FINANCIRANJE /DRUGI POZIVI 2023/ LJUBLJANA-PrP-2023

 

Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16, 61/17, 21/18 – ZNOrg, 3/22 – ZDeb in 105/22 – ZZNŠPP), Pravilnika o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa za izbiro kulturnih programov in kulturnih projektov (Uradni list RS, št. 43/10 in 62/16), Zakona o javnem skladu RS za kulturne dejavnosti (Uradni list RS, št. 29/10), Akta o ustanovitvi Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti (Uradni list RS, št. 72/10), Pogodbe o zagotavljanju sredstev Javnemu skladu RS za kulturne dejavnosti za obdobje od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023 št.: 4103-3/2023-1, ter v skladu s Splošnimi pogoji poslovanja Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti z dne 15. 9. 2016 (www.jskd.si), Javni sklad RS za kulturne dejavnosti (v nadaljevanju JSKD),

objavlja

javni programski razpis za izbor kulturnih programov na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti na območju Mestne občine Ljubljana, ki jih bo v letu 2023 sofinanciral Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti (v nadaljevanju: razpis Ljubljana-PrP-2023)

 

Naziv in sedež naročnika:

Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, Štefanova 5, 1000 Ljubljana.

1. Predmet javnega razpisa in področja dejavnosti

Predmet razpisa Ljubljana-PrP-2023 je sofinanciranje programov kulturnih društev na posameznih področjih ljubiteljskih kulturnih dejavnosti: glasba, gledališče in lutke, ples, folklorna dejavnost in ljudski pevci, film in video, literatura, likovna in foto dejavnost, sodobni načini umetniškega izražanja (v nadaljevanju: programi), ki so:
- redno, sistematično in kontinuirano delovanje ljubiteljskih kulturnih društev, ki se manifestira kot izobraževalno in ustvarjalno delo;
- produkcija kulturnih dogodkov (koncerti, predstave, razstave, projekcije in druge javne kulturne prireditve) na enem ali več področij dejavnosti, ki ga pripravlja in izvaja kulturno društvo na neprofiten način in je v interesu širše družbene skupnosti;
- skupni programi kulturnih društev na nivoju mesta;
- izobraževanje in strokovno usposabljanje za potrebe ljubiteljskih kulturnih dejavnosti.

2. Namen razpisa

Namen razpisa je spodbujanje ljubiteljske kulturne dejavnosti na območju Mestne občine Ljubljana s sofinanciranjem programov kulturnih društev in njihovih zvez, hkrati pa zagotavljanje enakomernega razvoja kulturnih dejavnosti, pri čemer je kulturno udejstvovanje omogočeno vsem, ki delujejo na območju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti.

3. Cilji razpisa

Sofinanciranje ljubiteljske kulture na področju Mestne občine Ljubljana zasleduje predvsem naslednje cilje:
- vzpostavljanje pogojev za delovanje ljubiteljskih društev in skupin,
- spodbujanje kulturne ustvarjalnosti in poustvarjalnosti za pripravo in izvedbo prireditev ter kulturno vzgojo in izobraževanje,
- razvijanje programske in izvajalske kakovosti ljubiteljskih kulturnih ustvarjalcev,
- bogatitev kulturnega življenja prebivalcev mesta, kulturno preživljanje prostega časa in
uresničevanje socialne kohezije,
- izboljšanje dostopnosti kulturnih vrednot z izvajanjem, organiziranjem in posredovanjem kulturnih dejavnosti in prireditev,
- socialno uveljavljanje različnih družbenih skupin in posameznikov,
- skrb za pestrost, razširjenost in rast kakovosti kulturne ustvarjalnosti in poustvarjalnosti; zlasti mladih, še neafirmiranih umetniških ustvarjalcev,
- skrb za kulturno vzgojo in izobraževanje, namenjeno lastnemu razvoju in kot oblika neformalnih in dopolnilnih vzgojnih in izobraževalnih programov za širšo javnost,
- približati  kakovostne produkcije ljubiteljske kulture širši javnosti in razširitev dostopnosti,
- podpora programom kulturnih dejavnosti,  ki krepijo socialno kohezijo vsesplošne populacije.

