FINANCIRANJE / DRUGI POZIVI 20201 / PTUJ-PrP-2021

 

Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – UPB1, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16, 61/17, 21/18 – ZNOrg in 49/20 – ZIUZEOP), Zakona o javnem skladu RS za kulturne dejavnosti (Uradni list RS, št. 29/10), Akta o ustanovitvi Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti (Uradni list RS, št. 72/10), Pogodbe o izvajanju nalog javne službe v interesu Mestne občine Ptuj na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti v letu 2021, z dne 4. 3. 2021  ter v skladu s Splošnimi pogoji poslovanja Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti z dne 15. 9. 2016 (www.jskd.si),

Javni sklad RS za kulturne dejavnosti (v nadaljevanju JSKD), objavlja

Javni razpis za izbor kulturnih programov in projektov na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti na območju Mestne občine Ptuj v letu 2021 (v nadaljevanju: razpis: oznaka Ptuj-PrP-2021)

1. Predmet javnega razpisa in področja dejavnosti:

Predmet razpisa Ptuj PrP-2021 je sofinanciranje programov in projektov kulturnih društev, samozaposlenih v kulturi in zasebnih zavodov (v nadaljevanju: upravičenci). Programi in projekti upravičencev so lahko:                      

- redno, sistematično in kontinuirano delovanje, ki se kaže kot izobraževalno in ustvarjalno delo;

- produkcija kulturnih dogodkov (koncerti, predstave, razstave, projekcije in druge javne kulturne prireditve) na enem ali več področjih dejavnosti, ki ga pripravljajo in izvajajo na neprofiten način in je v interesu širše družbene skupnosti;

- skupni programi na nivoju mesta;

- izobraževanje in strokovno usposabljanje za potrebe ljubiteljskih kulturnih dejavnosti.

Področja dejavnosti so: glasbena (vokalna in inštrumentalna glasba), gledališka in lutkovna, folklorna, filmska in video, plesna, likovna, literarna dejavnost in sodobni načini umetniškega izražanja.

2. Cilji razpisa:

Sofinanciranje ljubiteljske kulture na območju Mestne občine Ptuj zasleduje naslednje cilje:

- vzpostavljanje pogojev za delovanje ljubiteljskih društev in skupin,

- spodbujanje kulturne ustvarjalnosti in poustvarjalnosti za pripravo in izvedbo prireditev ter kulturno vzgojo in izobraževanje,

- razvijanje programske in izvajalske kakovosti ljubiteljskih kulturnih ustvarjalcev,

- bogatitev kulturnega življenja prebivalcev mesta, kulturno preživljanje prostega časa in uresničevanje socialne kohezije,

- izboljšanje dostopnosti kulturnih vrednot z izvajanjem, organiziranjem in posredovanjem kulturnih dejavnosti in prireditev,

- socialno uveljavljanje različnih družbenih skupin in posameznikov ter aktivno vključevanje ranljivih skupin,

- skrb za pestrost, razširjenost in rast kakovosti kulturne ustvarjalnosti in poustvarjalnosti, zlasti mladih, še neafirmiranih umetniških ustvarjalcev,

- skrb za kulturno vzgojo in izobraževanje, namenjeni lastnemu razvoju in neformalnim ter dopolnilnim vzgojnim in izobraževalnim programov za širšo javnost,

- spodbujanje kulturnih projektov in programov, ki krepijo sodelovanje in povezovanje lokalnih kulturnih deležnikov v obliki so-organizacije ali koprodukcije,

- spodbujanje projektov, ki zagotavljajo krepitev zmogljivosti kulturnega in kreativnega sektorja (dvig kompetenc ter razvoj kadrov na področju kulture).

3. Okvirna vrednost:

Razdeljujejo se finančna sredstva Mestne občine Ptuj. Okvirna vrednost vseh razpoložljivih sredstev, namenjenih za predmet razpisa Ptuj PrP-2021, znaša 71.945,00 evrov.  Vrednost vseh razpoložljivih sredstev se lahko spremeni v skladu s spremembami proračuna Mestne občine Ptuj za leto 2021.

Za vrednotenje prijav bo rezerviranih do 10 % razpisanih sredstev za obravnavo pripomb in ugovorov prijaviteljev.

4. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev:

Dodeljena proračunska sredstva morajo biti porabljena v proračunskem letu 2021.

5. Roki razpisa:

Javni razpis Ptuj PrP-2021 prične teči 16. 4. 2021 in se zaključi 17. 5. 2021.

6. Sprememba projekta zaradi virusa SARS-CoV-2

Če program zaradi omejitev, povezanih s širjenjem koronavirusa, ne bo mogel biti izveden v prijavljeni obliki, mora prijavitelj o tem obvestiti pristojnega uslužbenca in uskladiti obseg ter vsebino programa.

