FINANCIRANJE /DRUGI POZIVI 2017 / LJUBLJANA-PrP-2018

Del. št.: 6100-9/2018/3
Datum:  8.3.2018

Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 in nadaljnji), Pravilnika o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa za izbiro kulturnih programov in kulturnih projektov (Uradni list RS, št. 43/10 in nadaljnji), Zakona o javnem skladu RS za kulturne dejavnosti (Uradni list RS, št. 29/10), Akta o ustanovitvi Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti (Uradni list RS, št. 72/10), Pogodbe o zagotavljanju sredstev Javnemu skladu Republike Slovenije za kulturne dejavnosti za obdobje od 1.1.2018 do 31.12.2018 št.: C7560 – 18 – 440029,  z dne 5.2.2018,  ter v skladu s Splošnimi pogoji poslovanja Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti z dne 16.9.2017 (www.jskd.si), Javni sklad RS za kulturne dejavnosti (v nadaljevanju JSKD),

objavlja


javni programski razpis za izbor kulturnih programov/projektov na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti na območju Mestne občine Ljubljana, ki jih bo v letu 2018 sofinanciral Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti (v nadaljevanju: razpis Ljubljana PrP-2018)

 

Naziv in sedež naročnika:

Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, Štefanova 5, Ljubljana.

 

1. Predmet javnega razpisa in področja dejavnosti:

Predmet razpisa Ljubljana PrP-2018 je sofinanciranje programov/projektov kulturnih društev na posameznih področjih ljubiteljskih kulturnih dejavnosti: glasba/gledališče in lutke/ples/folklora in ljudski pevci/film in video/literatura/likovna in foto dejavnost/sodobni načini umetniškega izražanja  (v nadaljevanju: programi/projekti), ki so:

* redno, sistematično in kontinuirano delovanje ljubiteljskih kulturnih društev, ki se manifestira kot izobraževalno in ustvarjalno delo;

* produkcija kulturnih dogodkov (koncerti, predstave, razstave, projekcije in druge javne kulturne prireditve) na enem ali več področij dejavnosti, ki ga pripravlja in izvaja kulturno društvo na neprofiten način in je v interesu širše družbene skupnosti;

* skupni programi kulturnih društev na nivoju mesta;

* izobraževanje in strokovno usposabljanje za potrebe ljubiteljskih kulturnih dejavnosti.

 

2. Cilji razpisa:

Spodbujanje ljubiteljske kulturne dejavnosti na območju Mestne občine Ljubljana s sofinanciranjem programov/projektov kulturnih društev in njihovih zvez.
Zagotavljanje enakomernega razvoja kulturnih dejavnosti, pri čemer je kulturno udejstvovanje omogočeno vsem, ki delujejo na območju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti.

Sofinanciranje ljubiteljske kulture na področju Mestne občine Ljubljana zasleduje predvsem naslednje cilje:

- vzpostavljanje pogojev za delovanje ljubiteljskih društev in skupin,

- spodbujanje kulturne ustvarjalnosti in poustvarjalnosti za pripravo in izvedbo prireditev ter kulturno vzgojo in izobraževanje,

- razvijanje programske in izvajalske kakovosti ljubiteljskih kulturnih ustvarjalcev,

- bogatitev kulturnega življenja prebivalcev mesta, kulturno preživljanje prostega časa in uresničevanje socialne kohezije,

- izboljšanje dostopnosti kulturnih vrednot z izvajanjem, organiziranjem in posredovanjem kulturnih dejavnosti in prireditev,

- socialno uveljavljanje različnih družbenih skupin in posameznikov,

- skrb za pestrost, razširjenost in rast kakovosti kulturne ustvarjalnosti in poustvarjalnosti; zlasti mladih, še neafirmiranih umetniških ustvarjalcev,

- skrb za kulturno vzgojo in izobraževanje, namenjeno lastnemu razvoju in kot oblika neformalnih in dopolnilnih vzgojnih in izobraževalnih programov za širšo javnost.