4. Okvirna vrednost

Okvirna vrednost vseh razpoložljivih sredstev, namenjenih za predmet razpisa Ljubljana-PrP-2023 znaša 233.000,00 EUR. Vrednost vseh razpoložljivih sredstev se lahko spremeni v skladu s spremembami proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2023.

5. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev

Dodeljena proračunska sredstva morajo biti porabljena v proračunskem letu 2023.

7. Roki razpisa

Javni razpis Ljubljana-PrP-2023 prične teči dne 3. 3. 2023 in se zaključi 10. 4. 2023.

8. Dokumentacija razpisa

- Dokumentacija razpisa je dostopna na spletni strani JSKD (www.jskd.si) in obsega:

- besedilo razpisa Ljubljana-PrP-2023,
- prijavne obrazce:
    - obrazec A (splošni podatki o prijavitelju),
    - obrazec B (podatki o delu društva),
    - obrazec C (celoletna programska dejavnost),
    - obrazec D (finančni načrt),
    - obrazec E (elektronske priloge),
    - obrazec I (izjava odgovorne osebe).

9. Pomen izrazov

Upravičene osebe po tem razpisu so kulturna društva in zveze kulturnih društev, ki združujejo kulturna društva raznovrstnih dejavnosti samo na območju Mestne občine Ljubljana. Upravičene osebe morajo imeti status pravne osebe na območju Mestne občine Ljubljana in morajo ustrezati razpisnim pogojem. Pravne osebe, ki so program prijavile na katerikoli drug razpis Mestne občine Ljubljana do teh sredstev po tem razpisu niso upravičene.

Program je zaokrožena kulturna dejavnost izvajalcev, ki niso državni ali zasebni zavodi, pa jo je zaradi njenega širšega javnega pomena smotrno financirati na primerljiv način kot javne zavode in je sestavljen iz rednih (celoletnih) programskih dejavnosti, ki jih zaradi kontinuiranega in smotrnega delovanja izvajalec veže v celoto.

Skupni program so projekti in potrebne dejavnosti, za katere se izvajalci dogovorijo zaradi nujnosti vzpostavljanja primerjave glede obsega, kvalitete in usmeritev svojega kulturnega dela (npr. srečanje zborov, gledaliških skupin, folklornih skupin, pihalnih orkestrov, ex tempore idr.), usposabljanja za delo na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti in zaradi zagotavljanja materialnih možnosti za izvajanje dejavnosti (npr. najem prostorov, nakup opreme itd.).

Finančna uravnoteženost pomeni, da se ujemajo skupne vrednosti predvidenih odhodkov in prihodkov finančne zgradbe programa ali projekta (odhodki = prihodki).

10. Pogoji razpisa

10.1   Vloge na razpis Ljubljana-PrP-2023 lahko predložijo upravičene osebe, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

- trajneje, že dve leti delujejo na razpisnem področju in so registrirane za opravljanje kulturno-umetniških dejavnosti ter posredovanje kulturnih dobrin v Sloveniji na območju Mestne občine Ljubljana (datum se ugotavlja v registru AJPES),
- zagotavljajo dostopnost programskih sklopov in programskih enot javnosti in medijem,
- so v zadnjih 4 letih vsaj enkrat nastopili na pregledni prireditvi, katere namen je predstavitev, primerjava in vrednotenje dosežkov na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti, ki jo je spremljal pooblaščeni selektor JSKD za ustrezno področje dejavnosti,
- so v letih 2019–2022 uspešno realizirali program kulturnih dejavnosti, s katerimi kandidira v letu 2023,
- v kolikor so bile v letu 2022 pogodbena stranka JSKD, so izpolnile vse pogodbene obveznosti do JSKD,
- prijavljajo programe, ki izpolnjujejo pogoje, navedene pod točko 10.2.

10.2   Predlagani program ustreza pogojem razpisa Ljubljana-PrP-2023 v primeru, če:

- spada na področje ljubiteljske kulture,
- bo izveden v letu 2023,
- je nekomercialne narave; to pomeni, da mu ni moč pripisati pretežno komercialnega namena in člani izvajalske skupine za izvedbo ne prejemajo plačila,
- resorno ne spada na druga področja kot so šolstvo, šport, znanost, gospodarstvo ipd.,
- uresničuje cilje Strateškega načrta Mestne občine Ljubljana na področju kulture,
- zagotavlja najmanj 50 % izvedbo javnega programa/predstavitev, nastopov na območju Mestne občine Ljubljana,
- utemeljeno računa na odmevnost v medijih in ustrezno prepoznavnost v javnosti,
- ima realno uravnoteženo finančno konstrukcijo (odhodki = prihodki); to prijavitelj dokaže z navedbo predvidenih finančnih virov,
- ni oz. ne bo neposredno sofinanciran s strani Mestne občine Ljubljana.