7. Dokumentacija razpisa:

Dokumentacija razpisa obsega:

- besedilo razpisa Ptuj PrP-2021,

- merila za ocenjevanje predloženih programov razpisa Ptuj PrP-2021,

- prijavne obrazce: A (splošni podatki o prijavitelju); A1 (podatki o delu prijavitelja); B (celoletna programska dejavnost / kulturni projekt in finančni načrt); C (finančna konstrukcija), E (elektronske priloge), I (izjava).

Razpisna dokumentacija (besedilo razpisa, merila in vzorci prijavnih obrazcev) bo objavljena 16. 4. 2021 na domači strani sklada (www.jskd.si), v spletni aplikaciji za razpise JSKD (https://razpisi.jskd.si), na spletni strani Mestne občine Ptuj (www.ptuj.si) in bo dostopna na Območni izpostavi sklada Ptuj (Jadranska ulica 13, Ptuj).

8. Pomen izrazov:

Upravičenci po tem razpisu so:

- kulturna društva na območju Mestne občine Ptuj,

- zveze kulturnih društev, ki združujejo kulturna društva raznovrstnih dejavnosti samo na območju Mestne občine Ptuj,

- samozaposleni v kulturi in

- zasebni zavodi, ki delujejo na področju kulture.

Upravičenci morajo imeti status pravne osebe na območju Mestne občine Ptuj ter izpolnjevati pogoje razpisa.

Pravne osebe, ki so program/projekt prijavile na katerikoli drug razpis Mestne občine Ptuj, do sredstev po tem razpisu niso upravičene.

Za prijavo kulturnega programa so upravičeni: kulturna društva in zveze kulturnih društev, ki izpolnjujejo pogoje razpisa.

Za prijavo kulturnih projektov so upravičeni: kulturna društva in zveze kulturnih društev, zasebni zavodi ter samozaposleni na področju kulture, ki izpolnjujejo pogoje razpisa.

Program je zaokrožena kulturna dejavnost izvajalcev, ki niso zavodi, pa jo je zaradi njenega širšega javnega pomena smotrno financirati na primerljiv način kot javne zavode in je sestavljen iz rednih (celoletnih) programskih dejavnosti, ki jih zaradi kontinuiranega in smotrnega delovanja izvajalec veže v celoto.

Skupni program so projekti in potrebne dejavnosti, za katere se izvajalci dogovorijo zaradi nujnosti vzpostavljanja primerjave glede obsega, kvalitete in usmeritev svojega kulturnega dela (npr. srečanje zborov, gledaliških skupin, folklornih skupin, pihalnih orkestrov, ex tempore).

Projekt je zaokrožena programska enota, ki je v celoti in/ali v svojih delih dostopna javnosti (npr. koncert, gledališka predstava, plesni nastop, likovna ali fotografska razstava, likovna kolonija s sklepno razstavo, ipd.).

Finančna uravnoteženost pomeni, da se ujemajo skupne vrednosti predvidenih odhodkov in prihodkov finančne zgradbe programa ali projekta (odhodki = prihodki). 

Zveze društev lahko združujejo društva, ki delujejo v kulturi, posameznike, samozaposlene v kulturi, pravne osebe in druge. To je združenje, ki ga lahko skladno s 16. členom Zakona o društvih (ZDru1) ustanovita najmanj dve društvi. Odločitev o ustanovitvi zveze društev morajo sprejeti zbori članov vseh društev. Društva, ki ustanovijo zvezo, nato po svojih predstavnikih sprejmejo še statut nove zveze društev in izvolijo njenega zastopnika (predsednika).

9. Pogoji razpisa za sofinanciranje programov:

9.1    Vloge na razpis Ptuj-PrP-2021 lahko za sofinanciranje programov predložijo upravičene osebe, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

- trajneje, že vsaj eno leto delujejo na razpisnem področju (datum se ugotavlja v registru AJPES),

- delujejo na območju Mestne občine Ptuj,

- zagotavljajo dostopnost programskih sklopov in programskih enot javnosti in medijem,

- so vsaj enkrat nastopili na pregledni prireditvi, katere namen je predstavitev, primerjava in vrednotenje dosežkov na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti, ki jo je spremljal pooblaščeni selektor za ustrezno področje dejavnosti,

- so vsaj enkrat v preteklih dvanajstih mesecih (samostojno ali v koprodukciji z drugimi ustanovami ali društvi) pripravili kulturni dogodek, namenjen javnosti,

- vsaj že eno leto po terminskem načrtu v organiziranih intervalih izvajajo redni program študijskega dela, ki ga vodi ustrezno usposobljen mentor in se predstavijo z javno produkcijo ali javno vajo,

- njihov program študijskega dela je v pretekli sezoni (šolskem letu) obsegal najmanj 30 delovnih srečanj,

- prijavljajo programe, ki izpolnjujejo pogoje, navedene pod točko 9.2.