 

3. Okvirna vrednost:

Okvirna vrednost vseh razpoložljivih sredstev, namenjenih za predmet razpisa Ljubljana PrP-2018 znaša 237.900, 00€.  Vrednost vseh razpoložljivih sredstev se lahko spremeni v skladu s spremembami proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2018.

Razdeljenih bo najmanj 90% razpoložljivih sredstev.

 

4. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev:

 

Dodeljena proračunska sredstva morajo biti porabljena v proračunskem letu 2018.

 

5. Roki razpisa:

Javni razpis Ljubljana PrP-2018 prične teči 9.3.2018  in se zaključi 20.4.2018.

 

6. Dokumentacija razpisa:

Dokumentacija razpisa je dostopna na domači strani JSKD www.jskd.si  in obsega:

* besedilo razpisa Ljubljana PrP-2018

* prijavne obrazce: A (splošni podatki o prijavitelju); B (podatki o delu društva); C (finančni načrt); D (celoletna programska dejavnost), E (prijava projekta).

 

7. Pomen izrazov:

Upravičene osebe po tem razpisu so kulturna društva in zveze kulturnih društev, ki združujejo kulturna društva raznovrstnih dejavnosti samo na območju Mestne občine Ljubljana. Upravičene osebe morajo imeti status pravne osebe na območju Mestne občine Ljubljana in ustrezajo kriterijem tega razpisa. Pravne osebe, ki so program prijavile na katerikoli drug razpis Mestne občine Ljubljana do teh sredstev po tem razpisu niso upravičene.

Program je zaokrožena kulturna dejavnost izvajalcev, ki niso državni ali zasebni zavodi, pa jo je zaradi njenega širšega javnega pomena smotrno financirati na primerljiv način kot javne zavode in je sestavljen iz rednih (celoletnih) programskih dejavnosti, ki jih zaradi kontinuiranega in smotrnega delovanja izvajalec veže v celoto.

Skupni program so projekti in potrebne dejavnosti, za katere se izvajalci dogovorijo zaradi nujnosti vzpostavljanja primerjave glede obsega, kvalitete in usmeritev svojega kulturnega dela (npr. srečanje zborov, gledaliških skupin, folklornih skupin, pihalnih orkestrov, ex tempore), usposabljanja za delo na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti in zaradi zagotavljanja materialnih možnosti za izvajanje dejavnosti (npr. najem prostorov, nakup opreme, itd.).

Projekt je zaokrožena programska enota, ki je v celoti in/ali v svojih delih dostopna javnosti (npr. koncert, gledališka predstava, plesni nastop, likovna ali fotografska razstava, likovna kolonija s sklepno razstavo, ipd.).

Finančna uravnoteženost pomeni, da se ujemajo skupne vrednosti predvidenih odhodkov in prihodkov finančne zgradbe programa ali projekta (odhodki = prihodki).

 

8. Pogoji razpisa:

Vloge na razpis Ljubljana PrP-2018 lahko predložijo upravičene osebe, ki izpolnjujejo naslednje pogoje, da:

* trajneje, vsaj že eno leto delujejo na razpisnem področju in so registrirane za opravljanje kulturno-umetniških dejavnosti ter posredovanje kulturnih dobrin v Sloveniji na območju Mestne občine Ljubljana (datum se ugotavlja v registru AJPES),

* zagotavljajo dostopnost programskih sklopov in programskih enot javnosti in medijem; to dokažejo s podpisano izjavo predlagatelja, da bo v primeru izbora omogočil javno dostopnost.