Prijavitelj v razpisni vlogi poda izjavo o izpolnjevanju pogojev iz 10. točke razpisa. V primeru, da JSKD naknadno zahteva originalna potrdila o izpolnjevanju pogojev po posameznih alinejah, jih mora prijavitelj dostaviti v zahtevanem roku.

Vrednotenje za sofinanciranje rednega programa kulturnega društva temelji na presoji naslednjih prvin:

- temeljita predstavitev programske dejavnosti,
- rednih programskih načrtov društva, zlasti priprave in premierne izvedbe programov,
- velikosti društva,
- sodelovanje društva na skupnih programskih dogodkih s področja ljubiteljske kulture na
območni, regijski, državni in mednarodni ravni,
- dosežkov društva na območnih, medobmočnih, državnih in mednarodnih preglednih srečanjih, festivalih in tekmovanjih kot dokaz kakovostne ravni.

11. Popolne vloge in izločitev vlog

Vloga na razpis Ljubljana-PrP-2023 je popolna, če:

- je predložena na prijavnih obrazcih razpisa Ljubljana-PrP-2023;
- je čitljivo izpolnjena v slovenskem jeziku;
- vsebuje vse predpisane obrazce: obrazec A (splošni podatki o prijavitelju), obrazec B (podatki o delu društva), obrazec C (celoletna programska dejavnost), obrazec D (finančni načrt), obrazec I (izjava);

vsebuje vse zahtevane podatke, vsebina pa je razvidna zgolj iz obrazca;
- je na ustreznih mestih podpisana in žigosana.

Po odpiranju vlog bodo iz nadaljnjega postopka izločene vse vloge, ki:

- niso bile oddane v razpisnem roku,
- niso popolne,
- jih ni vložila upravičena oseba.

Za prepozno se šteje vloga, ki ni bila predložena po določilih 13. točke tega razpisa.

Prijavitelji, ki bodo podali nepopolne vloge, bodo pozvani, da vloge dopolnijo v roku petih (5) dni od prejetja poziva k dopolnitvi.

Za neupravičeno osebo se šteje tisti prijavitelj vloge, ki ne izpolnjuje pogojev razpisa. Izpolnjevanje pogojev razpisa Ljubljana-PrP-2023 ugotavlja komisija za odpiranje vlog.

Vloge, ki niso bile oddane v predpisanem roku, ki jih ni vložila upravičena oseba in nepopolne vloge, ki kljub pozivu niso bile pravočasno dopolnjene, bodo zavržene.

JSKD lahko v primeru naknadne ugotovitve neizpolnjevanja pogojev in po že izdani dokončni odločbi o izboru programa spremeni odločitev in s prijaviteljem ne sklene pogodbe. Prav tako lahko v primeru naknadne ugotovitve neizpolnjevanja pogojev ali pogodbenih obveznosti v času letnega pregleda razveže že sklenjeno pogodbo, v primeru že izplačanih sredstev pa zahteva povračilo sredstev.

12. Kriteriji razpisa

Predložene vloge bo v skladu s kriteriji za ocenjevanje predloženih programov javnega programskega razpisa Ljubljana-PrP-2023 presojala in ocenjevala strokovno programska komisija, ki jo imenuje direktor JSKD. Kriteriji so sestavni del besedila razpisa Ljubljana-PrP-2023.

Za sofinanciranje bodo predlagani tisti programi, ki bodo v celoti ustrezali navedenim kriterijem.

A. SPLOŠNI KRITERIJI

Po teh kriterijih se ocenjujejo programi ljubiteljskih kulturnih društev in skupin (v nadaljevanju: skupine), ki delujejo na področju glasbe, gledališča in lutk, plesa, folklorne dejavnosti, filmske in video dejavnosti, literature, likovne in foto dejavnosti in imajo sedež na območju Mestne občine Ljubljana.

I.

