FINANCIRANJE / DRUGI POZIVI 2013 / SLOVENJ GRADEC-PrP- 2016

Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 in nadaljnji), Pravilnika o izvedbi javnega razpisa in javnega poziva (Ur. list RS, št. 43/10), Zakona o Javnem skladu RS za kulturne dejavnosti (Uradni list RS, št. 29/10), Akta o ustanovitvi Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti (Uradni list RS, št. 72/10), Pogodbe z Mestno občino Slovenj Gradec o zagotavljanju sredstev za delovanje območne izpostave javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti Slovenj Gradec za leto 2014 z dne,  17.2.2014 in 1. dodatka k pogodbi z  6.1.2016 ter v skladu s Splošnimi pogoji poslovanja Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti z dne 17. 12. 2014(www.jskd.si), Javni sklad RS za kulturne dejavnosti (v nadaljevanju JSKD),objavlja

 

Javni programski razpis
za izbor kulturnih programov/projektov na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti na območju
Mestne občine Slovenj Gradec,
ki jih bo v letu 2016 sofinanciral
Javni sklad Republike Slovenije
za kulturne dejavnosti

(v nadaljevanju: razpis Slovenj Gradec-PrP-2016)

 

Naziv in sedež naročnika:
Javni sklad RS za kulturne dejavnosti,
Štefanova 5, Ljubljana.

 

 

1. Predmet javnega razpisa in področja dejavnosti

Predmet razpisa Slovenj Gradec PrP-2016 je sofinanciranje programov/projektov kulturnih društev (v nadaljevanju: programi/projekti), ki so:
* redno, sistematično in kontinuirano delovanje ljubiteljskih kulturnih društev, ki se manifestira kot izobraževalno in ustvarjalno delo;
* produkcija kulturnih dogodkov (koncerti, predstave, razstave, projekcije in druge javne kulturne prireditve) na enem ali več področij dejavnosti, ki ga pripravlja in izvaja kulturno društvo na neprofiten način in je v interesu širše družbene skupnosti;
* skupni programi kulturnih društev na nivoju mesta;
* izobraževanje in strokovno usposabljanje za potrebe ljubiteljskih kulturnih dejavnosti.
Področja dejavnosti so: glasbena dejavnost (vokalna in instrumentalna glasba), gledališka in lutkovna dejavnost, folklorna dejavnost, filmska in video dejavnost, plesna dejavnost, likovna dejavnost/sodobni načini umetniškega izražanja, literarna dejavnost in mažoretna dejavnost.


2. Cilji razpisa

Spodbujanje ljubiteljske kulturne dejavnosti na območju Mestne občine Slovenj Gradec s sofinanciranjem programov/projektov kulturnih društev in njihovih zvez.
Zagotavljanje enakomernega razvoja kulturnih dejavnosti, pri čemer je kulturno udejstvovanje omogočeno vsem, ki delujejo na območju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti.


3. Okvirna vrednost

Okvirna vrednost vseh razpoložljivih sredstev, namenjenih za predmet razpisa Slovenj Gradec PrP-2016, znaša do 124.808,00€.

 

4. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev

Dodeljena proračunska sredstva morajo biti porabljena v proračunskem letu 2016.
  

5. Roki razpisa

Javni razpis Slovenj Gradec PrP-2016 prične teči 15. 1. 2016 in se zaključi 15. 2. 2016.

 

6. Dokumentacija razpisa

Dokumentacija razpisa Slovenj Gradec PrP-2016 obsega:
* besedilo razpisa Slovenj Gradec PrP-2016
* prijavne obrazce:
- A (splošni podatki);
- B (predstavitev društva);
- C (finančni načrt);
- D (prijava programa - različno za posamezna področja dejavnosti),
- E (prijava projekta).

 

7. Pomen izrazov

Upravičene osebe po tem razpisu so kulturna društva in zveze kulturnih društev, ki združujejo kulturna društva raznovrstnih kulturnih dejavnosti na območju Mestne občine Slovenj Gradec. Upravičene osebe morajo imeti status pravne osebe na območju Mestne občine Slovenj Gradec. Pravne osebe, ki so program prijavile na katerikoli drug razpis Mestne občine Slovenj Gradec, do teh sredstev po tem razpisu niso upravičene.

Program je zaokrožena kulturna dejavnost izvajalcev, ki niso državni ali zasebni zavodi, pa jo je zaradi njenega širšega javnega pomena smotrno financirati redno dejavnost in je sestavljen iz rednih (celoletnih) programskih dejavnosti, ki jih zaradi kontinuiranega in smotrnega delovanja izvajalec veže v celoto.