 

Predlagatelj  programa - celoletna dejavnost - ustreza kriterijem tega razpisa, če:

- uresničuje navedene cilje, zlasti razvijanje ustvarjalnosti in kulturnega življenja v svojem okolju,

- trajneje, že vsaj eno leto deluje na razpisnem področju (datum se ugotavlja v registru AJPES),

- je v zadnjih 5 letih vsaj enkrat že nastopil na pregledni prireditvi, katere namen je predstavitev, primerjava in vrednotenje dosežkov na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti, ki jo je spremljal pooblaščeni selektor JSKD za ustrezno področje dejavnosti,

- da je vsaj štirikrat v preteklih dvanajstih mesecih – samostojno ali v koprodukciji z drugimi ustanovami ali društvi – pripravil kulturni dogodek, namenjen javnosti in vsaj že eno leto po terminskem načrtu v organiziranih intervalih izvaja redni program študijskega dela, ki ga vodi ustrezno usposobljen mentor in se predstavi z javno produkcijo ali javno vajo,

- je program študijskega dela v pretekli sezoni (šolskem letu) obsegal najmanj 30 delovnih srečanj.

- sodi na področje ljubiteljske kulture,

- bo izveden v letu 2018,

- je nekomercialne narave; to pomeni, da mu ni moč pripisati pretežno komercialnega namena in člani izvajalske skupine za izvedbo ne prejemajo plačila,

- resorno ne spada na druga področja kot so šolstvo, šport, znanost, gospodarstvo ipd,

- je zaokrožen, aktualen, ustvarjalen ter ima jasno in kakovostno vsebinsko in oblikovno zasnovo,

- uresničuje cilje Strateškega načrta Mestne občine Ljubljana na področju kulture,

- zagotavlja 75% izvedbo javnega programa/javnih predstavitev, nastopov na območju Mestne občine Ljubljana,

- utemeljeno računa na odmevnost v medijih in ustrezno prepoznavnost v javnosti,

- ima  realno uravnoteženo finančno konstrukcijo (odhodki = prihodki); to predlagatelj dokaže z navedbo predvidenih finančnih virov.

 

Vrednotenje za sofinanciranje rednega programa kulturnega društva temelji na presoji naslednjih prvin:

- temeljita predstavitev programske dejavnosti,

- rednih programskih načrtov društva, zlasti priprave in premierne izvedbe programov,

- velikosti društva,

- sodelovanje društva na skupnih programskih dogodkih s področja ljubiteljske kulture na območni, regijski, državni in mednarodni ravni,

- dosežkov društva na območnih, medobmočnih, državnih in mednarodnih preglednih srečanjih, festivalih in tekmovanjih kot dokaz kakovostne ravni.

 

Predlagatelj  projekta ustreza kriterijem tega razpisa, če:

- uresničuje navedene cilje, zlasti razvijanje ustvarjalnosti in kulturnega življenja v svojem okolju,

- sodi na področje ljubiteljske kulture,

- bo izveden v letu 2018,

- je nekomercialne narave; to pomeni, da mu ni moč pripisati pretežno komercialnega namena in člani izvajalske skupine za izvedbo ne prejemajo plačila,

- resorno ne spada na druga področja kot so šolstvo, šport, znanost, gospodarstvo ipd,

- je zaokrožen, aktualen, ustvarjalen ter ima jasno in kakovostno vsebinsko in oblikovno zasnovo,

- uresničuje cilje Strateškega načrta Mestne občine Ljubljana na področju kulture,

- zagotavlja 75% izvedbo javnega programa/javnih predstavitev, nastopov na območju Mestne občine Ljubljana,

- utemeljeno računa na odmevnost v medijih in ustrezno prepoznavnost v javnosti,

- ima  realno uravnoteženo finančno konstrukcijo (odhodki = prihodki); to predlagatelj dokaže z navedbo predvidenih finančnih virov.

 

Vrednotenje za sofinanciranje projektov:

- Posamezni projekt v fazi vrednotenja lahko prejme največ 100 točk in sicer:

    - Reference projekta –  do 20 točk.

    - Vsebinska utemeljitev in kakovostna priprava projekta  - do 60 točk.

    - Odmevnost v medijih  v preteklem letu – do 10 točk (obvezna priloga).

    - Statut društva v javnem interesu – do 10 točk.