KATEGORIJA  –  do 600 točk

 

V I. kategorijo se lahko uvrsti skupina, ki po mnenju strokovnega spremljevalca/selektorja JSKD dosega državni nivo; udeležba na državnih in mednarodnih tekmovanjih in festivalih;
večje število priložnostnih nastopov.

II.

KATEGORIJA    do 300 točk

 

V II. kategorijo se lahko uvrsti skupina, ki po mnenju strokovnega spremljevalca/selektorja JSKD dosega regijski nivo; udeležba na regijskih srečanjih in tekmovanjih; večje število
priložnostnih nastopov.

III.

KATEGORIJA    do 100 točk

 

V III. kategoriji so skupine, ki po mnenju strokovnega spremljevalca/selektorja JSKD dosegajo območni nivo.

B. POSEBNI KRITERIJI

Po teh kriterijih se ocenjujejo programi ljubiteljskih kulturnih društev in skupin (v nadaljevanju: skupine), ki delujejo na področju glasbe, gledališča in lutk, plesa, folklorne dejavnosti, filmske in video dejavnosti, literature, likovne in foto dejavnosti in imajo sedež na območju Mestne občine Ljubljana.

I.

KATEGORIJA / državni nivo –  do 600 točk

 

V I. kategorijo se lahko uvrsti skupina, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
letni program dela – 70 vaj / natančen opis premiernega programa / najmanj šest samostojnih produkcij v javnosti / udeležba na državnih in mednarodnih tekmovanjih in festivalih.

II.

KATEGORIJA  / regijski nivo   do 300 točk

 

V II. kategorijo se lahko uvrsti skupina, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
letni program dela – 70 vaj / letni načrt vključuje več kot polovico sveže produkcije / izvedba najmanj treh javnih predstavitev v lastni režiji / udeležba na regijskih srečanjih in tekmovanjih/ večje število priložnostnih nastopov.

III.

KATEGORIJA  / območni nivo   do 100 točk

 

V III. kategorijo se lahko uvrsti skupina, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
letni program dela – 35 vaj / letni načrt vključuje tretjino sveže produkcije / izvedbe najmanj dveh javnih predstavitev v lastni režiji / priložnostni nastopi – predstavitve.

Uvrstitev manjših skupin (10 ali manj aktivnih članov)
Skupine z 10 ali manj aktivnimi člani se vrednotijo po kriterijih III. kategorije.

Mentorstvo
Aktivnosti in dosežki mentorja, uveljavljenost v strokovni javnosti, dodatne reference v mednarodnem prostoru

I.

KATEGORIJA  –  do 100 točk

II.

KATEGORIJA    do 50 točk

III.

KATEGORIJA    do 30 točk

Somentorstvo

I.

KATEGORIJA    do 50 točk

II.

KATEGORIJA    do 20 točk

 ZVEZE DRUŠTEV

Skupni programi društev predstavljajo programi in projekti, za katere se dogovorijo društva in se izvajajo kot programi in projekti, v katerih lahko sodelujejo vsa društva s področja ljubiteljskih kulturnih dejavnosti, s sedežem na območju Mestne občine Ljubljana, bodisi kot programi sistemske pomoči, s katerimi se zagotavljajo prostorski, tehnični in kadrovskih pogoji za stabilno in stalno delovanje in ustvarjanje ljubiteljskega kulturnega dela na območju Mestne občine Ljubljana. Sofinanciranje temelji na predlogu programa in projektov v Ljubljani. Programi se sofinancirajo po načelu varčnega in gospodarnega poslovanja na osnovi ocene stroškov, ki jih zahtevajo.

Svetovanje in pomoč
- Zvezi društev, ki spremlja dejavnost in zagotavlja redno svetovanje in pomoč društvom pri rednem delovanju ter pripravi in izvedbi lastnih projektov, se sofinancira svetovanje in pomoč.
- do 20 točk za društvo
- Obseg svetovanja in strokovne pomoči dokaže zveza s programskim listom ali drugimi ustreznimi dokazili.

