FINANCIRANJE / DRUGI POZIVI / MARIBOR -PrR- 2021

 

Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16, 61/17 in 21/18 – ZNOrg), Pravilnika o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa za izbiro kulturnih programov in kulturnih projektov (Uradni list RS, št. 43/10 in 62/16), Zakona o javnem skladu RS za kulturne dejavnosti (Uradni list RS, št. 29/10), Akta o ustanovitvi Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti (Uradni list RS, št. 72/10), Pogodbe o izvajanju nalog javne službe v interesu Mestne občine Maribor na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti v letu 2021, z dne 23. 8. 2021, ter v skladu s Splošnimi pogoji poslovanja Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti z dne 15. 9. 2016 (www.jskd.si), Javni sklad RS za kulturne dejavnosti (v nadaljevanju JSKD) objavlja

javni programski razpis za izbor kulturnih programov na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti na območju Mestne občine Maribor, ki jih bo v letu 2021 sofinanciral Javni sklad RS za kulturne dejavnosti iz sredstev mestne občine Maribor (oznaka razpisa: Maribor-PrR-2021)

1. Predmet javnega razpisa in področja dejavnosti

Predmet razpisa Maribor-PrR-2021 je sofinanciranje celoletnih programov kulturnih društev in njihovih zvez iz sredstev Mestne občine Maribor (v nadaljevanju: programi), ki so:
- redno, sistematično in kontinuirano delovanje ljubiteljskih kulturnih društev, ki se kaže kot izobraževalno ali ustvarjalno delo ter kot statutarno določeno delovanje organov društva;
- produkcija kulturnih dogodkov (koncerti, predstave, razstave, projekcije in druge javne kulturne prireditve) na enem ali več področij dejavnosti, ki ga pripravlja in izvaja kulturno društvo na neprofiten način in je v interesu širše družbene skupnosti;
- izobraževanje in strokovno usposabljanje za potrebe ljubiteljskih kulturnih dejavnosti.
Področja dejavnosti so: glasbena dejavnost (vokalna in inštrumentalna glasba), gledališka in lutkovna dejavnost, folklorna dejavnost, plesna dejavnost, likovna dejavnost, fotografska dejavnost, filmska in video dejavnost, literarna dejavnost, večzvrstna dejavnost, dejavnost strokovnih društev na področju kulture in dejavnost organizatorjev omenjenih ljubiteljskih kulturnih dejavnosti.

2. Namen razpisa

Namen razpisa je spodbujanje ljubiteljske kulturne dejavnosti na območju Mestne občine Maribor s sofinanciranjem celoletnih programov kulturnih društev in njihovih zvez, hkrati pa zagotavljanje enakomernega razvoja kulturnih dejavnosti, pri čemer je kulturno udejstvovanje omogočeno vsem, ki delujejo na območju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti.
Sofinanciranje ljubiteljskih kulturnih dejavnosti na področju Mestne občine Maribor zasleduje predvsem naslednje cilje:
·        vzpostavljanje pogojev za delovanje ljubiteljskih društev in skupin, kulturno ustvarjalnost in poustvarjalnost, za pripravo in izvedbo prireditev, kulturno vzgojo in izobraževanje;
·        spodbujanje ljubiteljskih kulturnih dejavnosti;
·        razvijanje programske in izvajalske kakovosti ljubiteljskih kulturnih ustvarjalcev;
·        bogatitev kulturnega življenja prebivalcev mesta, kulturno preživljanje prostega časa in uresničevanje socialne kohezije;
·        izboljšanje dostopnosti kulturnih vrednot z izvajanjem, organiziranjem in posredovanjem kulturnih dejavnosti in prireditev;
·        socialno uveljavljanje različnih družbenih skupin in posameznikov;
·        skrb za pestrost, razširjenost in rast kakovosti kulturne ustvarjalnosti in poustvarjalnosti;
·        skrb za kulturno vzgojo in izobraževanje, namenjeno lastnemu razvoju in kot oblika neformalnih in dopolnilnih vzgojnih in izobraževalnih programov za širšo javnost.