Skupni program je sestavljen iz projektov po različnih kulturno umetniških zvrsteh s spremljajočimi aktivnostmi, za katere se izvajalci dogovorijo zaradi nujnosti vzpostavljanja primerjave glede obsega, kvalitete in usmeritev svojega kulturnega dela (npr. srečanje zborov, gledaliških skupin, folklornih skupin, pihalnih orkestrov,plesnih skupin, literarnih srečanj, likovne razstave), usposabljanja za delo na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti in zaradi zagotavljanja materialnih možnosti za izvajanje dejavnosti (npr. najem prostorov, nakup opreme, itd.);

Projekt je zaokrožena programska enota, ki je v celoti in/ali v svojih delih dostopna javnosti (npr. koncert, gledališka predstava, plesni nastop, likovna ali fotografska razstava, likovna kolonija s sklepno razstavo, ipd.).
Finančna uravnoteženost pomeni, da se ujemajo skupne vrednosti predvidenih odhodkov in prihodkov finančne zgradbe programa ali projekta (odhodki = prihodki).

 

8. Pogoji razpisa

Vloge na razpis Slovenj Gradec PrP-2016 lahko predložijo upravičene osebe, ki izpolnjujejo naslednje pogoje, da:
* trajneje, vsaj že eno leto delujejo na razpisnem področju in so registrirane za opravljanje kulturno-umetniških dejavnosti ter posredovanje kulturnih dobrin v Sloveniji na območju Mestne občine Slovenj Gradec; to dokažejo s kopijo potrdila AJPES (Agencija Republike Slovenije za javno pravne evidence in storitve) - dokument ne sme biti starejši od 12 mesecev,

* zagotavljajo dostopnost programskih sklopov in programskih enot javnosti in medijem; to dokažejo s podpisano izjavo predlagatelja, da bo v primeru izbora omogočil javno dostopnost.

Vloga na razpis Slovenj Gradec PrP-2016 je popolna če:
* je predložena na prijavnih obrazcih razpisa Slovenj Gradec PrP-2016;
* je čitljivo izpolnjena v slovenskem jeziku;
* vsebuje vse predpisane obrazce: obrazec A (splošni podatki), obrazec B (predstavitev društva), C (finančni načrt), obrazec D (prijava programa - različno za posamezna področja dejavnosti), obrazec E (prijava projekta),
* vsebuje vse zahtevane podatke, vsebina pa je razvidna zgolj iz obrazca;
* vsebuje obvezne priloge; * je na ustreznih mestih podpisana in žigosana.

9. Izpolnjevanje pogojev razpisa

Izpolnjevanje pogojev razpisa Slovenj Gradec PrP-2016:


Po preteku razpisnega roka, 15. 2. 2016, komisija za odpiranje vlog hkrati odpre vse vloge, ki so do tedaj prispele.


Po odpiranju vlog bodo iz nadaljnjega postopka izločene vse vloge:
* ki niso bile oddane v razpisnem roku,
* ki niso popolne,
* ki jih ni vložila upravičena oseba.


Za neupravičeno osebo se šteje tisti predlagatelj vloge, ki ne izpolnjuje pogojev razpisa.
Za prepozno se šteje vloga, ki ni bila predložena po določilih 12. točke tega razpisa.
 
Vloge, ki niso bile oddane v predpisanem roku, ki jih ni vložila upravičena oseba in nepopolne vloge, ki kljub pozivu niso bile pravočasno dopolnjene, bodo zavržene.

 

10. Merila razpisa

Predložene vloge bo v skladu z Merili za ocenjevanje predloženih programov/projektov javnega programskega razpisa Slovenj Gradec PrP-2016 presojala in ocenjevala strokovno programska komisija, ki jo imenuje direktor JSKD.


Merila so dostopna na domači strani: www.jskd.si in www.slovenjgradec.si.


Za sofinanciranje bodo predlagani tisti programi in projekti, ki bodo v celoti ustrezali navedenim kriterijem.


11. Pogodba o sofinanciranju in poročanje

Predlagateljem odobrenih kulturnih programov bo skupaj z odločbo o sofinanciranju posredovana v podpis tudi pogodba o sofinanciranju, ki so jo predlagatelji dolžni vrniti v 15 dneh po prejemu. Na podlagi sklenjene pogodbe o sofinanciranju kulturnega programa so izvajalci dolžni poročati o izvedbi na predpisanih obrazcih z ustreznimi prilogami in sicer v dveh delih in končno zaključno poročilo.
-  prvo poročilo do 15. 3. 2016
- drugo poročilo do 30. 9. 2016
- zaključno poročilo do 31. 1. 2017


 

12. Oddaja in dostava vlog

Vloga mora biti poslana na naslov:


Javni sklad RS za kulturne dejavnosti
Območna izpostava Slovenj Gradec
Francetova 5
2380 Slovenj Gradec

 

do vključno 15. 2. 2016 (datum poštnega žiga) kot priporočena pošiljka v zaprti ovojnici  
z oznako na  sprednji strani:


»NE ODPIRAJ - VLOGA NA RAZPIS
Slovenj Gradec PrP-2016«.