 

Popolne vloge na razpis Ljubljana PrP-2018 morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

* vsebujejo predpisane obrazce: obrazec A (splošni podatki o prijavitelju), obrazec B (podatki o delu društva), C (finančni načrt), obrazec D (celoletna programska dejavnost), obrazec E (prijava projekta),

* vsebujejo obvezne priloge.

 

Vloga je popolna, če:

* je predložena na prijavnih obrazcih razpisa Ljubljana PrP-2018,

* vsebuje vse zahtevane podatke in priloge,

* je čitljivo izpolnjena v slovenskem jeziku,

* vsebina mora biti razvidna zgolj iz obrazca,

* je na ustreznih mestih podpisana in žigosana.

 

9. Izpolnjevanje pogojev razpisa:

Izpolnjevanje pogojev razpisa Ljubljana PrP-2018:

Po preteku razpisnega roka, komisija za odpiranje vlog hkrati odpre vse vloge, ki so do tedaj prispele.

Po odpiranju vlog bodo iz nadaljnjega postopka izločene vse vloge:

* ki niso bile oddane v razpisnem roku,

* ki niso popolne,

* ki jih ni vložila upravičena oseba.


Za neupravičeno osebo se šteje tisti predlagatelj vloge, ki ne izpolnjuje pogojev razpisa.

Za prepozno se šteje vloga, ki ni bila predložena po določilih prvega odstavka 11. točke tega razpisa.

Vloge, ki niso bile oddane v predpisanem roku, ki jih ni vložila upravičena oseba in nepopolne vloge, ki kljub pozivu niso bile pravočasno dopolnjene,  bodo zavržene.

 

10. KRITERIJI RAZPISA:

Predložene vloge bo v skladu s kriteriji za ocenjevanje predloženih programov/projektov javnega programskega razpisa Ljubljana PrP-2018 presojala in ocenjevala strokovno programska komisija, ki jo imenuje direktor JSKD. Kriteriji so sestavni del  besedila razpisa Ljubljana PrP-2018.

Za sofinanciranje bodo predlagani tisti programi in projekti, ki bodo v celoti ustrezali navedenim kriterijem.

 

SPLOŠNI KRITERIJI

 

Po teh kriterijih se ocenjujejo programi in projekti ljubiteljskih kulturnih društev in skupin (v nadaljevanju: društev), ki delujejo na  področju glasbe/gledališča in lutk/folklore/plesa/literature/sodobnih načinov umetniškega izražanja/likovne, filmske, foto in video dejavnosti in imajo sedež na območju Mestne občine Ljubljana.

 

RAZVRSTITEV SKUPIN PO KATEGORIJAH  (kvaliteta)

I. KATEGORIJA  - v I. kategorijo se lahko uvrsti skupina, ki  po mnenju strokovnega spremljevalca/selektorja JSKD dosega državni nivo.

II. KATEGORIJA – v II. kategorijo se lahko uvrsti skupina, ki po mnenju strokovnega spremljevalca /selektorja JSKD dosega regijski nivo.

III. KATEGORIJA – v III. kategoriji so skupine, ki po mnenju strokovnega spremljevalca/selektorja JSKD dosegajo območni/lokalni nivo.

 

POSEBNI KRITERIJI ZA PROGRAMSKE DEJAVNOSTI:


glasba/gledališče in lutke/ples/folklora in ljudski pevci/film in video/literatura/likovna in foto dejavnost/sodobni načini umetniškega izražanja

Prva kategorija ( državni nivo) do 600 točk
Pogoji:  letni program dela -  70 vaj/natančen opis premiernega programa/najmanj šest samostojnih  produkcij v javnosti/udeležba na državnih in mednarodnih tekmovanjih in festivalih.

Druga kategorija ( regijski nivo ) do 300 točk
Pogoji :letni program dela -  70 vaj/  letni načrt vključuje več kot polovico  sveže produkcije/ izvedba najmanj treh javnih predstavitvah v lastni režiji/udeležba na regijskih srečanjih in tekmovanjih/ večje število priložnostnih nastopov.