9.2     Predlagani program ustreza pogojem razpisa Ptuj-PrP-2021, če:

- sodi na področje ljubiteljske kulture,

- bo izveden v letu 2021,

- je nekomercialne narave; to pomeni, da mu ni moč pripisati pretežno komercialnega namena in člani izvajalske skupine za izvedbo ne prejemajo plačila,

- resorno ne spada na druga področja kot so šolstvo, šport, znanost, gospodarstvo ipd.,

- ima  realno uravnoteženo finančno konstrukcijo (odhodki = prihodki).

Predlagatelj v razpisni vlogi poda izjavo o izpolnjevanju pogojev. V primeru, da JSKD naknadno zahteva originalna potrdila o izpolnjevanju pogojev po posameznih alinejah, jih mora
predlagatelj dostaviti v zahtevanem roku.

10. Pogoji razpisa za sofinanciranje projektov:

10.1       Vloge na razpis Ptuj-PrP-2021 lahko za sofinanciranje projektov predložijo upravičene osebe, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

- trajneje, že vsaj eno leto delujejo na razpisnem področju (datum se ugotavlja v registru AJPES),

- delujejo na območju Mestne občine Ptuj,

- zagotavljajo dostopnost programskih sklopov in programskih enot javnosti in medijem,

- prijavljajo projekte, ki izpolnjujejo pogoje, navedene pod točko 10.2.

10.2       Predlagani projekt ustreza pogojem razpisa Ptuj-PrP-2021, če:

- sodi na področje kulturnih dejavnosti,

- ne spada na druga področja, kot so šolstvo, muzealstvo, šport, znanost, gospodarstvo ipd.,

- ni komercialen; člani izvajalske skupine za izvedbo ne prejemajo plačila,

- ima uravnoteženo finančno konstrukcijo (prihodki = odhodki),

- ima realno finančno konstrukcijo (je izvedljiv glede na razpoložljive vire),

- projekt prispeva k medgeneracijskemu povezovanju ter aktivnemu vključevanja ranljivih skupin,

- zaprošeni znesek sofinanciranja ni manjši od 10 % in ni večji od 50 % vseh predvidenih stroškov,

- zaprošeni znesek sofinanciranja ni nižji od 150,00 evrov in ni višji od 5.000,00 evrov,

- bo v celoti izveden v letu 2021,

- ni osnovno delovanje kulturnega društva oz. del redne dejavnosti društva (npr. letni koncert, produkcija, predstava, pregledna razstava, literarni večer ...), ki so pogoj za redno delo društev,

- ni jubilejna slavnost ali razstava, razen če gre za zelo pomembno obletnico (50 in vse sledeče okrogle obletnice),

- ni prireditev ob krajevnem ali državnem prazniku,

- ni program na prireditvi, ki ima pretežno zabavno družabni značaj, turistični ali narodnozabavni prireditvi ali veselici,

- ni promocija projekta ali društva (koledarji, razglednice),

- ni postavitev in oblikovanje spletne strani,

- ni publikacija, ki ni povezana z delovanjem kulturnih društev in njihovih zvez,

- ni razstava posameznega avtorja, pregledna letna razstava društva, ex-tempore ali likovno srečanje ali natečaj (z nagradami in odkupi), likovna kolonija (če morajo udeleženci prepustiti dela organizatorju),

- ni šolsko ali novinarsko literarno glasilo, literarni časopis ali revija, literarni natečaj.

Predlagatelj v razpisni vlogi poda izjavo o izpolnjevanju pogojev. V primeru, da JSKD naknadno zahteva originalna potrdila o izpolnjevanju pogojev po posameznih alinejah, jih mora predlagatelj dostaviti v zahtevanem roku.

11. Popolne vloge in izločitev vlog

Vloga na razpis Ptuj-PrP-2021 je popolna, če:

- je predložena na prijavnih obrazcih razpisa Ptuj-PrP-2021,

- vsebuje predpisane obrazce: A (splošni podatki o prijavitelju); A1 (podatki o delu prijavitelja); B (celoletna programska dejavnost / kulturni projekt in finančni načrt); C (finančna konstrukcija), E (elektronske priloge), I (izjava),

- vsebuje vse zahtevane podatke in priloge,

- je izpolnjena v slovenskem jeziku,

- je na ustreznih mestih podpisana in žigosana.

Po preteku razpisnega roka komisija za odpiranje vlog hkrati odpre vse vloge, ki so do tedaj prispele.

Po odpiranju vlog bodo iz nadaljnjega postopka izločene vse vloge, ki:

- niso bile oddane v razpisnem roku,

- niso popolne,

- jih ni vložila upravičena oseba.