3. Okvirna vrednost:

Okvirna vrednost vseh razpoložljivih sredstev, ki jih za predmet razpisa Maribor-PrR-2021 s proračunom zagotavlja Mestna občina Maribor, znaša 109.103,00 €. Vrednost vseh razpoložljivih sredstev se lahko spremeni v skladu s spremembami proračuna Mestne občine Maribor za leto 2021.
Višina deleža sofinanciranja bo odmerjena glede na vrednost točke in število prejetih točk.

4. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev

Dodeljena proračunska sredstva morajo biti porabljena v proračunskem letu 2021. JSKD bo z izbranimi prijavitelji sklenil pogodbo o sofinanciranju programa v letu 2021.

5. Sprememba programa zaradi virusa SARS-CoV-2

Če program zaradi omejitev, povezanih s širjenjem koronavirusa, ne bo mogel biti izveden v prijavljeni obliki, mora prijavitelj o tem obvestiti pristojnega uslužbenca in uskladiti obseg ter vsebino programa.

6. Dokumentacija razpisa:

Dokumentacija razpisa Maribor-PrR-2021 obsega:
- besedilo razpisa Maribor-PrR-2021;
- merila za ocenjevanje predloženih programov razpisa Maribor-PrR-2021;
- prijavne obrazce: A (splošni podatki o prijavitelju), B (podatki o delu društva), C (finančni načrt), D (prijava programa – različno za posamezna področja dejavnosti), E (zahtevek), F (poročilo).

7. Pomen izrazov:

Upravičene osebe po tem razpisu so pravne osebe - kulturna društva in zveze kulturnih društev s sedežem na območju Mestne občine Maribor.

Kulturni in mladinski programi v javnem interesu, ki se sofinancirajo iz sredstev MOM na podlagi javnega razpisa za izbor kulturnih programov, ki jih bo v letih 2019-2021 sofinancirala Mestna občina Maribor (JRPJI-KUL-2019-21), javnega razpisa za sofinanciranje mladinskih dejavnosti v Mestni občini Maribor ali kateregakoli drugega programskega javnega razpisa Mestne občine Maribor niso upravičeni do sredstev sofinanciranja po tem razpisu.

Program je zaokrožena kulturna dejavnost izvajalcev, ki niso državni ali zasebni zavodi, pa jo je zaradi njenega širšega javnega pomena smotrno financirati na primerljiv način kot javne zavode. Sestavljen je iz projektov, ki jih zaradi kontinuiranega in smotrnega delovanja izvajalec veže v celoto.

Finančna uravnoteženost pomeni, da se ujemajo skupne vrednosti predvidenih odhodkov in prihodkov finančne zgradbe programa (odhodki = prihodki).

8. Roki razpisa:

Javni razpis Maribor-PrR-2021 prične teči 3. 9. 2021 in se zaključi 4. 10. 2021.

9. Pogoji razpisa:

9.1 Vloge na razpis Maribor-PrR-2021 lahko predložijo upravičene osebe, ki izpolnjujejo naslednje pogoje, da:
- trajneje, vsaj že eno leto delujejo na razpisnem področju v Mestni občini Maribor (datum registracije se ugotavlja v registru AJPES);
- so kulturna društva ali njihove zveze, registrirane kot pravne osebe v RS, ki izvajajo kulturno-umetniške programe in posredujejo kulturne dobrine v Sloveniji in sicer na območju Mestne občine Maribor (pravnoorganizacijska oblika predlagatelja se ugotavlja v registru AJPES);
- zagotavljajo dostopnost programskih sklopov in programskih enot javnosti in medijem; to dokažejo s podpisano izjavo predlagatelja, da bodo v primeru izbora omogočili javno dostopnost;
- so v zadnjih 4 letih vsaj enkrat nastopili na pregledni prireditvi, katere namen je predstavitev, primerjava in vrednotenje dosežkov na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti, ki jo je spremljal pooblaščeni selektor JSKD za ustrezno področje dejavnosti (za področja, kjer je pregledna prireditev organizirana);
- so, v kolikor so bile v letu 2020 pogodbena stranka JSKD, izpolnile vse pogodbene obveznosti do JSKD;
- prijavljajo programe, ki izpolnjujejo pogoje, navedene pod točko 9.2.