Tretja kategorija ( območni nivo) do 100 točk
Pogoji: letni program dela -  35 vaj/letni načrt vključuje tretjino sveže produkcije/izvedba  najmanj dveh javnih predstavitev v lastni režiji/priložnostni nastopi – predstavitve.

 

UVRSTITEV MANJŠIH SKUPIN (10 ali manj aktivnih članov)
Skupine z 10 ali manj aktivnimi člani se vrednotijo po merilih tretje kategorije.

 

MENTORSTVO
prva kategorija do 100 točk/druga kategorija do 50 točk/ tretja kategorija do 30 točk.

 

SOMENTORSTVO
prva kategorija do 50 točk/druga kategorija do 20 točk.

 

ZVEZE DRUŠTEV  - skupni programi društev predstavljajo programi in projekti, za katere se dogovorijo društva in se izvajajo kot programi in projekti, v katerih lahko sodelujejo vsa društva s področja ljubiteljskih kulturnih dejavnosti, s sedežem na območju Mestne občine Ljubljana, bodisi kot programi sistemske pomoči, s katerimi se zagotavljajo prostorski, tehnični in kadrovskih pogoji za stabilno in stalno delovanje in ustvarjanje ljubiteljskega kulturnega dela na območju Mestne občine Ljubljana. Sofinanciranje temelji na predlogu programa in projektov v Ljubljani. Programi se sofinancirajo po načelu varčnega in gospodarnega poslovanja na osnovi ocene stroškov, ki jih zahtevajo.

Svetovanje in pomoč

Zvezi društev, ki spremlja dejavnost in zagotavlja redno svetovanje in pomoč društvom pri rednem delovanju ter pripravi in izvedbi lastnih projektov, se sofinancira svetovanje in pomoč.

do 20 točk za društvo

Obseg svetovanja in strokovne pomoči dokaže zveza  s programskim listom ali drugimi ustreznimi dokazili.

Skupni program

Zvezi društev, ki pripravi in izvede tradicionalna srečanja ljubiteljskih kulturnih skupin, namenjena predstavitvi, primerjavi in vrednotenju dosežkov, se sofinancira pripravo in izvedbo teh prireditev.

do 100  točk za vsako področje ljubiteljskih kulturnih dejavnosti, za katero je srečanje izvedeno.

Dodatki za izvedbo skupnih preglednih srečanj znašajo, glede na vrsto skupine, ki je nastopila na srečanju za posamezno področje - dejavnost, kot sledi:

- do 20 točk za vsako instrumentalno in folklorno skupino,

- do 10 točk za vsako vokalno, gledališko, plesno  skupino,

- do 5 točk za vsako literarno, likovno, filmsko, video skupino.

 

DODATNI KRITERIJI – ZA VSA PODROČJA DEJAVNOSTI  -  programske dejavnosti

Dodatek za vrhunske dosežke

Pevski zbori, vokalne skupine, pihalni orkestri, komorni, mandolinski in tamburaški orkestri, male instrumentalne skupine, gledališke in lutkovne skupine, folklorne skupine, plesne skupine, likovne, literarne, foto, video in filmske skupine (v nadaljevanju: skupine), ki so prejela najvišja državna priznanja in odlikovanja in/ali so se širše uveljavili na državnih in mednarodnih tekmovanjih z ustrezno strokovno referenco in/ali so v preteklih dveh sezonah izvedli tehtnejše programske projekte in/ali so se na kakšen drug način širše kakovostno uveljavili, prejmejo dodatek za kakovostno raven dejavnosti.

- do 30 % od skupne vsote točk, ki je bila dodeljena skupini po  posebnih kriterijih za programske dejavnosti.

 
Seniorske skupine

Seniorske skupine prejmejo poseben dodatek (večina članov je starejših od 65 let)

- do 20 % od skupne vsote točk, ki je bila dodeljena skupini po splošnih in posebnih kriterijih za programske dejavnosti.