Predlagatelji, ki bodo podali nepopolne vloge, bodo pozvani, da vloge dopolnijo v roku petih (5) dni od prejetja poziva k dopolnitvi.

Za neupravičeno osebo se šteje tisti predlagatelj vloge, ki ne izpolnjuje pogojev razpisa. Izpolnjevanje pogojev razpisa Ptuj-PrP-2021 ugotavlja komisija za odpiranje vlog.

Vloge, ki niso bile oddane v predpisanem roku, ki jih ni vložila upravičena oseba in nepopolne vloge, ki kljub pozivu niso bile pravočasno dopolnjene, bodo zavržene.

JSKD lahko v primeru naknadne ugotovitve neizpolnjevanja pogojev in po že izdani dokončni odločbi o izboru programa spremeni odločitev in s predlagateljem ne sklene pogodbe. Prav tako lahko v primeru naknadne ugotovitve neizpolnjevanja pogojev ali pogodbenih obveznosti v času letnega pregleda razveže že sklenjeno pogodbo, v primeru že izplačanih sredstev pa zahteva povračilo sredstev.

12. Merila razpisa:

Predložene vloge bo v skladu z Merili za ocenjevanje predloženih programov/projektov javnega razpisa Ptuj-PrP-2021 presojala in ocenjevala strokovno programska komisija, ki jo na predlog županje Mestne občine Ptuj imenuje direktor JSKD RS. Merila so dostopna na spletni strani sklada: www.jskd.si, na spletni strani Mestne občine Ptuj www.ptuj.si in na ptujski območni izpostavi Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti.

Za sofinanciranje bodo predlagani tisti programi in projekti, ki bodo v celoti ustrezali navedenim merilom.

13. Oddaja in dostava vlog:

Vloga mora biti izpolnjena in oddana v elektronski obliki na: https://razpisi.jskd.si ter v tiskani obliki poslana kot priporočena pošiljka na naslov: Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, Območna izpostava Ptuj, Jadranska ulica 13, 2250 Ptuj, do 17. 5. 2021. Za datum oddaje vloge se šteje datum na pošti oddane priporočene pošiljke.

Vloga, ki je oddana samo elektronsko in ne tudi v tiskani obliki, ter obratno, se šteje kot neoddana. Oddaja vloge pomeni, da se prijavitelj strinja z vsemi pogoji in merili razpisa.

Posamezni prijavitelj lahko na razpis predloži eno (1) vlogo. Če v društvu deluje več samostojnih sekcij, morajo biti v enem ovitku predlogi za vsako posamezno sekcijo (glasbena, gledališka …) z izdelanim finančnim načrtom za sekcijo, oziroma največ trije (3) predlogi za prijavo projektov.  

Prijavitelj lahko odda vlogo za sofinanciranje celoletne programske dejavnosti ali sofinanciranje posameznega projekta.

Hkratna prijava programa in projekta istega prijavitelja se izključujeta.

Vsebina programa oziroma projekta je avtorsko delo prijavitelja.

Oddaja vloge pomeni, da se prijavitelj strinja z vsemi pogoji in merili razpisa Ptuj-PrP-2021.

14. Pristojna uslužbenka:

Pristojna uslužbenka za dajanje informacij in vsebinskih pojasnil je Iva Brajović, dosegljiva na telefonski številki 02 749 39 73.

Uradne ure (po telefonu) so vsak delavnik med 9. in 14. uro.

15. Obravnavanje vlog in obveščanje o izboru:

Strokovna presoja vlog, prispelih na razpis Ptuj-PrP-2021, bo potekala v skladu s Pravilnikom o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa za izbor kulturnih programov in kulturnih projektov ter Splošnimi pogoji poslovanja JSKD. Odpiranje vlog bo potekalo 24. 5. 2021, od 10. ure dalje, v prostorih Območne izpostave JSKD Ptuj, Jadranska 12, Ptuj.

JSKD bo predlagatelje o svojih odločitvah obvestil v roku tridesetih (30) dni po zasedanju in odločitvi strokovno programske komisije.

 

Metka Šošterič, direktorica
po pooblastilu Vlade Republike Slovenije,
št. 01410-32/2020/4, z dne 24. 12. 2020

 

Številka: 6102-6/2021-2
Datum: 9. 4. 2021

 

 

 

 

 

 

 

 

aplikacija

 

RAZPIS

 

Dodatne informacije:

Iva Brajović

(02 749 39 73)

Uradne ure (po telefonu) so vsak delovni dan od 9. do 14. ure.

Vzorci prijavnih obrazcev razpisa Ptuj-PrP-2021

 

MERILA RAZPISA PTUJ-PrP-2021

 

BESEDILO RAZPISA PTUJ-PrP-2021 (pdf)