9.2 Predlagani program ustreza pogojem razpisa Maribor-PrR-2021 v primeru, če:
- spada na področje ljubiteljske kulture;
- bo izveden v letu 2021;
- je nekomercialne narave; to pomeni, da mu ni moč pripisati pretežno komercialnega namena in člani izvajalske skupine za izvedbo ne prejemajo plačila;
- resorno ne spada na druga področja kot so šport, gospodarstvo, znanost ipd.;
- ima realno uravnoteženo finančno konstrukcijo (odhodki = prihodki); to predlagatelj dokaže z navedbo predvidenih finančnih virov;
- ni oz. ne bo neposredno sofinanciran s strani Mestne občine Maribor.

Predlagatelj v razpisni vlogi poda izjavo o izpolnjevanju pogojev. V primeru, da JSKD naknadno zahteva originalna potrdila o izpolnjevanju pogojev po posameznih alinejah, jih mora predlagatelj dostaviti v zahtevanem roku.

10. Izpolnjevanje pogojev razpisa:

Izpolnjevanje pogojev razpisa Maribor-PrR-2021 ugotavlja pristojni uslužbenec za vodenje postopka, ki ga imenuje direktor JSKD.
Predlagatelji, ki bodo podali nepopolne vloge, bodo pozvani, da v roku 5 dni od poziva k dopolnitvi vloge dopolnijo.
Za neupravičeno osebo se šteje tisti predlagatelj vloge, ki ne izpolnjuje pogojev razpisa.
Za prepozno se šteje vloga, ki ni bila predložena po določilih prvega odstavka 13. točke tega razpisa.
Vloge, ki niso bile oddane v predpisanem roku, ki jih ni vložila upravičena oseba in nepopolne vloge, ki kljub pozivu niso bile pravočasno v celoti dopolnjene, bodo zavržene.
JSKD lahko v primeru naknadne ugotovitve neizpolnjevanja pogojev in po že izdani dokončni odločbi o izboru programa spremeni odločitev in s predlagateljem ne sklene pogodbe. Prav tako lahko v primeru naknadne ugotovitve neizpolnjevanja pogojev ali pogodbenih obveznosti v času letnega pregleda razveže že sklenjeno pogodbo, v primeru že izplačanih sredstev pa zahteva povračilo sredstev.

11. Merila razpisa:

Predložene programe bo v skladu z Merili za ocenjevanje predloženih programov javnega programskega razpisa Maribor-PrR-2021 presojala in ocenjevala strokovna komisija, ki jo imenuje direktor JSKD. Merila so dostopna na domači strani: www.jskd.si.
Za sofinanciranje bodo predlagani tisti programi, ki bodo ustrezali navedenim merilom. 

12. Popolne vloge na razpis Maribor-PrR-2021 morajo vsebovati:

- predpisane obrazce: obrazec A (splošni podatki o prijavitelju), obrazec B (podatki o delu društva), C (finančni načrt) in enega ali več obrazcev D (prijava programa) glede na dejavnost, ki so ustrezno podpisani in žigosani.
Vloga je popolna, če:
- je predložena na navedenih prijavnih obrazcih;
- je čitljivo izpolnjena v slovenskem jeziku;
- vsebuje vse zahtevane podatke in priloge;
- je na ustreznih mestih podpisana in žigosana.

13. Oddaja in dostava vlog:

Vloga mora biti predložena na naslov: Javni sklad RS za kulturne dejavnosti – Območna izpostava Maribor, Pobreška cesta 20, 2000 Maribor. Rok za oddajo je 4. 10. 2021, vloga je še pravočasna, če je najpozneje ta dan oddana na pošti kot priporočena pošiljka.
Vloga mora biti oddana v zapečatenem ovitku in ustrezno označena. Na prednji strani ovitka mora biti izpisano: »Ne odpiraj! - Vloga na razpis Maribor-PrR-2021.« Na ovitku mora biti navedba predlagatelja: naziv in poštni naslov (sedež).
Če je posamezni predlagatelj društvo, v katerem deluje več samostojnih sekcij, lahko predloži v enem ovitku več popolnih vlog.
Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj strinja z vsemi pogoji in merili razpisa Maribor-PrR-2021.

