnim bivališčem v Mestni občini Ptuj, za avtorske projekte,

- zasebni zavodi, ki delujejo na področju Mestne občine Ptuj, s projekti, ki niso sestavni del njihovega rednega delovanja.

V kolikor je bil prijavitelj uspešen na razpisu v letu 2015 in ni izpolnil pogodbenih obveznosti, v letu 2016 ni upravičen do ponovnega kandidiranja za sredstva.  Njegova vloga se zavrže.

 

Vloga je popolna, če:

 

     - je predložena na navedenih prijavnih obrazcih,

 

    - A - PROGRAM: AB 1,  AB 2, A1 in A2.

     Obvezne priloge:

         - Poročilo o delu društva v letu 2015;

         - Plan dela društva v letu 2016;

         - Najemna pogodba, v kolikor društvo ali skupina plačuje za vadbene prostore.

  

    - B-PROJEKTI: AB 1,  AB 2 in B1.

     Obvezne priloge:

         - obširnejši opis projekta.

     

     - je čitljivo izpolnjena v slovenskem jeziku,

     - vsebuje vse zahtevane podatke in priloge,

     - je na ustreznih mestih podpisana in žigosana.

 

6. Izpolnjevanje pogojev razpisa:

Izpolnjevanje pogojev razpisa ugotavlja pristojna komisija za vodenje postopka, ki jo imenuje direktor JSKD.

Predlagatelji, ki bodo podali nepopolne vloge, bodo pozvani, da v roku 5 dni od poziva k dopolnitvi vloge dopolnijo.

Za neupravičeno osebo se šteje tisti predlagatelj vloge, ki ne izpolnjuje pogojev razpisa.

Za prepozno se šteje vloga, ki ni bila predložena po določilih prvega odstavka 10. točke tega razpisa.

Vloge, ki niso bile oddane v predpisanem roku, ki jih ni vložila upravičena oseba in nepopolne vloge, ki kljub pozivu niso bile pravočasno v celoti dopolnjene, bodo zavržene.

 

7. Kriteriji razpisa:

Predložene programe bo v skladu z Merili za ocenjevanje predloženih programov in projektov presojala in ocenjevala strokovna komisija, ki jo imenuje direktor JSKD. Merila so dostopna na domači strani: www.jskd.si.
Za sofinanciranje bodo predlagani tisti programi in projekti, ki bodo v celoti ustrezali navedenim kriterijem.

 

8. Oddaja in dostava vlog:

Vloga mora biti predložena na naslov: Območna izpostava JSKD Ptuj, Jadranska ul. 13, 2250 Ptuj.

Rok za oddajo je: 29. 3. 2016 oz. najpozneje ta dan oddano na pošti kot priporočena pošiljka.

Vloga mora biti oddana v zapečatenem ovitku in ustrezno označena. Na prednji strani ovojnice mora biti izpisano:

»Ne odpiraj! - Vloga na razpis Ptuj-PrR-2016«. Na ovitku mora biti navedba vlagatelja: naziv in poštni naslov (sedež).

Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj strinja z vsemi pogoji in merili razpisa.

Društvo odda eno vlogo z izpoljnjenimi obrazci za vsako sekcijo posebej in z izbranimi projekti.

 

9. Odpiranje vlog in obveščanje:

Predvidoma bo komisija vloge obravnavala v 15 dneh od zaključka razpisa in svoje predloge predvidoma sporočila do 18. 4. 2016.

Direktor Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti bo izdal odločbe o sofinanciranju projektov in programov. Odločbe bodo izdane praviloma v desetih dneh po zbiranju izjav predlagateljev. Zoper odločitev direktorja je možna pisna pritožba na Mestno občino Ptuj, v roku 15 dni od vročitve odločbe. O pritožbi odloča župan Mestne občine Ptuj.

Predlagatelji, katerih program ali projekt se sofinancira, prejmejo hkrati z odločbo tudi pogodbo o sofinanciranju programa in projektov v letu 2016, obrazec Zahtevek za izplačilo in Obrazec za poročilo.

Predlagatelj najpozneje v 15 dneh vrne vse izvode podpisane in žigosane pogodbe na JSKD, Območna izpostava Ptuj, Jadranska 12, 2250 Ptuj.

 

10. Nakazilo in poročanje:

 

Sredstva bodo izvajalcem nakazana v roku 60 dni po prejetju pravilno izpolnjenega obrazca Zahtevek za izplačilo. Izvajalec je dolžan najkasneje do 30. novembra 2016 poslati na JSKD Obrazec za poročilo skupaj z zahtevanimi prilogami (kopija dokumentacije, ki dokazuje namensko porabo sredstev).

 

11. Dvig in vpogled dokumentacije razpisa:

Razpisna dokumentacija bo objavljena:

26. 2. 2016: objava v Uradnem listu RS (26. 2. 2016): besedilo razpisa

Objava v Uradnem vestniku Mestne občine Ptuj na spletni strani Mestne občine Ptuj (www.ptuj.si/uradni_vesnik_mo_ptuj)

Objava na spletni strani Mestne občine Ptuj (www.ptuj.si/?cat=000011214)

26. 2. 2016: objava na domači strani sklada (www.jskd.si): besedilo razpisa, obrazci: AB 1 (splošni podatki - izjava) , AB 2 (predstavitev predlagatelja), A2/1 – A2/5 (prijava programa - različno za posamezna področja dejavnosti), B1 (prijava projekta – osnovni podatki o projektu in finančni načrt).

26. 2. 2016 – dostopna dokumentacija razpisa pri območni izpostavi sklada Ptuj ter na spletni strani sklada.

Razpis je odprt od 26. 2. 2016 do 29. 3. 2016.

 

12. Pristojni uslužbenci

Pristojna uslužbenka za dajanje informacij in vsebinskih pojasnil je:

Iva Ferlinc, oi.ptuj@jskd.si, 02/749-39-73.

Uradne ure (po telefonu) so vsak ponedeljek, sredo in petek od 9. do 15. ure.

 

mag. Igor Teršar,
direktor Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti

 

 

Rezultati razpisa

 

 

 

 

 

Dodatne informacije:

IVA FERLINC,
vodja območne izpostave Ptuj

E: oi.ptuj@jskd.si,
T: 02 749-39-73

 

Uradne ure (po telefonu) so vsak ponedeljek, sredo in petek od 9. do 15. ure.

 

Rezultati razpisa

 

Obrazci

AB1 - splošni podatki – izjava

AB2 - predstavitev društva

A1- finančni načrt

A2 1 - vokalna glasbena dejavnost

A2 2 - instrumentalna glasbena dejavnost

A2 3 - gledališka dejavnost

A2 4 -folklorna in plesna dejavnost

A2 5 -likovna in foto, filnmka in literarna dejavnost

B1 - osnovni podatki o projektu in finančni načrt

 

Ocenjevalni listi


MERILA RAZPISA PTUJ PrR 2016