C. DODATNI KRITERIJI – ZA VSA PODROČJA DEJAVNOSTI

Dodatek za vrhunske dosežke
Pevski zbori, vokalne skupine, pihalni orkestri, komorni, mandolinski in tamburaški orkestri, male inštrumentalne skupine, gledališke in lutkovne skupine, folklorne skupine, plesne skupine, likovne, literarne, foto, video in filmske skupine ter skupine sodobnih umetniških praks (v nadaljevanju: skupine), ki so prejela najvišja državna priznanja in odlikovanja in/ali so se širše uveljavili na državnih in mednarodnih tekmovanjih z ustrezno strokovno referenco in/ali so v letih 2019–2022 izvedli tehtnejše programske projekte in/ali so se na kakšen drug način širše kakovostno uveljavili, prejmejo dodatek za kakovostno raven dejavnosti, in sicer:

- do 30 % od skupne vsote točk, ki je bila dodeljena skupini po splošnih kriterijih za programske dejavnosti.

Seniorske skupine
Seniorske skupine (večina članov starejših od 70 let) prejmejo poseben dodatek, in sicer:

- do 20 % od skupne vsote točk, ki je bila dodeljena skupini po splošnih kriterijih za programske dejavnosti.

Obletnica delovanja
Če društvo v letu 2023 obeležuje »okroglo« obletnico svojega delovanja (vsakih 10 let in 25 let kot srebrni jubilej) in pripravi poseben projekt v ta namen, dobi poseben dodatek, in sicer: 

- do 10 % od skupne vsote točk, ki je bila dodeljena skupini po splošnih kriterijih za programske dejavnosti.

Sodelovanje v sklopu prireditev Mestne občine Ljubljana
Izvajalec se zavezuje k brezplačnemu enkratnemu nastopu za potrebe prireditev Mestne občine Ljubljana in se vsako sodelovanje ovrednoti v višini dodatnih 10 točk.

Dodatek za vzdrževanje
Skupinam se prizna dodatek za stroške dejavnosti, zlasti za vzdrževanje oblek, instrumentov, za
nakup drobnega potrošnega materiala, vzdrževanje kostumov in scene, pranje in likanje ljudskih noš, plesnih kostumov in druga gradiva in pripomočki, potrebna za delovanje dejavnosti društva/skupine (dodatek se upošteva za člane, ki imajo stalno ali začasno bivališče na območju Mestne občine
Ljubljana – izjema dijaki in študenti v času šolanja).

Dodatek na člana skupine znaša:
- inštrumentalna glasbena dejavnost: 4 točke,
- folklorna dejavnost: 3 točke,
- vokalna glasbena dejavnost/gledališka in lutkovna/plesna dejavnost: 2 točki,
- likovna in foto dejavnost/filmska - video/literarna dejavnost in sodobni načini umetniškega izražanja: 1 točka.

D. OBRAČUN

Minimalno število točk za vključitev v sofinanciranje
V kolikor prijaviteljeva vloga v skladu s kriteriji vrednotenja ne doseže 50 točk, izpade iz sofinanciranja.

Znižanje seštevka prejetih točk v višini ¼
V primeru, da se skupina v letih 2019–2022 ni udeležila niti enega izmed preglednih srečanj v organizaciji JSKD, se skupini seštevek prejetih točk zniža za ¼.

Zvišanje seštevka prejetih točk v višini do ¼
Aktivna participacija izvajalca v projektu tedna ljubiteljske kulture 2022/2023 na območju Mestne občine Ljubljana.

Zmanjšana ali pomanjkljiva realizacija programa
V primeru, da bo društvo/skupina iz kakršnega koli razloga svoj letni program uresničila v skromnejšem obsegu od načrtovanega, se sofinancira le tisti del programa, ki ga je skupina dejansko uresničila.

13. Oddaja in dostava vlog

Vloga mora biti izpolnjena in oddana v elektronski obliki na: https://razpisi.jskd.si ter v tiskani obliki, poslana kot priporočena pošiljka na naslov: Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, Območna izpostava Ljubljana, Krekov trg 2, 1000 Ljubljana, najkasneje do 10. 4. 2023. Za datum oddaje vloge se šteje datum na pošti oddane priporočene pošiljke.

Vloga, ki je oddana samo elektronsko in ne tudi v tiskani obliki ter obratno, se šteje kot neoddana.

Vloga mora biti oddana v zaprti ovojnici in obvezno označena po predlogi.