14. Pogodba o sofinanciranju in poročanje

Predlagateljem odobrenih kulturnih programov bo posredovana odločba o sprejetju v sofinanciranje, po pravnomočnosti odločbe pa še pogodba o sofinanciranju. Na podlagi sklenjene pogodbe o sofinanciranju kulturnega programa so izvajalci dolžni poročati o izvedbi na predpisanih obrazcih z ustreznimi prilogami.
Dodeljena proračunska sredstva se bodo izplačevala skladno z dinamiko izplačil, opredeljeno v pogodbi o sofinanciranju kulturnih programov in na podlagi izstavljenih zahtevkov za izplačilo.
Predlagatelji bodo po izvedbi v sofinanciranje sprejetih programov morali kot prilogo obračunske dokumentacije predložiti dokazila o namenski porabi sredstev, katerih skupna vrednost bo vsaj v višini deleža, ki ga bo za izvedbo prispeval JSKD. Kot dokazila se upoštevajo:
- Kopije računov, izstavljenih na ime predlagatelja.
- Kopije pogodb o stvaritvi avtorskega dela, sklenjenih med predlagateljem programa in avtorjem. Kopijam pogodb mora biti priloženo dokazilo o izplačilu sredstev.
- Kopije potnih nalogov za člane društva/zveze, ki prijavlja program. Računi izdani s strani bencinskih servisov so lahko priloga potnemu nalogu, sami po sebi pa ne bodo upoštevani kot primerno dokazilo.
Vsa dokazila morajo biti izdana v letu 2021 ter se vsebinsko in terminsko skladati z vsebino sofinanciranega programa. Na računih mora biti izpisana davčna številka predlagatelja.

15. Pristojni uslužbenci:

Pristojni uslužbenci za dajanje informacij in pojasnil so:
- Matija Varl, matija.varl@jskd.si; 02/2342-117,
- Katarina Simončič, katarina.simoncic@jskd.si; 02/2342-115,
- Zala Horvatič; zala.horvatic@jskd.si 02/2342-113.

Uradne ure po telefonu so v času odprtja razpisa vsak ponedeljek in četrtek od 10. do 12. ure.

16. Dvig in vpogled dokumentacije razpisa:

Razpisna dokumentacija razpisa Maribor-PrR-2021 bo objavljena z dnem odprtja razpisa:
- najava v Uradnem listu RS,
- objava na domači strani sklada (www.jskd.si): besedilo razpisa, obrazci in merila,
- objava na domači strani MO Maribor (www.maribor.si): besedilo razpisa, obrazci in merila,
- dostopna dokumentacija razpisa pri območni izpostavi JSKD Maribor, Pobreška cesta 20, 2000 Maribor ter na sedežu JSKD, Štefanova 5, 1000 Ljubljana.

17. Obravnava vlog in obveščanje o izboru:

Strokovna presoja vlog, prispelih na razpis Maribor-PrR-2021, bo potekala v skladu s Splošnimi pogoji poslovanja JSKD.
JSKD bo predlagatelje o svojih odločitvah obvestil v petnajstih (15) dneh po zasedanju in odločitvi strokovne komisije.

DIREKTOR
Damjan Damjanovič

 

Številka: 6102-10/2021-2
Datum: 27. 8. 2021

 

 

 

 

 

Dodatne informacije:

Matija Varl
matija.varl@jskd.si

02/2342-117


Katarina Simončič

katarina.simoncic@jskd.si;
02/2342-115

 

Zala Horvatič

Zala Horvatič

zala.horvatic@jskd.si

02/2342-113

 

Uradne ure po telefonu so v času odprtja razpisa vsak ponedeljek in četrtek od 10. do 12. ure.