 

Obletnica delovanja

Če v letu, ko društvo praznuje »okroglo« obletnico (vsakih 10 let in 25 let kot srebrni jubilej) svojega delovanja in pripravi poseben projekt v ta namen, dobi v ta namen  poseben dodatek in sicer: 

- do 10 % od skupne vsote točk, ki je bila dodeljena skupini po splošnih in posebnih kriterijih za programske dejavnosti.

 

Sodelovanje v projektih vrednotenja, predstavljanja in primerjanja dosežkov ljubiteljske kulture:

do10 točk – območni nivo/ do 20 točk – regijski nivo/ do 30 točk – državni nivo in mednarodna tekmovanja.


Sodelovanje v sklopu prireditev Mestne občine Ljubljana

Izvajalec se zavezuje k brezplačnemu enkratnemu nastopu za potrebe prireditev Mestne občine Ljubljana in se  vsako sodelovanje ovrednoti v višini dodatnih 10 točk.

 

DODATEK ZA VZDRŽEVANJE  - programske dejavnosti

- Skupinam se prizna dodatek za stroške dejavnosti, zlasti za vzdrževanje oblek, instrumentov, za nakup drobnega potrošnega materiala, vzdrževanje kostumov in scene, pranje in likanje ljudskih noš, plesnih kostumov in druga gradiva in pripomočki, potrebna za delovanje  dejavnosti društva/skupine (dodatek se upošteva za člane, ki imajo stalno ali začasno bivališče na območju Mestne občine Ljubljana – izjema dijaki in študenti v času šolanja).

 

Dodatek na člana skupine znaša:

-   instrumentalna glasbena dejavnost - 4 točke,

-   folklorna dejavnost -  3 točke,

-   vokalna glasbena dejavnost/gledališka in lutkovna /plesna dejavnost  - 2 točki,

-   likovna in foto dejavnost/ filmska - video/literarna dejavnost in sodobni načini umetniškega        izražanja  -  1 točka.

 

Najnižji znesek sofinanciranja – programske dejavnosti

V kolikor predlagateljeva vloga  v skladu s kriteriji vrednotenja ne doseže 50 točk, izpade iz sofinanciranja.

 

Obračun

Zmanjšana ali pomanjkljiva realizacija programa

V primeru, da je skupina iz kakršnega koli razloga svoj letni program uresničila v skromnejšem obsegu od načrtovanega, se sofinancira le tisti del programa, ki ga je skupina dejansko uresničila.

Znižanje seštevka prejetih točk v višini ¼ - programske dejavnosti

V primeru, da se skupina v dveh zaporednih sezonah ne udeleži enega izmed preglednih srečanj v organizaciji JSKD, se skupini seštevek prejetih točk zniža za ¼.

Obvezna priloga – seznam članov kulturnega društva

Velikost kulturnega društva mora biti razvidna iz priloženega seznama članov, ki je osnova za vrednotenje dodatka za vzdrževanje.

 

11. Oddaja in dostava vlog:

Vloga mora biti izpolnjena in oddana v elektronski obliki na: https://razpisi.jskd.si ter v tiskani obliki, poslana kot priporočena pošiljka na naslov: Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, Območna izpostava Ljubljana, Krekov trg 2, 1000 Ljubljana, do 20.4. 2018. Za datum oddaje vloge se šteje datum na pošti oddane priporočene pošiljke.

Vloga, ki je oddana samo elektronsko in ne tudi v tiskani obliki, ter obratno,  se šteje kot neoddana.

Vloga mora biti oddana v zaprti ovojnici in obvezno označena po predlogi.

Posamezni predlagatelj lahko na razpis predloži eno vlogo (1). Če  v društvu deluje več samostojnih sekcij morajo  biti  v enem ovitku predlogi za vsako posamezno sekcijo (glasbena, gledališka…) z izdelanim finančnim načrtom za sekcijo in skupnim finančnim načrtom za celotno dejavnost društva, oziroma največ tri (3) predloge za prijavo projektov.  Vloga mora ustrezati določilom prvega odstavka 8. točke.