Posamezni prijavitelj lahko na razpis predloži eno (1) vlogo. Če v društvu deluje več samostojnih sekcij morajo biti v enem ovitku predlogi za vsako posamezno sekcijo (glasbena, gledališka itd.) z izdelanim finančnim načrtom za sekcijo in skupnim finančnim načrtom za celotno dejavnost društva.  Vloga mora ustrezati določilom 11. točke tega razpisa.

Vsebina programa je avtorsko delo prijavitelja.

Oddaja vloge pomeni, da se prijavitelj strinja z vsemi pogoji in kriterijih razpisa Ljubljana-PrP-2023.

14. Dopolnjevanje vlog

Prijavitelj lahko vlogo dopolnjuje v razpisanem roku, kot velja za pošiljanje vlog, in sicer s priporočeno pošiljko v zaprti ovojnici z oznako na prednji strani: »NE ODPIRAJ - VLOGA NA RAZPIS Ljubljana-PrP-2023« z obvezno navedbo, na katero vlogo se dopolnitev nanaša.

Če bo vloga formalno nepopolna, bo prijavitelj pozvan, da v določen roku vlogo dopolni. Če prijavitelj vloge ne dopolni v zahtevanem roku, bo vloga zavržena s sklepom.

15. Pogodba o sofinanciranju in poročanje

Prijaviteljem odobrenih kulturnih programov bo posredovana odločba o sprejetju v sofinanciranje, po pravnomočnosti odločbe pa še pogodba o sofinanciranju. Na podlagi sklenjene pogodbe o sofinanciranju kulturnega programa so izvajalci dolžni poročati o izvedbi na predpisanih obrazcih z ustreznimi prilogami.

Dodeljena proračunska sredstva se bodo izplačevala skladno z dinamiko izplačil, opredeljeno v pogodbi o sofinanciranju kulturnih programov in na podlagi izstavljenih zahtevkov za izplačilo.

Prijavitelji so dolžni hraniti dokazila o namenski porabi sredstev v lastnem arhivu ter jih v primeru poziva predložiti JSKD. Kot dokazila se upoštevajo:
kopije računov, izstavljenih na ime prijavitelja,
kopije pogodb o stvaritvi avtorskega dela, sklenjenih med prijaviteljem programa in avtorjem,
kopije potnih nalogov za člane društva/zveze, ki prijavlja program. Računi izdani s strani bencinskih servisov so lahko priloga potnemu nalogu, sami po sebi pa ne bodo upoštevani kot primerno dokazilo.

Vsa dokazila morajo biti izdana v letu 2023 ter se vsebinsko in terminsko skladati z vsebino sofinanciranega programa. Na računih mora biti izpisana davčna številka prijavitelja.

16. Pristojni uslužbenci

Pristojni uslužbenci za dajanje informacij in pojasnil v času uradnih ur so:

Andreja Repar, E: oi.ljubljana@jskd.si,

Tina Lahne, E: oi.ljubljana@jskd.si,

 T: 01/320 75 69,  01/23 00 570

Uradne ure:  vsak delovni dan med 9. in 12. uro.

17. Obravnavanje vlog in obveščanje o izboru

Strokovna presoja vlog, prispelih na razpis Ljubljana-PrP-2023, bo potekala v skladu s Pravilnikom o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa za izbor kulturnih programov in kulturnih projektov ter Splošnimi pogoji poslovanja JSKD. Odpiranje vlog bo potekalo 14. 4. 2023, ob 10. uri, v prostorih Območne izpostave JSKD Ljubljana, na Vodnikovem trgu 5, v Ljubljani. 

JSKD bo prijavitelje o svojih odločitvah obvestil v roku tridesetih (30) dni po zasedanju in odločitvi strokovno programske komisije.

 

Damjan Damjanovič,
direktor

Del. št.: 6102-1/2023-2
Datum: 23. 2. 2023

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aplikacija za pripravo vloge

 

 

Sprejeti projekti

Zavrnjeni projekti

Besedilo razpisa

 

Vzorec obrazcev

 

Dodatne informacije:

Andreja Repar, vodja območne izpostave Ljubljana

E: andreja.repar@jskd.si,
T: 01/ 320 75 69
M: 031/ 867 795

Tina Lahne, samostojna strokovna svetovalka

E: oi.ljubljana@jskd.si,
T: 01/320 75 69,  01/23 00 570

 

 

 

 

Uradne ure (po telefonu) so vsak delovni dan, med 9.00 in 12.00 uro.