Na zadnji strani ovitka mora biti navedba vlagatelja:

naziv in poštni naslov (sedež).  

Če je posamezni predlagatelj društvo, v katerem deluje več samostojnih sekcij, lahko predloži v enem ovitku več vlog, od katerih mora vsaka ustrezati določilom zadnjega odstavka 8. točke tega razpisa.

Posamezni predlagatelj lahko oddaja največ 3 vloge, razen zvez kulturnih društev, ki združujejo najmanj 15 kulturnih društev raznovrstnih dejavnosti s sedežem na območju Mestne občine Slovenj Gradec.

Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj strinja z vsemi pogoji in merili razpisa Slovenj Gradec  PrP-2016.


13. Dopolnjevanje vlog

Predlagatelj lahko vlogo dopolnjuje v razpisanem roku, kot velja za pošiljanje vlog in sicer s priporočeno pošiljko v zaprti ovojnici z oznako na prednji strani: »NE ODPIRAJ - VLOGA NA RAZPIS Slovenj Gradec PrP-2016« – z obvezno navedbo, na katero vlogo se dopolnitev nanaša.

Če bo vloga formalno nepopolna, bo predlagatelj pozvan, da jo dopolni v 5 dneh. Če predlagatelj vloge ne dopolni v zahtevanem roku, bo vloga zavržena s sklepom.

Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj strinja z vsemi pogoji in merili razpisa Slovenj Gradec PrP-2016.


14. Pristojni uslužbenci

Pristojna uslužbenka za dajanje informacij in pojasnil je:
* Andreja Gologranc, oi.slovenj.gradec@jskd.si,
02/ 88-12-460 - uradne ure po telefonu vsak delovni dan od 9.00 do 11.00 ure.

 

15. Dvig in vpogled dokumentacije razpisa

Dokumentacija razpisa Slovenj Gradec PrP-2016 (besedilo razpisa, obrazci) je dostopna na domači strani JSKD (www.jskd.si), predlagatelji pa jo lahko prevzamejo osebno med uradnimi urami na sedežu območne izpostave JSKD Slovenj Gradec.


 

16. Obravnava vlog in obveščanje o izboru

Strokovna presoja vlog, prispelih na razpis Slovenj Gradec PrP -2016, bo potekala v skladu s pravilnikom javnega razpisa in javnega poziva ter Splošnimi pogoji poslovanja JSKD.


JSKD bo predlagatelje o svojih odločitvah obvestil v tridesetih dneh po zasedanju in odločitvi strokovno programske komisije.

 

mag. Igor Teršar,direktor

 

 

 

 

 

 

Dodatne informacije:

Andreja GOLOGRANC, vodja območne izpostave Slovenj Gradec

E: oi.slovenj.gradec@jskd.si,
T: 02/ 88-12-460

 

Uradne ure (po telefonu) so vsak delovni dan od 9. do 11. ure.

 

 

Obrazci

A - JR -2016 splošni podatki

 

B - JR -2016 predstavitev društva

 

C- JR -2016 finančni načrt

 

D - JR-2016 folklorne in plesne skupine

D - JR-2016 gledališke in lutkovne skupine

D - JR-2016 literarne,likovne, foto in video skupine, filmska skupina

D -JR-2016 pevski zbori in vokalne skupine

D - JR- 2016 pihalni orkestri in instrumentalne skupine

D - JR-2016 ZVEZE IN SKUPNI PROGRAM

 

E - JR-2016 PROJEKT - Podatki o prijavljenem projektu in vsebina projekta


Obrazci:

1. fazno poročilo in ZAHTEVEK

Rok: 15 .3. 2016

2. fazno poročilo in ZAHTEVEK

Rok: 30. 9. 2016

Zaključno letno poročilo - program

Rok: 30. 1. 2017

Obračun projekta in poročilo
Rok: 15 .3. 2016 za projekte izvedene v 1. polletju 2016,
30. 9. 2016 za projekte izvedene v 2. polletju 2016


MERILA RAZPISA SLOVENJ
GRADEC 2016