Predlagatelj lahko odda vlogo za sofinanciranje celoletne programske dejavnosti ali sofinanciranje posameznega projekta.

Hkratna prijava programa in projekta istega predlagatelja  se izključujeta.

Vsebina programa oziroma projekta je avtorsko delo prijavitelja.

Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj strinja z vsemi pogoji in merili razpisa Ljubljana PrP-2018.

 

12. Dopolnjevanje vlog:

Predlagatelj lahko vlogo dopolnjuje v razpisanem roku, kot velja za pošiljanje vlog in sicer s priporočeno pošiljko v zaprti ovojnici z oznako na prednji strani: »NE ODPIRAJ - VLOGA NA RAZPIS Ljubljana-PrP-2018«  – z obvezno navedbo, na katero vlogo se dopolnitev nanaša.

Če bo vloga formalno nepopolna, bo predlagatelj pozvan, da v določen roku vlogo dopolni. Če predlagatelj vloge ne dopolni v zahtevanem roku, bo vloga zavržena s sklepom.

 

13. Pristojni uslužbenci:

Pristojna uslužbenca za dajanje informacij in pojasnil sta:

* Andreja Repar, E: oi.ljubljana@jskd.si,

* Nataša Klemenčič, E: oi.ljubljana@jskd.si,

T:01/320-75-69,  01/ 23-00-570 - uradne ure (po telefonu)  -  torek/sreda/četrtek, od 9.00 do 11.00 ure.

 

14. Obravnava vlog in obveščanje o izboru:

Strokovna presoja vlog, prispelih na razpis Ljubljana-PRP-2018, bo potekala v skladu s Pravilnikom o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa za izbor kulturnih programov in kulturnih projektov ter Splošnimi pogoji poslovanja JSKD.

JSKD bo predlagatelje o svojih odločitvah obvestil v tridesetih (30) dneh po zasedanju in odločitvi strokovno programske komisije.

 

mag. Marko Repnik, direktor

 

Del. št.: 6100-9/2018/3
Datum:  8.3.2018

 

Odobreni programi / projekti

 

Zavrnjeni programi / projekti

 

 

VZORCI OBRAZCEV

 

Aplikacija za pripravo vloge

(Digitalna potrdila SIGEN-CA izdaja zaupanja vreden overitelj na Ministrstvu za javno upravo Republike Slovenije, zato mirno potrdite njegovo uporabo, če vas spletni brskalnik to vpraša.)

 

 

 

 

 

 

Odobreni programi / projekti

 

Zavrnjeni programi / projekti

 

Aplikacija za pripravo vloge

(Digitalna potrdila SIGEN-CA izdaja zaupanja vreden overitelj na Ministrstvu za javno upravo Republike Slovenije, zato mirno potrdite njegovo uporabo, če vas spletni brskalnik to vpraša.)

 

VZORCI OBRAZCEV

 

 

Dodatne informacije:

 

Andreja Repar, vodja območne izpostave Ljubljana

E: andreja.repar@jskd.si,
T: 01/23-00-570

 

Nataša Klemenčič

E: natasa.klemencic@jskd.si
T: 01/ 23-00-570

Uradne ure (po telefonu) so vsak ponedeljek, sredo in petek od 9. do 11. ure.

 

 

SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA JSKD

 

ZAKON O JAVNEM SKLADU REPUBLIKE SLOVENIJE ZA KULTURNE DEJAVNOSTI (Uradni list RS, št. 29/10)

 

AKT O USTANOVITVI JAVNEGA SKLADA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA KULTURNE DEJAVNOSTI (Uradni list RS, št.72/10)

 

PRAVILNIK O NAČINU DELA STROKOVNO-PROGRAMSKIH KOMISIJ JSKD (23. 2. 2011)